Kapusi Angéla: Vályi Nagy Ferenc és az Íliász-pör

Jegyzetek[1] Vályi Nagy Ferenc: Az okossághoz. In: Magyar költők 18. század. Vál., jegyz.: Mezei Márta. Neumann Kht, Budapest, 2000. http://mek.oszk.hu/06200/06222/html/makolt180510005.html, letöltés: 2015. október 9.

[2] A Sárospataki Református Kollégium tantestületéről és az ott tanító híres tanáregyéniségekről részletesebben lásd: Dienes Dénes – Ugrai János: A Sárospataki Református Kollégium története. Hernád Kiadó, Sárospatak, 2013. 94–96. o. Vályiról: uo. 100–101. o.

[3] Ugrai János: Professzorok a „pataki reformkorban”. A sárospataki kollégium és négy tanára a XIX. század első harmadában. Új Helikon Bt., Budapest, 2007. 40. o.

[4] Tiszáninneni Református Egyházkerület Levéltára: 1807. 03. 23. TIREKLt. A.XXXII. 12.519.; 1807. 07. 14. TIREKLt. A.XXXIII. 12.613.; 1810. 05. TIREKLt. A.XXXV. 13.538.

[5] Dienes Dénes – Ugrai János: i. m. 101. o.; Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái, IX. köt. Horányszky, Pest, 1903. 554-557. hasáb.

[6] Kazinczy Ferenc és Kölcsey Ferenc életútját tárgyalja: A magyar irodalom története 1772-től 1849-ig. Szerk.: Pándi Pál. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1960. 285. és 425. o.

[7] Kölcsey Ferenc összes művei, 1. köt. Szerk., s. a. r. és jegyz.: Szauder Józsefné és Szauder József. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1960. 476. o.

[8] Homér Batrachomyomachiája. Magyar hexameterekben. Ford.: Vályi Nagy Ferenc. Szentes Ny., Sárospatak, 1809.

[9] Ritoók Zsigmond: A magyar Homérosz-fordítások. XVIII–XIX. század. In: Papírgaluska. Tanulmányok a görög és latin klasszikusok fordításáról. Szerk.: Hajdu Péter és Polgár Anikó. Balassi Kiadó, Budapest, 2006. 33. o.

[10] Uo. 34–35. o.

[11] Homér Íliásza, 1–2. köt. Ford.: Vályi-Nagy Ferencz, előszó: Kazinczy Ferenc. Nádaskay András k.-ny., Sáros-patak, 1821.

[12] Kölcsey Szemeréhez írt levele. In: Kölcsey Ferenc összes művei, 1. köt., i. m. 454. o.

[13] u.o. 455. o.

[14] „mutatám azt V. Nagy Ferencnek, s azért, hogy használja, tudnillik, hogy kövesse az ott mutatott példát.” Kazinczy Szemeréhez írt levele. 1823. március. In: uo. 457. o.

[15] Kölcsey Szemeréhez írt levele. In: uo. 456. o.

[16] Szemere apológiája Kölcsey mellett. In: uo. 468–473. o.

[17] Szemere apológiája Kölcsey mellett. In: uo. 469. o.

[18] Végszó Kölcseytől. In: uo. 476. o.

[19] Zákány Tóth Péter: Kölcsey Ferenc és a nemzeti hagyományok. In: Árkádia. http://arkadia.pte.hu/magyar/cikkek/kolcsey_nemzeti_hagyomanyok, letöltés: 2015. október 5.

[20] Ritoók Zsigmond, i. m. 37. o.

[21] Kölcsey Ferenc: Levelezés, III. köt. 1832–1833. Kölcsey Ferenc minden munkái (kritikai kiadás). Kiad.: Szabó G. Zoltán, Balassi Kiadó, Budapest, 2011. 215. o.

[22] Uo. 266. o.

[23] Ritoók Zsigmond, i. m. 43. o.

[24] Uo. 44. o.

[25] Zákány Tóth Péter, i. m.

[26] Kazinczy Szemeréhez írt levele. In: Kölcsey Ferenc összes művei 1. köt., i. m. 463. o.

[27] Zákány Tóth Péter, i. m.

[28] Kölcsey Szemeréhez írt levele. In: Kölcsey Ferenc összes művei 1. köt., i. m. 460. o.

[29] Irodalmi hagyatékát részletesen lásd: Szinnyei József, i. m. 555-557. hasáb.

[30] Vályi Nagy Ferenc: A’ pártos Jérusálem. Landerer, Pozsony, Pest, 1799.

[31] Vályi Nagy Ferenc: Ódák Horátz mértékein. Ellinger Ny., Kassa, 1807. Újabb kiadásban: Ódák Horátz’ mértékeinn. S. a. r: Sobor András. Balassi Kiadó, Budapest, 1999.

[32] Vályi Nagy Ferenc: Polyhymnia II könyvekben. Nádaskay Ny., Sárospatak, 1820.

[33] Vályi Nagy Ferenc: Carmina Latina. Nádaskay Ny., Sárospatak, 1820.

[34] Az Istennek kedves keresztyén előadva halotti tanításbann; mellyet néhai tekintetes nemzetes és vitézlett szemerei Szemere László úrnak… Meghóltt teste felett, a’ Lasztóczi Ref. Templombann Decemb. 20-dikánn 1812. Eszt. mondott Vályi Nagy Ferencz, Sárospatak, 1813; Halotti orátzió, az embernek méltóságáról, mellyet néhai tisztel. túdós Nitsch Dániel úrnak, a’ S. Pataki Koll. extraord. prof. hóltt teste felett május’ havának 30-dikán, 1808. mondott Vályi Nagy Ferentz, Sárospatak, 1809.

Oldalak: 1 2 3