Tartalom jegyzék 2001-2015

A ZEMPLÉNI MÚZSA 2001–2015. ÉVI I–XV. ÉVFOLYAMAINAK TARTALOMJEGYZÉKE

A teljes jegyzék letölthető pdf formátumban itt! >>> 

Az összeállítás rovatok szerint, szerzői betűrendben tartalmazza a Zempléni Múzsa 2001–2015 között megjelent I–XV. évfolyamainak tartalomjegyzékét. A rovatok címe után a rovat fennállásának időtartama szerepel. Az összeállítás végén a szerkesztőségi közlemények, valamint az egyes lapszámokban illusztrációkat közreadó művészek, illetve köz- és magángyűjtemények névsora olvasható. A zárójeles lelőhelyek feloldása: évfolyam/évfolyamon belüli lapszám/kezdő–záró oldalszám; az illusztrációknál: évfolyam/évfolyamon belüli lapszám.

Tanulmányok, esszék (I/1.–V/4. szám), Tudomány és társadalom (VI/1.–XV/4. szám)

 

Agárdi Péter: Műveltségi modellek és kultúraváltások a két századelőn (IX/3/5–19)

Alma mater. Dobos László, Jakab István, Mács József vallomásai Sárospatakról (IX/2/37–42)

Arday Géza: Cs. Szabó László életművéről (III/2/36–39)

Arday Géza: Ottlik Géza és az írás művészete. Emléksorok születésének 95. évfordulóján (VII/1/35–37)

Bába Szilvia: Magyar identitás az Amerikai Egyesült Államokban (XII/3/5–12)

Balassa Iván: Tokaj-Hegyalja történelmének fő vonásai (II/3/5–17)

Balassa M. Iván: Falvak és telkek a Felföldön (XII/2/21–25)

Balázs Ildikó: A Csaba-mítosz Wass Albert regényeiben (IX/1/21–34)

 • Balázs Tibor: Szabó Zoltán, a teológus és politikus. Egy karrier a Horthy-korszakban (XI/4/5–15)

Balázsi Károly: Beke Pál. Egy népművelő emlékezete (X/2/5–17)

Balázsi Károly: Hemingway – Baktay – Kós, avagy olvasni jó (XIV/3/5–16)

Balázsi Károly: Qualitas ante portas? (I/1/46–50)

Baranyai Katalin: Latinitás és protestantizmus (X/3/17–24)

Baráth Béla Levente: Vizuális nevelés Sárospatakon 1797–1902 között. Adalékok a Sárospataki Református Kollégium történetéhez (V/3/29–42)

Barcza József: A pataki szellem (VI/4/31–37)

Barna Péter: Női narráció, szolecizmus, prózaversnyelv, transzhumán. Retorikai és grammatikai eszközök „A Testhez” című kötetben (XII/1/16–22)

Bartha Ákos: A sárospataki faluszeminárium és a két világháború közötti falukutatás (XI/1/26–37)

Beke Pál: A közösségfejlesztés sárospataki lehetőségei (VII/1/19–34)

Beke Pál: A művelődési otthon és szomszédságai (VIII/4/28–34)

Beke Pál: Határok nélkül (általában és konkrétan a határmenti együttműködésről) (I/1/8–31)

Beke Pál: Kistáj, kistérség, közösségi művelődés (V/1/5–17)

Benke György: Párhuzamos valóság. Nyírő József regénye és Szilvássy Pál naplója (VI/3/35–49)

Benke István: Finkey József bányamérnök emlékezete (XIV/3/48–51)

Benke István: Sárospataki kaolinbányák (XV/1/34–41)

Bertha Zoltán: A nemzettudat létkérdései Illyés Gyula világképében (III/1/24–29)

Bertha Zoltán: Czine Mihály és a protestáns szellemi örökség (VI/4/5–12)

Bertha Zoltán: Dobos László királyhelmeci szobránál (XV/4/31–33)

Bertha Zoltán: Fekete-piros versek költője (V/1/22–29)

Bertha Zoltán: Magyarság, irodalom, patakiság (I/1/32–37)

Bertha Zoltán: Sors és misszió. Tóth-Máthé Miklós történelmi drámáiról (XI/2/32–40)

Bihari Zoltán: A Zempléni Nemzeti Park létrehozásának céljai és feltételei (VIII/2/27–40)

Bocskor Medvecz Andrea: Kárpátaljai ukrán diákok magyarságképe (IX/4/21–30)

Bodovics Éva: Gyermekélet és gyermekhalál a paraszti társadalomban (XI/1/5–19)

Bolvári Zoltán: A fogyatékos hallás problémái az általános iskolában (I/4/41–43)

Bolvári-Takács Gábor: A Sárospataki Református Kollégium és a Magyar Tudományos Akadémia szellemi kapcsolatai (XV/2/21–33)

Bolvári-Takács Gábor: Az Ortutay-jelenség. Egy művelődéspolitikus naplója és ami mögötte van (X/3/5–16)

Bolvári-Takács Gábor: Csendben a csúcson. Vázlatpontok Losonczi Pál államfői portréjához (VIII/3/13–27)

Bolvári-Takács Gábor: Eszme és föld. Vázlatpontok Losonczi Pál agrárpolitikusi portréjához (VI/2/11–24)

Bolvári-Takács Gábor: Kísérlet pataki diákszövetség létrehozására, 1917 (XIV/2/26–36)

Bolvári-Takács Gábor: Művészeti felsőoktatás és autonómia 1945–1993. A művészeti egyetemek szervezeti fejlődése az autonómia ígéretétől a tényleges autonómiáig (I/3/18–36)

Bolvári-Takács Gábor: Művészetpolitika a Rákosi-korszakban (XI/4/31–48)

Bolvári-Takács Gábor: Révai József és a Népművelési Minisztérium létrehozása (II/4/14–26)

Bónis Ferenc: Mosonyi Mihály, a magyar zenei romantika úttörője (V/2/39–43)

Bordás István: Szemléletváltás a felnőttképzésben (VII/3/24–30)

Botlik József: A Rákóczi-család és a ruszinok (X/1/5–18)

Czoch Gábor: Kassa az európai migrációs folyamatokban (1781–1848) (XIII/4/5–13)

Cseh Gizella: A színműíró Gárdonyi (VI/1/5–15)

Cseh Gizella: Dráma – színház – református kultúra (VIII/2/23–26)

Cseh Gizella: Édes Gergely, az elfeledett mesterkedő (X/2/28–34)

Csorba Dávid: Debreceni Ember Pál könyvtára (XIV/3/33–47)

 • Csorba Dávid: Thököly üstököse (XI/4/16–24)

Dáné Tibor Kálmán: A népfőiskoláról erdélyiesen (XIII/3/26–30)

Dankó Imre: Emlékezés egy tudós lelkipásztorra (III/1/41–45)

Déry Zoltán: Sárospataki diákemlékeim a 20. század derekáról (XII/4/38–47)

Dienes Dénes: A Sárospataki Füzetek története (1857–1905) (VII/2/42–47)

Dobány Zoltán: Társadalmi–gazdasági viszonyok a Hernád völgyében a 18–20. században (VII/3/37–48)

Dobay Béla: A kuruc kor népünk és nemzetiségeink költészetében, zenéjében (II/2/29–39)

Dobay Béla: Komáromi János ébresztése. Gondolatok az író születésének 125. évfordulóján (XV/1/24–33)

Dobay Béla: Sütő András írói útja (VII/3/5–23)

Egey Antal: A Zempléni-hegység élővilága, védett természeti ritkaságai (sajtó alá rendezte és az utószót írta: Hegyessy Gábor) (II/1/33–41)

Egey Emese: Fürdőélet Abaújban és Zemplénben (VI/2/25–35)

Egey Emese: Nem mind szlovák, ami tót (XIV/1/15–18)

Egey Emese: Zempléni filmhíradók 1924–1942 között (V/1/30–38)

Éles Csaba: A természeti és a társadalmi esztétikum példakörei Eötvös József életművében (XIV/1/5–14)

Éles Csaba: A világirodalom viszonya a nemzeti irodalmakhoz (VI/4/25–30)

Éles Csaba: Garibaldi alakjának és harcának emlékműve a magyar irodalomban (VIII/2/12–22)

Éles Csaba: Maupassant másfél évtizede. Párhuzamok és kereszteződések a francia kultúra történetében, 1880–1893 (V/4/6–19)

Éles Csaba: Nemzeti fölemelkedés és tudatos hazafiság. A nemzetgazdaság, a társadalmi reformok és a történelmi tradíciók éltetésének időszerű problémái Szemere Bertalan útirajzaiban (XII/3/13–20)

Éles Csaba: Önképzés, utazás és olvasás Erdélyi János gondolatvilágában (XV/2/34–45)

Éles Csaba: Ulrich Zwingli pályaképe – Luther és Kálvin között (IV/4/39–42)

Enghy Sándor: Zsidó szellemtörténeti kalandozások (XV/3/28–34)

Erdős Tamás: Területfejlesztés – vidékfejlesztés. A hazai és az európai uniós gyakorlat alapvonásai (I/2/40–48)

Farkas László: Emlékeim a Sárospataki Teológia utolsó éveiről, 1949–1951 (sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta: Bolvári-Takács Gábor) (I/4/34–40)

Fehér József: A Zempléni Múzsa létrehozásának irodalmi és társasági közéleti alapjai (X/3/48–50)

Fekete Ilona: Purizmus mint történeti revízió. A korai műemlék-helyreállítás gondolati háttere és megvalósulása Kassán (VII/2/5–21)

Finta Éva: Fáy András életének zempléni vonatkozásai (VII/3/31–36)

Fintor Gábor – Szabó József: A televíziós sportműsorok hatása az egyes társadalmi rétegekre (XII/1/23–29)

Földházi István: A jövőnk zenéje. Tíz éves a Zempléni Művészeti Napok (I/3/37–39)

Földy Krisztina Lilla: Felső-magyarországi tradíció. A sárospataki tanítóképző épülete mesélni kezd (IV/4/12–25)

Gasparin Zsuzsanna: A világgazdasági válság oktatása. Tartalmi és módszertani kérdések (X/1/39–45)

Gazdag Vilmos: A kárpátaljai magyar nyelvhasználat orosz/ukrán kölcsönszavai (XV/4/25–30)

Géczi István: Abaúj-Zemplén természeti értékeiről – jelen időben (III/2/45–50)

Gergely Attila: A mai japán család (XV/4/10–19)

Gerner Zsuzsanna: Közép-európai etnikai leporelló (XIII/4/28–31)

Göncz László: Nemzetiségi és anyanyelv-használati jogok Szlovéniában (VI/2/5–10)

Gulyás Péter Pál: A Baba-Babba. Gyermekisten a magyar őshagyományban (XII/4/5–24)

Gunst Péter: A népi mozgalom gazdasági-társadalmi gyökerei (IV/4/5–11)

Györe Anett: Az alkoholizmus, mint társadalmi jelenség (V/2/12–20)

Hermán M. János: Herder életműve és magyarországi hatása (IV/1/5–16)

Hoppál Mihály: Sámánok között. Kínai naplójegyzetek, 2001 (II/3/18–31)

Horváth Krisztina: Koncz Sándor egyházi pere. Bevezető tanulmány és dokumentumok (VI/2/36–51)

Hörcsik Richárd: A Sárospataki Református Kollégium gazdaságtörténetének fő vonásai, 1919–1941 (VI/3/25–34)

Jakab István: A szlovákiai magyar nyelvművelés múlja, jelene és jövője (I/3/5–17)

Jakab István: Anekdoták pataki diákéveimből (XIII/4/32–36)

Jakab István: Anyanyelvünk helyes használatának kérdései (XII/4/34–37)

Jakab István: Kisebbségi magyarjaink identitáskeresésének és magyarságmegtartásának gondjai s módjai (XI/3/5–13)

Jakó János – Karasszon Dénes: A sárospataki iskolakórház és a 20. század kiemelkedő iskolaorvosa, Jakó János (XIV/2/19–25)

Jónás Károly: Panka Károly és Trócsányi György könyvtárosi munkássága. Fejezetek az Országgyűlési Könyvtár történetéből (XI/4/25–30)

 1. Nagy Emese: Társadalmi együttélés – interkulturális nevelés (IV/2/29–37)

Kamarás István: Lelkipásztorkodás a református egyházközségekben (XIV/1/19–37)

Kapusi Angéla: Vályi Nagy Ferenc és az Íliász-pör (XV/4/20–24)

Karasszon Dénes: Az orvostörténész Elekes György emlékezete (V/1/39–42)

Karasszon Dénes: Sárospatak az orvostörténelemben (II/1/29–32)

Karasszon Dénes: Sárospatak jelentősége Európa művelődéstörténetében (IV/1/27–30)

Karlowits-Juhász Orchidea: Pedro Arrupe és a „másokért élő ember” eszménye (XIV/4/5–11)

Kelemen Erzsébet: A párizsi Magyar Műhely címlapjai (IX/4/11–20)

Képes Géza: Az észtek története és irodalma (közzéteszi, az utószót és a jegyzeteket írta: Bolvári-Takács Gábor és Egey Emese) (IX/4/31–37)

Kézi Erzsébet: A család változásának történelmi dimenziói (VII/1/38–43)

Kézi Erzsébet: A nyelvoktatás politikai összefüggései Közép-Európában a két világháború között (IV/1/17–21)

Kiss Endre: A mindennapiság mint a gyermekfilozófia tárgya és közege (XV/4/5–

Kiss Jenő: Kazinczy, az Akadémia és a magyar nyelv ügye (IX/2/16–21)

Kocsis Rudolf: A tárgy megjelenése a 20. század avantgárde művészetében (III/3/5–15)

Komáromi Éva: A hegyközségek kialakulása és szabályozása a 20. század közepéig (VI/3/19–24)

Komáromy Sándor: Erdély, Felvidék, Kárpátalja és a Vajdaság magyar nyelvű gyermeklírája az ezredfordulón (I/2/20–30)

Komporday Levente: A borsi Rákóczi-kastély a két világháború között (V/2/21–28)

Koncz Gábor: A pataki kollégium visszavételének (1989–1990) történelmi körülményei (XV/3/35–42)

Koncz Gábor: Kulturális hozomány. Magyarország történelmi útja Európából Európába (IV/2/5–13)

Koncz Gábor: Sárospataki eu-tópiák (I/1/38–45)

Koncz Gábor: Tokaj-Hegyalja kulturális és borturizmusa (II/4/32–36)

Koncz Gábor: Változás-menedzsment a kulturális intézményekben (XII/2/26–29)

Koncz Péter: A sárospataki Kalajka-sétány és a Suta-ösvény ökológiai terve (VII/4/19–29)

Koncz Sándor: A természettudományok művelői és oktatása a Sárospataki Kollégiumban a 15-16. században (sajtó alá rendezte: Koncz Gábor) (I/3/40–47)

Koncz Sándor: Felvillantások Alsóvadászról (XIII/2/31–45)

Koncz Sándor: Kálvin magyar kutatója: Nagy Barna (Függelék: Nagy Barna Végrendelet c. verse) (közzéteszi: Koncz Gábor) (IX/1/35–43)

Koncz Sándor: Szabó Zoltán teológiájának kibontakozása (sajtó alá rendezte: Koncz Gábor) (II/2/5–28)

Kónya Annamária: Felső-zempléni városi iskolák a kora újkorban (VII/4/15–18)

Kosárka József: Kati Horna élete és világa. Egy méltatlanul elfeledett magyar fotográfus emlékezete (II/1/17–21)

Kosárkó László: A városrendezési, városfejlesztési irányzatok, korszakok mint a „történetiség rendjeinek” kifejeződései a 20. századi Miskolcon (XI/2/41–47)

Kovács Áron: Fáy András pataki diákévei (XIV/4/36–39)

Kovács Klára: A magyar testnevelés és sport fejlődésének társadalmi és politikai tényezői a második világháborúig (XII/4/25–33)

Kováts Dániel: Deme László és a sárospataki Alma Mater (XII/1/30–36)

Kováts Dániel: Kazinczy Ferenc, az ember és az alkotó (IX/4/5–10)

Kováts Dániel: Zemplén művelődéstörténeti öröksége (XV/1/5–14)

Kőháti Zsolt: Állóképtől mozgóképig (I/2/31–39)

Kövér Laura: A koreai családmodell változása a 20. században (XIV/3/17–32)

Kraiciné Szokoly Mária: Az egész életen át tartó tanulás kihívásai az ezredfordulón (VI/1/16–24)

Kuklay Antal: Árpád-házi Szent Erzsébet szülőhelye (VII/2/22–30)

Kupa László: A szociológus Rézler Gyula és kálváriás nemzedéke (XIII/3/16–25)

Kuti Éva: A nonprofit szektor kialakulása és fejlődésének társadalmi háttere (III/2/6–15)

Laár Tibor: A Kárpát-medence kultúrája a barokk korban (I/4/28–33)

Labancz Eszter Szidónia: Aczél György és a vitatkozás „szabadsága” (XII/3/32–38)

Lapis József: Az ősz-líra lehetőségei a 19. század második felében (V/3/5–17)

Lengyel János: Beregszász évszázadai (VIII/3/35–39)

Lőkös Péter: Csabai Mátyás, 16. századi irodalmunk egyik elfeledett költője (VIII/1/5–19)

Lőrincz Zoltán: Hitvalló műalkotások (IV/4/26–38)

Lubinszki Mária: Valóság és álom határán. József Attila Altatójának lélektana (V/4/20–22)

Lukács László: A karácsonyfa elterjedése Európában és Magyarországon (III/4/34–39)

Lukáts János: Féja Géza és a Görgey-kérdés (V/1/18–21)

Máriás József: „Az igazak emlékezete áldott” Arcképvázlat a teológus, a tudós és az író Makkai Sándorról (XV/2/5–15)

Marosi Ernő: A tudományosság modelljei a művészettörténet-írásban (IX/2/5–15)

Martinák János: Csokonai és Sárospatak (a tanulmányt Szilágyi Ferenc kritikai kiadásával egybevetette és a jegyzeteket írta Földy Krisztina Lilla) (V/2/29–38)

Martinák Jánosné: „Szerentsétlen szerelem” vagy „Szerentsétlen indulat”? A 250 éve született Molnár Borbála emlékezetére (X/3/25–30)

Máté László: Nyelvművelés – nyelvvédelem – nyelvmentés (XV/2/16–20)

Mihalovicsné Lengyel Alojzia: Sátoraljaújhely a századfordulók értékeinek vonzásában (XI/3/27–36)

Miklósi Márta: A kriminálandragógia európai gyökerei és hazai története a 20. század közepéig (XIII/1/21–29)

Miklósi Márta: A kriminálandragógia Magyarországon a 20. század második felében (XIII/4/14–27)

Miklósi Márta: Minőségirányítás a felnőttképzésben. Érvek és ellenérvek (IX/2/31–36)

Mislai Attila: Hűség a moábitákhoz (VIII/1/33–36)

Molnár Márton: Katolikus és protestáns irodalomszemlélet az 1920–1930-as években. Keresztény irodalmi műhelyek és reformtörekvések (XIII/1/30–39)

Móricz Lajos: Fejezetek egy katonapolitikus életéből (II/3/40–44)

Nagy Antal Mihály: A szenvedés misztériuma és a holokauszt (IX/2/22–30)

Nagy Ferenc: A Nobel-díj és Magyarország (II/4/27–31)

Nagy János: A Szent Korona hazatérése (III/2/40–44)

Németh János István: Az europatriotizmus időszerűsége (VIII/3/5–12)

Orosz Fruzsina: Az értelmiség szerepe és felelőssége Bibó István gondolatvilágában (V/2/5–11)

Orosz István: A debreceni és a sárospataki falukutatás (IV/2/14–21)

Orosz István: A mezővárosi fejlődés történeti szakaszai Magyarországon (II/1/5–16)

Ötvös László: Kálvinizmus és a magyar irodalom (XI/1/42–46)

 1. Müller Péter: Színház és emlékezet (III/4/5–14)
 2. Vas János: A betyárvilág társadalmi háttere, kiterjedése és korszakai Magyarországon (XII/2/5–20)

Paládi-Kovács Attila: Erdélyi János és a Magyar Tudós Társaság/Tudományos Akadémia (XIV/2/5–11)

Papp Imre: Mátyás Ernő teológiai és pedagógiai pályája, 1925–1950 (XV/1/15–23)

Péterfi Ferenc: A közösségi akarat esélyeiről (XIV/4/12–16)

Pócsik Anett: A női szubjektum az ellentmondó narratívák határán. Polcz Alaine Leányregényének üzenetei (X/1/30–38)

Pomogáts Béla: Anyanyelvi Konferencia – egy szellemi műhely küldetése (XIII/1/5–20)

Pomozi Péter: A Tartui Egyetem és Magyarország. Az észt-magyar kulturális kapcsolatok történetéből (III/3/16–28)

Popély Gyula: Közép-európai sorsszerűségeink (IX/3/39–45)

Pusztay János: Tudásalapú társadalom – alulról építve (XIV/1/38–41)

 1. Várkonyi Ágnes: A királyi Magyarország és az Erdélyi Fejedelemség a 17–18. századi béketárgyalásokban és békekötésekben (VII/4/5–14)
 2. Várkonyi Ágnes: Comenius, a nemzetek tanítója (XI/3/22–26)

Rászlai Tibor: A széphalmi ízlés távlatai (IV/3/22–31)

Régiónk a számok tükrében. Észak-Magyarország gazdasági és társadalmi viszonyai az ezredfordulón (összeállította: Bolvári-Takács Gábor) (VII/4/30–45)

Részletek a Zempléni Múzsában megjelent írásokból (Balázsi Károly, Baráth Béla Levente, Barcza József, Beke Pál, Bertha Zoltán, Bihari Zoltán, Bordás István, Cseh Gizella, Dobay Béla, Dobrik István, Egey Emese, Éles Csaba, Fehér József, Fekete Ilona, Földy Krisztina Lilla, Halászi Aladár, Harsányi István, Hermán M. János, Hoppál Mihály, Hörcsik Richárd, Jakab István, Jósvainé Dankó Katalin, Karasszon Dénes, Kelemen Judit, Kiss Jenő, Kocsis Rudolf, Komáromy Sándor, Koncz Gábor, Koncz Péter, Koncz Sándor, Kováts Dániel, Lapis József, Maller Sándor, Marosi Ernő, Németh János István, Orosz István, R. Várkonyi Ágnes, Szabadfalvi József, Szathmáry Béla, Szentirmai László, Takács Ádám, Takács Béla, Tamás Edit, Tuba Zoltán, Tusnády László, Ugrai János, Vásárhelyi Balázs, Vitányi Iván) (összeállította: Bolvári-Takács Gábor) (X/4/5–…)

Romány Pál: Az örökség kötelez. Borkultúra és történelem Tokaj-Hegyalján (II/2/40–47)

Sarkadi Tünde: Mindennapok az Észak-magyarországi világörökségi helyszíneken (X/2/35–42)

Seres Zsuzsanna: Időskorúak Magyarországon a megváltozott világban (X/1/24–29)

Sipos István: Jövőt építő elődeink. Jeles személyek Sárospatak múltjából (VIII/3/28–34)

Sója Lívia: Zrínyi Miklós és Zrínyi Péter a magyar és a horvát irodalomban (A magyar és a horvát Syrena-kódex összehasonlító vizsgálata) (VIII/4/5–12)

Somogyi Sándor: A Tisza és az ember (IV/2/23–28)

Soós Pál: Kert-magyarország múltjáról – jelen időben (IX/1/3–14)

Striker Sándor: Kulturális meghatározottság és gömb-gondolkodás (XV/3/5–17)

Stumpf István: Millenniumi gondolatok zempléni városaink múltjáról és jövőjéről (I/4/22–27)

Surányi Dezső: Hargitai Zoltán (1912–1945) kései siratója (V/4/34–39)

Surányi Dezső: Szilva a Kárpát-medencében és Zemplénben (IX/1/15–20)

Szabadfalvi József: A jogbölcselet mint „a jog természettudománya”. Vázlat Pikler Gyula jogfilozófiai munkásságáról (XI/3/14–21)

Szabadfalvi József: A történeti jogi szemléletmód hazai históriájához (VIII/4/13–18)

Szabadfalvi József: Bibó István helye a 20. századi magyar jogbölcseletben (II/4/6–13)

Szabadfalvi József: Jogfilozófusok a demokráciáról. Moór Gyula és Horváth Barna részvétele az 1945-ös „demokrácia-vitán” (VI/1/25–38)

Szabadfalvi József: Kísérlet az „új magyar jogfilozófia” megteremtésére (A jogpozitivizmustól a neokantiánizmus meghaladásáig) (III/4/23–33)

Szabadfalvi József: Pauler Tivadar, az észjogtudomány utolsó nagy alakja (XIV/2/12–18)

Szabó Károly: Iskolai testnevelés és társadalmi sport. Rendes tanári székfoglaló értekezés, Sárospatak, 1931 (sajtó alá rendezte és az utószót írta: Takács Ádám) (III/3/29–40)

Szakáll Sándor: A Zempléni (Tokaji)-hegység földtani viszonyai (IV/4/43–48)

Szalay László Pál: Nyelvek és népek a történelemben (X/1/19–23)

Szále László: Nem avultunk el (VIII/4/23–27)

Szathmáry Béla: A keresztyénség hatása az állam- és jogbölcselet fejlődésére (VI/3/5–18)

Szathmáry Béla: A presbiter a társadalmi életben, közéletben (II/3/32–39)

Szathmáry Béla: Az állam és az egyházak szétválasztása Magyarországon (VII/2/31–41)

Szathmáry Béla: Az igazságszolgáltatás szervezete a zsidó jog szerint (I/1/51–57)

Szathmáry Béla: Kövy Sándor emlékezete (XIII/2/15–21)

Szathmáry Zoltán: Az információs társadalom és egyes devianciái (XI/2/5–18)

Szentirmai László: Comeniusi gondolatok a drámapedagógiáról (Hátra arc! Előre! Comenius után – szabadon) (IV/1/22–26)

Szentirmai László: Tajvani mozaik (I/4/5–21)

Szmodis Jenő: A jog történeti és szociológiai vonatkozásai (XI/1/20–25)

Szűk Balázs: Magyar táj, magyar lélek (VIII/4/19–22)

 1. Kiss Tamás: A népnevelőtől az andragógusig (VIII/1/37–44)
 2. Kiss Tamás: A társadalmi valóság vonzásában (X/2/18–27)
 3. Kiss Tamás: Durkó Mátyás életútja (XV/3/18–27)

Takács Ádám: A kritika kulturális funkciója a humántudományokban (XIII/3/5–15)

Takács Ádám: A kultúra helye. A Zempléni Múzsa „szellemi alapjairól” (X/3/37–41)

Takács Ádám: A történelem ereje. Módszer és tematika Michel Foucault-nál (V/3/18–28)

Takács Ádám: Újszászy Kálmán és a filozófia (III/1/5–23)

Takács Béla: A magyarországi reformáció iskolaügye (IV/3/32–35)

Takács Béla: Református temetőink fejfáinak esztétikája (XIV/4/17–35)

Takács Béla: Reformátusok Magyarországon. Művelődéstörténeti áttekintés a reformációtól a rendszerváltásig (XIII/2/5–14)

Talas, Onni: Magyarországi diplomáciai szolgálatom emlékei (fordította, az utószót és a jegyzeteket írta: Egey Emese) (II/1/22–28)

Tamás Edit: A Zempléni Múzsa szellemiségének történelmi és etnikai gyökerei (X/3/31–36))

Tamás Edit: Józseffalva 222 éve (VII/1/5–18)

Tamás Edit: Népek, nyelvek, vallások a Kárpát-medence északkeleti területein. Az interetnikus kapcsolatok történelmi háttere (III/1/30–40)

Tamusné Molnár Viktória: Mitrovics Gyula esztétikai írásai (XI/2/19–31)

Tarján Tamás: Apa, atya, fiú. Egy motívum Hubay Miklós életművében (XIII/2/22–30)

Técsi Zoltán: A madárvonulás misztériuma (V/3/48–51)

Török Imre: Válaszúton a magyar felsőoktatás (XIII/3/31–44)

Tőzsér Zoltán: Nyugat-európai orientációjú oktatáspolitika a két világháború között. A sárospataki Angol Internátus és a pannonhalmi olasz gimnázium (XII/3/21–31)

Tuba Zoltán: Hargitai Zoltán sárospataki évei (V/4/40–44)

Tusnády László: Garibaldi ante Portas (VIII/2/6–11)

Ugrai János: A debreceni és a sárospataki kollégium gazdálkodása és működése a 19. század elején (V/4/23–33)

Ugrai János: Szellemi egérutakon. A Zempléni Múzsa neveléstörténeti hagyományai, avagy a túlélés rejtélye Sárospatakon (X/3/42–47)

Újszászy Kálmán: Két nap a Hegyközben (sajtó alá rendezte és az utószót írta: Bilkay Ruth és Laczkó Gabriella, a jegyzeteket készítette: Bolvári-Takács Gábor) (II/4/37–46)

Urbán Barnabás: Az igazság felé (IV/1/31–33)

Vajda Kornél: Illyés Gyula – kultúránk új évezredében (III/4/15–22)

Vámosi Katalin: Rákóczi ábrázolások a sárospataki Rákóczi Múzeumban (III/3/41–44)

Váradi-Kusztos Györgyi: Személyes történelmi narratíva mint politikusi/írói önarckép-konstrukció? Bánffy Miklós „Emlékeimből” mai recepciójáról (IX/3/32–38)

Vásárhelyi Balázs: Kőhidak az egykori galíciai út mai zempléni szakaszán (II/2/48–55)

Vásárhelyi Balázs: Zemplén közúti hídjai a Tiszán és a Bodrogon (V/3/43–47)

Viga Gyula: A néprajzkutató Dankó Imre tudományos öröksége (XII/2/30–35)

Viga Gyula: Balassa Iván, a sokoldalú néprajztudós. Emléksorok halálának tízedik évfordulóján (XIII/1/40–44)

Viga Gyula: Tokaj-Hegyalja gyümölcskultúrája (II/2/56–59)

Virág Irén: A magyar arisztokrácia műveltsége a 19. század első felében (VI/4/13–24)

Virág Irén: A magyar főrangúak nevelői a 19. század kezdetén (VIII/1/20–32)

Vitányi Iván: Győri Elek és a naiv festészet (I/2/5–19)

Vitéz Ferenc: Kritika és mű (XII/1/5–15)

Vozdvizsenszkij Vagyim: Comenius első keleti követője: Grigorij Szkovoroda (XI/1/38–41)

Völgyesi Orsolya: Kazinczy és Zemplén vármegye nemesi társadalma az 1820-as évek közepén (IX/3/20–31)

Walleshausen Gyula: Erzsébet királyné és az angol–ír kiegyezés (IV/3/13–21)

Zelenák István: A borút a történeti irodalomban (VI/1/39–46)

Zelnik Csaba: A népi Kína az ezredfordulón (III/2/16–35)

Zsikó János: A személyesség elvesztése – megnyerése (IV/3/5–12)

 

 

Művészportré (I/1.–V/4. szám), Művészet (VI/1.– XV/4. szám)

 

A keverőben ott ült egy fél szimfonikus zenekar. Beszélgetés Szoboszlay Péter rajzfilmrendezővel (A beszélgetést Földy-Molnár Lilla készítette) (XV/1/42–46)

A koreográfus. Vörös Nóra interjúja Román Sándorral (XIV/1/42–46)

A kozmosz fensége. Beszélgetés Urbán Györggyel (készítette: Dobrik István és Kántor István) (I/2/49–52)

Á nos amours passés! Vendégségben Mészöly Dezsőnél (az interjút készítette: Földy Krisztina Lilla) (VIII/3/40–45)

Ablonczy László: Örök Színház (VII/1/44–46)

Alkotás, nevelés, közszolgálat. Közelítések Szentirmai László művészetéhez (az interjút bevezette és készítette: Bolvári-Takács Gábor) (VIII/2/44–52)

Bába Szilvia: Küldetések találkozása. Józsa Judit művészete és a Magyar Kultúra Alapítvány (IX/2/63–67)

Baranyai Katalin: Teremthet-e közösséget és stílust az építészet? Viták a nemzeti jellegről és a népi építészetről a két háború között (XII/1/37–44)

Bertha Zoltán: Visszatekintés életemre (I/3/48)

Beszélgetés Czinke Ferenccel (készítette: Bolvári-Takács Gábor és Dobrik István) (I/1/59–62)

Bolvári Zoltán: Az ének-zene tanítás néhány módszertani kérdése (a szövegrészeket válogatta, sajtó alá rendezte és az utószót írta: Bolvári-Takács Gábor) (VIII/4/55–61)

Bolvári-Takács Gábor: A kaposvári színház a kultúrpolitika sodrában (XIV/3/72–74)

Bolvári-Takács Gábor: A Nádasi Balett Stúdió, 1937–1949 (XII/3/64–67)

Bolvári-Takács Gábor: A nyilvános táncoktatás szabályozásának kialakulása (1896–1925) (XIV/4/40–50)

Bolvári-Takács Gábor: Balett a hatalom árnyékában. Maja Pliszeckaja emlékiratai (X/1/59–61)

Bolvári-Takács Gábor: Film – művészet – történet. Veress József filmtörténeti munkái (VII/2/65–69)

Bolvári-Takács Gábor: Képzőművészet és pedagógia. Sándor Zsuzsa arcai (IV/2/38–39)

Bolvári-Takács Gábor: Megújult a Bartók Emlékház (Függelék: Bartók Béla levele a sárospataki Angol Internátus igazgatóságának, 1937) (VI/3/68–71)

Bolvári-Takács Gábor: Művészeink és íróink Magyar Öröksége (XI/2/68–70)

Bolvári-Takács Gábor: Terpszikhoré és Thália vonzásában. Nádasi Myrtill emlékiratai (XII/2/59–60)

Bolvári-Takács Gábor: Zempléniek az amerikai film történetében (IX/1/65–66)

Bónis Ferenc: Előhang az Erkel-emlékévhez (X/1/46–48)

Bónis Ferenc: Erkel Sándor és a korabeli európai zene. Brahms, Dvořák és Goldmark magyarországi kapcsolatai (VI/4/38–45)

Bordás István – Dobrik István: A Sárospataki Képtár Béres Ferenc-gyűjteménye (I/4/47–49)

Bordás István: Andrássy Kurta János szobrászata (III/2/51–56)

Bordás István: Egy kiállítás képei (IV/3/50–51)

Bordás István: Egy művész-tanár Abaújból. Rézművesné Nagy Ildikó világa (XII/4/55–56)

Bordás István: Mai nagybányaiak – válogatás nagybányai magyar képzőművészek alkotásaiból. (Kiállítás Sárospatakon) (XIV/4/51–52)

Bordás István: Mai sárospataki képzőművészek kiállítása Nagybányán és Sárospatakon (XV/4/34–36)

Bordás István: Természet és hagyomány Égerházy László művészetében (VIII/1/52–54)

Borsi Antal: Művészetről, az alkotás és nevelés vonzásában (az interjút készítette: Bolvári-Takács Gábor) (X/1/49–50)

Crescendo con Spirito – beszélgetés Füzesséryné Dudás Eszterrel (Az interjút készítette: Mesterházi Gábor) (XV/2/59–64)

Csavar a szerkezetben. Beszélgetés Bánóczki Tibor animációs filmrendezővel (az interjút készítette Földy Krisztina Lilla) (X/2/51–58)

Cseh Gizella: A népszínmű tündöklése és bukása. Magyar művelődéstörténeti pillanatképek (IX/4/38–50)

Cserje Zsuzsa: Emlékezés Pécsi Sándor színművészre (II/4/47–52)

Csetneki József: Monológ Sárával – a „Második ablak” sorozatban készülő kép előtt. Kezemben ecset és egy cigaretta (IX/2/43–56)

Csillag Pál: A tánc mozgóképi ábrázolásának lehetőségei (VII/2/70–78)

Dobay Béla: Mécs László, az előadóművész (VI/1/63–67)

Dobrik István: „A tudós agyával, a költő szívével, a festő szemével…” Gondolatok Fazekas Balogh István művészetéről (IX/1/53–64)

Dobrik István: „Angyal lebeg a város felett” Kondor Béla és Miskolc (VI/3/61–63)

Dobrik István: Domján József és a magyar grafika (VII/3/71–75)

Dobrik István: Időtlen idő. Mezey István grafikusművész emlékére (XII/2/36–38)

Dobrik István: Igazabb valóságot (I/3/51)

Dobrik István: Szalay Lajos öröksége. Gondolatok a centenáriumi év kapcsán (IX/4/51–58)

Dobrik István: Változatok József Attila verssoraira. Feledy Gyula művészete (V/1/43–44)

Dombóvári János: Ötven éves a sátoraljaújhelyi szimfonikus zenekar (XI/4/67–70)

Égerházy László versei (Méhhalálkönyv, részlet: 2. ének; Vasfű; Sziksófű) (VIII/1/55–58)

Egey Emese: Finn vonatkozások Kodály Zoltán népzenetudósi és zeneszerzői munkásságában (VII/4/46–51)

„Egy jó zenész nem vonulhat elefántcsonttoronyba.” Beszélgetés Rolla Jánossal, a Liszt Ferenc Kamarazenekar művészeti vezetőjével (az interjút készítette: Retkes Attila) (III/3/45–48)

Egy „sűrű” fotós. Interjú Nagy Károly Zsolt antropológus fotográfussal (készítette: Földy-Molnár Lilla) (XIV/3/52–60)

Éles Csaba: Bertha Zoltán, a sorsféltés festője (I/3/49–50)

Etűdök és emlékek. Találkozás Erdélyi Lászlóné zongoraművésszel (az interjút készítette: Filip Gabriella) (VI/4/57–59)

Fazekas Balogh István: „Vállalnom kell, hogy kifogjak a sorson…” Mladonyiczky Béla szobrászművész pályája (XII/3/39–44)

Fazekasné Majoros Judit: A szerencsi Zempléni Múzeum képeslap-gyűjteménye (V/3/56–37)

feLugossy László: Mintha egy paranormális látomás lenne. Bánóczki Tibor: Tejfogak című filmje kapcsán (X/3/51–52)

feLugossy László: Polipkeringő „Éljen” (II/2/73–76)

Fittler Katalin: Bónis Ferenc ikerkönyvei Bartókról és Kodályról (XIII/1/67–69)

Fittler Katalin: Wagnerissimo – a fából vaskarika négyszögesítése (XV/4/47–50)

Fodor Csaba: Nagy Frigyes és a porosz udvari zenei élet (XIV/1/55–60)

Fodorné Molnár Márta: Modern táncművészeti törekvések Európában és Magyarországon a 20. század első felében (XII/4/63–75)

Forgács D. Péter: A magyarok és az osztrákok imázsa az eredeti Cigánybáró-változatokban (XIII/1/45–50)

Fuchs Lívia: Egy évszázad táncművészete (VIII/2/41–43)

Fügedi János: Az európai tánckultúra mérföldköve (IX/4/67–69)

Gupcsó Ágnes: Egressy Béni, az „ember és magyar”. Emléksorok a zeneszerző születésének kétszázadik évfordulójára (XIV/2/37–39)

Gyürey Vera: Magyar filmtörténet – képekben (VIII/3/63–65)

Haffner Anikó: Színésznők közéleti szerepben. Életutak a 20. századból (XIII/2/59–69)

Hajdú Ildikó: A Miskolci Grafikai Biennálék fél évszázada, 1961–2011 (XI/2/48–56)

„Ha jó a nádam, nem cserélnék senkivel” Beszélgetés Kiss József Liszt-díjas oboaművésszel (az interjút készítette: Földy Krisztina Lilla) (V/3/52–55)

„Ha kimégy, szórd a fényt!” Beszélgetés Spala Korinna Harangozó-díjas táncművésszel (az interjút készítette: Földy Lilla) (VI/3/64–67)

Halmy Miklós: Prológus és köszöntő (II/1/42–46)

Halmy Miklós: Vázlat az éjszakából, 1986 (II/1/51–55)

Harsányi László: Az Országos Magyar Izraelita Közművelődési Egyesület és a Művészakció (1939–1944) (XIII/3/51–64)

Hegyre épített város. Beszélgetés Sugár Péter Ybl-díjas építésszel (az interjút készítette: Földy Krisztina Lilla) (VII/2/48–56)

Hollerung Gábor: A közönségnevelés pedagógiai és művészeti összefüggései. Komolyzenei tapasztalatok és távlatok (XIV/2/53–58)

Ifj. Fekete Károly: A Psalmus Hungaricus vigasztaló üzenete. Czövek Lajos (1918–2008) emlékezete (VIII/1/65–68)

Jákfalvi Magdolna: A Várkonyi 100 elé (XV/2/65–68)

Jálics Kinga: „Álljunk fel egy nagy körbe, fogjuk meg egymás kezét!” Zsuráfszky Zoltán pályaképe (XIII/1/51–56)

Józsa Judit: „A táncoló paraszt” Izsó Miklós szobrászatáról (IX/2/57–62)

Kaán Zsuzsa: Életmű és pályakép. Kun Zsuzsa portréja (XI/1/65–67)

Karádi Zsolt: Színházi fesztivál a határon (X/3/61–63)

Károly Róbert: A zenei kommunikáció elméleti alapjai (IX/1/44–52)

Kékesi Kun Árpád: A rendezés színháza és/vagy a rendezői színház (VIII/4/35–39)

Kelemen Judit: Liszt Ferenc szimfonikus költeményeinek irodalmi vonatkozásai (VI/2/52–57)

Kelemen Judit: Művészeti nevelés a sárospataki főiskolán (XIV/4/61–63)

Képes Géza, a szavak művésze. Emlékek, versek, vallomások (összeállította: Bolvári-Takács Gábor és Földy Lilla) (IV/3/36–49)

Kolozsi László: Szálkák – Marczi Mariann lemezéről (XIV/1/65–66)

Kovács Ágnes: Makovecz Imre és Sárospatak (V/4/45–50)

Kovács Henrik: Cigánd gyermektánc-életének krónikája (IX/3/71–73)

Kőháti Zsolt: A mozgás halandó bája (VIII/1/45–51)

Kőháti Zsolt: A naiv film a hetvenes évek magyar filmművészetében (XII/3/51–63)

Kőháti Zsolt: A plein air a ’60–70-es évek magyar filmművészetében (XII/2/47–58)

Kőháti Zsolt: Egy teljességelvű művészi ábrázolásmód (XI/3/37–46)

Kőháti Zsolt: Jámbor óhaj cinematographia iránt (IX/3/46–57)

Kulcsár Ferenc: Látni a láthatatlant. A 70 éves Tóthpál Gyuláról (XI/3/47–50)

Laczkóné Pálfi Alojzia: Kiss Áron Magyar gyermekjáték-gyűjteményének hatása a zenei nevelésre (XIV/1/61–64)

László Erzsébet: Seres János festőművész emlékezete (XIV/2/40–42)

Lelket Európának. Beszélgetés Mohi Sándorral a dokumentumfilmezésről (Az interjút készítette: Baranyai Katalin) (XI/4/52–58)

Marczi Mariann: A tokaji bor dicsérete. A Tokaj-Oremus borászat zenei gyűjteményéről (XIII/4/65–70)

Marczi Mariann: Ligeti-etűdök (XII/4/48–549

Martinák Márta: A pataki kerámia hagyományai. Szkircsák Bertalanné emlékezete (VI/1/55–62)

Mesterházi Gábor: Mozart mítosztalanítása (VI/4/60–61)

Mészöly Dezső: Pécsi Sándor sírjánál (II/4/53–54)

Molnár Dániel: Cirkusz és pártállam, 1947–1954. Államosítás és központosítás Magyarországon (XII/1/61–70)

„…most már van módom szabadon foglakozni a műveimmel” Interjú Tellinger István grafikusművésszel (az interjút készítette: Bordás István) (VII/1/47–50)

Mucsi András: Természet és harmónia. Emléksorok B. Szabó Edit szobrászművészről (V/2/44–45)

Nagy B. István: Gondolatok a képzőművészetről (XII/1/45–52)

„Nem vagyok mítoszteremtő alkat” Beszélgetés Puha Ferenc festőművésszel (az interjút készítette: Bordás István) (IV/1/34–36)

Novotny Tihamér: „Hé-hé Gubis!” Emlékezés Gubis Mihály (1948–2006) képzőművészre (VII/4/52–56)

Novotny Tihamér: „Hommage à Mozart” Gondolatok Kovács László számítógépes grafikáiról (VI/4/46–48)

Novotny Tihamér: Felforgató esztétizmus, avagy „flört az antimúzsával”: Nádasdy János művészete (VIII/4/40–46)

Novotny Tihamér: Lélekarcú ikonok, vérző Corpusok és kitárt szárnyú angyalok. Szeszélyes merengések és emlékezések Aknay János művészetéről (III/1/46–55)

Novotny Tihamér: Somogyi György festőművész szigetei, avagy mi is az insula-filozófia? (VI/2/58–61)

Ónodi Béla: Molnár István expresszionista, avantgárd korszaka (XIV/3/67–71)

Pirint Andrea: Bartus Ödön festőművész pályája és szerepe Miskolc képzőművészeti életében (VIII/3/46–54)

Pirint Andrea: Korrajz, emberi sorsok, művészeti élet. A Miskolci Galéria fél évszázada (XI/4/49–51)

Pocsainé Eperjesi Eszter: Képzőművészeti alkotások a Sárospataki Református Kollégium Múzeumában (III/3/49–50)

Portré Béres Ferenc énekművészről (összeállította: Bolvári-Takács Gábor) (I/4/44–46)

Retkes Attila: Az operett az ötvenes évek Magyarországán (XIII/3/71–72)

Sándor Zsuzsa: A vizuális kommunikáció vizuális nyelvi jelkészlete és ennek struktúrája (IV/2/44–54)

Sándor Zsuzsa: Áttűnő színek és fények. Molnár Irén művészete (II/3/45–48)

Sárospatak – művészet – oktatás. Rácz István levele, 1975. (A dokumentumot bevezette és közzéteszi: Egey Emese) (XI/2/63–67)

Sirató Ildikó: A Tolnay 100 konferenciakötet elé (XV/4/51–52)

Sirató Ildikó: Könyvtár és színház (VII/4/63–64)

Sohár Pál: Csúcspontok Wagner zenedrámáiban (XIII/4/37–50)

Soltész Márton: Liszt Ferenc és a mitológia találkozása az éremművészetben (XI/1/47–58)

Somogyi Gábor: Művészi életút Zempléntől a Tátráig. Borúth Andor (1873–1955) festőművész pályája és alkotásai (III/4/40–44)

Soós Imre: Fery Antal grafikusművész élete és munkássága (XIII/2/46–50)

Szabó Irén: Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény Sárospatakon (XV/2/46–48)

Széll Rita: Thoinot Arbeau és a tánc mestersége (XI/1/63–64)

Szentirmai László: Buktatók (VIII/2/53–64)

Szent-Ivány Kinga: Spicc-cipő: emlékek, vér és verejték (XV/1/70–71)

Szíj Enikő: Néhány háborús és békés bekezdés Rácz István életrajzához (XI/3/57–59)

Szirányi János: A Rádió és zenekara (X/2/43–50)

Szombathy Bálint: Tájértelmezések Tolcsván. A Land Art Művésztelep tizenkét éve (X/3/53–56)

Takács Béla: A felügyelő megdicsőülése (sajtó alá rendezte: Bolvári-Takács Gábor) (X/2/67–71)

Támba Renátó: Kislány kakassal. Koszta József néhány leánygyermek-ábrázolásának gyermekkor-történeti ikonográfiai szempontú elemzése (XV/3/55–67)

Tatai Erzsébet: A semmi a mindenható. Esszé feLugossy Lászlóról (II/2/60–72)

Tóthpál József: Bartók Béla művészetének éthosza (VI/1/47–54)

Tóthpál József: Érctorkok évszázadai. A Honvéd Férfikar köszöntése (XIII/2/70–71)

Tusnády László: Anatóliai dallamok nyomában. Száz éve született Ahmed Adnan Saygun (VII/3/67–70)

Tusnády László: Giuseppe Verdi és az olasz irodalom (XIII/3/45–50)

Tusnády László: Ötszáz éve halt meg Andrea Mantegna (VII/1/65–67)

Ungvári Judit: A debreceni kőszínház 150 éve (XV/3/68–70)

Úton: kísérletek és állomások. Beszélgetés Herczku Ágnes népdalénekessel (az interjút készítette: Földy Krisztina Lilla) (VII/1/59–64)

Vámosi Katalin: A Rákóczi Múzeum Képzőművészeti Gyűjteménye (II/4/55–58)

Vámosi Katalin: Bálint József festőművész élete és alkotásai (VII/3/49–58)

Vámosi Katalin: Kass János grafikai sorozatai (IX/3/58–70)

Váradi Ferenc: Kondor Béla Dózsa-sorozata (VI/3/50–52)

Végvári Lajos: Domján József műhelyében (IV/4/49–51)

Venczel Sándor: Színházi egypercesek Kaposvárról (XV/1/57–69)

Veress Dániel: Egy építész a betonba simult nemzedékből. Száz éve született Ázbej Sándor (XIII/4/51–60)

Vitányi Iván: Amatőrművészet a mai Magyarországon (VI/2/62–64)

Vitéz Ferenc: Az „önmagával azonos” művész. Holló László emlékezete (XV/3/43–46)

Vitéz Ferenc: Bertha Zoltán centenáriumi kiállítása Sárospatakon (XIV/2/59–62)

Zelnik Csaba Ákos: In memoriam Czinke Ferenc (1926–2000) (I/1/58)

 

 

Szépirodalom (I/1.– XV/4. szám)

 

A miskolci Új Holnap Stúdió bemutatkozik. (Bán Olivér, O. Bodnár István, Korpa Tamás, Siska Péter, Tatár Balázs János, Viczai Henrietta versei, Balajthy Ágnes prózája. A bevezetőt írta: Fecske Csaba) (VI/2/70–81)

A pataki diákvilág anekdotáiból (az anekdoták közlői: Budai Gyula, Horkay Barna, Mayer József, Szabó István, Takács Béla) (I/3/59–63)

Áfra János: kivonulás (X/2/72–73)

Áfra János: lehámozódás (IX/2/78)

Áfra János: szertartás előtt (XI/2/71)

Ajgi, Gennagyij versei (fordította: Cseh Károly) (VI/2/67–69)

Aletta Vid: A függönyárus és az asszony (IV/4/68–69)

Antológia a Zempléni Múzsában megjelent versekből és prózai alkotásokból (Áfra János, Balázs Ildikó, Bene Zoltán, Cseh Károly, Dudás Sándor, Farkas Arnold Levente, Fecske Csaba, Halmosi Sándor, Karaffa Gyula, Komlósi Kornél, Korpa Tamás, Lászlóffy Csaba, Madár János, Magolcsay Nagy Gábor, Mezei Gábor, Mogyorósi László, Oláh András, Palágyi László, Szathmáry Zoltán, Szénási Miklós, Tatár Balázs János, Tóth-Máthé Miklós, Vass Tibor, Zsirai László) (összeállította: Lapis József) (X/4/41–74)

Asbóth Balázs: Háromvirágok (XV/3/86–91)

Asbóth Balázs: Welwitschia Mirabilis. „bodorodó levélzet” (XIII/4/83–85)

Ayhan Ey Gökhán: Őszi nocturne (VII/1/75)

Ayhan Ey Gökhán: Sétavers (VII/1/74)

Ayhan Gökhan: Barátság (XV/4/61)

Ayhan Gökhan: Ülés. (XV/4/62)

Bagheri-Goldschmied, Nahid: Zsákutca (fordította: Balázs Ildikó) (IV/1/46–47)

Bakonyi Péter: Anyám fogadott anyja (XII/2/76–78)

Bakonyi Péter: Öregnek nem jó (XIV/4/80–81)

Bakonyi Péter: Ötös Ketteske (XI/1/75–78)

Bakonyi Péter: Ünnep haván… (XIII/1/70–72)

Balázs Ildikó: Búcsú Szabolcstól (IX/4/75–76)

Balázs Ildikó: Christl Greller Mozart-ciklusáról (X/1/64–65)

Balázs Ildikó: Hordozható emlék (IX/4/76–77)

Balázs Ildikó: Idő-kaleidoszkóp (IX/4/74)

Balázs Ildikó: Mécskolomp (XII/3/87–88)

Balázs Ildikó: Megnőttek a fák (V/1/56–59)

Balázs Ildikó: Tűbefűzés s száláthúzás közt (V/1/53–55)

Balázs Ildikó: Una corda (XIV/2/78–80)

Balázs Zoltán: (Na, mi szép…) (IX/2/79)

Balázs Zoltán: Az álmatlan ember (XIV/1/72–75)

Balázs Zoltán: pórázon vezet a hang (XI/2/82)

Balázs Zoltán: tájvers (XI/2/83)

Balipap Ferenc: Krk (I/3/57)

Balipap Ferenc: Levél a nyárból (I/3/56)

Balogh Gergő: Kétszemközt lényegtelen (XII/4/86)

Balogh Gergő: Vázlat ugyanarról (XII/4/87)

Balogh Péter: Ember helyett (XIII/1/73)

Balogh Péter: Megrepedt táv (XIII/1/74)

Bán Olivér: Aztán jöhetsz te (VII/1/79)

Bán Olivér: Ez már egy másik (VII/1/80)

Barabás Zoltán: Eltanulom a nyárvégi esők minden mesterségét (IV/1/63–64)

Barabás Zoltán: Triptichon (IV/1/60–62)

Baranyi Gergely: 2011. 10. 12. (XI/3/65)

Baranyi Gergely: hajócska vár (XI/3/63

Baranyi Gergely: orrvérzés közben (XI/3/64)

Barcsai László: a távolság (XI/2/84)

Barcsai László: Ágaiktól magasabban (IX/4/78)

Barcsai László: Húsodat neki (IX/4/79)

Barcsai László: Illatod (XI/2/85)

Bartkó Péter Szilveszter: a tenger mégsem (XV/1/80)

Bartkó Péter Szilveszter: egyszer majd (IX/2/71)

Bartkó Péter Szilveszter: együtt indultunk (XV/1/81)

Bartkó Péter Szilveszter: hosszú ősz (XV/1/82)

Bartkó Péter Szilveszter: sziklák tövében (IX/2/72)

Báthori Csaba: Csendélet (V/1/63)

Báthori Csaba: Farkastej és laboda (V/1/62)

Bende Tamás: felszínre hozni mindent (XIII/2/83–84)

Bene Zoltán: A művészet hatalma (XI/4/81–82)

Bene Zoltán: Ellenforradalom (VI/3/83–85)

Bene Zoltán: János jelenései (VIII/3/71–82)

Bene Zoltán: Két part között (V/2/60–62)

Bene Zoltán: Nincs kegyelem (X/1/78–82)

Berényi Csaba: Foggal-körömmel (XII/3/86)

Berényi Csaba: Fültanú (XII/3/85)

Berényi Csaba: Minőségét megőrzi (XII/3/84)

Bereti Gábor: A relatív remény (XI/1/80)

Bereti Gábor: Így (VII/1/78)

Bereti Gábor: Vígasztalom P. Kleet (XI/1/79)

Berka Attila: A bál(-triptichon) (olaj, szélesvászon, 1×2,35) (VI/4/67–70)

Bertacchi, Giovanni: Az Alpok (fordította: Tusnády László) (I/1/67)

Bodnár László: Fátylas téli dallam (II/1/69)

Bodnár László: Ima a kegyelemért (II/1/68)

Bogdán József: A szagos mise után (XIII/4/87)

Borbély András: Egy fénykép árnyéka (XIV/3/89)

Borbély András: Léthe (XIV/3/86–88)

Borbély András: Madár és szél (XIV/3/90–91)

Borbély Szilárd: A zene szelleme (III/1/60)

Borbély Szilárd: A Zsidó menyasszony (III/1/61)

Borda Réka: A hitetlenség megkísértése (XIV/1/76)

Borda Réka: Közös déd (XIV/1/77)

Bozók Ferenc: A Dunánál (IX/1/81)

Bozók Ferenc: Filctolla rubinpirosat visz a nyárba (VIII/1/76)

Bozók Ferenc: Istenek átka (VIII/1/75)

Bödecs László: Ez sem (XV/3/75)

Bödecs László: Nem nagy teher (XV/3/74)

Bölkény Gábor: időjárás-függőség (IX/1/69–71)

Burkart, Erika: Téli mítoszok (fordította: Fecske Csaba) (VIII/4/80)

Burkart, Erika: Zúzmara-kert (fordította: Fecske Csaba) (VIII/4/79)

Chrobacsinszky Eszter: Elfogadás (V/4/64)

Chrobacsinszky Eszter: Miért örökzöldek a fenyők? (V/4/65)

Cs. Varga István: Búcsú Gennagyij Ajgitól (VI/2/65–66)

Cseh Károly: Ablaknyi tél (IV/4/63)

Cseh Károly: Bárka a hóban (II.). Mai svájci költők versei (X/3/64)

Cseh Károly: Borsodgeszt – 2008. július 17. (VIII/4/76)

Cseh Károly: Falusi capricció (VIII/4/75)

Cseh Károly: Havas vigília (III/3/67)

Cseh Károly: Helyett (IV/4/64)

Cseh Károly: Húsvéti fényben, szélben (VII/1/68–71)

Cseh Károly: Ma is itt (VIII/4/77)

Cseh Károly: Mérleg (VIII/4/76)

Cseh Károly: Nyárdelelő III. (VIII/4/74)

Cseh Károly: Nyárdelelőn (I/4/70)

Csobánka Zsuzsa Emese: Ariadné (XV/2/84–85)

Csontos Márta: Látáskárosult (XIV/4/78)

Csontos Márta: Selfsaving Instructions (XIII/4/86)

 1. Nagy Nóra: Párna (XII/4/83)
 2. Nagy Nóra: Szőnyeg (XII/4/82)

Dékány Dávid: szaggatott (XII/3/83)

Dékány Dávid: valaki helyettem (XII/3/81–82)

Demény Péter: Sanzon az égről (XV/2/69)

Dobos Krisztina: Csend (VI/3/78)

Dobos Krisztina: Utazás (VI/3/79)

Dudás Sándor: csak úgy vagyok (VII/1/76)

Dudás Sándor: Hangtalanul és tétován (V/2/67)

 1. Kovács Kálmán: Sárospatak (I/4/59–60)

Esze Dóra: Csombormenta teaház (V/4/55–59)

Evellei Kata: Üdvözlégy (XIV/2/65–67)

Evellei Kata: Vonzáskörzet (XIV/2/68)

Falussy Móric: Utánérzés (Miskolc – Budapest) (XIV/2/69–73)

Farkas Arnold Levente versei (XII/2/61–62)

Farkas Arnold Levente: (A sárga császár…) (IV/1/57–59)

Farkas Arnold Levente: Az egyik vers (V/3/76)

Farkas Arnold Levente: Kinéz (V/3/77)

Farkas Arnold Levente: mi lesz a cím (XIII/2/82)

Farkas Arnold Levente: péntek (XIII/2/81)

Farkas Arnold Levente: részletek (XIII/2/80)

Farkas Gábor: Amivé (XI/3/87)

Farkas Gábor: Apokrif (XI/3/86)

Farkas Gábor: onnan (XII/2/75)

Farkas Gábor: Stációk (XI/3/88)

Farkas Gábor: Vers-idő (XII/2/74)

Farkas Nimród Zsombor: Ősz (IV/1/51)

Farkas Nimród Zsombor: Tükör (IV/1/50)

Fecske Csaba: A sárba le (V/3/74)

Fecske Csaba: Az erdei házból (VI/4/62–63)

Fecske Csaba: Gábriel (IV/3/70)

Fecske Csaba: Ha már nem vagy itt (VI/4/64)

Fecske Csaba: Megmarad-e valami (V/3/75)

Fecske Csaba: Rege (IV/3/69)

Fecske Csaba: Szájpadlás (VIII/1/70)

Fecske Csaba: Tőled gyönyörű (VIII/1/69)

Fekete Gyula: Közéleti naplórészletek. Emlékeim a negyvenes évekből (VI/3/72–75)

Fenyvesi Orsolya: A történetmondás kudarca (XIII/4/71)

Fenyvesi Orsolya: Gravitáció télen (XIII/4/72)

Fenyvesi Orsolya: Illusztráció (XII/2/70)

Fenyvesi Orsolya: Ostya (XII/2/71)

Fetykó Judit: A kezed (II/4/59)

Fetykó Judit: Ablakból (II/4/59)

Finta Éva: Komppal a Tiszán (I/1/63)

Finta Éva: Külön-valóság (I/1/63)

Fischer Botond: 1962 (XIV/3/84–85)

Fitos Adrián: Emptyfull4,3,2 (XIII/3/84–86)

Fodor György: Bevezetés az ainu irodalomba (VIII/2/77–79)

Gábori Kovács József: Művész (IX/3/81)

Gábori Kovács József: Syntax error (XI/2/87)

Gábori Kovács József: Szakítás (XI/2/88)

Gábori Kovács József: Szerelmi téboly (IX/3/80)

Gajdos Ágoston: Feltámadás (IX/2/75–76)

Gergely Bori: A faház (XIII/3/83)

Gergely Bori: Rózsakert (3/82)

Gergely Bori: Új órák (XV/1/76)

Gergely Bori: Vizeid (XV/1/77)

Ginsberg, Allan: Rongyos csavargó (fordította: Pinczés István) (II/3/53)

Greller, Christl: Az éjszaka fénye (fordította: Balázs Ildikó) (II/1/65)

Greller, Christl: Kifelé (fordította: Balázs Ildikó) (II/1/64)

Greller, Christl: Tökéletes harmónia (fordította: Balázs Ildikó) (IV/1/48–49)

Greller, Christl: zartART (részletek, fordította: Balázs Ildikó) (X/1/66–69)

Gulisio Tímea: méltóság (XV/2/77)

Gulisio Tímea: the be(a)st (XV/2/78)

Győrfi Kata: az ágyhoz képest (XIV/4/66)

Halászi Aladár: Aforizmák (I/4/71)

Halászi Aladár: Hosszú az út hazáig (III/4/56–62)

Halászi Aladár: Quasimoda (II/3/49–52)

Halmi Tibor: Haiku-füzér „keletről” (egy ismeretlen kismester munkái) (XIV/1/80–81)

Halmosi Sándor: A fenntartható csodákról (VIII/1/79–81)

Háló Gyula: Karácsonyi könyörgés (V/4/66)

Háló Gyula: Simeon (V/4/67)

Hanácsek Erzsébet: Az ág szava (IV/2/65)

Hartay Csaba: Éji kikérdezés (XIV/2/76)

Hartay Csaba: Értünk jönnek (XIV/2/77)

Hernádiné Ringer Erzsébet: Tengeren (IV/2/66)

Hillar, Małgorzata versei (fordította: Cseh Károly) (VII/4/77–79)

Horvát költők versei (Dobriša Cezarić, Vesna Krmpotič, Dubravka Oraić, Tin Ujević, Šime Vučetić, Ante Stamać, Ivo Dekanović, Vjakošlav Majer, Mirko Kovacević) (fordította: Cseh Károly) (VIII/4/64–73)

Horváth Enikő: Joyce után, szabadon (X/2/84)

Horváth Imre Olivér: Kidoblak (XI/4/739

Horváth Imre Olivér: Metszet (XI/4/74)

Huszka Levente: In The Jules Krúdy Restaurant (VII/3/82–85)

Jáger Ferenc: Az angyal (II/2/87)

Jáger Ferenc: Első nap az iskolában (II/2/86)

Jakab István: Magas kőfal (III/4/49–53)

Jassó Judit: Altató mese a Napról és a Holdról (XIII/2/73–74)

Jász Attila: Átiratok (XIV/3/75–76)

Jenei Gyula: Félelem (XII/3/70–71)

Jeszenyin, Szergej versei (fordította: Erdélyi Z. János és Cseh Károly) (VII/4/65–71)

Jónás Tamás: Bóc István embert ölt (IV/3/73–78)

Juhász Márió: Alaprajz (XIV/4/76)

Juhász Márió: Három rövid tautológia (XIV/4/77)

Juhász Tibor: Melegebb öl (XIII/4/82)

Kaló Béla: Húsvéti fényben, szélben. Széljegyzetek Cseh Károly versciklusához (VII/1/72–73)

Kántás Balázs versei (XI/4/83–84)

Kántás Balázs: (Mert a fémkeret…) (IX/3/75)

Kántás Balázs: (Mocsárszag…) (IX/3/74)

Kántás Balázs: (Ne szólj hozzá…) (X/3/85)

Kántor Zsolt: A lélek varratai (XIII/3/76)

Kántor Zsolt: A nyelv a dolog elé siet (XIII/3/75)

Kántor Zsolt: A pillanat tekintete (XIV/3/80)

Kántor Zsolt: Az ítélőerő mimikája (XII/3/79)

Kántor Zsolt: Napfény íz nélkül (XII/3/80)

Karádi Márton: a második halál (X/3/81)

Karádi Márton: a pokol alatt (X/3/82)

Karaffa Gyula: 1971 (V/1/64)

Karaffa Gyula: Ecce homo (X/3/83)

Karaffa Gyula: Ima volt? (V/1/67)

Karaffa Gyula: Nézek egy képet (X/3/84)

Karaffa Gyula: Nógrádi dombok (V/1/66)

Karaffa Gyula: Rövidek… (V/1/65)

Karap Zoltán: Fluxus-partitúrák regényíróknak (XIII/2/76–79)

Karcagi Magyar Margit: Egyensúly (IV/2/62)

Karcagi Magyar Margit: Vízesés-játék (IV/2/61)

Kardos István: A pokol tornácán (II/4/60)

Kardos István: Nem tudom (II/4/60)

Katona Kálmán: Elég (IV/4/66)

Katona Kálmán: Felszállt a ház (VII/2/84)

Katona Kálmán: J. A. emlékezete (IV/4/65)

Katona Kálmán: Morendo (VII/2/85)

Katona Kálmán: Szülőföldem (III/3/77)

Keller Ilka: Habituáció – 1. (XV/4/58)

Keller Ilka: Interfázis – 4. (XV/4/59)

Keller Ilka: Olfactorius – 7. (XV/4/60)

Kerber Balázs: Azt hittem, (XIV/1/70)

Kerber Balázs: este nem látom (XI/4/80)

Kerber Balázs: Összenevettünk, (XIV/1/71)

Kerber Balázs: Tejút (XI/4/79)

Király Zoltán: Morzegyakorlat (I/3/52–54)

Kis Gábor: Örökség (IX/3/77–79)

Kisgyörgy Károly: A történelem sodrában (I/4/50–58)

Koch Imre: Az évszakok színeváltozása (XI/1/69)

Koch Imre: Gyöngysor (XI/1/71)

Koch Imre: Szerepek (XI/1/70)

Komjáti Ildikó: A fekete Hold (XV/4/65)

Komjáti Ildikó: Hajnalvers (XV/4/66)

Komlósi Kornél: Csavargások (XI/3/68)

Komlósi Kornél: Medvetánc (XI/3/67)

Komlósi Kornél: Tánc (IX/2/80)

Komlósi Kornél: Test, töredékben (XI/3/66)

Komor Zoltán: Dugiültetvény (XIV/3/82)

Komor Zoltán: Egy kapcsolat hajtásvonalára (XIV/3/81)

Komor Zoltán: Régi trükk (XIV/3/83)

Kondor Ilona: Egy szál rózsa (VI/4/73)

Kondor Ilona: Hajadat megmosnám… (VIII/4/78)

Kondor Ilona: Négysoros (VI/4/74)

Kondor Ilona: Nélküled (I/4/69)

Korpa Tamás: Lelakatolt szobák (XIII/2/72)

Korzenszky Richárd: Gyökere a fának… (I/4/61–68)

Kovács Edward: A várakozók (XV/4/63)

Kovács Edward: Rétegfestés (XV/4/64)

Kovács Fruzsina: Rózsaszín burok (XI/4/75–78)

Kovács József: Játszani kell (VIII/3/69)

Kovács József: Szapphó vallomása (VIII/3/70)

Kulcsár Árpád: címtelen (XV/1/78–79)

Kupcsik Lidi: nem alba (IV/2/59)

Kupcsik Lidi: Remember: gyerekkor (IV/2/56–58)

Kurucz Gyula: Múlandóan, töredékesen… (I/2/53–61)

Kustár György: Bábel (XV/3/81)

Kustár György: Pál (XV/3/79–80)

Lakó János: Hála a felejtés adományáért (I/3/55)

Lakó János: Temetés (I/3/55)

Láng Eszter: fehér-kék ének (XV/4/57)

Láng Eszter: rendelt idő (XV/4/56)

Láng Orsolya: Álljon itt (XIV/4/65)

Láng Orsolya: Szegedi széljegyzet (XIV/4/64)

Lapis József: Keresztapám (III/3/73–74)

Lapis József: Mennyit ér (III/3/75–76)

Lapis József: Tölgyesi Géza versei elé (XV/3/71)

Lászlóffy Csaba: 1. A kancsin nézés gyakorlata – 2. A miniatúra – 3. (kóda) (V/4/68–70)

Lászlóffy Csaba: Az esendőség prelúdiumából halhatatlanság-fúga (XI/3/62)

Lászlóffy Csaba: Az utódok avagy a költő esélye (V/4/71)

Lászlóffy Csaba: Jelen idejű múlt (XI/3/61)

Lászlóffy Csaba: Tabernákulum (XI/3/60)

Lázár Bence András: Amiről a múltkor (VIII/2/75)

Lázár Bence András: Elegancia (VIII/2/76)

Lázár Bence András: Hallgatni a legegyszerűbb (VIII/2/74)

Lázár Bence András: Mind rád (IX/3/76)

Leleszi Balázs Károly: Fénnyel-átitatott szelek (VI/4/66)

Leleszi Balázs Károly: Nappal és éjszaka közt (VI/4/65)

Lengyel költők versei (Eryk Ostrowski, Łukasz Mańczyk, Ewa Lipska) (fordította: Cséby Géza) (VII/4/81–83)

Litván költők versei (Regina Katinaite-Lumpickiene, Vytautas Kaziela) (fordította: Cseh Károly) (III/3/68–72)

Lőkös István: Mozaikok a jelenkor horvát irodalmáról (VIII/4/62–63)

Lőrincz P. Gabriella: (Ha lesz majd vágyad) (X/1/76)

Lőrincz P. Gabriella: Istentelenül (X/1/77)

Lukáts János: A kert (XV/4/67–69)

Lukáts János: A szélharang (XV/2/79–82)

Lutz-Gantenbein, Maria versei (fordította: Cseh Károly) (XIII/1/81–89)

Mács József: Pataki diákok (IV/4/58–62)

Madár János: Arcunkból virág lesz (IV/4/67)

Madár János: Mint a pengék élei (IX/1/80)

Madár János: Szólnék hozzád a fénnyel (IV/4/67)

Madár János: Végül (IX/1/79)

Magolcsay Nagy Gábor: <órák és fölemelt galaxishalmazok> (VIII/1/71)

Magolcsay Nagy Gábor: az árnyék (VIII/1/72)

Magolcsay Nagy Gábor: fiatal nő ebéddel (VI/1/72)

Magolcsay Nagy Gábor: Köd (XII/4/84)

Magolcsay Nagy Gábor: Négy égtáj: észak (XII/4/85)

Mai svájci költők versei (Jürg Amann, Beat Brechbühl, Erika Burkart, Dieter Fringeli, Christoph Geiser, Walter Gross, Franz Hohler, Maria Lutz-Gantenbein, Kurt Marti, Gerhard Meier, Magdalena Vogel, Hans Werthmüller (fordította: Cseh Károly) (X/3/65–80)

Maller Sándor: Patak lelke (II/3/56)

Martinák János: Létezés… (I/1/71)

Martinák János: Végül (I/1/71)

Máté Anett: Kéz (IV/2/60)

Mátyus Aliz: Istenmezejétől Pusztafaluig (IV/1/52–56)

Merényi Krisztián: A mélyben (IV/4/70–71)

Merényi Krisztián: Disneylandi kaland (XII/1/81–84)

Merényi Krisztián: Macskák a padláson (III/1/68)

Merényi Krisztián: Megérkezés (III/1/67)

Merényi Krisztián: Micsoda különbség (VIII/1/82–84)

Mester Györgyi: Édes élet (X/2/75–76)

Mester Györgyi: Holdvilág (X/2/76–77)

Mezei Gábor: A hibái érdekelnek (IV/3/71)

Mezei Gábor: kép (VII/2/79)

Mezei Gábor: memento (IX/2/74)

Mezei Gábor: monstrum 17 (XIII/3/73)

Mezei Gábor: Néha járkálok itt a parkban (V/3/78)

Mezei Gábor: Nincs otthon (IV/3/72)

Mezei Gábor: pasziánsz (VII/2/80)

Mezei Gábor: penge/szél (XIII/3/74)

Mezei Gábor: vissza (IX/2/73)

Mezősi Miklós: Édes éden Afrika szívében. Idillikus óda a Ngoro-ngoro kráterbe gurult paradicsomról (IX/2/68–70)

Mezősi Miklós: Este van, este volt (XI/2/72)

Mezősi Miklós: Hiúság (X/2/85)

Mezősi Miklós: Lángsugarú nyaraink leghevesebbje tüzel (VIII/2/71)

Mezősi Miklós: Referansz (XIII/3/81)

Mezősi Miklós: Válasz Fűzfa Balázsnak a verseskönyvkiadásról (VIII/2/72–73)

Mezősi Miklós: Vers, mértékkel (XIII/3/80)

Miró Kiss Ida: A költő feladata (IV/2/55)

Miró Kiss Ida: Este (VI/1/71)

Mislai Attila: Nagyapám fényképe (IX/1/67–68)

Mizsur Dániel: Egyszerű fénysáv (XV/2/76)

Mogyorósi László: Alfano kudarca (VII/2/83)

Mogyorósi László: Algoritmus (VII/2/82)

Mogyorósi László: Fésű (VII/2/81)

Molnár Illés: Fúga (XIV/1/68)

Molnár Illés: Noé (XIV/1/69)

Molnár Illés: Történet nélküli történet (XIV/1/67)

Nagy György András: Döntetlen (I/1/68–69)

Nagy György András: Egyedül (III/1/63)

Nagy György András: Héj (III/1/62–63)

Nagy György András: Útravaló (I/1/69)

Nagypál István: Csíny (X/2/81)

Nagypál István: Papa után (X/2/80)

Necz Dániel: Alku (X/1/71–72)

Necz Dániel: Fehér kórus (X/1/70)

Necz Dániel: Körhinta (XI/1/72)

Németh Zoltán: Versek a semmiből, sehová (XI/4/71)

Novák György: folyosó (XV/3/84)

Novák György: hirtelen (XV/3/85)

Novák Valentin prózái (Maj Om Ce mester…) (XI/1/73–74)

Novák Valentin: Izzásból kiszakajtjuk (VI/1/69–70)

Novák Valentin: Körtánc (VII/3/79–81)

Novák Valentin: Öreg poét’ tanácsai a zsenge ifjúnak (VI/1/68)

Nyerges Gábor Ádám: Fázhatok (XIII/2/75)

Nyerges Gábor Ádám: Hűtlen kezelés (X/2/78)

Nyerges Gábor Ádám: Magad helyett zümmögő (XI/1/68)

Nyerges Gábor Ádám: P. S. (X/2/79)

Nyilas Atilla: Kispiri (X/1/62)

Nyilas Atilla: Panelprogram (X/1/63)

Nyirán Ferenc: Apróságok kicsiny tárháza 16. (XIII/4/73)

Nyirán Ferenc: Apróságok kicsiny tárháza 25. (XIII/4/74)

Nyirán Ferenc: Csak próbáld… (XI/3/81)

Nyirán Ferenc: Nem akarom (XI/3/84–85)

Nyirán Ferenc: Reggeli kérdés (XI/3/82–83)

Nyírfalvi Károly: Lassú léptekben (III/1/64–65)

Nyírfalvi Károly: Régi bútor (III/1/66)

Oláh András: [következmények nélkül] (IX/4/73)

Oláh András: a legmélyebb csönd felé (VI/3/82)

Oláh András: amiről hallgatni kell (XV/3/82)

Oláh András: felébresztett félelem (XIII/3/88)

Oláh András: kivétel (XIII/3/87)

Oláh András: visszhang (XV/3/83)

 1. Szabó Mária: Szerelem (IX/2/81–83)

Pál Sándor: Üzenetrögzítő (XI/2/86)

Palágyi László: alkalmazkodás (VIII/1/73)

Palágyi László: déli morajlás (IX/1/72)

Palágyi László: lényegtelenül (IX/1/73)

Palágyi László: megváltás (X/2/74)

Palágyi László: Valóságos gondtalanság (VIII/1/74)

Pallag Zoltán: Nagyanyám nipposztáskor (XIII/4/75–76)

Papp Dénes: Hazatérés (XIV/3/77–79)

Papp Sándor: Főzés (XIV/1/78)

Papp Sándor: Koordináta (1/79)

Pásztor Attila: Az utóvéd (I/1/70)

Pásztor Attila: Részeg éj (I/1/70)

Polák Péter: a főút üres (XIV/4/74)

Polák Péter: fiastyúk (XIV/4/75)

Polgár Tóth Tamás: Cigányok (XII/1/86)

Polgár Tóth Tamás: Kívánság (XII/1/85)

Porkoláb Ádám: Mesélj nekünk, Krónikás! (XIII/2/85–87)

Puskás Balázs: a te tengered (VI/4/71)

Puskás Balázs: álmatlanság (VI/4/72)

Puskás Balázs: azt mondják (V/1/68)

Puskás Balázs: éjjelente (V/1/69)

Rászlai Tibor: Halántékon az idő (V/4/60)

Rendek Jenő: Télelő (VII/3/87)

Rilke, Rainer Maria: Őszi nap (fordította: Szabó Szilvia) (V/3/73)

Schmitz, Hermann Harry: A filozófusok. A napszúrás misztériuma (fordította és az utószót írta: Kenyhercz Róbert) (IV/3/58–64)

Seiler, Hellmut: Egy fillérrel sem (fordította: Balázs Ildikó) (IV/1/45)

Sepsi László: Zsákosember (XIV/4/67–73)

Seres Lili Hanna: A rontás töredéke (XV/4/55)

Seres Lili Hanna: Aki kedves közönnyel fogad (XV/4/53)

Seres Lili Hanna: Lassú nyárban (XV/4/54)

Siska Péter: Készenlét (XV/3/78)

Siska Péter: Mélyaltatás (XV/3/76)

Siska Péter: Tartarosz (XV/3/77)

Só Balázs: A következő pillantás óta (X/1/74)

Só Balázs: Amíg ki nem (X/1/73)

Só Balázs: Feladat (X/1/75)

Somoskői Beáta: A Nem Ismerthez (1–4.) (XI/1/81–84)

Somoskői Beáta: Az utolsó széljegyzet (IX/2/77)

Somoskői Beáta: Egy isten elmúlása. Itt. Minden. Ezentúl. (XIV/1/82–83)

Strausz Kinga: A bomlás fokozatai (XII/4/81)

Szabó Csilla Judit: Várakozás (IX/1/78)

Szabó Sándor: A tavasz (II/4/61)

Szalay László Pál: Tour de önérzet (XI/2/73–79)

Szathmáry Zoltán: Az Idő (III/4/54)

Szathmáry Zoltán: Egy pár bakancsról (V/1/61)

Szathmáry Zoltán: Nárcisszus ébredése (V/1/60)

Székelyhidi Zsolt: Mágia-olvasások (XII/4/76–78)

Szeles Judit: Nyár (XIV/2/81–85)

Szénási Miklós: A pohár (VI/1/73–78)

Szénási Miklós: Dióparketta, likőr és voroneti kék (VII/2/86–89)

Szénási Miklós: Jó lenne végre indulni (XII/2/63–67)

Szihalmi Csilla: áhítattal (XIII/4/80)

Szihalmi Csilla: csigaházrom (4/79)

Szilágyi László: Árnyékban (V/2/68)

Szilágyi László: Fellegekkel érkezem (III/4/55)

Szlovén költők versei (Tomaž Šalamun, Edvard Kocbek, Srečko Kosovel, Aleš Debeljak, Dane Zajc) (fordította: Lukács Zsolt) (V/2/54–59)

Szőcs Petra: Háromkor a kápolnában (XII/3/89)

Szőcs Petra: Szép rövid vers (XII/3/90)

Szűk Balázs: Könnyező (Egy népdalra) (XIII/4/81)

Szűk Balázs: Nekrológ-lista (IX/3/82–83)

 1. Ágoston László: A hatalom árnyékában (II/1/56–63)
 2. Ágoston László: Pótnászút (IX/1/74–77)
 3. Nagy József: Egy dallamra (I/2/62)
 4. Nagy József: Gyermeklapok (I/2/63)

Tahir, Baba: Négysorosok (fordította: Tusnády László) (III/3/66)

Takács Béla: Állomások (I/2/64–68)

Tarkovszkij, Arszenyij versei (fordította: Cseh Károly) (VII/4/72–76)

Tatár Balázs János versciklusa (VII/3/76–78)

Tatár Balázs János: Bevezetés a szépirodalmukba. Turóczi Nóra és Kovács József versei elé (VIII/3/66)

Taufer, Veno és Vidmar, Maja versei (fordította és az életrajzi jegyzeteket írta: Lukács Zsolt) (IX/4/80–85)

Temesvári Márta: Angyal volt (IV/2/65)

Temesvári Márta: Ha megéltem (IV/2/64)

Tinkó Máté: Antwerpen múzsája (XIII/4/78)

Tinkó Máté: Meddőhálók (XIII/4/77)

Tomaji Attila: Ma este (VII/1/77)

Tomaji Attila: Toszkán anzixek (V/4/61–63)

Tornay Mari: dobpergés (II/1/66)

Tornay Mari: talán (II/1/67)

Toroczkay András: Forró-gőzölgő (XV/1/74–75)

Toroczkay András: Viasz I. (XIV/2/74)

Toroczkay András: Viasz II. (XIV/2/75)

Tóth A. Tamás: Orr-pör (IX/4/86–88)

Tóth Barna: (A tökéletes szó) (VIII/1/77)

Tóth Barna: (Legyen tiéd a csönd) (VIII/1/78)

Tóth Kinga: békülő (XII/2/68)

Tóth Kinga: kapcsolat (XII/2/69)

Tóth Laura: Egy tavaszi délután (XII/2/73)

Tóth Laura: Lekvár (XII/2/72)

Tóth-Máthé Miklós: A pap fia (II/2/77–82)

Tóth-Máthé Miklós: Az első kalapom (I/1/64–66)

Tölgyesi Géza: Hallgatás (XV/3/73)

Tölgyesi Géza: Szárnyak és liliomok (XV/3/72)

Török-Szofi László: Névjegy (V/2/64)

Török-Szofi László: Térdig érő (V/2/63)

Tukaj, Habdulla tíz verse (fordította: Cseh Károly) (XII/1/71–80)

Turóczi Nóra: Belébújt (VIII/3/67)

Turóczi Nóra: Zúgó fülre (3/68)

Tusnády László: Ködbe fúlt álmok (III/3/55–65)

Tusnády László: Vágta a jégkristályos időben (I/1/67)

Tusnády Mária: Hópelyhecske (VIII/4/81–86)

Ujvári Luca: Az utolsó három nap (XIII/1/75–80)

Ungvári Judit: Dal (II/2/83)

Urbán Ákos: Bagyrag (részlet) (XIII/3/77–79)

Urbán Ákos: Csoda, faluban (XI/3/69–80)

Urbán Ákos: Faiskola (XV/2/70–75)

Urbán Ákos: Feri (XII/3/72–78)

Vadász János: Óév – újév (XIV/4/79)

Válogatás az „Amit szívedbe rejtesz…” verspályázat díjazott alkotásaiból. Árvai Krisztina, Csupor Márton, Füle Ágnes, Gál Zsuzsanna, Horváth Béla, Pányi Jolán, Puskás Anikó, Sulyok Blanka, Szenes Laura versei (III/2/57–66)

Varga Bálint: más (X/2/82–83)

Varga István: Hegyeim (József Attilának) (II/4/62)

Varga István: Temetőben (II/4/62)

Vass Norbert: Prímszám (XV/2/83)

Vass Tibor: < Bibinke és > játéka a haljboltban (XII/3/68–69)

Vass Tibor: Bibinke és a bibliofil évelők (XV/1/72–73)

Vass Tibor: Kétezeröt, nem a reményről beszélek (V/3/66–72)

Vass Tibor: Naívek, színek na, felettébb eljáró ívek (IX/4/70–72)

Vass Tibor: Önképző körök (IV/3/65–68)

Vass Tibor: Valahogy nézése (VI/3/80–81)

Vécsei Rita Andrea: Bájos (XII/4/79)

Vécsei Rita Andrea: Eszterházy szelet (XV/1/83)

Vécsei Rita Andrea: senki többet (XV/1/84)

Vécsei Rita Andrea: Ünnep (XII/4/80)

Vértes Judit: Üvegbaba (IV/2/63)

Viczai Henrietta: Fekete-fehér (II/4/63)

Viczai Henrietta: Selyemben (II/4/63)

Villon, Francois: Ballada anyjának, ki Miasszonyunkhoz fohászkodik (fordította: Ungvári Judit) (II/2/84–85)

Volodarszkij, Leonyid: Margarita nélkül a Mester (fordította: Cseh Károly) (VII/4/80)

Weinrauch Ingrid: Egy kád víz (VI/3/76–77)

Yukara (Ainu epikus költemények, részlet) – Három rövid ének (fordította: Fodor György) (VIII/2/80–85)

Závada Péter: Milyen hideg lehet (XIV/2/63)

Závada Péter: Mintha két irányból (XIV/2/64)

Zelnik Csaba Ákos: Akkor (II/3/55)

Zelnik Csaba Ákos: Helyzetjelentés (II/3/54)

Zsávolya Zoltán: „Westelnémasága” (XI/2/80)

Zsávolya Zoltán: Arról, hogy mit csinálnak (XI/2/81)

Zsirai László: Estétől hajnalig (XI/1/85)

Zsirai László: Jellemzés (V/2/66)

Zsirai László: Lelkünkben ébred (I/3/58)

Zsirai László: Megfojthatatlan (V/2/65)

Zsirai László: Őszi elégia (VII/3/86)

Zsirai László: Remény (I/3/58)

Zsonda Márk: Lussonium (VI/4/75–76)

 

 

Archívum (I/2.–V/4. szám)

 

„A Párt eszméi tiszták!” Egy zempléni pártmunkás levélváltása Aczél Györggyel a törvénysértésekről, 1958 (közzéteszi: Bolvári-Takács Gábor) (I/2/72–78)

A sárospataki Értelmiségi Kör alapítólevele, 1988 (bevezette és közzéteszi: Balázsi Károly) (I/3/67–72)

A Tanácsköztársaság és a pataki Kollégium. Buza László emlékei 1919-ről (közzéteszi és az utószót írta: Bolvári-Takács Gábor) (V/3/79–84)

„Az egyesült Európa magyar nemzetünk nagy reménye.” Habsburg Ottó sárospataki előadása, 1990 (közzéteszi: Bolvári-Takács Gábor) (III/1/69–80)

Benke Imre: Előadások a harmincas évek Amerikájáról (bevezette és közzéteszi: Benke György) (III/2/67–81)

Benke Kálmán: Tátrai útinapló, 1925. Feljegyzések az 1925. májusi cserkészkirándulásról (bevezette és közzéteszi: Benke György) (IV/2/67–85)

Bolvári Zoltán: Előadások a zenei nevelésről (1941, 1967) (bevezette és közzéteszi: Bolvári-Takács Gábor) (IV/3/79–86)

Czinke Ferenc: Fővédnöki székfoglaló a Sárospataki Diákegylet közgyűlésén, 1989 (bevezette és közzéteszi: Bolvári-Takács Gábor) (I/4/72–77)

Emlékezés Antall József miniszterelnökre. Parlamenti beszédek, 1990–1993 (válogatta és bevezette: Bolvári-Takács Gábor) (IV/1/75–83)

Erdélyi életképek, 1942. Turi Sándor úti emlékei a második bécsi döntés után (közzéteszi, a bevezetőt és a jegyzeteket írta: Bolvári-Takács Gábor.) (V/1/70–76)

Erdélyi János: Szerkesztői előszó a Sárospataki Füzetek első számához, 1857 (I/2/69–71)

Falusi lakodalom Vajdácskán. Palumby Gyula rádióközvetítése, 1942 (közzéteszi: Bolvári-Takács Gábor, utószó: Demeter Gyula) (IV/1/65–74)

Farkas Andor: Szerkesztői előszó a Zempléni Fáklya első számához, 1941 (I/3/64–66)

„Felcsillan a tűz alatti parázs” Koncz Sándor berlini levele, 1937 (közzéteszi, a bevezetőt és a jegyzeteket írta: Koncz Gábor) (IV/4/72–75)

Finkey Ferenc: Felhívás a volt pataki diákokhoz, 1916 (sajtó alá rendezte és az utószót írta: Bolvári-Takács Gábor) (III/4/63–70)

Halmi Iván: Októberi napló, 1956. Karcolatok a Szabadságharc napjaiból (V/2/69–78)

Koncsol László: Sárospataki történetek, 1947–1950 (V/4/72–87)

Kossuth Lajos, a zempléni ügyvéd (1824–1832) (összeállította és bevezetőt írta: Bolvári-Takács Gábor) (II/3/59–73)

Németh László: Szerkesztői bevezető a Tanu első számához, 1932 (II/2/88–91)

Országos tanévnyitók Sárospatakon, 1976–2001. Mádl Ferenc, Orbán Viktor, Polinszky Károly, Pozsgay Imre beszédei (válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta: Bolvári-Takács Gábor) (II/1/70–82)

Pártállam és megyerendezés 1949–1950. Dokumentumok az önálló Zemplén megye megszüntetéséről (közzéteszi: Bolvári-Takács Gábor) (III/3/78–93)

Volt egyszer egy borháború, 1990 (a dokumentumokat válogatta és szerkesztette: Balázsi Károly) (II/4/64–84)

Zsidó közösségi épületek Sárospatakon. Gazda Anikó rekonstrukciós vázlata, 1989 (közzéteszi: Bolvári-Takács Gábor, utószó: Sugár Péter) (IV/4/76–83)

 

 

Szemle (I/1.– XV/4. szám)

 

 1. Gergely András: A „valóság pedagógiájától” a pedagógia valóságáig (X/2/86–88)

Ádám György: Tanulmányok az életen át tartó tanulásról (IX/1/85–89)

Arany Lajos: Természeti igazságok – három sorban (XIII/3/92–94)

Arday Géza: Arcképek az emigráció irodalmából (X/2/95–96)

Bába Szilvia: Az „együtt” jellemzői Közép-Európában (XIII/1/101–103)

Bába Szilvia: Magyarnak lenni „idegen csillagok alatt” (XIV/3/100–102)

Bacsó Béla: Jó, ha értjük. Hans-Georg Gadamer halálára (II/3/78–81)

Baják László: Zempléni epitáfiumok a Magyar Nemzeti Múzeumban (IX/3/95–98)

Bakonyi István: A „szülőfölddé áhított város” költője. Petrőczi Éva: A bokályos házban (XII/3/91–96)

Balajthy Ágnes: Miskolcra nyíló kapuk (X/3/95–98)

Balázs Géza: A Pannon-tengeri töredékekről (V/3/85–90)

Balázsi Károly: Élő népfőiskola (III/2/97–99)

Balogh Judit – Dienes Dénes – Fazekas Csaba: Az Egyháztörténeti Szemle bemutatkozik (I/4/85–86)

Banyár Magdolna: Tanulmányok vallásról, társadalomról (IX/4/95–98)

Baranyai Katalin: Hitvallás és létforma „Sion váraiban” (III/1/88–90)

Baráth Béla Levente: Az angyal alakos címerek városa (VIII/2/101–103)

Baráth Béla: Szubjektív egyháztörténelem (II/3/85–88)

Barna Péter: Tizenöt novella férfiakról és nőkről (IX/2/100–102)

Barta János, ifj.: A Debreceni Szemle jubileumára (VII/4/90–94)

Beck Mihály: Kiss Árpád, a fizikai kémia professzora. Emléksorok születésének 125. évfordulójára (XIV/3/92–93)

Bencze Mátyás: A magyar jogelméleti hagyomány és tanulságai (VI/3/98–99)

Bencsik János: Maradjon örök emlékezetben (V/1/92–93)

Benedek Mariann: Civil szervezetek Magyarországon (VIII/4/103–104)

Benedek Mariann: Huntington nyomában (IX/4/99–101)

Benke György: Egy virágkor pedagógusai (VI/1/88–91)

Bereti Gábor: A hanyatlás apoteózisa (VIII/2/94–96)

Bereti Gábor: Egy Álmoskönyvről, derűvel ajánlva (X/1/90–92)

Bertha Zoltán: Hűség és sokféleség (VI/1/79–82)

Bertha Zoltán: Világló fényekkel, képekkel (VIII/1/95–97)

Bihary Gábor: Esztétikai provokáció (XIV/4/89–91)

Bódi Zsuzsanna: Egy iparbáró történetei (IX/1/97–99)

Bodrogi Ferenc Máté: A Kazinczy-büszt provokációja (X/3/86–91)

Bojtor István: Széphalom szelleme. Húsz éves a Kazinczy Ferenc Társaság (VI/2/85–88)

Bolvári-Takács Gábor: A Debreceni Egyetem száz éve (XIII/1/98–100)

Bolvári-Takács Gábor: A debreceni neveléstudományi iskola (VIII/4/100–102)

Bolvári-Takács Gábor: A nyelvtudós és teológus Ballagi Mór (XV/3/92–94)

Bolvári-Takács Gábor: A sárospataki öregdiák-mozgalom közművelődési dimenziói (XI/3/89–91)

Bolvári-Takács Gábor: A Vay-család a társadalmi, politikai közéletben (VIII/1/89–91)

Bolvári-Takács Gábor: Adattár a Kossuth-díj hat évtizedéről (IX/2/95–97)

Bolvári-Takács Gábor: Ballagi Géza és a pataki jogakadémia (VII/3/92–94)

Bolvári-Takács Gábor: Comenius megújul. A sárospataki tanítóképző a jövő előtt (XV/4/70–72)

Bolvári-Takács Gábor: Egy felvidéki magyar politikus emlékezete (II/2/92–96)

Bolvári-Takács Gábor: Évszázadok tanúsága. Az Acta Patakina újabb kötetei (III/1/94–96)

Bolvári-Takács Gábor: Gazdasági folyamatok a közművelődésben. Koncz Gábor új könyvéről (XI/1/93–95)

Bolvári-Takács Gábor: Harctéri napló a Don-kanyarból (III/4/82–85)

Bolvári-Takács Gábor: Jászay Pál a történelem szolgálatában (IX/3/84–86)

Bolvári-Takács Gábor: Kozma Tamás szelíd önéletrajza (XIII/3/89–91)

Bolvári-Takács Gábor: Másfél évtized az erdélyi magyar felsőoktatás történetéből (II/3/89–91)

Bolvári-Takács Gábor: Mátrai László és a pataki neveléstörténeti hagyomány (XII/1/92–95)

Bolvári-Takács Gábor: Mecenatúra és muzsika. Száz éves a Magyar Telekom Szimfonikus Zenekar (VII/1/84–86)

Bolvári-Takács Gábor: Múzsák hullámhosszán. Száz éve született Cserés Miklós rádiórendező (XV/1/85–87)

Bolvári-Takács Gábor: Teleki József, Sárospatak és az Akadémia (V/2/82–85)

Bolvári-Takács Gábor: Thália hatalma és a hatalom (XIII/4/93–95)

Bolvári-Takács Gábor: Történetírás és szemléletformálás. Száz éve született Makkai László (XIV/1/87–89)

Bolvári-Takács Gábor: Új iskolatörténet Sárospatakról (XIII/2/88–92)

Bónis Ferenc: A hangjegyeken túl. Kodály Zoltán és Farkas Ferenc írásai (IV/4/88–90)

Bónis Ferenc: Bartók Péter – Bartók Béláról (III/1/86–87)

Bónis Ferenc: Másfél évszázad a magyar zenekultúra történetéből (VII/3/95–97)

Borbáth Erika: Durkó Mátyás Emlékkönyvébe (VII/2/97–99)

Boros László: Földrajzi lexikon a Zempléni-hegységről (X/2/92–94)

Boros László: Pinczés Zoltán, a Zempléni-hegység kutatója. Főhajtás a professzor emléke előtt (XI/3/92–94)

Czegei Wass Huba: Mit mondana ma Wass Albert? (V/2/86–88)

Csávás Imre: Kalandok a kerék körül (XI/1/102–103)

Cseke Péter: Kakas és pelikán (V/4/88–91)

Csorba Csaba: Búcsú Dankó Imrétől (IX/1/82–84)

Dancs László: A sárospataki faluszeminárium történeti tanulságai (XIII/3/95–96)

Dáné Tibor Kálmán: Erdélyről, Kálvin és Kazinczy szellemében (IX/2/84–88)

Dankó Imre: Néprajzi vonatkozások református egyházlátogatási jegyzőkönyvekben (VIII/4/94–96)

Darmos István: A Bodrog Néptáncegyüttes ötven éve (IV/4/94–96)

Deme László: Az emberség szolgálata és a szolgálat embersége. Gondolatok a patakiságról (IV/3/91–92)

Dobay Béla: Erdélyi János és kora (VIII/4/87–93)

Dobay Béla: Fogarasi János, a sokoldalú nyelvtudós (I/3/80–83)

Dobay Béla: Pazar József hite és hűsége (IX/4/91–94)

Dobay Béla: Vallomás a nótás Bathó Jánosról (V/1/77–79)

Dombóvári János: A Lavotta Alapítvány és a sátoraljaújhelyi zenei közélet (IV/1/96–97)

Egeresi László: Ismeretlen föld a Holt-tengertől keletre (X/2/89–91)

Egey Emese: A „második” Kossuth. Egy mérnök-politikus emlékezete (VII/2/90–93)

Egey Emese: Dokumentumok a szupplikációról (III/2/93–96)

Erdei Nóra: Erdős Renée újrafelfedezése (V/4/95–99)

Farkas Evelin: „Korhely egyetemista spiné” (XV/4/76–77)

Farkas Gábor: Hétköznapi szerepek (XI/2/89–91)

Farkas Mária: Társadalmi tőke a neveléstudományban (XII/1/96–98)

Farkas Tamás: A Duna Művészegyüttes históriája (XV/3/97–98)

Fazekas Csaba: Sorsok, pályák, históriák. Miklós Péter tudomány- és irodalomtörténeti tanulmányai (XIII/4/90–92)

Fecske Csaba: Mezzoszoprán pillanat (XII/1/99–100)

Fehér Erzsébet: Lázár Károly és a tudományos gyermekmegismerés (II/4/94–97)

Fehér József: A magyar kultúra napján (I/1/72–74)

Fehér József: Sárospatak, a könyvtárak városa (II/1/83–86)

Fittler Katalin: Bónis Ferenc emlékkönyv (XIII/4/96–97)

Fittler Katalin: Mennyei hang fogságában (XV/1/97–99)

Fittler Katalin: Vásáry Tamás üzenetei (XIV/2/98–100)

Fogarasi Zsuzsa: Új református templomok (II/1/94–95)

Földy Ferenc: A tanítók tanítója. In memoriam Ködöböcz József (1913–2003) (III/3/97–99)

Földy Ferenc: Tizenöt éves a Magyar Comenius Társaság (I/4/81–84)

Földy Krisztina Lilla: Árpád-házi Szent Erzsébet tisztelete Európában (III/4/75–78)

Földy-Molnár Lilla: Károlyi Gáspár nyomában (XIV/3/97–99)

Földyné Asztalos Adrienne: Minőség és szeretet. Száz éve született Szabó Ernő (V/1/80–83)

Fügedi János: A tánc múltja a Bodrogközben (II/1/87–89)

Füredi János: Apollón védelmében (VII/1/90–92)

Gáborjáni Szabó Botond: A cívis város vonzásában. Takács Béla és Debrecen (VII/2/94–96)

Gelencsér Katalin: Közművelődési vitairatok (XV/3/95–96)

Gesztelyi Hermina: Menjünk Másodiknapozásba! (XII/4/92–95)

Graffits Tamás: Történetírás és mikrotörténelem (XV/2/92–94)

Grin Igor: Tanulmányok Tokaj történetéből (III/2/85–87)

Halászi Aladár: Bolvári Zoltán, a „hanglátó” művész (VIII/3/87–90)

Halászi Aladár: Jöjjön el a mi országunk! (VII/4/100–102)

Hámori Ferenc: Hazag Mihály lomjai (XI/2/92–95)

Harsányi István: Nemzedékem szemével (II/2/105)

Horváth Attila: Egy hivatás fényei és árnyékai (XIII/2/93–94)

Horváth Zita: Misszionáriusok Magyarországon a 17. században (IX/2/91–94)

Hőgye István: Emlékezés Dókus Ernőre (IX/2/89–90)

Hörcsik Richárd: Emlékezés és tisztelgés Rákóczi földjén (VIII/2/90–93)

Hörcsik Richárd: Hazatért sárospataki könyvek. Szempontok a kulturális kooperáció európai kiterjesztéséhez (VII/1/87–89)

Jakab István: Anyanyelv és magyarságtudat (VIII/1/85–88)

János István: Művelődéstörténet alulnézetben (IV/2/89–92)

Jánosi Zoltán: Kölcsey Ferenc szobra előtt (VIII/2/86–89)

Jósvainé Dankó Katalin: A sárospataki vár műemléki helyreállításának eredményei (II/4/85–88)

Jován Katalin: „Betűbe-tűrhetetlen” (X/3/99–101)

Jován Katalin: „Csak az én halálom nem halandó…” (XV/1/88–90)

Kaán Zsuzsa: Seregi László – magáról és másokról (VI/3/95–97)

Kádár Ferenc: Az újhelyi eklézsia történetének krónikásai (IV/2/93–97)

Kaló Béla: A Parnasszus körül. Kalász László versei és Erdélyi Z. László Thomas Bernhard-fordításai (VI/2/92–94)

Kaló Béla: Oroszhon Atlantisza (VIII/3/102–103)

Karasszon Dénes: Anghy Csaba Geyza, a Fővárosi Állatkert megmentője (VII/3/88–91)

Karasszon Dénes: Derzsy Domokos, az állatorvostan kutatója. Emlékezés születésének centenáriumán (XIV/4/82–85)

Karasszon Dénes: Két nemzet orvosa. A világjáró Duka Tivadar emlékezete (VIII/3/83–86)

Karasszon Dénes: Kováts Mihály, a polihisztor „orvosnagy” (XII/2/79–82)

Katona Kálmán: Fényáldozat (IV/1/84–86)

Katona Rezsőné: Sátoraljaújhely olvasmányos lexikona (V/2/92–93)

Kelemen Judit: Id. Ábrányi Kornél és a 19. századi zenei közélet (I/3/88–93)

Keviczky László: A tudomány közel van. Emléksorok Marx György atomfizikus tiszteletére (IV/1/87–90)

Kézi Erzsébet: Egy igazi professzor: Rácz Lajos (IV/3/96–98)

Király Tibor: A magyar büntetőperjogi tudomány háromszázados fejlődéstörténete (Gondolatok Finkey Ferencről, halála után ötven évvel) (I/1/75–79)

Király Zoltán: Újabb pataki diákanekdotákról (XI/4/91–93)

Kisgyörgy Károly: A jövő mérnöke. Emlékképek az ötvenes évekből (XII/3/101–103)

Kiss Endre József: A Széphalom évkönyvről (III/1/91–93)

Kiss Endre József: Bojtor István ítéletei (III/4/86–87)

Kiss Endre József: Kazinczy-breviárium (X/1/83–84)

Kiss József: A testnevelő Szabó Károly emlékezete (VI/3/86–88)

Klapcsik Sándor: Ludlum hősei (VI/1/83–87)

Komáromy Sándor: Mennyei Parnasszus. Forráskiadvány pataki diákok halottbúcsúztató verseiből (V/4/92–94)

Koncz Péter: A környezettudatos tájgazdálkodás nyomában (XI/1/98–101)

Koncz Péter: Más lesz a tavasz? Rachel Carson emlékezete (XIV/4/86–88)

Kovács Árpád: Versenyképes államháztartás (V/2/94–97)

Kovács Géza: Menedzserek vakító fényben (II/2/102–104)

Kovács Ilona: A zenetudós Sárosi Bálint köszöntése (XV/2/89–91)

Kovács Teofil: Lelkészek, korok, öltözetek (V/2/89–91)

Kováts Dániel: A Kazinczy-kutatás új eredményei (III/2/82–84)

Kováts Dániel: Az új Poétai Gyűjteményről (I/1/80–82)

Kováts Dániel: Epilógus egy önéletrajzhoz (VII/1/93–95)

Kováts Dániel: Janó Ákos könyve a kiskun parasztverselőkről (II/1/92–93)

Kováts Dániel: Könyv Palágyi Deák Geyzáról (I/3/73–76)

Kováts Dániel: Móricz Zsigmond novellái a református papságról (XIV/2/86–88)

Kránicz Gábor: Vallomás, szarvassal (XI/4/88–90)

Kusztos Györgyi: Sárospataktól Nagykőrösig. Warga János pedagógiai pályája (IV/3/93–95)

Láng Eszter: „Lassú percek közt téblábol a nap” Változatok a létérzésre (XI/4/85–87)

Láng Gusztáv: „Felejtsd el arcom romló földi mását.” 100 éve született Dsida Jenő (VII/4/87–89

Lapis József: „Vagyok jelölni tűntömet” Fecske Csaba lírája (VI/3/89–91)

Lapis József: Térnyerés. A Célpont Csoport és az Új Holnap Stúdió antológiájáról (4/95–99)

Lovas Anett Csilla: „Versfaragó júzer”. Mezősi Miklós Ezek itten csatolt fájlok című kötetéről (XI/3/100–102)

Lovas Anett Csilla: Saját hangok (XIV/1/90–92)

Lőrincz Szabolcs: Nemzeti értékekkel a világszínvonal felé. Húsz éves a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány (IX/4/89–90)

Lukács Barbara: Látomás és újjászületés (XIV/1/93–95)

Lukács Gergely Sándor: Megújuló energiaforrások Észak-Magyarországon (XI/2/96–98)

Lukács Zsolt: A modern szlovén költészet változatai (V/2/79–81)

 1. Takács Lajos: A történés valószerűtlensége (X/2/97–98)

Mács József: Sárospatak adománya (VIII/3/91–96)

Madár János: Az ember méltósága és esendősége. Bozók Ferenc és Bereti Gábor versesköteteiről (XI/3/95–99)

Mádl Ferenc: Lehetőségeink és feladataink az Európai Unióban (Függelék: A Magyar Köztársaság Országgyűlésének 2/2004. (IV.30.) OGY. sz. politikai nyilatkozata Magyarország európai uniós csatlakozása alkalmából) (IV/2/86–88)

Máriás József: Áprily Lajos – egy tanári életpálya tanúsága (XII/2/83–86)

Máriás József: Árnyékoszlatás. Vasy Géza könyvei Illyés Gyuláról (XI/1/89–92)

Máriás József: Az újraolvasott Kós Károly. Emléksorok születésének 125. évfordulóján (VIII/4/97–99)

Máriás József: Balla László számvetése nyolcvanas évei határán (VIII/1/98–103)

Máriás József: Monodrámák lépcsőin (XIII/1/94–97)

Máriás József: Őstörténeti hitregény Gál Elemértől (VII/1/96–98)

Máriás József: Száz tárca Balla Lászlótól (VI/2/95–97)

Máriás József: Tormay Cécile redivivus (X/1/85–89)

Máriás József: Újraolvasott esszék Ady Endrétől (XIV/2/92–95)

Marik Sándor: Vállalva és visszanézve (V/1/87–89)

Márkus Béla: Turi Gábor kilátója (XII/4/88–91)

Meskó Attila: A határon túli magyar nyelvű tudományos könyvkiadás (VII/1/81–83)

Mezei Gábor: Mindenki naplója (VI/4/88–91)

Mezei Tamás: Tudástársadalmi szerződés (IX/2/98–99)

Mihalovicsné Lengyel Alojzia: A sátoraljaújhelyi Carolineum története (III/3/104–106)

Mihalovicsné Lengyel Alojzia: Az újhelyi gimnázium jubileumi évkönyve (XV/1/94–96)

Mihalovicsné Lengyel Alojzia: Károlyfalva monográfiája (IV/4/91–93)

Mihalovicsné Lengyel Alojzia: Sátoraljaújhely 750 esztendejének krónikája (XII/3/97–100)

Mihalovicsné Lengyel Alojzia: Újhelyi időutazás a múzsák nyomában (XIII/2/95–97)

Molnár Márton: Kierkegaard hatása Koncz Sándor és Hamvas Béla életművére (XIV/3/94–96)

Nagy Ádám – Nizák Péter: A Civil Szemle bemutatkozik (V/1/90–91)

Nagy Bernadett: Enyém a vár, tiéd a lekvár (IX/4/102–104)

Nagy Károly: Borsod-Abaúj-Zemplén megye Budapesten (I/2/95–97)

Nyiri Péter: „kutyahűséggel kötődöm a fákhoz” Cseh Károly német műfordításkötetéről (X/3/92–94)

Nyiri Péter: A Széphalom évkönyv új kötete (X/1/97–98)

Nyiri Péter: Szent és profán: ok és okozat (VIII/3/97–101)

Nyiri Péter: Tusnády László Tasso-monográfiája (VI/3/92–94)

Oláh Tamás: Rákóczi-kiállítás a sátoraljaújhelyi levéltárban (I/4/78–80)

Paczolay Péter: Alaptörvény a mérlegen (XIV/1/84–86)

Papp Máté: Haza a mélyben (XIV/2/96–97)

Pecsuk Ottó: Könyv a Magyar Bibliatársulatról (XI/1/96–97)

Pinczés István: Szellemidézés (III/1/83–85)

Pintér János: A nemzet múzeuma (VI/2/89–91)

Pocsainé Eperjesi Eszter: Búcsú Balassa Ivántól (III/1/81–82)

Pocsainé Eperjesi Eszter: Falukutatás, helytörténet, néprajz. Új kutatási segédlet Sárospatakról (V/3/99–101)

Pocsainé Eperjesi Eszter: Református egyház-látogatási jegyzőkönyvek (I/4/87–89)

Pocsainé Eperjesi Eszter: Régészeti emlékek a pataki kollégiumi múzeumban (III/4/88–90)

Pomogáts Béla: Mondatok a szabadságról és a zsarnokságról (VI/4/77–80)

Praznovszky Mihály: Egy élet a közművelődés és a művészet szolgálatában (XV/2/86–88)

Pusztay János: A végek dicsérete (XIV/4/95–97)

Rácz József – Takács Ádám: Drogkérdés és társadalomelmélet (VI/4/92–95)

Sipos István (ifj.): A kisvasút születésnapján (III/4/71–74)

Sipos István: A polihisztor Nyiry István emlékezete (I/3/84–87)

Sipos István: Kőrös Endre akadémikus és a sárospataki természettudományos oktatás (II/3/74–77)

Sz. Tóth János: Karácsony Sándor és a népfőiskolai mozgalom (II/3/82–84)

Szabadfalvi József: A politika morális dilemmái (VII/2/100–104)

Szabó Csaba: A pataki diákvilág anekdotái (II/1/90–91)

Szabó Csaba: Mindennapi Shakespeare (I/2/79–84)

Szabó Csaba: Október hősei. Pataki diákok az 1956-os forradalomban (VI/4/81–84)

Szabó Csaba: Volt egyszer egy csoda. Osterhaven professzor emlékezete (IV/4/84–87)

Szalay László Pál: Hankiss Elemér Magyarországa (X/3/102–105)

Szathmáry Béla: Mi van a pataki tarisznyában? (IV/1/98–101)

Szathmáry Béla: Zsidó jog és etika (IX/1/90–93)

Szilaveczky Csilla: Szolgálat és költészet – hittel és humánummal (XIII/4/88–89)

Szűts István Gergely: A szent korhely Galíciája (VIII/1/92–94)

Takács Béla: Humánum és hivatás. Száz éve született Szabó Gyula (VI/2/82–84)

Takács Béla: Képes Bibliák (VII/3/101–102)

Tamás Edit: „Csillag gyulladt Zemplén felett” (II/4/92–93)

Tamás Edit: A Bodrogköz tájmonográfiája (IX/3/87–90)

Tamás Edit: Államalapításunk ünnepén (IV/3/87–90)

Tamás Edit: Rákóczi-iratok Sárospatakon (III/3/100–103)

Tanka László: Magyarok Amerikában és Ausztráliában (V/3/91–94)

Tomaji Attila: Vass Tiborról, a Bevallás garnitúra ürügyén (V/1/84–86)

Tóth Barna: Bozók Ferenc, a katolikus költő (IX/1/94–96)

Tóth-Máthé Miklós: Emlékezés Misztótfalusi Kis Miklósra (II/4/89–91)

Trencsényi Imre: Komjáthy István és a tehetségvédelem (V/3/95–98)

Tuba Zoltán: Növényzet és állatvilág Magyarországon (VIII/2/97–100)

Tukacs Béla: A nagy szétbomlás (I/2/85–89)

Tukacs Béla: Béres Ferenc dalénekes emlékezete (VI/4/85–87)

Tukacs Béla: Emlékeim az ötvenes évek agrárpolitikájáról (XII/2/87–93)

Tukacs Béla: Értékes hagyomány. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány másfél évtizede (IV/4/97–100)

Turi Gábor: Ítélet és ízlés. Debrecen kulturális életének perspektíváiról – két tételben (IV/1/91–95)

Tusnády László: A határon túli újabb kisebbségi gyermeklíra antológiája (II/2/97–101)

Tusnády László: A széphalmi Kazinczy emlékhely monográfiája (XI/1/86–88)

Tusnády László: A szív és a lélek igézete (XV/1/91–93)

Tusnády László: Az emberi teljesség bűvöletében (I/3/77–79)

Tusnády László: Csillagok a máglyán (XIV/2/89–91)

Tusnády László: Elementáris szimmetria (Tóthpál Gyula művészi fényképeiről) (IV/2/98–102)

Tusnády László: Lélek-lények (X/1/93–96)

Tusnády László: Maradandó emlék Kazinczy földjéről (IX/3/91–94)

Tusnády László: Találkozások Szalkai László és Képes Géza szülővárosában (XV/4/73–75)

Tusnády László: Tanulmányok hét évszázad olasz irodalmáról (XII/1/87–91)

Ugrai János: Szemünk előtt gördülő történelem (XIV/1/96–100)

Ujfalussy József: Mozarttól Bartókig – Bónis Ferenc tanulmánykötete (III/3/94–96)

Vámosi Katalin: „Angyal született” Gondolatok Aknay János kiállításának megnyitójára (II/3/92–93)

Vámosi Katalin: A Sárospataki Nyári Képzőművészeti Szabadiskola (III/2/88–92)

Viga Gyula: Az aranyszínű szőlővesszők és borok földjén (VII/3/98–100)

Viga Gyula: Búcsú Szabadfalvi Józseftől (I/2/90–94)

Viga Gyula: Fontos könyv a Tiszáról (III/4/79–81)

Viga Gyula: László Gyula találkozásai (IV/3/99–103)

Vitéz Ferenc: A rabság tanulsága (XIV/4/92–94)

Vitéz Ferenc: Minőségteremtő nemzettudat. Bertha Zoltán könyvei (XIII/1/90–93)

Wittmann Mihály: Balásházy János, a hazai agrárfejlődés úttörője (VII/4/84–86)

Zahorján Ivett: Kép a szövegről, szöveg a képről (XII/4/96–99)

Zelnik Csaba Ákos: Egy kritikus könyvről (XV/3/99–100)

 

 

Szerkesztőségi közlemények

 

A Zempléni Múzsa 2001. évi I. évfolyamának összesített tartalomjegyzéke (összeállította: Bolvári-Takács Gábor) (I/4/90–92)

A Zempléni Múzsa 2001–2005. évi I–V. évfolyamainak tartalomjegyzéke (összeállította: Bolvári-Takács Gábor) (VI/1/92–103)

A Zempléni Múzsa 2001–2010. évi I–X. évfolyamainak tartalomjegyzéke (összeállította: Bolvári-Takács Gábor) (X/4/89–108)

A Zempléni Múzsa 2002. évi II. évfolyamának összesített tartalomjegyzéke (összeállította: Bolvári-Takács Gábor) (II/4/98–99)

A Zempléni Múzsa 2003. évi III. évfolyamának összesített tartalomjegyzéke (összeállította: Bolvári-Takács Gábor) (III/4/91–93)

A Zempléni Múzsa 2004. évi IV. évfolyamának összesített tartalomjegyzéke (összeállította: Bolvári-Takács Gábor) (IV/4/101–103)

A Zempléni Múzsa 2005. évi V. évfolyamának összesített tartalomjegyzéke (összeállította: Bolvári-Takács Gábor) (V/4/100–102)

A Zempléni Múzsa 2006. évi VI. évfolyamának összesített tartalomjegyzéke (összeállította: Bolvári-Takács Gábor) (VI/4/96–98)

A Zempléni Múzsa 2007. évi VII. évfolyamának összesített tartalomjegyzéke (összeállította: Bolvári-Takács Gábor) (VII/4/104–106)

A Zempléni Múzsa 2008. évi VIII. évfolyamának összesített tartalomjegyzéke (összeállította: Bolvári-Takács Gábor) (VIII/4/106–108)

A Zempléni Múzsa 2009. évi IX. évfolyamának összesített tartalomjegyzéke (összeállította: Bolvári-Takács Gábor) (IX/4/105–107)

A Zempléni Múzsa 2011. évi XI. évfolyamának összesített tartalomjegyzéke (összeállította: Bolvári-Takács Gábor) (XI/4/94–96)

A Zempléni Múzsa 2011–2015. évi XI–XV. évfolyamainak tartalomjegyzéke (összeállította: Bolvári-Takács Gábor) (XV/4/78–91)

A Zempléni Múzsa 2012. évi XII. évfolyamának összesített tartalomjegyzéke (összeállította: Bolvári-Takács Gábor) (XII/4/100–102)

A Zempléni Múzsa 2013. évi XIII. évfolyamának összesített tartalomjegyzéke (összeállította: Bolvári-Takács Gábor) (XIII/4/98–100)

A Zempléni Múzsa 2014. évi XIV. évfolyamának összesített tartalomjegyzéke (összeállította: Bolvári-Takács Gábor) (XIV/4/98–100)

Balassa Iván (1917–2002) (II/4/5)

Barna Péter, lapunk új irodalmi szerkesztője bemutatkozik (XV/2/82)

Bolvári-Takács Gábor: A Zempléni Múzsa a magyar kultúra szolgálatában. Szerkesztői számvetés a folyóirat első tíz évéről (2001–2010) (X/4/85–88)

Bolvári-Takács Gábor: Beköszöntő (I/1/5–7)

Bolvári-Takács Gábor: Tizedik szám (III/2/5)

Bordás István: Huszadik szám (V/4/5)

Czinke Ferenc (1926–2000) (I/1/2)

Egey Emese: Ötvenedik szám (XIII/2/2)

Földy Lilla: Harmincadik szám (VIII/2/5)

Jakab István (1928–2013) (XIII/4/2)

Köszöntjük Orosz István akadémikust (IV/2/22)

Lapis József: Negyvenedik szám (X/4/2)

Lapunk Tanácsadó Testületének új tagjai (Hoppál Mihály, Marczi Mariann, Nyíri Péter, Pocsainé Eperjesi Eszter) (XIV/1/2)

Lapunk új munkatársai (Egey Emese, Földy Lilla, Lapis József) (IV/1/102)

Lapunk védnökei és szerkesztőbizottsága bemutatkoznak (Habsburg Ottó, Balassa Iván, Jakab István, Orosz István, Balázsi Károly, Bolvári-Takács Gábor, Bordás István, Csetneki József, Dobrik István, Hörcsik Richárd, Jósvainé Dankó Katalin, Komáromy Sándor, Koncz Gábor, Lénárt Attila, Szathmáry Béla, Tamás Edit) (I/1/83)

Számunk szerzői (I/1/88, I/2/98, I/3/94, I/4/94, II/1/96, II/2/106, II/3/94, II/4/100, III/1/97, III/2/100, III/3/107, III/4/94, IV/1/103, IV/2/103, IV/3/104, 4/104, V/1/94, V/2/98, V/3/102, V/4/103, VI/1/104, VI/2/98, VI/3/100, VI/4/99, VII/1/99, VII/2/105, VII/3/103, VII/4/103, VIII/1/104, VIII/2/104, VIII/3/104, VIII/4/105, IX/1/101; IX/2/103–104; IX/3/99; IX/4/108, X/1/99, X/2/99, X/3/106, X/4/108, XI/1/104; XI/2/99; XI/3/103; XI/4/97; XII/1/101; XII/2/94; XII/3/104; XII/4/103; XIII/1/104; XIII/2/98; XIII/3/98; XIII/4/101; XIV/1/101; XIV/2/101; XIV/3/103; XIV/4/101; XV/1/100; XV/2/95; XV/3/101; XV/4/97)

Szerkesztőbizottságunk új tagja bemutatkozik (Fehér József) (II/1/86)

Szerkesztőbizottságunk új tagja bemutatkozik (Takács Ádám) (III/1/23)

Szerkesztőbizottságunk új tagja bemutatkozik (Tuba Zoltán) (V/1/93)

Szerkesztőbizottságunk új tagjai bemutatkoznak (Baráth Béla Levente, Ugrai János) (IX/1/100)

Szerkesztőségi közlemény (V/4/103, IX/4/107)

Takács Ádám: Hatvanadik szám (XV/4/2)

Tuba Zoltán (1951–2009) (IX/2/2)

 

 

Illusztrációk

 

 1. a) Művészek

Aknay János (III/1)

Andrássy Kurta János (III/2)

Ázbej Sándor (XIII/4)

 1. Szabó Edit (V/2)

Bálint József (VII/3)

Bánóczki Tibor (X/2)

Bartus Ödön (VIII/3)

Bertha Zoltán (I/3)

Borsi Antal (X/1)

Borúth Andor (III/4)

Czinke Ferenc (I/1)

Csetneki József (IX/2)

Domján József (IV/4)

Égerházy László (VIII/1)

Fazekas Balogh István (IX/1)

Feledy Gyula (V/1)

feLugossy László (II/2)

Fery Antal (XIII/2)

Gubis Mihály (VII/4)

Halmy Miklós (II/1)

Holló László (XV/3)

Kass János (IX/3)

Kovács László (VI/4)

Makovecz Imre (V/4)

Mezey István (XII/2)

Mladonyiczky Béla (XII/3)

Mohi Sándor (XI/4)

Molnár Irén (II/3)

Nádasdy János (VIII/4)

Nagy B. István (XII/1)

Nagy Károly Zsolt (XIV/2)

Puha Ferenc (IV/1)

Rézművesné Nagy Ildikó (XII/4)

Román Sándor (XIV/1)

Sándor Zsuzsa (IV/2)

Seres János (XIV/3)

Somogyi György (VI/2)

Sugár Péter (VII/2)

Szalay Lajos (IX/4)

Szentirmai László (VIII/2)

Szkircsák Bertalanné (VI/1)

Szoboszlay Péter (XV/1)

Tellinger István (VII/1)

Tóthpál Gyula (XI/3)

Urbán György (I/2)

Zsuráfszky Zoltán (XIII/1)

 

 1. b) Köz- és magángyűjtemények

Land Art Művésztelep, Tolcsva (X/3)

Liszt Ferenc-érmek (XI/1)

Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma Képzőművészeti Gyűjteménye, Sárospatak (II/4)

Mai nagybányai magyar képzőművészek (XIV/4)

Mai sárospataki képzőművészek (XV/4)

Miskolci Galéria Kondor Béla-gyűjteménye (VI/3)

Miskolci Grafikai Biennále nagydíjasai (XI/2)

Országos Magyar Izraelita Közművelődési Egyesület képzőművészeti tárlatai (XIII/3)

Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény, Sárospatak (XV/2)

Sárospataki Képtár Béres Ferenc-gyűjteménye (I/4)

Sárospataki Képtár Zene-Kép c. kiállítása (IV/3)

Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményeinek Múzeuma (III/3)

Zempléni Múzeum képeslap-gyűjteménye, Szerencs (V/3)

 

 1. c) Egyéb illusztrációk

A Zempléni Múzsa 1–39. számainak címlapjai (X/4/75–84)

A Zempléni Múzsa 41–59. számainak címlapjai (XV/4/92–96)

 

(A tartalomjegyzéket összeállította: Bolvári-Takács Gábor)