A sárospataki öregdiák mozgalom

Zempléni Múzsa

A sárospataki öregdiák mozgalom 1921. századi kronológiája

Intézménytörténet és közművelődési dimenziók

A kutatómunkát támogatta a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány (intézménytörténet) és a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési Szakmai Kollégiuma (közművelődési dimenziók).

Bevezető tanulmány ITT

Az adatbázist összeállította és a bevezető tanulmányt írta: Bolvári-Takács Gábor

  1. rész 1803 – 1993
 

I. A sárospataki öregdiák mozgalom előtörténete és fejlődése 1915-ig

 

1803
aug. 14. Bessenyei György kéziratos művét e szavakkal dedikálva ajándékozza Pataknak: „A Sárospataki Nemes Collégiumnak, mint Oskolájának, hol tanulását kezdette, ajánlja az Író, iránta való háládatosságának örök emlékezetire”.
1806
szept. 23. Elhelyezik a Sárospataki Református Főiskola új épülete, a „Nagy Kollégium” alapkövét. Az építkezés anyagi fedezetének gyűjtésére 1801-ben adtak ki felhívást, 1802-től folyt az építőanyagok beszerzése. Ebben jelentős szerepet vállalt Vay József, 1796 óta hivatalban levő tiszáninneni főgondnok (s egyben a Sárospataki Református Főiskola gondnoka).
1809
szept. Vay József főgondnok és felesége, Mocsáry Erzsébet 5000 váltóforinttal a Sárospataki Református Főiskola javára létrehozza Vay-Mocsáry Alapítványt, azzal a kikötéssel, hogy a tőke kamatai száz évig tőkésedjenek, ezután a jövedelem 90%-a a tanárok fizetésére fordítandó, 10%-a a tőkéhez csatolandó.
1821
dec. 30. Elhunyt Vay József (1750–1821) tiszáninneni főgondnok, volt pataki diák, életének 72. évében. Helyette hivatalba lép Lónyay Gábor, aki 1814. júl. 11 óta társ-főgondnok volt.
1823
júl. 25. Elhunyt Őri Fülep Gábor (1739-1823) 1799 óta tiszáninneni püspök, életének 85. évében. Helyébe a szintén volt pataki diák Szathmári Paksi József püspökhelyettes lép.
1824
máj. 8. Elhunyt Lónyay Gábor (1778–1824) tiszáninneni főgondnok, életének 47. évében.
júl. 12. A Tiszáninneni Református Egyházkerület közgyűlése főgondnokká választja és beiktatja Teleki Józsefet.
1829
júl. 24. Elhunyt Kövy Sándor (1763–1829), az 1793 óta működő pataki jogakadémia alapító professzora, életének 67. évében. Utóbb nemzeti jelentőségűvé vált politikusok és tudósok őmiatta jöttek tanulni Sárospatakra.
1832
május 23. Alakuló közgyűlést tart a Sárospataki Ifjú-egyesület, 46 alapító taggal. Elnök: Nyiri István, másodelnök: Majoros András. feltitoknok: Warga János, aki az alapszabályt készítette. Az egyesület engedélyezését kérő egyházkerületi folyamodványt ezt megelőzően a megalakulást 1829-től szorgalmazó Szemere Bertalan jegyezte.
1835
az év során Sáros-Nagypatak és Sáros-Kispatak jóvoltából, a földesúri jogok megváltásával és ajándékozással véglegesen a Sárospataki Református Főiskola tulajdonába kerül az Új Épülettel szemközti terület (1784-ig temető), amely 1814 óta a Sárospataki Református Főiskola használatában állt, s amelynek az 1840-es években kezdődött parkosításával kialakul az Iskolakert, amely a következő évszázadban öregdiák rendezvények és emlékhelyek helyszínévé válik.
1837
az év során Megjelenik a Parthenon II. kötet.
1852
az év során Létrejön a Sárospataki Református Főiskola egy szobából álló iskolai kórháza.
1843
júl. 10. A Tiszáninneni Református Egyházkerület közgyűlése elfogadja a Sárospatakon felállítandó Népnevelőket Képző Intézet tervét, de anyagi okok miatt nem indul képzés.
1845
tavasz Befejeződik a Sárospataki Református Főiskola új épületének 1806 óta tartó építkezése. Teljes költsége közel 400 ezer F, amely jórészt gyülekezetek, bel- és külföldi magánszemélyek, köztük pataki öregdiákok adományaiból állt össze.
1848
jan. 11. Elhunyt Szathmári Paksi József (1763–1848) tiszáninneni püspök, életének 85. évében.
szept. 24. A Tiszáninneni Református Egyházkerület közgyűlése püspökké választja a volt pataki diák Apostol Pál főjegyzőt.
1850
febr. 10. Haynau rendeletben felfüggeszti a magyarországi protestáns egyházak és iskolák autonómiáját. A Tiszáninneni Református Egyházkerület a dokumentumot febr. 27-én kapja meg.
szept. 7. Miniszteri rendelet alapján a Sárospataki Református Főiskolán is kötelezően alkalmazandó az osztrák oktatási törvény, az Entwurf der Organisation der Gymnasien und Realschulen.
1855
febr. 15. Elhunyt Teleki József (1790–1855) tiszáninneni főgondnok, életének 65. évében. A posztja a politikai viszonyok miatt betöltetlen marad.
az év során A főiskolai szenior javaslatára gyűjtés indul új tornaterem létesítésére.
1856
júl. Egyházközségek és földbirtokos volt diákok adományaiból összegyűlik kb. 11.000 F a tanítóképző felállításához a szükséges 20 ezerből.
1857
júl. Megjelenik a Sárospataki Református Főiskola értesítőjének 1. száma (I. évfolyama) Tudósítás a tiszáninneni helv. hitv. egyházkerület Sárospataki Főiskolájáról az 1856/7-dik iskolai évről. A sorozat címe 1888/89-ig tudósítás/jelentés, 1939/40-ig értesítő, majd az 1948/49-es megszűnésig évkönyv (a továbbiakban e kronológiában egységesen: értesítő). Az értesítők a továbbiakban rendszeresen beszámolnak az iskola javára tett adományokról, alapítványokról, végrendeleti felajánlásokról. Később közlik a jótékony célú vagy tanulmányi ösztöndíjak, tápintézeti segélyek kedvezményezettjeit, valamint a főiskolai könyvtár és más gyűjtemények tételes gyarapodását, megnevezve az adományozókat.
nyár Megindul a Sárospataki Füzetek c. protestáns és tudományos folyóirat, alapító szerkesztője Erdélyi János, kiadói Hegedűs László és Szeremley Gábor. A lap 1869-ig jelenik meg.
nov. 4. Antalfi János gimnáziumi tanár javaslatot tesz főiskolai tápintézet létesítésére, erre gyűjtés indul.
nov. 16. Megnyílik a Sárospataki Református Főiskola keretében a tanítóképző, igazgatója Árvay József.
1858
máj. Hegedűs László sárospataki lelkész arról tájékoztatja Apostol Pál püspököt, hogy a főiskola 1859 nyarára tervezi a 300. alapítási évfordulós ünnepséget.
jún. Sárospatakon megnyílik a főiskolai tornaterem.
szept. 21-23. A Tiszáninneni Református Egyházkerület Tállyán tartott közgyűlésén Antalfi János gimnáziumi tanár javaslatot tesz tornacsarnok és uszoda létesítésére.
1859
jan. A Tiszáninneni Református Egyházkerület által 1858-ban megbízott egyházkerületi küldöttség elkészíti a Sárospataki Református Főiskola fennállásának 300. évfordulója megünneplésének terveit (az 1831-ben a kolerajárvány, később a forradalom és szabadságharc, majd a megtorlás miatt folyamatosan elhalasztott ünnepség pótlására). A politikai helyzet miatt a terv ad acta kerül.
dec. Az MTA emlékünnepsége Széphalomban, Kazinczy Ferenc születésének centenáriuma alkalmából, 4000 fő részvételével. Szervezője Erdélyi János.
1859/60. tanév Sárospatakon megnyílik a főiskolai Tápintézet.
1860
márc. 14. Elhunyt Apostol Pál (1787–1860) tiszáninneni püspök, életének 73. évében.
máj. 1. A Tiszáninneni Református Egyházkerület közgyűlése püspökké választja és beiktatja a volt pataki diák Zsarnay Lajos főjegyzőt, pataki tanárt, valamint főgondnokká választja és beiktatja a volt pataki diák id. Vay Miklóst.
máj. Egy új egyházkerületi küldöttség benyújtja a 300. évfordulós ünnepség tervét a Tiszáninneni Református Egyházkerülethez, amelyet elfogadnak.
máj. 15. A protestáns egyházak és iskolák, köztük a Sárospataki Református Kollégium, visszakapják szabadságjogaikat.
júl. 8. Ünnepség a Sárospataki Református Kollégium fennállásának 300. évfordulója alkalmából, főszervező: Erdélyi János. Az ünnepségre érkezett díszküldöttségek száma: 42 (egyházi, tudományos, oktatási, kulturális szervezetek és intézmények, városi delegációk).

Program: Ünnepélyes menet az iskolából a református templomba. Ünnepi istentisztelet 6000 fő részvételével: Zsarnay Lajos püspök prédikációja, br. Vay Miklós ünnepi beszéde, Árvay József iskolatörténeti előadása, Ragályi Károly világi főgondnok köszöntője. Vay Miklós szobrászművész Lorántffy-mellszobrának felavatása, alkalmi ünnepi versét elszavalja Tompa Mihály. 600 fős ebéd és magyarruhás bál az Iskolakertben emelt deszkaépületben. Az ünnepségre júl. 7–8-án kb. 24-26 ezer (!) öregdiák és érdeklődő érkezett az ország minden részéről, közülük 12-13 ezer fő egy vagy két éjszakát Patakon töltött.

az év során Megjelenik A sárospataki ref. főiskola háromszázados ünnepe július 8-án 1860. Emlékkönyvbe foglalta Erdélyi János. c. kötet. Sárospatak, 1860. 144 o. Példányszám: 3400.
1861
júl. Az 1860/61. tanévi főiskolai értesítő első alkalommal közli a Sárospataki Református Főiskolán ekkor létező 157 alapítvány listáját. A nagy szám oka a 300. évfordulóra feltámadt adakozó kedv.
1862
júl. Az 1861/62. tanévi főiskolai értesítő 45 új iskolai alapítványról (adomány, jutalom, tárgyi vagy természetbeni felajánlás) számol be.
1863
júl. Az 1862/63. tanévi főiskolai értesítő 31 új iskolai alapítványról (adomány, jutalom, tárgyi vagy természetbeni felajánlás) számol be.
az év során Megjelenik az Emlékkönyv. Kiadja a sárospataki főiskolai ifjúság Önképzőtársulata. Sárospatak, 1863. 240 o. Benne az egykori önképzőkörös, később ismertté vált pataki diákok szépirodalmi jellegű műveivel.
az év során Megnyílik a főiskola uszodája a Bodrog parton.
1864
júl. Az 1863/64. tanévi főiskolai értesítő 43 új iskolai alapítványról (adomány, jutalom, tárgyi vagy természetbeni felajánlás) számol be.
1866
jún. 13. Elhunyt Zsarnay Lajos (1802–1866) tiszáninneni püspök, életének 65. évében.
aug. 7. A Tiszáninneni Református Egyházkerület közgyűlése püspökké választja a volt pataki diák Kókai Kun Bertalan főjegyzőt. Beiktatják szept. 30-án.
az év során A város a felsőhatár tagosításakor ingyen megkapja a közbirtokosoktól az Iskolakert új részét (a későbbi vasút felőli területet). A fásítás itt 1876-ban kezdődik.
az év során Megjelenik az Emlékkönyv. Kiadja a sárospataki főiskolai ifjúság Önképzőtársulata. Sárospatak, 1866. Benne az egykori önképzőkörös, később ismertté vált pataki diákok szépirodalmi jellegű műveivel.
1867
máj. 10. A gimnázium önálló iskolai ággá válik, ezzel kialakul a Sárospataki Református Főiskola három intézeti ága: akadémia (teológia, bölcsészet, jog), gimnázium, tanítóképző.
júl. Az 1866/67. tanévi főiskolai értesítő 25 új iskolai alapítványról (adomány, jutalom, tárgyi vagy természetbeni felajánlás) számol be.
1868
jan. 23. Elhunyt Erdélyi János (1814–1868) irodalomtörténész, akadémikus, pataki diák és tanár, életének 54. évében.
dec. 5. Az uralkodó szentesíti az Eötvös József vallás- és közoktatásügyi miniszter által kezdeményezett, a népoktatásról szóló 1868. évi XXXVIII. tc.-t, amely állami tanítóképezdék felállítását is előírja.
1869
okt. 22. Eötvös József vallás- és közoktatásügyi miniszter 24.724.sz rendeletével aláírja és hatályba lépteti a „tiszamelléki helv. hitvallású egyházkerület” és a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium között megkötött szerződést, amelynek értelmében a Sárospataki Református Főiskola – az 1868. évi népoktatási törvény alapján, gazdasági kényszerből átadott – tanítóképzőjét átveszi az állam. Ennek keretében a Sárospataki Református Főiskola eladja az ingatlant, a növendékek folytatják tanulmányaikat. A szerződést az egyházkerület 1869. szeptember 27-én jóváhagyta.
1870
jan. 20. Megkezdődik az oktatás a Sárospataki Állami Tanítóképzőben, igazgató: Kiss József.
az év során Sárospatakon az Iskolakertben felavatják a Pálóczy-Horváth testvérek, Simon és Mária emlékművét, alkotója Vay Miklós. Állíttatta a Sárospataki Református Főiskola.
1871
nov. 16. Ujlaky Ferenc id. elnök és Lengyel István id. titkár levélben bejelenti a belügyminiszternek a „Sárospataki-kör” megalakulását (székhelye: Buda, Szent György tér 7.) és benyújtja az alapszabályt. Az egylet célja: „Tudományos és szépirodalmi művek s felolvasások, pályaművek és bírálatok írása által tagjaival a szellemi munkásságot megkedveltetni s azoknak arra alkalmat nyújtani. (…) A kör (…) rendes tagjai lehetnek a körnek oly feddhetetlen jellemű egyének, kik a sárospataki ref. főiskolában, vagy az ottani államképezdében legalább egy évig tanultak…”
dec. 13. A Belügyminisztérium módosításokat kér a Sárospataki-kör alapszabályában.
az év során Az 1868:38.tc. 96. § alapján („Minden képezde egy lehetőleg szakmunkákból álló s a tanulók által is szabadon használható könyvtárral látandó el. A könyvtár gyarapitására évenkint bizonyos összeg fordittatik.”) Erdélyi János örököseitől megvásárolt 925 kötet (543 mű) állománnyal létrejön a Sárospataki Állami Tanítóképző saját könyvtára.
1872
febr. 11. Ujlaky Ferenc id. elnök és Lengyel István id. titkár benyújtja a belügyminiszternek a Sárospataki-kör módosított alapszabályát.
febr. 19. A belügyminiszter nevében Zeyk Károly államtitkár jóváhagyja a Sárospataki kör alapszabályait, 4415/1872. számon.
júl. Az 1871/72. tanévi főiskolai értesítő 30 új iskolai alapítványról (adomány, jutalom, tárgyi vagy természetbeni felajánlás) számol be.
szept. 21. Szinyei Gerzson a Sárospataki Református Főiskola Köziskolai Székének ülésén javasolja, hogy a tanári kar alakuljon irodalmi egyletté.
1872/73. A Sárospataki Református Főiskolán e tanévben 12 tápintézeti alapítvány létezik.
az év során Leég és megsemmisül a főiskola uszodája a Bodrog parton.
1873
ápr. 29. Szabályozzák az egyletek működését: az 1394/1873. BM. sz. rendelet szerint működésüket csak a megyei törvényhatóság útján felterjesztett, kormány általi láttamozás után kezdhetik meg.
dec. 20. A Sárospataki Református Főiskolán, az akadémiai, gimnáziumi és tanítóképzős tanári kar 17 tagjából megalakul a Sárospataki Irodalmi Kör, azzal a céllal, hogy a tankönyvkiadást elősegítse és hivatalos keretek között tartsa. Elnök: Hegedűs László, jegyző: Radácsi György.
1873/74. A Sárospataki Református Főiskolán e tanévben 12 tápintézeti alapítvány létezik.
1874
1874/75. A Sárospataki Református Főiskolán e tanévben 12 tápintézeti alapítvány létezik.
1875
az év során Az alapítói szándéktól eltérve a Tiszáninneni Református Egyházkerület a Vay-Mocsáry Alapítvány akkori tőkéje (120.811 Ft) felének kamatait a Sárospataki Református Főiskola folyó kiadásaira átengedi.
az év során A Sárospataki Református Főiskola épületén belül új helyre költözik az iskolai kórház.
1875/76. A Sárospataki Református Főiskolán e tanévben 18 tanulmányi/szociális ösztöndíj alapítvány és 14 tápintézeti alapítvány létezik. (Egy alapítvány évente több diákot is támogat.)
1876
1876/77. A Sárospataki Református Főiskolán e tanévben 18 tanulmányi/szociális ösztöndíj alapítvány és 14 tápintézeti alapítvány létezik.
az év során Felépül a főiskola új uszodája a Bodrog parton, amelyet néhány év múlva vihar rombol le.
1877
okt. 2. A Tiszáninneni Református Egyházkerület biztosítja a fedezetet a Sárospataki Református Főiskola iskolakerti tornacsarnokának felépítéséhez.
az év során Megjelenik Szinyei Gerzson Válasz azoknak, akik a sárospataki jogakadémiát Miskolcra akarnák áthelyezni c. röpirata, Sárospatak, 1877. 20 o. Ebben a szerző reagál Kun Pálnak a Miskolc c. lap 7. számában, valamint a Patak-e vagy Miskolc címmel a Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 9. számában, továbbá Mitrovics Gyulának, A sárospataki jogakadémia Miskolcra való áttétele kérdéséhez címmel ugyancsak a Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 9. számában, illetve Ballagi Gézának a Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 11. és 13. számaiban megjelent cikkeire. Kun és Ballagi az áthelyezést pártolta, Ballagi utóbb visszakozott.
1877/78. A Sárospataki Református Főiskolán e tanévben 20 tanulmányi/szociális ösztöndíj alapítvány és 15 tápintézeti alapítvány létezik.
1878
okt. 13. Átadják az iskolakerti Tornacsarnokot, amelynek építése ez év májusában kezdődött. Tervezte: Wallandt Ernő és Bódogh Károly. Építési költség: 5.538 Ft.
1878/79. A Sárospataki Református Főiskolán e tanévben 22 tanulmányi/szociális ösztöndíj alapítvány létezik. A tanítóképzőben a tanév során 2 adomány érkezett.
1879
1879/80. A Sárospataki Református Főiskolán e tanévben 23 tanulmányi/szociális ösztöndíj alapítvány létezik.
1880
1879/80. tanév vége E tanévtől a gimnáziumban nyilvános tornavizsgákat tartanak.
1880/81. A Sárospataki Református Főiskolán e tanévben 26 tanulmányi/szociális ösztöndíj alapítvány létezik.
1881
dec. 10. Az I. évfolyam 1. mutatványszámmal megindul a Sárospataki Lapok. A protestáns egyházi és iskolai élet köréből. A sárospataki irodalmi kör közlönye c. folyóirat. Felelős szerkesztő: Mitrovics Gyula, szerkesztő-társak: Bokor József és Radácsi György. A lapon 1882-ben is I. évfolyamot tüntetnek fel, és 1905-ig jelenik meg.
1881/82. A Sárospataki Református Főiskolán e tanévben 24 tanulmányi/szociális ösztöndíj alapítvány és 16 tápintézeti alapítvány létezik.
1882
az év során Megjelenik az Emlékkönyv 1882. Kiadja a sárospataki akadémiai ifjúság Önképző-társulata. Sárospatak, 1882. 151 o. Benne az egykori önképzőkörös, azóta ismert pataki diákok szépirodalmi jellegű műveivel.
1882/83. A Sárospataki Református Főiskolán e tanévben 24 tanulmányi/szociális ösztöndíj alapítvány és 16 tápintézeti alapítvány létezik.
1883
júl. A Jelentés a Sárospataki Ref. Főiskola (akadémiai és gimnázium) állapotáról az 1882/3. iskolai évben. XXVII. évf. (tehát az értesítő) első ízben közli A tanuló ifjúság által élvezhető jótétemények c. táblázatot, 14 tétellel: tápintézet, ösztöndíjak, tandíj elengedés, jutalomkönyvek, pályadíjak, ifjúsági egyletek pályadíjai, legatio, supplicatio, széniorság, énekkar-elnökség, hangvezérség, énektanítóságok, segédlegátusság, írnokság. Összesen: évi 26.402 Ft 50 kr.
1883/84. A Sárospataki Református Főiskolán e tanévben 24 tanulmányi/szociális ösztöndíj alapítvány és 16 tápintézeti alapítvány létezik.
1884
szept. 15. Megindul a Sárospataki Ifjúsági Közlöny c. folyóirat, amelyben rendszeresen megjelennek az ifjúság iskolai egyleti életével kapcsolatos hírek, továbbá a már végzettek írásai, a régi diákélettel, később pedig az öregdiák-mozgalommal, a neve adományozókkal kapcsolatos cikkek is. Kiadja az Irodalmi Önképzőkör-társulat. Felelős szerkesztő: Rácz Lajos, szerkesztő-társak: Szabó József, Szuhay Benedek, Tóth Miklós. Az évfolyamszámozás a tanévekhez igazodik. Megjelenik 1948-ig.
1884/85. A Sárospataki Református Főiskolán e tanévben 25 tanulmányi/szociális ösztöndíj alapítvány és 16 tápintézeti alapítvány létezik.
1885
1885/86. A Sárospataki Református Főiskolán e tanévben 22 tanulmányi/szociális ösztöndíj alapítvány és 17 tápintézeti alapítvány létezik.
1886
jún. 27. Hatályba lép az 1886:XXI.tc. (az ún. második törvényhatósági törvény), amely alapján Sárospatak elveszti városi rangját és nagyközséggé válik.
1886/87. A Sárospataki Református Főiskolán e tanévben 27 tanulmányi/szociális ösztöndíj alapítvány és 19 tápintézeti alapítvány létezik.
1887
1887/88. A Sárospataki Református Főiskolán e tanévben 23 tanulmányi/szociális ösztöndíj alapítvány és 17 tápintézeti alapítvány létezik.
1888
1888/89. A Sárospataki Református Főiskolán e tanévben 24 tanulmányi/szociális ösztöndíj alapítvány és 18 tápintézeti alapítvány létezik.
1889
júl. A Sárospataki Református Főiskola 1888–89. tanévi jelentésében (XXXIII. évf. 166–173. o.) megjelenik Kovácsy Sándor Az ösztöndíjakra vonatkozó alapítványokról c. történeti áttekintése. A legrégebbi működő alapítvány 1765-ben létesült.
1889/90. A Sárospataki Református Főiskolán e tanévben 25 tanulmányi/szociális ösztöndíj alapítvány és 20 tápintézeti alapítvány létezik.
az év során Egy vállalkozó felépíti az uszodát a Bodrog parton, amelyet a Sárospataki Református Főiskola időszakosan bérbe vesz.
1890
1890/91. A Sárospataki Református Főiskolán e tanévben 27 tanulmányi/szociális ösztöndíj alapítvány és 21 tápintézeti alapítvány létezik.
1891
az év során A Budapesti Zsinat megszünteti a szupplikáció intézményét.
1891/92. A Sárospataki Református Főiskolán e tanévben 31 tanulmányi/szociális ösztöndíj alapítvány és 23 tápintézeti alapítvány létezik.
1892
okt. 20. Mudrány András szabolcsi és zempléni földbirtokos, volt pataki diák, az e napon kelt végrendeletében zempléni birtokait a Főiskola tápintézetére hagyja. Ez 100.000 K értékű adományt jelent.
az év során Megjelenik az Emléklapok az 18591867-es osztálytársak sárospataki találkozójáról c. kötet, mint különnyomat a Sárospataki Lapokból. Összeállította: Radácsy György, Sárospatak, 1892. 38 o. Témája az 1892. szeptember 24-én tartott 25 éves érettségi találkozó lefolyása, szépirodalmi keretbe foglalva.
az év során Sárospatakon, a mai Kossuth u. 43. számú házon felavatják a volt pataki diák Kossuth Lajos emléktábláját, a politikus 90. születésnapja tiszteletére. Állíttatta a főiskola ifjúsága.
1892/93. A Sárospataki Református Főiskolán e tanévben 31 tanulmányi/szociális ösztöndíj alapítvány és 24 tápintézeti alapítvány létezik.
1893
1893/94. A Sárospataki Református Főiskolán e tanévben 32 tanulmányi/szociális ösztöndíj alapítvány és 24 tápintézeti alapítvány létezik. A tanítóképzőben 3 ösztöndíj/szociális/jóléti alapítvány létezik.
1894
máj. 14. Elhunyt id. Vay Miklós (1802–1894) tiszáninneni főgondnok, életének 93. évében.
szept. 16. Hivatalba lép a Tiszáninneni Református Egyházkerület új főgondnoka, Vay Béla.
1894/95. A Sárospataki Református Főiskolán e tanévben 31 tanulmányi/szociális ösztöndíj alapítvány és 25 tápintézeti alapítvány létezik. A tanítóképzőben 3 ösztöndíj/szociális/jóléti alapítvány létezik.
1895
jan. 22. Ünnepély Sárospatakon az állami tanítóképző fennállásának 25. évfordulója alkalmából, amelyre meghívják az addig végzett növendékeket. Ünnepi beszédet mond Dezső Lajos, további műsor: kórus, versek. 43 adakozó 316 Ft-ot adományoz ekkor a Jubileumi Alapra.
márc. 28. Elhunyt Mudrány András (1818–1895) földbirtokos, életének 77. évében.
az év során Megjelenik: Dezső Lajos: Huszonöt év a sárospataki állami tanítóképezde életéből. Sárospatak, 1895.
1895/96. A Sárospataki Református Főiskolán e tanévben 31 tanulmányi/szociális ösztöndíj alapítvány és 26 tápintézeti alapítvány létezik.
1896
dec. 18. A Sárospataki Református Főiskola Köziskolai Széke jóváhagyja a Sárospataki Főiskola Ifjúsági Egylet Alapszabályait és Tanácskozási rendjét. Hatályba lép: 1897. március 1-jén. Az egylet tagjai a hittani és jogi akadémiai hallgatók, valamint a gimnázium VII. és VIII. oszt. növendékei lehetnek.
az év során Sárospatakon az Iskolakertben felavatják a volt pataki diák Tompa Mihály mellszobrát, alkotója Holló Barnabás. Állíttatta a Sárospataki Református Főiskola.
1896/97. A Sárospataki Református Főiskolán e tanévben 31 tanulmányi/szociális ösztöndíj alapítvány és 25 tápintézeti alapítvány létezik.
1897
1897/98. A Sárospataki Református Főiskolán e tanévben 31 tanulmányi/szociális ösztöndíj alapítvány és 25 tápintézeti alapítvány létezik. A tanítóképzőben 4 ösztöndíj/szociális/jóléti alapítvány létezik.
1898
1898/99. A Sárospataki Református Főiskolán e tanévben 33 tanulmányi/szociális ösztöndíj alapítvány és 25 tápintézeti alapítvány létezik.
1899
1899/1900. A Sárospataki Református Főiskolán e tanévben 35 tanulmányi/szociális ösztöndíj alapítvány és 25 tápintézeti alapítvány létezik. A tanítóképzőben 4 ösztöndíj/szociális/jóléti alapítvány létezik, valamint a tanév során 5 adomány érkezett.
1900
ápr. 4. Volt képzős növendékek ünneplik Dezső Lajost, 25 éves tanítóképző igazgatói működésének alkalmából, a sárospataki Városházán és 500 K alapítványt tesznek a nevére, a képző javára.
júl. A Sárospataki Református Főiskola 1899–1900. tanévi értesítőjében (XLIV. évf. 248-255. o.) első ízben jelenik meg a tápintézeti alapítványok részletes bemutatása, amely a további években rendszeresen olvasható.
az év során Az alapítói szándéktól eltérve a Tiszáninneni Református Egyházkerület úgy rendelkezik, hogy a továbbiakban a Vay-Mocsáry Alapítvány akkori tőkéjéből (344.052 Ft) csupán 100.000 Ft kamatai növelik a tőkét, a többi rész kamatait a Sárospataki Református Főiskola tanárai fizetésének rendezésére fordítja. Azt is kimondja, hogy amint a 100.000 Ft megkétszereződik, attól kezdve ismét csak 100.000 Ft kamatai növelik a tőkét, s a többi kamat folyó kiadásokra felhasználható.
az év során Megjelenik: Emléklap Dezső Lajos sárospataki tanítóképezdei igazgató negyedszázados igazgatói jubileumára. Összeállította: Palágyi Lajos, Sárospatak, 1900.
1900/01. A Sárospataki Református Főiskolán e tanévben 37 tanulmányi/szociális ösztöndíj alapítvány és 26 tápintézeti alapítvány létezik. A tanítóképzőben 6 ösztöndíj/szociális/jóléti alapítvány létezik.
1901
jún. 29. A Sárospataki Református Főiskola tanárainak közgyűlése határozatot hoz az Új Vay-Mocsáry Alapítvány létrehozásáról, amelynek célja 10 év alatt 100.000,- K összegyűjtése.
1901/02. A Sárospataki Református Főiskolán e tanévben 39 tanulmányi/szociális ösztöndíj alapítvány és 27 tápintézeti alapítvány létezik. A tanítóképzőben 5 ösztöndíj/szociális/jóléti alapítvány létezik.
1902
jún. 10. 25 éves öregdiák találkozó a tanítóképzőben.
1902/03. A Sárospataki Református Főiskolán e tanévben 40 tanulmányi/szociális ösztöndíj alapítvány és 27 tápintézeti alapítvány létezik. A tanítóképzőben 5 ösztöndíj/szociális/jóléti alapítvány létezik.
1903
jún. 29. 25 éves öregdiák találkozó a tanítóképzőben.
1903/04. A Sárospataki Református Főiskolán e tanévben 41 tanulmányi/szociális ösztöndíj alapítvány és 27 tápintézeti alapítvány létezik. A tanítóképzőben 7 ösztöndíj/szociális/jóléti alapítvány létezik.
1904
máj. 1. Ötéves öregdiák találkozó a tanítóképzőben.
jún. 30. Tízéves öregdiák találkozó a tanítóképzőben.
júl. 1. Az Új Vay-Mocsáry Alapítvány javára eddig 50.000,- K felajánlás érkezik, ezért az Alapítvány állandó bizottsága felhívást bocsát ki további adományok gyűjtésére.
aug. 15. Elhunyt Dezső Lajos (1847–1904), a tanítóképző igazgatója, életének … évében.
az év során Újraindul a Sárospataki Füzetek c. folyóirat, szerkesztője Horváth Cyrill. A lap 1905-ben megszűnik.
1904/05. A Sárospataki Református Főiskolán e tanévben 41 tanulmányi/szociális ösztöndíj alapítvány és 27 tápintézeti alapítvány létezik. A tanítóképzőben 7 ösztöndíj/szociális/jóléti alapítvány létezik.
1905
máj. Megszűnik a Sárospataki Lapok.
júl. 2. Megindul a Sárospataki Református Lapok. A Tiszáninneni Ref. Egyházkerület és a Sárospataki Főiskola közlönye. Főszerkesztő: Radácsi György, felelős szerkesztő és kiadó: Rácz Lajos. A lap 1948. dec. 31-ig jelenik meg.
júl. 20. Az Új Vay-Mocsáry Alapítvány javára 1905. május 23-ig 70.868,- K felajánlás érkezik, ezért az Alapítvány állandó bizottsága újabb felhívást bocsát ki további adományok gyűjtésére.
szept. Megnyílik a Sárospataki Református Főiskola első internátusa a Bükky-, majd Zsindely-házban.
az év során Megjelenik Fejes István Tájékoztatás a Sárospataki Főiskoláról c. füzete, 26 oldalon. Benne tájékoztatás az államsegélyről.
1905/06. A Sárospataki Református Főiskolán e tanévben 44 tanulmányi/szociális ösztöndíj alapítvány és 27 tápintézeti alapítvány létezik. A tanítóképzőben 9 ösztöndíj/szociális/jóléti alapítvány létezik.
1906
júl. Az Új Vay-Mocsáry Alapítvány javára eddig 72.602,- K felajánlás érkezik, ezért az Alapítvány állandó bizottsága ismét felhívást bocsát ki további adományok gyűjtésére.
1906/07. A Sárospataki Református Főiskolán e tanévben 46 tanulmányi/szociális ösztöndíj alapítvány és 36 tápintézeti alapítvány létezik. A tanítóképzőben 9 ösztöndíj/szociális/jóléti alapítvány létezik.
1907
szept. 3. Sárospatakon átadják a főiskolai Tápintézet (Konviktus) új épületét (ma: Mudrány Étterem), amelynek megépítését a volt pataki diák Mudrány András földbirtokos 1892. évi végrendeletében hagyatékozott 100.000 K értékű birtokadomány fedezte. Az épület előcsarnokában erről emléktáblát helyeznek el.
1907/08. A Sárospataki Református Főiskolán e tanévben 46 tanulmányi/szociális ösztöndíj alapítvány és 35 tápintézeti alapítvány létezik. A tanítóképzőben 9 ösztöndíj/szociális/jóléti alapítvány létezik.
1908
1908/09. A Sárospataki Református Főiskolán e tanévben 47 tanulmányi/szociális ösztöndíj alapítvány és 37 tápintézeti alapítvány létezik. A tanítóképzőben 10 ösztöndíj/szociális/jóléti alapítvány létezik.
1909
jún. 12. Elbírálják a pataki Tanítóképző új épületére ez évben kiírt pályázatra érkezett műveket, a 2000 K első díjat és a kivitelezés jogát Lechner Jenő és Warga László kapja.
okt. 5–6. A Tiszáninneni Református Egyházkerület Sárospatakon tartott közgyűlése úgy határoz, hogy kérelmezi az államsegélyt az 1883:XXX. tc. 47.§ alapján.
1909/10. A Sárospataki Református Főiskolán e tanévben 51 tanulmányi/szociális ösztöndíj alapítvány és 38 tápintézeti alapítvány létezik. A tanítóképzőben 10 ösztöndíj/szociális/jóléti alapítvány létezik.
1910
jún. 29. Tízéves öregdiák találkozó a tanítóképzőben.
aug. 17. Elhunyt Vay Béla (1829–1910) tiszáninneni főgondnok, életének 71. évében.
szept. A Tiszáninneni Református Egyházkerület közgyűlése főgondnokká választja a volt pataki diák Dókus Ernőt. beiktatják okt. 11-én.
szept. 28. Elhunyt Kókai Kun Bertalan (1817–1910) tiszáninneni püspök, életének 94. évében.
nov. 21. A Tiszáninneni Református Egyházkerület közgyűlése püspökké választja a volt pataki diák Fejes István tanácsbírót, a Sárospataki Református Főiskola gondnokát. Beiktatják dec. 11-én.
az év során Megindul a Sárospatak c. vegyes tartalmú hetilap, a „Zemplénvármegyei kir. Tanfelügyelőség s a Zemplénmegyei Általános Tanító-egyesület hivatalos közlönye”. Felelős szerkesztő: Szabó Sándor, főmunkatársak: Hodossy Béla és Novák Sándor. A lap 1938-ig 29 évfolyammal jelenik meg.
1910/11. A Sárospataki Református Főiskolán e tanévben 52 tanulmányi/szociális ösztöndíj alapítvány és 39 tápintézeti alapítvány létezik. A tanítóképzőben 10 ösztöndíj/szociális/jóléti alapítvány létezik.
1911
máj. 17. Megkötik a szerződést a Vallás-és Közoktatásügyi Minisztérium, a Tiszáninneni Református Egyházkerület és a Sárospataki Református Főgimnázium között az államsegély igénybe vételéről.
az év során ifj. Windischgraetz Lajos (1882-1968) afrikai vadászexpedíción vesz rész feleségével, Széchenyi Máriával. A zsákmány egy részét a Sárospataki Református Főiskolának adományozzák.
1911/12. A Sárospataki Református Főiskolán e tanévben 53 tanulmányi/szociális ösztöndíj alapítvány és 40 tápintézeti alapítvány létezik. A tanítóképzőben 10 ösztöndíj/szociális/jóléti alapítvány létezik.
1912
dec. 31. Kihirdetik az 1912:XLIII. tc-t a háború esetére szóló kivételes intézkedésekről, amelynek 9.§-a szerint egyesület alakítási tilalom, illetve a működés felfüggesztése elrendelhető.
1912/13. A Sárospataki Református Főiskolán e tanévben 53 tanulmányi/szociális ösztöndíj alapítvány és 41 tápintézeti alapítvány létezik. A tanítóképzőben 10 ösztöndíj/szociális/jóléti alapítvány létezik.
1913
szept. Megindul a tanítás a tanítóképző új épületében. A következő őszre tervezett hivatalos állami megnyitó ünnepség az I. világháború kitörése miatt meghiúsul.
nov. 30. Elhunyt Fejes István (1838–1913) tiszáninneni püspök, életének 76. évében.
1913/14. A Sárospataki Református Főiskolán e tanévben 55 tanulmányi/szociális ösztöndíj alapítvány és 41 tápintézeti alapítvány létezik. A tanítóképzőben 10 ösztöndíj/szociális/jóléti alapítvány létezik.
1914
márc. 10. A Tiszáninneni Református Egyházkerület közgyűlése püspökké választja és beiktatja a volt pataki diák és tanár Tüdős István esperest.
júl. 27. Megjelenik az egyesületi jog korlátozásáról szóló 5.479/1914.M.E. sz. rendelet, amely egyes megyékben megtiltja új egyesületek és fiókok alakítását, valamint általában fokozott rendőri felügyeletet rendel.
aug. 1. Az 5.735/1914.M.E. sz. rendelet az egyesületi jog korlátozásáról szóló 5.479/1914.M.E. sz. rendelet hatályát az ország egész területére kiterjeszti.
az év során Sárospatakon az Iskolakertben felavatják a 100 éve született, volt pataki diák és tanár Erdélyi János mellszobrát, alkotója Gyöngyössy Berta. Állíttatta a Sárospataki Református Főiskola.
1914/15. A Sárospataki Református Főiskolán e tanévben 55 tanulmányi/szociális ösztöndíj alapítvány és 41 tápintézeti alapítvány létezik. A tanítóképzőben 11 ösztöndíj/szociális/jóléti alapítvány létezik.
1915
1915/16. A Sárospataki Református Főiskolán e tanévben 55 tanulmányi/szociális ösztöndíj alapítvány és 42 tápintézeti alapítvány létezik. A tanítóképzőben 11 ösztöndíj/szociális/jóléti alapítvány létezik.
 

II. A sárospataki öregdiák mozgalom története 1916-tól 1944-ig

 

1916
márc. 14 A Sárospataki Református Főiskola teológiai és jogi akadémiájának tanári kara együttesen kéri az egyházkerületi közgyűlést, hogy a reformáció 400. évfordulójára, tehát 1917-re helyezzék át az intézményt Miskolcra, ahol a stabilabb működés mellett az egyetemi rang elérése is lehetségesnek tűnik. A hír megjelenik fővárosi lapokban is, és a Budapesti Hírlapban vita bontakozik ki.
ápr. 26. Közzéteszik a 1.442/1916.ME. számú rendeletet, az egyesületi jog korlátozásáról szóló 5.479/1914.ME. sz. rendelet kiegészítéseként. Ebben a BM felhatalmazást kap, hogy hadviseléssel vagy hadi jótékonysági összefüggő célok esetében kivételesen engedélyezheti egyesületek megalakítását.
ápr. 23. A Sárospatakkal addig semmilyen kapcsolatban nem álló Waldapfel János (1866-1935) ny. főgimnáziumi tanár, az Orsz. Közoktatási Tanács tagja Sárospatak címmel ellencikket publikál a Budapesti Hírlapban.
ápr. 29. Waldapfel János Sárospatakra utazik, hogy megszervezze a Sárospatakot Oltalmazó Ligát, a Sárospataki Református Főiskola védelmezésére.
ápr. 30. A sárospataki Városházán zászlót bont a Sárospatakot Oltalmazó Liga, mint mozgalom, elnököl: Szinyei Gerzson. Az aznap rendezett gyűjtésen befolyik 1000 K adomány.
máj. 7. A Sárospatakot Oltalmazó Liga megalakulását előkészítő értekezlet Budapesten Waldapfel János vezetésével, 45 pataki öregdiák és a Sárospataki Református Főiskola 6 tagú küldöttsége (Bessenyey Zénó, Csajka Endre, Hodossy Béla, Zilahi Kiss Jenő, Harsányi István, Ferenczy Árpád) részvételével. Előadást tart Waldapfel János A sárospataki főiskola jövője címmel. Cél: a pataki főiskola egységének megőrzése, főleg Miskolc ellenében. Megalakul a Liga alapszabályát elkészítő bizottság, tagjai: Gonda Béla, Enyiczky Gábor, Waldapfel János, Pálóczi Horváth Zoltán, Hodossy Béla, Harsányi István.
máj. 28. A Sárospatakot Oltalmazó Liga alakuló közgyűlése Budapesten. Jelen van: 14 fő. Levezető elnök: Hodossy Béla, megnyitót mond és előadást tart a Sárospataki Református Főiskola Miskolcra való költöztetése ellen Waldapfel János. A tisztikar megválasztása: tiszteletbeli elnök: hg. Windischgraetz Lajos, elnök: Szinyei Gerzson, alelnökök: Gonda Béla, Enyiczky Gábor, Hodossy Béla, Waldapfel János, titkár: Harsányi István, pénztárnok: Zilahi Kiss Jenő.
máj. A Sárospatakot Oltalmazó Liga sárospataki fiókjának megalakulását előkészítő értekezlet Sárospatakon. Jelen van: Szinyei Gerzson, Hodossy Béla, Kiss Sándor, Gulyás József, Harsányi István. Az ülés határozataláírók:

·       az alakuló gyűlést június 12-re összehívják

·       a Liga kétheti lapot indít Sárospataki Hírlap címmel július 1-jén, „A Sárospatakot Oltalmazó Liga Közlönye” alcímmel.

jún. 12. A Sárospatakot Oltalmazó Liga sárospataki fiókjának alakuló gyűlése Sárospatakon, a Városházán. Jelen van: kb. 80 fő. Elnököl: Szinyei Gerzson. Határozatok:

·       a Liga lapot indít Sárospataki Hírlap címmel július 1-jén,

·       az erdélyi Görgényi Református Egyházmegye testületileg belép a Ligába,

·       az eddig befolyt adományok számbavétele,

·       a Sárospataki Fiók tisztségviselőinek megválasztása. Tisztikar: díszelnök: hg. Windischgraetz Lajos, elnök: Szinyei Gerzson, társelnök: Molnár Viktor, alelnökök: Hodossy Béla, Harsányi István, titkár: Gulyás József, pénztárnok: Zilahi Kiss Jenő, ügyész: Kiss Sándor. A sárospataki fiók tiszteletbeli tagjainak száma 19 fő, a választmány létszáma 88 fő.

jún. 23. Finkey Ferenc, volt sárospataki, ekkor pozsonyi jogakadémiai tanár felhívása arra, hogy a pataki diákok erkölcsileg és anyagilag egyaránt támogassák a Sárospataki Református Főiskolát. Bejelenti, hogy megalakult a Sárospatakot Oltalmazó Liga, amelynek célja a főiskola szétdarabolásának megakadályozása, s ez gyűjtést is indított. Javasolja ennek keretén belül a Pataki Diákok Szövetségének megalakítását, egyben felajánlja a szövetség tervének és programjának kidolgozását. Mindez nyomtatásban, önálló füzetben is megjelenik: Finkey Ferenc: Felhívás a volt pataki diákokhoz. Kiadja a Sárospataki Református Főiskola, 1916. Terjedelem: 12 o.
jún. 25. Sárospatakot Oltalmazó Liga választmányi ülés a sárospataki Városházán, jelen van: kb. 50 tag. Elnököl: Szinyei Gerzson. Napirend: tagtoborzás és további teendők, gyűjtőívek közreadása, a Sárospataki Hírlapban közzéteszik a tagdíjfizetőket.
júl. 1. Megjelenik a Sárospataki Hírlap. Társadalmi és közgazdasági vegyes tartalmú hetilap, a Sárospatakot Oltalmazó Liga közlönye I. évf. 1. száma. Főszerkesztő: Szinyei Gerzson, felelős szerkesztő és kiadó: Gulyás József, főmunkatársak: Hodossy Béla, Kiss Sándor. A Sárospataki Hírlap 1928-ig tizenkét évfolyamot ér meg, és kiadása, vélhetően anyagi okból, csupán 1924-ben szünetel. Az 1. szám 1–2. oldalán közlik Finkey Ferenc Felhívás a volt pataki diákokhoz c. vitairatát, amelyre a következő hetekben többen reagálnak. Leghatározottabb támogatóként Moskovits Mór az 1916/4–5. szám 1–2. oldalán.
aug. 24. Sárospatakot Oltalmazó Liga elnökségi ülés Budapesten. Jelen van: Szinyei Gerzson, Waldapfel János (ekkor már mint ügyvezető elnök), Hodossy Béla, Zilahi Kiss Jenő, Harsányi István. Az ülés témái:

·       Waldapfel bejelenti, hogy a Belügyminisztérium nem hagyta jóvá a benyújtott alapszabályt, mert a háború miatt csak hadi jótékonysági célokkal lehet szervezni, de a Liga ideiglenesen alapszabály nélkül is működhet. Határozat: az alapszabály kiegészítése szükséges azzal, hogy pataki öregdiákok hadiárváinak és rokkantak támogatása, az összegyűjtött pénztőke hadikölcsön-kötvénybe fektetése.

·       a befolyt adományokból a jogakadémiát kell fejleszteni,

·       a Sárospataki Hírlap előfizetési díja 1917. januártól emelkedjen a nyomdaköltség növekedése miatt.

okt. 28. A Sárospatakot Oltalmazó Liga gyűjtése eléri a 11.000 K-t.
nov. 7. Sárospatakot Oltalmazó Liga elnökségi ülés Sárospatakon. Jelen van: Szinyei Gerzson, Hodossy Béla, Kiss Sándor, Zilahi Kiss Jenő, Gulyás József, Harsányi István. Az ülés témái:

·       kérni kell a Belügyminisztérumtól a kiegészített alapszabály jóváhagyását,

·       Farkas Andor felajánlja új könyvének (Háborús emlékek) bevételét a Ligának,

·       a Liga eddig 11.520 K-t gyűjtott a Sárospataki Református Főiskola céljaira, ebből rendelkezésre áll 11.271 K. Az összegről értesíteni kell az egyházkerületet a nov. 23-ai közgyűlésig, és ha addigra van érvényes alapszabály, kérni kell, hogy a Liga elnöke jelen lehessen a Sárospataki Református Főiskola fejlesztési ügyeinek megbeszélésein.

nov. 23. Az egyházkerületi közgyűlés határozatban rögzíti, hogy megköszöni a Sárospatakot Oltalmazó Liga 11.300 K összegű gyűjtését, és a főiskola ügyében kiküldendő egyházkerületi bizottságban a Liga elnöke helyet kap.
dec. 31. A Sárospatakot Oltalmazó Liga pénzvagyona 13.263 K, a Liga saját kiadásainak (1916-ban 270 K) leszámítása után.
1916/17. A Sárospataki Református Főiskolán e tanévben 57 tanulmányi/szociális ösztöndíj alapítvány és 49 tápintézeti alapítvány létezik. A tanítóképzőben 13 ösztöndíj/szociális/jóléti alapítvány létezik.
1917
jan. 24. Sárospatakot Oltalmazó Liga vezetőségi értekezlete a Sárospataki Hírlap ügyében. Jelen van: Szinyei Gerzson, Hodossy Béla, Kiss Sándor, Gulyás József, Harsányi István.
máj. 5. Gonda Béla összehívására értekezlet Budapesten a Pataki Diákok Országos Szövetsége megalakítására, jelen van: Harsányi Zsolt, Szánthó Gyula, Pekáry Ferenc, Rácz Lajos, Fendrich Hugó, Tóth Endre, Joó Ferenc, Eperjessy József, Pataky Tibor, Diószeghy János, Enyiczkey Gábor, Trócsányi Zoltán, Moskovits Mór. Kimondják a Pataki Diákok Országos Szövetsége megalakítását, megköszönik Finkey Ferenc előzetes érdemeit, megbízzák Gondát és Moskovitsot az alapszabály kidolgozásával. Cél: segíteni az iskola és a város fejlődését, a volt diákok szellemi közösségét. Patakon helyi csoport kívánatos. Előzmény: Finkey felhívására Gonda és Pekáry min. tanácsosok, valamint Czövek Sándor rendőrkapitány előkészítik az szövetség megalakítását célzó értekezletet.
szept. 13. A Sárospatakot Oltalmazó Liga vezetőségének pénztárvizsgáló ülése. Jelen van: Szinyei Gerzson, Hodossy Béla, Kiss Sándor, Harsányi István, Gulyás József. A Liga pénzvagyona ezen a napon 15.994 K, a saját kiadásainak (1917-ben eddig 12,5 K) leszámítása után. Kérik a Sárospataki Református Főiskolát, hogy a Sárospataki Hírlapot önköltségi áron nyomják.
szept. 17–22. A Sárospataki Hírlap II. évf. 37–38. számának 1. oldalán megjelenik Moskovits Mór Volt pataki diákok! c. felhívása, benne a Pataki Diákok Országos Szövetsége alakulási előkészületek áttekintése és a szept. 23-ai meghívó.
szept. 23. Alakuló ülést tart a Pataki Diákok Országos Szövetsége a május 5-ei előkészítő értekezlet alapján, Budapesten, a Magyar Adria Egyesület helyiségében. Napirend: alapszabály elfogadása, tisztikar megválasztása, választmány megválasztása, tiszteletbeli elnök választása. Elnök: Gonda Béla, titkárok: Moskovits Mór és Trócsányi Zoltán.
dec. 1. Pataki Diákok Országos Szövetsége első választmányi ülése Budapesten. Jelen van: Gonda Béla, Moskovits Mór, Trócsányi Zoltán, Sziráky Barna, Pekáry Ferenc, Rácz Lajos, Diószeghy János, Enyiczkey Gábor, Lissauer Lajos, ifj. Zsoldos Benő, Czövek Sándor, Bartoffy, Szánthó Gyula, Szántó István, Tóth Endre. Napirend: megalakulás; helyi biz. létrehozása Sárospatakon (erre Szinyei Gerzson helyi Liga-elnök felkérése); irodalmi szakosztály megalapítása: elnöke Finkey Ferenc, alelnöke: Németh József és Rácz Lajos, titkár: ifj. Zsoldos Benő; hivatalos szövetségi lap indítása (a Sárospataki Füzetek újraindításáig a Sárospataki Hírlapot kérik fel erre); működési kérdések (Harsányi István felkérése a sárospataki diákok címjegyzéskének összeállítására. A Pataki Diákok Országos Szövetsége ezt követően minden hó első szombatján összejövetelet tart a Dohány u. 20. alatti Mitrovác-vendéglőben.
1917/18. A Sárospataki Református Főiskolán e tanévben 57 tanulmányi/szociális ösztöndíj alapítvány és 52 tápintézeti alapítvány létezik.
1918
máj. – jún. A Sárospataki Hírlap 19–20, 21–22, 23–24. és 25–26. számaiban négy részletben közlik a Pataki Diákok Országos Szövetsége alapszabály-tervezetét, amelyet Gonda Béla, Pekáry Ferenc és Moskovits Mór állítottak össze. A szövetség hivatalos nyilvántartásba vételére végül nem került sor, vélhetően az 5.479/1914. M.E. és 5.735/1914.M.E. sz. rendeletekben meghatározott egyesületalakítási tilalom miatt.
júl. A Sárospataki Ref. Főiskola Értesítője az 19171918-ik iskolai évről. (LXXII. évf.) utolsó alkalommal közli az iskolai alapítványok listáját.
okt. 8. Elhunyt Tüdős István (1866–1918) tiszáninneni püspök, életének 52. évében.
dec. 2. A Tiszáninneni Református Egyházkerület közgyűlése püspökké választja Révész Kálmán esperest, a sárospataki Református Főiskola volt gondnokát. Beiktatják dec. 19-én.
1918/19. A Sárospataki Református Főiskolán e tanévben 64 tanulmányi/szociális ösztöndíj alapítvány és 55 tápintézeti alapítvány létezik.
1919
jún. 3. Elhunyt Szinyei Gerzson (1836–1919), a Sárospatakot Oltalmazó Liga elnöke, életének 84. évében. Az elnöki tisztségben Harsányi István követi.
nov. 18. Hatályba lép a szeptember 30-án közzétett, 5.084/1919.M.E. sz. rendeletet, amely szerint a belügyminiszter közérdekből az 1.442/1916.M.E. rendeletben foglalt kivételeken túlmenően is engedélyezheti egyesület alakítását.
az év során Megjelenik Szombathi János: A sárospataki főiskola története c. munkája, fordította: Gulyás József, szerkesztette: Szinyei Gerzson. Kiadja a Sárospataki Irodalmi Kör, 260 o.
1920
1920/21. A Sárospataki Református Főiskolán e tanévben 11 új alapítványt létesítettek.
1921
márc. 12. Panka Károly és Tóth Endre találkozóra hívják az általuk ismert budapesti volt pataki diákokat, akik megalakítják a jogi személyiséggel nem rendelkező Pataki Diákok Szövetségét. A találkozón 25 alapító tag vesz részt.
júl. A Sárospataki Ref. Főiskola Theológiai Akadémiai, Jogakadémiai és Főgimnáziumi Értesítője az 191819, 191920 és 192021. iskolai évekről. (LXXIII-LXV. évf.) szerint az iskolában ekkor 11 új ösztöndíj alapítvány létezik.
  1922
febr. 25. Kihirdetik az 1922:XI.tc-t, amely az egyesületek alakítását csak a Belügyminisztérium láttamozása után engedélyezi, a trianoni békeszerződés rendelkezései alapján.
máj. 10. előtt Hatályba lép a 44.126/1922.B.M. számú rendelet, amely az országos jellegű egyletek helyi csoportjai megalakulásának tudomásul vételét szabályozza.
máj. 10. Hatályba lép Klebelsberg Kunó belügyminiszternek az egyesületi alapszabályok általános kellékeiről szóló, aznapi keltezésű 77.000/1922.B.M. sz. rendelete, amely részletes, minta-alapszabályként használandó előírásokat tartalmaz.
júl. 25. A 6.310/1922.M.E. sz. rendelet az 1920:VI.tc. alapján, másnapi hatállyal megszünteti a kormány háború esetére szóló kivételes hatalmát, amely alapján korábban az egyesületi jog korlátozását gyakorolta.
okt. Megjelenik a Sárospataki Református Főiskola évkönyve, I. kötet c. 160 oldalas kiadvány, benne tanárok tudományos írásaival.
okt. 2. Kihirdetik a 193.100/1922.B.M. sz. rendeletet, amelyben enyhítik az egyesületi közgyűlések határozatképességének 77.000/1922.B.M. rendeletben meghatározott szabályait.
1922/23. A Sárospataki Református Főiskolán e tanévben 14 új alapítványt létesítettek.
1923
jan. 5. A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 2164. sz. rendelete megvonja a Sárospataki Református Főiskola Jogakadémiájának államsegélyét.
jan. 27. Harsányi István, a Sárospatakot Oltalmazó Liga elnöke levélben fordul Panka Károly Károlyhoz, amelyben:

·       bejelenti a Liga csatlakozási szándékát a Pataki Diákok Szövetségéhez,

·       összefogást sürget a jogakadémia megmentésére (gyűlés, kormányzat megkeresése).

febr. 13. A budapesti Pataki Diákok Szövetsége társasvacsorája az Országházban, amelyen megindítják a gyűjtést a sárospataki világháborús emléktáblára.
febr. 20. Hatályba lép a január 31-én kelt 9.900/1923.B.M. sz. rendelet, amely kiegészíti a 77.000/1922.B.M. sz. rendeletet. Ebben általában megtiltják a külföldi állampolgárok és a középiskolás diákok számára az egyesületi tagságot, valamint enyhítik az egyesületi közgyűlések határozatképességének szabályait. (A 193.100/1922.B.M. sz. rendelet hatályát veszti.)
ápr. 5. Sárospatak képviselőtestülete évi 1 millió K támogatást szavaz meg a Jogakadémiának.
ápr. 19. Panka Károly felhívást tesz közzé adakozásra a hősi halált halt pataki diákok emléktáblájához, végül befolyik 228.955 K.
máj. 1. Panka Károly felhívása levelevőlapon a máj. 31-ei táblaavatásra és adományozásra.
máj. 31. Sárospatakon, a Sárospataki Református Kollégium bejáratánál felavatják a világháború pataki diákáldozatainak emléktábláját. Beszédet mond Tassonyi Ernő bányatanácsos. Az ünnepségről Harsányi István és Panka Károly Emlékfüzetet adott ki. Ugyancsak a Sárospataki Református Kollégium bejáratánál felavatják az iskolaalapító Perényi Péter, valamint az iskola pártfogói, I. Rákóczi György és Lorántffy Zsuzsanna domborműveit, alkotójuk Vaszary László. Beszédet mond Csontos József főgimnáziumi igazgató. A táblákat állíttatta a Pataki Diákok Szövetsége. Az ünnepi közebéden kb. 400 öregdiák gyűlt össze, akik a Sárospataki Református Főiskola javára felajánlottak 232 ezer K összeget, évi 60 mázsa búzát és egyszeri 32 mázsa búzát
jún. 5. Állandó fővárosi kávéházi törzsasztal ötlete merül fel patakiak számára.
okt. 23. A Tiszáninneni Református Egyházkerület közgyűlése kimondja a sárospataki Jogakadémia beszüntetését.
dec. 20. A budapesti Pataki Diákok Szövetsége társasvacsorája a fővárosban.
az év során Horthy Miklós kormányzó látogatása Sárospatakon. A tiszteletére H. Bathó János-művekből rendezett kórusbemutató után személyesen gratulált a zeneszerzőnek.
1923/24. A Sárospataki Református Főiskolán e tanévben 20 alapítvány létezik és 7 új alapítványt létesítettek. E tanévtől az értesítő rendszeresen beszámol az érettségi találkozókról, a résztvevők névsorát is közölve.
1924
márc. 6. A budapesti Pataki Diákok Szövetsége társasvacsorája a fővárosban.
ápr. 2. A budapesti Pataki Diákok Szövetsége társasvacsorája a fővárosban.
máj. 7. Panka Károly felhívása a Szánthó Gyula ny. jogakadémiai tanár 50 éves jubileumára készülő fényképes emlékalbum készítésére. Az év során ehhez pénzt és fotókat küldenek a volt diákok.
máj. 10. A budapesti Pataki Diákok Szövetsége társasvacsorája a fővárosban.
máj. 21. A Református Egyetemes Konvent országosan egységesíti a tankönyveket, ezzel megszűnik a Sárospataki Irodalmi Kör létalapja. A Kezelőbizottság utolsó ülésére október 9-én kerül sor, ezzel a Kör gyakorlatilag megszűnik.
dec. 2. A budapesti Pataki Diákok Szövetsége társasvacsorája a fővárosban.
dec. 4. Panka Károly a budapesti Pataki Diákok Szövetsége nevében egymillió K összegű alapítványt tesz a Sárospataki Református Főiskolán Szánthó Gyula ny. jogtanár tiszteletére, amelynek kamataiból évente tanulmányi ösztöndíj fizetendő VIII. o. gimnáziumi tanulónak, valamint I. évf. joghallgatónak (a jogakadémia visszaállítása után).
1924/25. A Sárospataki Református Főiskolán e tanévben 12 új alapítványt létesítettek.
1925
máj. 9. A budapesti Pataki Diákok Szövetsége társasvacsorája a fővárosban.
dec. 16. A budapesti Pataki Diákok Szövetsége társasvacsorája a fővárosban. Elhatározzák, hogy az összejöveteleken elhangzó felolvasásokat a jövőben Pataki Krónika cím alatt, egyelőre kéziratos formában összegyűjtik.
1926
febr. 25. Panka Károly és Komáromi János felhívása pataki diákanekdoták beküldésére.
márc. Hírlapi felhívások jelennek meg a pataki diákvilág anekdotakötetébe szóló írások beküldésére.
márc. 1. Marton János közigazgató támogatást kér a budapesti Pataki Diákok Szövetségétől a pataki gályarabok emléktáblájához, valamint a világháborúban elesettek névsorának kiegészítéséhez.
márc. 3. A budapesti Pataki Diákok Szövetsége társasvacsorája a fővárosban. Ettől kezdve az összejöveteleken előadások, emlékbeszédek is elhangzanak. Ez alkalommal Pálóczi Horváth Zoltán olvas fel diákemlékeiből.
márc. 30. A szerkesztőkhöz beérkezik az első pataki diákanekdota.
ápr. 9. A budapesti Pataki Diákok Szövetsége társasvacsorája a fővárosban. Program: Németh József miniszteri tanácsos diákemlékei.
ápr. 15. Az Országos Gárdonyi Géza Irodalmi Társaság közgyűlése mozgalmat indít a budapesti Gárdonyi-szobor felállítására, s e célból 500 tagú szoborbizottságot hoznak létre, amelyben pataki öregdiákok is helyet kapnak. A szoborbizottság az év végén gyűjtést indít.
máj. 7. A Baár-Madas Ref. Leánygimnázium és Nevelőintézet Volt Növendékeinek Egyesülete nyilvántartásba vételi kérelmet nyújt be a belügyminiszterhez. Az egyesület létrehozása a későbbi Pataki Diákok Országos Szövetsége szervezésének is lökést ad.
máj. 8. A budapesti Pataki Diákok Szövetsége társasvacsorája a fővárosban. Program: Szádeczky Lajos egyetemi tanár előadása Sárospatak történetéről.
okt. A budapesti Pataki Diákok Szövetsége hírlevele: előfizetési felhívás az anekdotakötetre. Előfizetési ár: 60.000 K. Tervezett megjelenés: 1926. december. A bevételek célja: az újabb világháborús sárospataki hősi emléktábla, valamint pataki alapítványokra. Egyúttal tájékoztatás a II. anekdotakötet előkészületeiről. A hírlevélaláírói: Panka Károly és Komáromi János.
okt. 9. A budapesti Pataki Diákok Szövetsége társasvacsorája a fővárosban.
nov. 10. A budapesti Pataki Diákok Szövetsége társasvacsorája a fővárosban. Program: Panka Károly felolvas Makláry Pap Miklós emlékezéséből.
dec. Megjelenik A pataki diákvilág anekdotakincse, I. kötet. Komáromi János közreműködésével szerkesztette Panka Károly. Kiadja a Sárospataki Diákok Országos Szövetsége (sic!), Budapest, 1927. Terjedelem: 272 o.
az év során Megjelenik Komáromi János Pataki diákok c. regénye. Stádium Sajtóvállalat Rt., Budapest. Terjedelem: 239 o.
1926/27. A tanév során a Sárospataki Református Főiskolán 16 adományt regisztráltak.
1927
jan. 7. A budapesti Pataki Diákok Szövetsége társasvacsorája a fővárosban. Program: Komjáthy Sándor felolvas diákemlékeiből.
márc. 4. Panka Károly felhívása a 2. emléktáblán megörökítendő világháborús áldozatok életrajzi adatainak beküldésére.
ápr. 9. A budapesti Pataki Diákok Szövetsége társasvacsorája a fővárosban. Program: Panka Károly felolvasása: A sárospataki főiskola története.
máj. Panka Károly felhívása az élő pataki diákok névjegyzékének összeállítására, a budapesti Sárospataki Diákok Szövetsége nevében.
máj. 21. A budapesti Pataki Diákok Szövetsége társasvacsorája a fővárosban.
jún. Megjelenik Harsányi István Sárospataki kalauz c. könyve. Kiadó: Fischer Lajos könyvnyomdája, Sárospatak. Példányszám: 600.
jún. 19. Több évfolyamot érintő öregdiák találkozó a Sárospataki Református Főiskolán. Megjelennek az 50 éve akadémiai vizsgát és az 50, 40, 38 és 10 éve érettségit tett osztályok. Szónokok: Kazinczy Gábor ny. kúriai bíró (50 éves akadémiai) és Mezőssy Béla ny. miniszter (40 éves érettségi). Ez az első ilyen jellegű híradás, az 1926–27. évi Értesítőben.
jún. 21. A belügyminiszter az 5067/1927.VII. sz. köriratban felhívja a főispánok figyelmét, hogy a jövőben a megalakuló egyesületek iratait rajtuk keresztül terjesszék fel az illetékes törvényhatóságok.
nov. 6. A budapesti Kossuth-szobor leleplezési ünnepségén a budapesti Pataki Diákok Szövetsége küldöttsége koszorút helyez el.
dec. 3. A budapesti Pataki Diákok Szövetsége társasvacsorája a fővárosban. Program: Finkey Ferenc: Kossuth Lajos sárospataki diákságának százados fordulóján.
az év során A Sárospataki Ifjúsági Közlöny nagyméretű, négy oldalas találkozó-lapot ad ki, benne Szigethy–H. Bathó: Búcsú-dalának szövegével („Válásra int…”). A lap címe: A sárospataki ref. főiskolában az 19.. évben …………. végzett diákok találkozó-lapja. Az üres oldalak bejegyzésekre alkalmasak.
1927/28. A tanév során a Sárospataki Református Főiskolán 28 adományt regisztrálnak.
1928
az év elején Harsányi Gusztáv (Debrecenben élő ny. kúriai bíró) kéri Rácz Lajost, hogy a főiskola tanári kara készítse elő országos pataki diákszövetség létrehozását. Elekes Imre igazgató a tanári karból bizottságot állít fel, és érintkezésbe lép Panka Károly Károllyal.
jan. 11. Elhunyt Radácsy György (1846–1928) ny. teológiai tanár, lapszerkesztő, életének 82. évében.
jan. Megjelenik a Radácsy-emléklapok c. kiadvány, amely emlékezéseket, életrajzot, búcsúbeszédeket tartalmaz Radácsy Györgyről. Szerkesztő: Marton János. Kiadó: Sárospataki Református Lapok szerkesztősége, Sárospatak. Terjedelem: 50 o.
márc. Felhívás jelenik meg adatgyűjtésre a világháborúban elesett volt pataki diákok emlékfüzetéhez.
márc. Megjelenik Harsányi István Sárospataki kalauz c. könyvének második, javított-bővített kiadása. Kiadó: Fischer Lajos könyvnyomdája, Sárospatak. Terjedelem: 150 o., példányszám: 300
márc. 10. A budapesti Pataki Diákok Szövetsége társasvacsorája a fővárosban. Program: Pálóczi Horváth Zoltán: Emlékezés Radácsy György teológiai tanárról.
ápr. 19. Az iskolai székek bizottsági gyűlésén a közigazgató javaslatot tesz az 1931-ben esedékes 400. éves évforduló programjaira, közte a volt pataki diákok névjegyzésének összeállítására.
ápr. 30. Rácz Lajos kérésére Trócsányi József megkapja a Debreceni Ref. Kollégiumi Diákszövetség alapszabályát, amely mintaként szolgál a Pataki Diákok Országos Szövetsége alapszabályához.
máj. 6. Megalakul a Debreceni Ref. Kollégiumi Diákszövetség, amely a későbbiekben rendszeres kapcsolatokat ápol a Pataki Diákok Országos Szövetségével, elsősorban Gulyás József pataki tanár, a Diákszövetség választmányi tagja, illetve a Debrecenben élő Kazinczy Gábor révén.
máj. 10. Harsányi Gusztáv levélben tájékoztatja Panka Károlyt, hogy Kazinczy Gábor érdeklődik a budapesti Pataki Diákok Szövetsége működése iránt, és azt támogatni akarja. Ugyanezen a napon meghal Harsányi István (1874–1928), életének 56. évében.
máj. 12. A budapesti Pataki Diákok Szövetsége társasvacsorája a fővárosban. Program: Panka Károly felolvasása a második anekdotakötet anyagából.
máj. 30. Kun Dániel, volt sárospataki községi főbíró levélben kéri a budapesti Pataki Diákok Szövetségét, hogy kérjék a tervezett Angol Internátus ötletének elvetését, mert gazdaságilag hátrányos és pedagógiailag káros.
máj. Megjelenik a Harsányi-emléklapok c. kiadvány, amely emlékezéseket, életrajzot, búcsúbeszédeket tartalmaz Harsányi Istvánról. Szerkesztő: Marton János. Kiadó: Sárospataki Református Lapok szerkesztősége, Sárospatak. Terjedelem: 52 o.
jún. 2. A budapesti Pataki Diákok Szövetsége társasvacsorája a fővárosban. Program: Hegyaljai Kiss Géza: Harsányi István jellemképe.
jún. 13. Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter látogatása Sárospatakon. A Sárospataki Református Főiskolán folytatott tárgyalásának témája a főiskola fejlesztése. Kíséretében van Kállay Tibor ny. pénzügyminiszter, Karafiáth Jenő államtitkár, Barathy Jenő, Bessenyey Zénó, Görgey István, Szabó Zoltán és Szinyei Merse Jenő országgyűlési képviselők. Velük együtt megjelentek a vármegye és a Tiszáninneni Református Egyházkerület elöljárói is. Ugyanezen a napon Klebelsberg látogatást tesz a tanítóképzőben is, amely az iskola történetének első miniszteri vizitje. Főhatóságként 14.400 P-t ad felújításra.
jún. 17. A Sárospataki Református Főiskola igazgató tanácsa javaslatot készít a 400 éves évforduló programjaira a Tiszáninneni Református Egyházkerület számára.
jún. 24. Előkészítő értekezlet Sárospatakon, a „Volt Pataki Diákok Országos Szövetsége” megalakításáról. Vezeti és az alapszabály-tervezetet ismerteti Elekes Imre, résztvevők kb. 30 fő. Kazinczy Gábor 1000 pengőt adományoz a célra. Alakuló közgyűlés kitűzése, tisztikar jelölése. E napon egyébként két érettségi találkozó is lezajlott.
júl. 9. Öregdiák találkozó a tanítóképzőben.
júl. 16. Az egyházkerületi közgyűlés Miskolcon napirendre tűzi a Sárospataki Református Főiskola 400. éves alapítási évfordulójának megünneplését.
júl. 25. Felhívás közzététele a világháborús hősi halottak második emléktáblája és az emlékfüzet költségeinek fedezésére.
szept. Mátyás Ernő közigazgató a Pataki Diákok Országos Szövetsége Előkészítő Bizottsága nevében felhívást tesz közzé az október 6-ai közgyűlésre.
szept. 11. Mátyás Ernő levélben tájékoztatja Panka Károlyt hogy a Pataki Diákok Országos Szövetsége megalakításának előkészületei rendben folynak (felhívások kiküldése, helyiségek biztosítása).
szept. 21. A Nyíregyházán megjelenő Nyírvidék c. lap tudósít a Pataki Diákok Országos Szövetsége október 6-ra tervezett alakuló közgyűléséről, amelyen „Szabolcsból is sokan szándékoznak részt venni”.
szept. 24. Trócsányi József elküldi az alapszabály-tervezetet Panka Károlynak.
szept. 26. Pápán 200 fővel megalakul a Pápai Ref. Kollégium Diákszövetsége, elnök: Antal Géza püspök.
szept. 27. Kornis Gyula államtitkár látogatása Sárospatakon, tárgy: a főiskola fejlesztése.
szept. 30. Sárospatakon, a Tanítóképző Intézetben felavatják A sárospataki áll. tanítóképző intézet hősi halált halt tanítványai 19141918 szövegű emléktáblát, alkotója Sződy Szilárd. Állíttatták a Tanítóképző és diákjai. Beszédet mond Sarudy Ottó és Petrik Ernő. (A táblát 1963-ban áthelyezték a földszinti folyosóra.)
okt. 2. A budapesti Pataki Diákok Szövetsége társasvacsorája és értekezlete Budapesten a Tisztviselői Kaszinóban. Témák: közös utazás az emléktábla avatásra, a Pataki Diákok Országos Szövetsége alapszabály-tervezetének megtárgyalása.
okt. 6. Sárospatakon, a Sárospataki Református Kollégium bejáratánál e nap délelőttjén felavatják az (első) világháború pataki diákáldozatainak második emléktábláját. Előtte ünnepély az imateremben Mátyás Ernő ünnepi beszédével és irodalmi-zenei műsorral. Az emléktáblát tervezte: Somody János, beszédet mond Novák Sándor gimnáziumi igazgató. A költségekre a budapesti Pataki Diákok Szövetségén keresztül 591 P folyt be, de adományokat a Sárospataki Református Kollégium közvetelenül is kapott. Közzéteszik az eseményről kiadandó Emléklapok… előfizetési felhívását.
okt. 6. A Pataki Diákok Országos Szövetsége alakuló közgyűlése a főiskola imatermében 11.30–14.30-ig, résztvevők száma 160 fő. Jegyzőkönyvvezető: Novák Sándor. A közgyűlést táviratban köszönti Bethlen István miniszterelnök, levélben üdvözli Klebelsberg Kunó. Napirend:

·       Mátyás Ernő megnyitó beszéde,

·       Kazinczy Gábor elnökké választása és beszéde,

·       Trócsányi József ismerteti az alapszabály-tervezetet és vezeti ennek megtárgyalását. Az szöveg pontosan követi a 77.000/1923.B.M. sz. rendeletben előírt mintát. Az alapszabályt, elfogadása után, az elnök, a jegyzőkönyvvezető, valamint Rácz Lajos és S.Szabó József hitelesítik.

·       Tisztikar megválasztása, (ideiglenesen, a belügyminiszteri jóváhagyásig):

fővédnökök: Révész Kálmán és Dókus Ernő; védnökök: Janka Károly, Dókus Gyula és Perényi Zsigmond; társelnökök: id. Meczner Béla és Finkey Ferenc; alelnökök: Rácz Lajos, Szabó Sándor, Rácz Gábor, Csontos József, Téglássy Andor, Diószeghy János, Pálóczi Horváth Zoltán, Panka Károly, Komáromi János és Keéky István; főtitkár: Novák Sándor; titkárok: Szabó Zoltán és Zsíros József; ügyész: Izsó Bertalan; pénztáros: Trócsányi József; ellenőr: Dávid Zoltán; számvizsgáló bizottság: Tárczy Árpád, Urbán Barnabás és Szüts István. Választmányi tagok: a mindenkori közigazgató és gimnáziumi igazgató, Harsányi Gyula, Emődy László, Enyedy Andor, Somody János, Somody József, Rásonyi Papp Pál, Bálint Zoltán, Katona György, ifj. Csajka Endre, Marton János, Szilágyi Benő, Gulyás József, Bódy Dénes, Zelles Lajos. Tiszteletbeli tagok: Klebelsberg Kunó, Mezőssy Béla, Petry Pál, Korniss Gyula, Puky Endre, Farkasfalvi Farkas Géza, Szentimrey Gyula, Bernáth Aladár, Bottlik István, Harsányi Gusztáv, Mikecz István, Bessenyey Zénó, Ragályi-Balassa Ferenc, Juhász László, Farkas István, Kiss Ernő, Elek József, Kiss Zsigmond, Mitrovics Gyula, Gaál Endre, Mokcsy Zoltán, Szabó Zoltán, Dóczi Imre, S. Szabó Sándor, Szánthó Gyula, Kovácsy Sándor, Makláry Pap Miklós, Kun Zoltán, Szoboszlay Gyula, Olchváry Zoltán, László Ferenc.

·       ünnepi beszédet mond a régi diákok nevében Pálóczi Horváth Zoltán,

·       Mátyás Ernő, Darányi Lajos, Janka Károly, Rácz Lajos, Marton János köszöntői. Panka Károly javasolja emlékfüzet kiadását.

·       választáviratok Horthy Miklóstól és Klebelsberg Kunótól.

okt. 23. A Tiszáninneni Református Egyházkerület közgyűlése Dókus Gyula után Farkasfalvi Farkas Gézát választja Sárospataki Református Főiskola gondnokává.
dec. 1. A budapesti Pataki Diákok Szövetsége társasvacsorája és értekezlete. Program:

·       Panka Károly beszámol a Pataki Diákok Országos Szövetsége megalakulásáról,

·       további teendők megbeszélése.

dec. 8. Mitrovics Gyula felajánlja a Pataki Diákok Országos Szövetségének a Kazinczy Ferenc esztétikai törekvései c. tanulmánya különlenyomatának tiszta bevételét az iskolakerti Kazinczy-szobor költségeire, egyúttal tervet sürget Kazinczy 1931-es születési centenáriumára.
dec. 15. A Pataki Diákok Országos Szövetsége választmányi ülése Sárospatakon. Napirend:

·       jelentés az eddigi munkáról,

·       állásfoglalás az internátus építésére ígért, de a költségvetésből kihagyott államsegély ügyében, delegációt küldenek, vezeti: Kazinczy Gábor,

·       az Emléklapok nyomdai levonata elkészült,

·       Lord Rothemere üdvözlése,

·       kapcsolatfelvétel a Nemzetközi Diákszövetséggel.

az év során Mátyás Ernő közigazgató konzultációt javasol a 400. évfordulóra megjelenő iskolatörténeti kiadványokról.
az év végén Megjelenik az Emléklapok 1928. okt. 6.-ról. A hősi halált halt sárospataki diákok második emléktáblájának leleplezési ünnepélyéről és a Pataki Diákok Országos Szövetségének megalakulásáról. Összeállította: Novák Sándor, kiadja a Pataki Diákok Országos Szövetsége, terjedelem 62 oldal. Tartalom: az események leírása, az alakuló közgyűlésen elhangzott beszédek és köszöntések, tisztikar névsora, emléktáblán szereplő hősi halottak életrajzi adatai.
1929
jan. 17. Kazinczy Gábor levélben kéri Panka Károlyt, hogy Dókus Ernő véleménye szerint az öregdiákok addig ne küldjenek delegáció a kormányhoz, amíg a Sárospataki Református Kollégium és az állam közötti tárgyalások le nem zárulnak.
jan. 18. Dókus Ernő mégis kéri a Pataki Diákok Országos Szövetsége részvételét a január 24-ei delegációba (egyházkerületi küldöttségbe).
jan. 24. Sárospataki küldöttség a kormány előtt. Vezetik: Dókus Ernő, Janka Károly, Kazinczy Gábor és Finkey Ferenc. További tagok: 12 fő, valamint az egyházkerületi esperesek. A kormány részéről jelen van: Klebeslberg Kunó vallás-és közoktatásügyi miniszter, Darányi Kálmán miniszterelnökségi államtitkár, Wekerle Sándor pénzügyminiszter.
jan. 26. Vaszary László szobrászművész további domborművek elkészítésére tesz javaslatot Panka Károlynak 1931-re, ehhez kéri a patakiak gyűjtését. A tervezést ingyen, a gipszöntvényt és a bronzszobrot díjazásért vállalná.
febr. 10. Gonda Béla elküldi Panka Károlynak a Sárospataki Református Kollégium iskolatörténeti monográfiája tervezetét, amelynek közreadását még az 1917-ben alakult Pataki Diákok Országos Szövetsége vette napirendjére.
febr. 13. A budapesti Pataki Diákok Szövetsége társasvacsorája a fővárosban.
febr. 21. A Pataki Diákok Országos Szövetsége alapszabályának beküldése a Belügyminisztériumba.
márc. 8. A budapesti Pataki Diákok Szövetsége társasvacsorája a fővárosban. Program: Németh József: Emlékbeszéd Kovácsy Sándor tanár felett.
márc. 23. Klebelsberg Kunó és Tóth István államtitkár látogatása Sárospatakon, téma: a főiskola fejlesztése.
ápr. 4. A Pataki Diákok Országos Szövetsége választmányi ülése Sárospatakon. Napirend: folyó ügyek.
ápr. 9. A budapesti Pataki Diákok Szövetsége társasvacsorája a fővárosban. Program: Mitrovics Gyula: A nagy pataki diák: Kazinczy Ferenc; Hegyaljai Kiss Géza: Kazinczy (óda), elszavalta: Bodolay István.
ápr. 22. Panka Károly felhívása Mitrovics Kazinczy-könyvének előfizetésére, a Kazinczy Ferenc szobor céljára.
ápr. 26. Vaszary László szobrászművész kéri, hogy a Kazinczy-szobrot ő mintázhassa meg.
ápr. 29. A Pataki Diákok Országos Szövetsége választmányi ülése Sárospatakon. Napirend: a június 9-re tervezett közgyűlés és érettségi találkozó előkészítése.
máj. 3. A budapesti Pataki Diákok Szövetsége társasvacsorája a fővárosban. Program: Rácz Gábor: Emlékbeszéd Hézser Emil ref. lelkész felett; Kazinczy Gábor: Adatok Kazinczy Lajos honvéd tábornok vértanúságához.
máj. 10. Keviczky Hugó szobrászművész kéri, hogy a Kazinczy-szobrot ő mintázhassa meg.
máj. 15. A Pataki Diákok Országos Szövetsége választmányi ülése Sárospatakon. Napirend: közgyűlés előkészítése, a Lorántffy-szobor ügyében Klebelsberg Kunó megkeresése.
máj. 30. A Pataki Diákok Országos Szövetsége körlevele az Emléklapok kiküldésével és tagdíjfizetési felszólítással, aláírók: Kazinczy Gábor és Novák Sándor.
máj. 30. A megnyitott központi tagnévsor-nyilvántartás szerint a Pataki Diákok Országos Szövetsége taglétszáma 231 fő.
jún. 11. Miniszteri értekezlet Klebelsberg Kunó elnökletével Budapesten a Sárospataki Református Főiskola fejlesztésének és az internátusok ügyében, a pataki delegátus vezetője Elekes Imre. A tárgyalás lényege: pénzügyi támogatás 1927/28-tól 35 éven át 30 ezer P gimnáziumi internátusra, 1928/29-ben 5 ezer P annuitás teológiai internátusra, 1929/30-ra 40 ezer P annuitás internátusra, 1930/31-re 240 ezer P tőkesegély. Mindezen kormányzati vállalásokra, mint fedezetre, a Sárospataki Református Főiskola 500 ezer P kölcsönt vesz fel. A tárgyalás további eredményei: gimnáziumi nyelvoktatás, tanítóképző visszaadása.
jún. 14. Kazinczy Gábor javasolja Panka Károlynak, hogy a Pataki Diákok Országos Szövetsége csatlakozzon a Magyar Revíziós Mozgalomhoz.
jún. 16. Érettségi találkozók a Pataki Diákok Országos Szövetsége szervezésében: 10, 20, 25, 35, 40 és 50 éveseknek. Ez az első ún. „nagy találkozó”, ahol minden osztály részéről elhangzanak köszöntések. Részt vesz kb. 50 öregdiák.
jún. 16. A Pataki Diákok Országos Szövetsége választmányi ülése Sárospatakon. Napirend: folyó ügyek, valamint a kerek évfordulós érettségi találkozók. A választmány 200 P-t kiutal a főiskolai könyvtár, továbbá 200 P-t akadémiai és gimnáziumi diákok számára.
jún. 30. A Tiszáninneni Református Egyházkerület nevében Révész Kálmán püspök és Dókus Ernő főgondnok, valamint – a Vallás-és Közoktatásügyi Minisztérium 440-2/65-1929. sz., jún. 25-én kelt felhatalmazása alapján – a kincstári jogügyi igazgatóság képviselője aláírják a sárospataki tanítóképző egyházi kezelésbe adásáról szóló szerződést, mintegy kárpótlásként a jogakadémia elvesztése miatt. Az ingatlant az egyházkerület 50 évre térítésmentes használatba kapja.
júl. 1. A Pataki Diákok Országos Szövetsége pénzvagyona: 1.453,28 P
júl. 8. A belügyminiszter négy kiegészítéssel jóváhagyja Pataki Diákok Országos Szövetsége alapszabályát, 170.781/VII.1929. B.M. számon.
júl. Az 1928/29. tanévi tanítóképzős értesítő első alkalommal közli a megtartott képzős öregdiák találkozók időpontját és résztvevő évfolyamait.
szept. 8. Kazinczy Gábor sürgeti a Pataki Diákok Országos Szövetsége alapszabályának jóváhagyását, mert addig nem alakulhatnak meg a nyíregyházi, miskolci és sátoraljaújhelyi fiókok.
szept. 14. A tanítóképző ünnepélyes átadása (visszaadása) a Tiszáninneni Református Egyházkerületnek.
okt. A Pápai Ref. Kollégium Diákszövetségének 1. választmányi ülése, szövetségi taglétszám: 774 fő.
okt. 15. Befejeződik a Sárospataki Református Főiskola felújítása: a második emelet ráépítése a gimnáziumi szárnyra, valamint a teológiai internmátus kialakítása. Építési költség: 336.693 P.
okt. 15. Sárospataki Református Kollégium Igazgató Tanácsa a köziskolai szék okt. 8-ai határozata alapján dönt a 400. alapítási évfordulós ünnepség programtervezetének ideiglenes alapként történő elfogadásáról. Ezek közül a Pataki Diákok Országos Szövetségét érintik:

·       öregdiák találkozó,

·       az Amerikában működő volt diákok bevonása,

·       iskolatörténeti népszerűsítő könyv kiadása.

okt. 27. A Pataki Diákok Országos Szövetsége választmányi ülése Sárospatakon. Napirend:

·       alapszabályt a belügyminiszter jóváhagyta, a négy kiegészítést a választmány a közgyűlés előzetes felhatalmazása alapján átvezeti az alapszabály szövegében. A Pataki Diákok Országos Szövetsége alapszabályai ezt követően nyomtatásban is megjelennek, 15 oldal terjedelemben.

·       szobrokra gyűjtés szükséges,

·       részvétel 400. éves ünnepségeken: javaslat történelmi felvonulásra,

·       a budapesti sajtóiroda megszervezését Panka Károly vállalja,

·       sárospataki házakra emléktáblákat tanárokról, felelős: Rácz Lajos, mint ügyvezető alelnök,

·       Dóczi Imre és S.Szabó József köszöntése.

nov. 8. A budapesti Pataki Diákok Szövetsége, amely 1921 óta 30 összejövetelt tartott, alakuló közgyűlésen átalakul a Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesületévé. Engedélyszámai: 170.781/1929.VII.BM., valamint 34380/1930.IV. Bp. Szkfv.polg.m. Tisztségviselők: elnök: Panka Károly, társelnökök: Bessenyey Zénó, Pálóczi Czinke István, Finkey Ferenc, Gaál Endre, Gonda Béla, Kérészy Zoltán, Mészáros Károly, Németh József, Pálóczi Horváth Zoltán, Rácz Gábor, Rácz Lajos, Szabó Zoltán; alelnökök: Benda Gyula, Bodolay István, Forgon Lajos, Komáromi János, Kontz Endre, Szűts Ernő, Tassonyi Ernő, Tóth Endre, Zsoldos Benő; titkár: ifj. Rácz Lajos; pénztáros: Rehó Pál; ellenőr: Mészáros István; választmányi tagok: Haury József, Hézser Zoltán, Makláry Sándor, Okruczky Árpád, Somody János, Veress Győző; számvizsgáló bizottsági tagok: Katona Endre, Sz. Lukács Pál, Török Andor.

A közgyűlés javasolja:

·       a főiskola történetének tudományos igényű megíratását,

·       a 400. évfordulóra Horthy Miklós fővédnöki, a miniszterelnök és a vallás- és közoktatási miniszter védnöki felkérését.

nov. 8. Szabó Zoltán javasolja állandó sárospataki sajtóiroda felállítását Budapesten.
nov. 25. A főiskola történetének tudományos igényű megíratására vonatkozó közgyűlési javaslatot magáévá teszi a 400. éves jubileum előkészítő bizottsága. Sárospatakon, és felkéri Marton Jánost a megírásra, aki a feladatot vállalja.
nov. 28. Kazinczy Gábor felhívó levelei Enyedy Andorhoz és Farkas Istvánhoz a Pataki Diákok Országos Szövetsége miskolci fiókja megalapítása ügyében.
dec. Nyomtatásban megjelenik a Pataki Diákok Országos Szövetsége alapszabálya.
dec. 10. Miniszteri értekezlet Klebelsberg Kunó elnökletével Budapesten a Sárospataki Református Főiskola fejlesztésének és a 400. évforduló ügyében.
dec. 14. A Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete társasvacsorája. Program: emlékezés Kövy Sándorra halálának 100. évfordulóján. Finkey Ferenc: Kövy Sándor c. előadását felolvassa Somody János. Az Egyesület javasolja, hogy a Theológiai Internátus vegye föl Radácsy György nevét és állítsanak neki emléktáblát.
dec. 15. Klebelsberg Kunó látogatása Sárospatakon, kíséretében Tóth István és Petry Pál államtitkárok, Bessenyey Zénó képviselő. Téma: a főiskola fejlesztése. Döntés születik további 530 ezer P beruházási támogatásról, amelyből 80 ezer P a teológiai internátusra, 450 ezer P az Angol Internátus felépítésére fordítandó.
dec. 17. A Pataki Diákok Országos Szövetsége körlevele, aláíró: Rácz Lajos. Tartalma:

·       a jóváhagyott alapszabály megküldése,

·       beszámoló a megalakulás körülményeiről,

·       tájékoztató az 1928/29-ban tartott négy választmányi ülésről,

·       beszámoló eddigi tevékenységről (emléktáblák, emlékkönyv, kiadványok, propaganda tevékenység, pénzadományok),

·       a fiókegyesületek megalakulása,

·       felhívás tagtoborzásra és tagdíjfizetésre.

dec. 24. A központi tagnévsor-nyilvántartás szerint a Pataki Diákok Országos Szövetsége taglétszáma 330 fő. Ezt követően az évi taglétszámváltozás nem követhető egyértelműen. 1934-ig összesen 451 fő szerepel a Szövetség tagnévsorában.
az év során Megjelenik Mitrovics Gyula: Kazinczy Ferenc esztétikai törekvései c. munkája. A Sárospataki Kollégium kertjében felállítandó Kazinczy-szoboralap javára kiadja a Sárospataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete, Debrecen–Budapest, 1929.
1929/30. A tanév során 5 új alapítványt és 23 adományt regisztrálnak a Sárospataki Református Főiskolán.
1930
jan. 7. Harsányi Gusztáv bejelenti a debreceni polgármesternek a Pataki Diákok Országos Szövetsége Debreceni Egyesülete, mint hazafias és közművelődési szervezet, alakuló közgyűlésének megtartását.
jan. 11. A Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete társasvacsorája. Program: Panka Károly felolvas a pataki anekdotakincs II. kötetének kézirítából.
jan. 11. A debreceni polgármester 8060/718/1930 számon hozzájárul a Pataki Diákok Országos Szövetsége Debreceni Egyesülete szervezéséhez.
febr. A Pápai Ref. Kollégium Diákszövetségének választmányi ülése, szövetségi taglétszám: 970 fő.
febr. Panka Károly és Komáromi János előfizetési felhívást tesz közzé A pataki diákvilág anekdotakincse II. kötetére.
febr. 3. Alakuló közgyűlés tart a Pataki Diákok Országos Szövetsége Debreceni Egyesülete, helyszín az Angol Királynő szálloda, jelen van: 16 fő.

Napirend:

·       Kazinczy Gábor, a Pataki Diákok Országos Szövetsége elnöke köszöntője,

·       Harsányi Gusztáv, mint a fiókegyesület megalakulását előkészítő bizottság elnöke előterjesztése a megalakulásról,

·       a tisztikar megválasztása: elnök: Harsányi Gusztáv, alelnök: Perjéssy Mihály, titkár: Fekésházy Endre, pénztárnok: Papp Ferenc, ellenőr: Kormány Béla, a választmány tagjai: Kallós Pál, Pavletits Béla, Szabó Lajos, Szűk Ödön, Tervey Tamás, Várady Sándor; a számvizsgáló bizottság tagjai: Kurdy Sándor, Plachy Károly, Szitha Gyula.

Határozatok:

·       felhívás belépésre a volt pataki diákokhoz,

·       az összejöveteleket minden második hónap második szerdáján tartják az Angol Királynő szállodában.

febr. 5. Kisfaludy László sárospataki nyomdabérlő kéri, hogy árajánlatot adhasson a II. anekdotakötetre.
febr. 9. A Pataki Diákok Országos Szövetsége választmányi ülése Sárospatakon. Napirend:

·       a Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete létrejöttének tudomásul vétele,

·       a Pataki Diákok Országos Szövetsége Debreceni Egyesülete febr. 3-án alakult meg, örömmel tudomásul veszik. Erről Rácz Lajos és Szabó Zoltán aláírásával febr. 17-én levelet küldenek Harsányi Gusztávnak,

·       a Pataki Diákok Országos Szövetsége Nyíregyházi Fiókegyesületét Mikecz István és Horváth Dezső szervezik,

·       a Pataki Diákok Országos Szövetsége Miskolci Fiókegyesületét Farkas István és Enyedi Andor szervezik,

·       bizottság felállítása a régi pataki diákruhák, szokások, dalok feltárására: Emődy László, Marton János, Gulyás József, Dávid Zoltán részvételével,

·       a főiskola 400. alapítási évfordulója programja,

·       szoborköltségek,

·       Horthy Miklós kormányzó és Bethlen István miniszterelnök felkérése védnöknek a főiskolával közösen,

·       a tanítóképző igazgatója a Pataki Diákok Országos Szövetsége választmányi ülésein állandó meghívotti státuszt kap.

febr. 24. Kazinczy Gábor levélben tájékoztatja Panka Károlyt, arról, hogy:

·       április/májusban közgyűlést tart a Pataki Diákok Országos Szövetsége,

·       megalakult a debreceni fiók, áprilisban Kövy-est lesz és Gulyás József előadása a Pánczél vármegyéről,

·       tavasszal alakulnak meg a nyíregyházi és miskolci fiókok.

márc. 4. Budapest székesfőváros polgármestere 34.380/1930.IV. számon tudomásul veszi a Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete megalakulását.
márc. 5. A debreceni polgármester 6547/1930.Eln. sz. felhívása alapján Harsányi Gusztáv benyújtja a Pataki Diákok Országos Szövetsége Debreceni Egyesülete tagnévsorát 26 aláírással, valamint a tiszségviselők névsorát.
márc. 20. A debreceni polgármester 8060/1930.Eln. sz. felhívása alapján Harsányi Gusztáv ismételten benyújtja a Pataki Diákok Országos Szövetsége Debreceni Egyesülete tagnévsorát és tiszségviselői névsorát, egyben kéri a megalakulás tudomásul vételét, valamint bejelenti a legközelebbi összejövetelt.
márc. 26. A debreceni polgármester kéri a rendőrségtől a Pataki Diákok Országos Szövetsége Debreceni Egyesülete tisztikarának politikai és erkölcsi ellenőrzését.
márc. 30. A Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete választmányi ülése. Határozat: ha Sárospatak nem teljesíti a feltételeket, akkor a Sylvester nyomdában készítik a második anekdotakötetet.
ápr. 9. A debreceni rendőrkapitány jelzi a polgármesternek, hogy nincs kifogása a Pataki Diákok Országos Szövetsége Debreceni Egyesülete megalakulása ellen.
április 9. A Pataki Diákok Országos Szövetsége Debreceni Egyesülete összejövetele.
ápr. 12. A Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete társasvacsorája. Program: Németh József: Emlékezés Emődy Dániel pataki jogtanárról, felolvassa: Bodolay István. Az ülésen javasolják, hogy a főiskolai kórház Kun Zoltán nevét viselje.
ápr. 19. A belügyminiszter engedélyezi a Pataki Diákok Országos Szövetsége számára, hogy Kazinczy Ferenc, Kazinczy Lajos és Lorántffy Zsuzsanna szobraira május 1-től egyévig 1500 gyűjtőlappal országos adománygyűjtést végezzenek.
ápr. 21. Meghalt Szoboszlay Gyula San Francisco-i főorvos, a Szoboszlay-Kovács Alapítvány alapítója, amelyből tanárok özvegyeit és árváit támogatják. Vagyon: 9518 P. Korábban összesen 250.000 P egyéb támogatást is nyújtott.
ápr. 28. A debreceni rendőrparancsnok – az erre irányuló április 9-én kelt nyomozati jelentés alapján – igazolja, hogy a Pataki Diákok Országos Szövetsége Debreceni Egyesülete tisztikarába megválasztott személyek politikai és erkölcsi kifogás alá nem esnek (forradalom, kommunista mozgalom, oláh megszállás).
ápr. 30. Debrecen város polgármestere a 44.126/1922.VII.a. B.M. r. alapján, 10128/30. ikt. számon nyilvántartásba veszi a Pataki Diákok Országos Szövetsége Debreceni Egyesületét.
máj. 4. Miniszteri értekezlet Klebelsberg elnökletével Budapesten a Sárospataki Református Főiskola fejlesztése és a 400. évforduló ügyében.
máj. 4. A Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete társasvacsorája a zsinati tagok tiszteletére.
jún. 3. „A sárospataki Öreg diákok Orsz. Szövetsége nyíregyházi fiókjának előkészítő bizottsága” 16 aláírással nyomtatott felhívást tesz közzé a Pataki Diákok Országos Szövetsége Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei fiókegyesülete megalakítására, június 14-re. Az aláírók között van Erdőhegyi Lajos főispán, Mikecz istván alispán, Görömbey István és Kérchy Péter járásbírósági elnökök, Rimaszombathy Géza ny. pénzügyigazgató, Bartha László esperes, továbbá főszolgabírók, jogászok, lelkészek. A jelentkezéseket Rácz Gyula pénzügyi tanácsos gyűjti.
jún. 14. A Pataki Diákok Országos Szövetsége Debreceni Egyesülete helyzete: taglétszám 48 fő, belépni szándékozók száma 25 fő. Összejövetelek minden második hónap 2. szerdáján az Angol Királynő Szálloda zöld termében.
jún. 14. Alakuló közgyűlést tart a nyíregyházi Vármegyeháza kistermében a Pataki Diákok Országos Szövetsége Nyíregyházi fiókja. Jelen van: 38 fő, a megalakulást írásban üdvözölte 8 fő. Jegyzőkönyvvezető: Andrássy Dániel. Napirend:

·       Rácz Gyula, az előkészítő bizottság titkára megnyitója,

·       Keéky István ünnepi beszéde,

·       Kazinczy Gábor, a Pataki Diákok Országos Szövetsége elnöke köszöntője,

·       Rácz Gyula, az előkészítő bizottság titkára ismerteti a Pataki Diákok Országos Szövetsége alapszabályát és a „Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei” fiókegyesület céljait, terveit,

·       a tisztikar megválasztása,

·       tiszteletbeli tagok megválasztása,

·       Rácz Lajos hozzászólása,

·       A közgyűlés kimondja, hogy kívánatosnak tartja a tanítók csatlakozását is.

·       Kazinczy Gábor indítványa az előkészítése költségek fedezésére személyenként 20 fillérrel, befolyik 9 P 10 fillér.

Tisztikar: elnök: Erdőhegyi Lajos; alelnök: Rimaszombathy Géza; titkár: Barth Ernő; pénztáros: Keresztessy Lajos; ellenőr: Telegdy Bertalan; választmányi tagok: Mikecz István, Erdőhegyi Ferenc, Bartha László, Gönczy Ákos József, Rehó Gyula, Rácz Gyula; számvizsgáló bizottság: Veress Károly, Nagymáthé András, Horváth Bertalan; tiszteletbeli tagok: gr. Bethlen István, Wekerle Sándor, gr. Klebelsberg Kunó, gr. Vay Miklós, gr. Vay László, br. Vay Miklós, Mezőssy Béla.

jún. 19. Alakuló közgyűlést tart Miskolcon a Pataki Diákok Országos Szövetsége Abaúj-Borsod-Gömör-Torna Megyei Egyesülete. Jelen van: 22 fő, közük Kazinczy Gábor és budapestről Németh József. A belépési szándékát jelezte további 45 fő.

A megválasztott tisztikar: elnök: b. Ragályi Balassa Ferenc; társelnökök: Enyedy Andor, Farkas István; alelnökök: Fodor György, Katona József, Kovács Gyula, Nemes Bertalan, Tóth Dezső; főtitkár: Nagy József; titkárok: Illyés Bertalan, Szabó István; ügyész: Kolonay Gyula; pénztárnok: Cseh József; ellenőr: Szabó Ferenc; számvizsgáló bizottság: Pásztor Zoltán, Gercza Géza, Szepessy Kálmán; tiszteletbeli tagok: 15 fő, köztük Klebelsberg Kunó, Wekerle Sándor.

jún. 21. A Pataki Diákok Országos Szövetsége választmányi ülése Sárospatakon. Napirend:

·       megalakultak a nyíregyházi és a miskolci fiókok,

·       a Tanítóképző tanárainak, végzőseinek fölkérése a Pataki Diákok Országos Szövetsége tagságára, mert bár 1929-től egyházi intézmény, formálisan nem része a Sárospataki Református Főiskolának,

·       közgyűlés elé terjesztendő személyi változások, javaslatok,

·       javaslat Wekerle Sándor pénzügyminiszter tiszteletbeli taggá választására, mert anyai ágon pataki diákmúltja van,

·       szövetségi pénzügyi jelentés elfogadása,

·       300 P elkülönítése évvégi diákjutalmakra.

jún. 22. A Pataki Diákok Országos Szövetsége közgyűlés Sárospatakon. Napirend:

·       főtitkári jelentés 1929/30-ról,

·       taglétszám 330 fő,

·       beszámoló a 400. évforduló előkészületeiről,

·       személyi változások a tisztikarban: Dókus Gyula helyett Farkasfalvi Farkas Géza az egyik védnök; társelnökké választják Erdőhegyi Lajos, Harsányi Gusztáv, Panka Károly, Ragályi Balassa Ferenc fiókelnököket; Zelles Lajos elhunyta miatt új választmányi tag Zboray Károly; további új választmányi tag Moskovitz Mór; új tiszteletbeli tagok: Wekerle Sándor, Lord Rothemere és fia, Lord Harmsworth, Lőrinczy György.

jún. 23. A Sárospataki Református Főiskola Igazgató Tanácsának ülésén úgy döntenek, hogy visszaküldi a Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete javaslatát a kórház Kun Zoltánról való elnevezéséről, azzal, hogy azt előbb tárgyalja meg a Pataki Diákok Országos Szövetsége közgyűlése; nem támogatja a theológiai internátus elnevezését Radácsy Györgyről, mert a volt tanárokról más módon kell megemlékezni.
jún. 26. Az egyházkerületi közgyűlés jóváhagyja a tanítóképző kormányzati rendszabályait, amelynek értelmében a képző Sárospataki Református Főiskola egyenrangú társintézménye.
júl. 1. A Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete vagyona 2.113,36 P (főleg könyvek).
júl. 7. Panka Károly ismételt előfizetési felhívást tesz közzé a II. anekdotakötetre.
júl. Megjelenik A pataki diákvilág anekdotakincse, II. kötet. Komáromi János közreműködésével szerkesztette Panka Károly. Kiadja a Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete, Budapest. Terjedelem: 232 o. Példányszám: 2000. A kiadványt a Sylvester Irodalmi és Nyomdai Intézet Rt. nyomta, mert a spataki Ref. Főiskolai Könyvnyomda nem fogadta el időben Panka Károly árajánlatát, illetve későn döntött arról, hogy mégis elfogadja. Az általános pénzhiány miatt piaci kereslet nincs, a kiadás nagy veszteséggel jár.
júl. 31. Elhunyt Mészáros Károly, a Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete társelnöke.
júl. Megjelenik a Vén Diákok Lapja. Öregdiák Szövetségek és Egyesületek Közlönye. Társadalmi és szépirodalmi folyóirat I. évf. 1. száma. Felelős szerkesztő: Zámbó Aurél. A lap 1931-ig jelenik meg, s benne rendszeresen helyet kapnak sárospataki öregdiák témájú cikkek és hírek.
aug. 1. Megjelenik a Vén Diákok Lapja I. évf. 2. száma. Benne: Szemelvények A pataki diákvilág anekdotakincsének sajtó alatt levő kötetéből (2–3. o.), Harsányi Gusztáv beszámolója a Pataki Diákok Országos Szövetsége Debreceni Egyesületéről (4. o.), Lőrinczy György Tatárok a Szárazvölgyön c. regényének ismertetése (5. o.), hírek a Pataki Diákok Országos Szövetsége Debreceni Egyesülete találkozóiról.
aug. 1. Barth Ernő titkár a felügyeleti hatóság részére összeállítja a Pataki Diákok Országos Szövetsége nyíregyházi fiókja alapító tagjának névsorát, lakóhellyel, foglalkozással. A listán 20 fő szerepel.
aug. 7. A megyei alispán nevében Virányi megyei főjegyző az 1922. évi 77.000 B.M. r, III. részében foglaltak alapján, 21004/1930.K. számú véghatározatával tudomásul veszi a Pataki Diákok Országos Szövetsége nyíregyházi fiókjának megalakulását. Erről értesítést kap a nyíregyházi polgármester, Barth Ernő titkár és a belügyminiszter.
aug. 16. A nyíregyházi polgármesteri hivatal 62/1930. tételszámon nyilvántartásba veszi a Pataki Diákok Országos Szövetsége nyíregyházi fiókját. Ügyiratszám: 15265/1930.
aug. 25. Megjelenik a Vén Diákok Lapja I. évf. 3. száma. A benne írtak szerint „szinte egyedülálló szervezettség” jellemzi a Pataki Diákok Országos Szövetségét. Hírek: a Pataki Diákok Országos Szövetsége Nyíregyházi Fiókegyesülete megalakulásáról, kb. 400 fővel. (6. o.).
szep. 10. A Pataki Diákok Országos Szövetsége Debreceni Egyesületének összejövetele az Angol Királynő szállodában.
szept. 10. Az Angol Internátus alapkőletétele Sárospatakon, az Iskolakertben. Tervező: Schulek János. Az ünnepségen a Pataki Diákok Országos Szövetségét Kazinczy Gábor képviseli.
okt. Ragályi Balassa Ferenc lemond a Pataki Diákok Országos Szövetsége miskolci egyesülete elnöki tisztéről.
okt. 9. Kazinczy Gábor levele Panka Károlynak: szerinte nincs remény az új iskolakerti szobrokra (Kazinczy Ferenc és Lajos, Lorántffy) az országos gyűjtésből pénzt szerezni.
okt. 24. Wekerle Sándort levélben értesítik a Pataki Diákok Országos Szövetsége tiszteletbeli tagságáról.
okt. 26. A Pataki Diákok Országos Szövetsége választmányi ülése Sárospatakon. Napirend:

·       Harsányi Zsoltot felkérik, érdeklődje meg, hogy Horthy Miklós vállalná-e a fővédnökséget a 400. alapítási évfordulóra,

·       iskolakerti szobrok állítása,

·       MTA Kazinczy-ünnepségei,

·       Harsányi Zsoltot felkérik a külföldi Magyarok Világszövetsége megkeresésére,

·       400. éves évforduló ügyei, meghívások,

·       a Lorántffy-szobor költségeit Klebelsberg Kunó vállalta,

·       Kazinczy Gábor bejelenti, hogy Kazinczy Ferenc szobrát saját költségén állíttatja fel,

·       Enyedy Andor terve a történelmi felvonulásra,

·       Ragályi Balassa Ferenc lemondott miskolci fiókegyesületi elnököt újra felkérik, Enyedi Andor főtitkárként segíti majd.

nov. Elekes Imre közigazgató megküldi az Egyházkerületi Bizottság tagjainak a 400. éves jubileumi program tervezetét, amelyet a köziskolai szék, a Pataki Diákok Országos Szövetsége és az Igazgató Tanács határozatai alapján állított össze. A szöveg fejezetei: I. Ünnepi keretek. II. Tudományos, szépirodalmi stb. művek. III. Kiállítások. IV. Intézmények, szobrok stb. felavatása. V. Zászló-avatás. VI. Előadások. VII. Felvonulások. VIII. Elszállásolások. IX. Élelmezés. X. Anyagi fedezet biztosítása.
nov. 3. Kazinczy Gábor levélben értesíti Panka Károlyt, hogy a Lorántffy-szobrot Klebelsberg minisztériuma fogja kifizetni.
nov. 16. Kazinczy Gábor és Novák Sándor maradásra kérik Ragályi Balassa Ferenc miskolci fiókelnököt.
dec. 10. Miniszteri értekezlet Klebelsberg elnökletével Budapesten az Angol Inetrnátusról, jelen van: Elekes Imre és a két főiskolai gondnok.
dec. 10. A Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete választmányi ülése. Napirend:

·       Ifj. Rácz Lajos elfoglaltságai miatt előző napon lemondott a Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete titkári tisztéről,

·       a Radácsy elnevezést elfogadták az új főiskolai intézeti szárnyra,

·       tájékoztató a Kun Zoltán névjavaslat visszaküldéséről.

dec. 12. A Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete társasvacsorája. Program: Pálóczi Horváth Zoltán: Szánthó Gyula jogtanár emlékezete.
dec. 15. Pataki Diákok Országos Szövetsége Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Egyesülete választmányi ülése. A tisztikar ekkor: elnök: Erdőhegyi Lajos; titkár: Barth Ernő; választmányi tagok: Andrássy Dániel, Bartha László, Gönczy Ákos József, Keéky István, Mikecz István, Rácz Gyula, Rehó Gyula, Rimaszombathy Géza, Telegdy Bertalan.
dec. 26. Lord Rothemere-t Kazinczy Gábor és Novák Sándor levélben értesíti a Pataki Diákok Országos Szövetsége tiszteletbeli tagságáról.
dec. A Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete taglétszáma: 215 fővárosi és 88 vidéki tag.
az év során Személyi változások a Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete vezetőségében: az eddigi társelnökökből tiszteletbeli társelnökök lesznek. Új tiszteletbeli társelnökök: Forgon Lajos és Kontz Endre eddigi alelnökök, továbbá Pálóczi Horváth István, Jablonowski József és Pallay Sándor. Alelnök csak Tóth Endre marad, a többi alelnökök (Forgon és Kontz kivételével) ezentúl tiszteletbeli alelnökök. Új tiszteletbeli alelnökök: Harsányi Zsolt, Tóth Pál. Megszűnik Török Andor számvizsgáló bizottsági tagsága, helyette új tag Szabó Zoltán addigi társelnök. Megszűnik Mészáros István ellenőri tisztsége, helyette új ellenőr Szabó Dezső.
az év során Elhunyt Bodolay István, a Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete tiszteletbeli alelnöke.
az év során A Pataki Diákok Országos Szövetsége nyíregyházi fiókja 480 P segélyt és jutalmat oszt ki. A Szabolcsvármegye és Nyíregyháza Címtára 1930/1931. évi IV. évfolyama (szerkeszti: Vertse K. Andor) 60/d-e. oldalán közli a „Pataki Diákok Szabolcs-, Szatmár-, Bereg- és Ungvármegyei Szövetsége” (sic!) tisztikarának névsorát. A Nyíregyházán megjelenő Nyírvidék c. lap elszórtan tudósít a Pataki Diákok Országos Szövetsége eseményeiről.
1930/31. A tanév során 7 új alapítványt és 20 adományt regisztrálnak a Sárospataki Református Főiskolán.
1931
jan. 10. A Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete rendkívüli közgyűlése és társasvacsorája, helyszín: Spolarich-vendéglő, Ferenciek tere. Napirend: Dakó István titkárrá választása. Program: Elekes György: A mi osztályunk.
jan. 13. Lord Rothemere levélben megköszöni a Pataki Diákok Országos Szövetsége tiszteletbeli tagságát.
febr. 1. A Pataki Diákok Országos Szövetsége miskolci fiókegyesületének társasvacsorája.
febr. 11. A Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete társasvacsorája. Program: Tompa-emlékestély, Panka Károly Tompa-anekdotákat olvasás fel. Helyszín: Spolarich-vendéglő.
febr. 23. Miniszteri értekezlet Klebelsberg elnökletével Budapesten a Sárospataki Református Főiskola fejlesztéséről (Angol Internátus, sportélet). Jelen van: Elekes Imre, Farkas Géza.
márc. H. Bathó János támogatást kér Kazinczy Gábortól két dalának a 400. éves évforduló alkalmából történő bemutatásához.
márc. 2. A Pataki Diákok Országos Szövetsége választmányi ülése Sárospatakon. Napirend:

·       műsoros estélyek ügyei,

·       pataki kórus felléptetése a vidéki fiókokban,

·       Vay-szobor ügyei, nyíregyházi javaslat: gr. Vay Gábort védnöknek felkérni,

·       aktuális ügyek,

·       3000 P értékű Vay-alapítvány tudomásul vétele.

márc. 15. Megjelenik a Vén Diákok Lapja I. (!) évf. 5. száma. Benne: D.J.: Sárospataki anekdoták c ismertetése (5.o.).
márc. 15,22,26. A Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete választmányi ülése három szakaszban, folytatólagosan. Napirend.

·       400 éves évfordulós ügyek,

·       a fővárosi műsoros estély ügye,

·       helytelenítik Móricz cikkét a Nyugat 1931. márc. 1-jei számában, mert az hazafiatlan, és Milotay Istvánnak a Magyarország c. lapban márc. 15-én megjelent reagálását, amely Móriczban “csak a pataki diákot veszi észre”.

márc. 20. Harsányi Zsolt elkészíti a műsortervet a pataki estélyre.
ápr. 1. Megjelenik a Vén Diákok Lapja I. (!) évf. 6. száma. Benne: Panka Károly: A négyszázéves pataki főiskola. Fotó a Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete jan. 10-ei társasvacsorájáról (3–4.o.). Hírek: a Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete ápr. 11-ei programja (7.o.).
ápr. 11. A Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesületének rendes közgyűlés, valamint társasvacsora a Spolarich vendéglőben. A műsoros est kérdésében döntsön a választmány. A taglétszám ekkor: 216 fővárosi és 78 vidéki tag.
ápr. 21. A Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete választmányi ülése.
máj. 3. Megjelenik a Vén Diákok Lapja II. évf. 8–9. száma. Benne: Hírek: a Pataki Diákok Országos Szövetsége műsoros estjéről a Gellértben (7. o.), Szigethy–H.Bathó: Pataki véndiákok nótája („Bodrog partján…”) szövegközlése (11. o.).
máj. 4. Miniszteri értekezlet Klebelsberg Kunó elnökletével Budapesten a Sárospataki Református Főiskola fejlesztése és a 400. évforduló ügyében. Részt vesznek: Petri Pál államtitkár, Balhazár Dezső és Dókus Ernő református egyetemes konventi elnökök, Berzeviczy Gergely MTA elnök, Balogh Jenő MTA főtitkár, Császár Elemér és Horváth János akadémikusok, Pintér Jenő budapesti tankerületi főigazgató, Bessenyey Zénó, Fekete Lajos, Görgey István, Láng Boldizsár zempléni illetőségű országgyűlési képviselők, Széll József főispán, Bernáth Aladár alispán, Orbán Kálmán sátoraljaújhelyi polgármester, Kazinczy Gábor, a Pataki Diákok Országos Szövetsége elnöke, Janka Károly és Farkasfalvi Farkas Géza gondnokok, Elekes Imre közigazgató.
jún. 1–30. A Vén Diákok Lapja II. évf. 10-11. száma. Benne: Pataki diákvers Panka Károly gyűjtéséből (6. o.).
jún. 3. A Pataki Diákok Országos Szövetsége nyíregyházi fiókegyesületének „pataki estélye” Sóstón a szegény diákok segélyezésére, nyolc műsorszámmal (felolvasások, ének, zene, kórus), valamint egyesületi közgyűlés.
jún. 12. A 400 éves jubileum népszerűsítésére a budapesti Stúdióban Elekes Imre előadása A Sárospataki Főiskola renaissance-a címmel, majd Kontz Endre felolvasása az anekdotakötetből.
jún. 21. Kazinczy Gábor elnöki körlevele a 400. éves évforduló szept. 30. és okt. 2. közötti eseményeiről, egyúttal javaslatokat kér a Pataki Diákok Országos Szövetsége díszközgyűlésének programjához.
jún. Körlevél a pataki főiskola fennállásának 400. évfordulója alkalmából rendezendő műsoros estélyen való részvételre szeptemberben, a Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete szervezésében.
júl. 22. Rácz Lajos adományokat kér Panka Károlytól Majoros András professzor sírjának újrafaragásához.
aug. Kiküldik A Sárospataki Ref. Főiskola 400. éves jubileuma jelzésű borítékban az ünnepségek nyomtatott, díszes meghívóját, aláírók: Dókus Ernő főgondnok, Révész Kálmán püspök, Farkasfalvi Farkas Géza főiskolai világi gondnok, Elekes Imre közigazgató, Janka Károly főiskolai lelkészi gondnok. A meghívóban részletes tájékoztató és jelentkezési lap található.
aug. Megjelenik a Sárospataki Református Főiskola évkönyve, II. kötet c. 178 oldalas kiadvány, benne tanárok tudományos írásaival.
aug. 4. Miniszteri értekezlet Klebelsberg Kunó elnökletével Budapesten a Sárospataki Református Főiskola fejlesztése és a 400. évforduló ügyében.
aug. 12. Zámbó Aurél, a Vén Diákok Lapja szerkesztője bejelenti, hogy az okt. 1-jei szám pataki szám lesz, erről Panka Károly levelet írt Kazinczy Gábornak.
aug. 24. A Károlyi Gyula-kormány hivatalba lépésével Klebelsberg Kunó távozik a vallás- és közoktatásügyi miniszteri posztról. Ezzel a pataki főiskola jelentős támogatóját veszíti el.
aug. 27. A Pataki Diákok Országos Szövetsége választmányi ülése Sárospatakon. Napirend:

·       részvétel a 400. éves ünnepségeken,

·       a határon túl élő pataki öregdiákok értesítése a helyi lapok útján,

·       a Pataki Diákok Országos Szövetsége díszközgyűlésének programja,

·       a kormányzót üdvözlő diákok kijelölése: Kazinczy Gábor, Rácz Lajos, Finkey Ferenc, Rácz Gábor, Panka Károly, Erdőhegyi Lajos, Mezőssy Béla, Mikecz István, Németh József.

szept. Megjelenik a Vén Diákok Lapja II. évf. 14. száma: Ünnepi szám a pápai ref. főiskola 400 éves jubileumára. Benne: hírek: Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete ünnepi estjéről a Gellértben (16. o.).
szept. 6. A Pápai Ref. Kollégium Diákszövetségének tisztújító közgyűlése.
szept. 9. A Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete választmányi ülése. Napirend:

·       a műsoros estély előkészítése,

·       15 P támogatás Majoros András pataki tanár sírjához,

·       megemlékezés Bodolay István elhunyt alelnökről.

szept. 12. Elekes Imre közigazgató bekéri a Pataki Diákok Országos Szövetsége fiókegyesületeitől az ünnepségen részt venni kívánók létszámát.
szept. 24. A Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete árajánlatot kap 7000 db emlékbélyegre, 40 P-ért.
szept. 26. Műsoros estély helyett, takarékosságból, csupán társasvacsora és felovasások a Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete estjén, helyszín: Gyógyszerész Kaszinó. Program: Panka Károly: A sárospataki főiskola története; Pálóczi Horváth Zoltán: Régi pataki diákélet; Németh József: Volt pataki diákok összefogásának szükségessége; Finkey F: A sárospataki beszéd vázlata; Harsányi Zsolt: Egy sebhely története, felolvassa: Trócsányi Zoltán.
szept. 28. Kontz Endre felolvassa a Magyar Rádióban Panka Károly: A sárospataki főiskola története c. írását.
szept. Megjelenik Gulyás József A Sárospataki Református Főiskola rövid története c. füzete. Kiadó: Sárospataki Református Főiskola Nyomda. Terjedelem: 56 o.
szept. A Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete 8000 db emlékbélyeget bocsát ki a 400. évfordulóra, amelyből 6400 db-ot átad a főiskolának.
szept. 30. – okt. 1. A Sárospataki Református Főiskola négyszázados ünnepsége Sárospatakon. A programokon mintegy 1400 meghívott, illetve névvel azonosítható személy vesz részt.

Ünnepély szept. 30-án:

1.     Zászlóavatás.

2.     Tanügyi kiállítás megnyitása, köszöntő: Elekes Imre, megnyitó: Klebelsberg Kunó.

3.     Szobrok leleplezése: az Iskolakertben felavatják a 100 éve elhunyt, volt pataki diák Kazinczy Ferenc, valamint fia, a szintén pataki diák Kazinczy Lajos mellszobrait, alkotójuk Maugsch Gyula. Állíttatta Kazinczy Gábor, a Pataki Diákok Országos Szövetsége elnöke. Beszédet mond Balogh Jenő ny. igazságügy-miniszter, illetve Gulyás József gimnáziumi tanár. Ezután felavatják Lorántffy Zsuzsanna szobrát, alkotója Horváth Géza. Állíttatta Klebelsberg Kunó és a Vallás-és Közoktatásügyi Minisztérium. Beszédet mond Vasady Béla teológiai tanár.

4.     A Klebelsberg-arckép leleplezése az Angol Internátusban. Beszédet mond Farkasfalvi Farkas Géza és Klebelsberg Kunó.

5.     A Pataki Diákok Országos Szövetsége díszközgyűlése az imateremben 202 résztvevővel: Czinke István ny. püspök imája, Kazinczy Gábor elnöki beszéde, Finkey Ferenc ünnepi beszéde az iskola jeles diákjairól és a pataki diákok szeretetéről, valamint a pataki szellemről, Lőrinczy György emlékezésének felolvasása (Somody János által), Panka Károly üdvözlete.

6.     Harsányi Zsolt: Patak lelke c. darabjának előadása a tápintézetben (több egymás utáni napon bemutatják).

7.     Szerenád az Angol Internátus előtt, Klebelsberg tiszteletére.

Főünnepély okt. 1-jén:

1.     Egyházkerületi díszközgyűlés az imateremben: Cziáky Endre fohásza, Dókus Ernő ünnepi beszéde, a közgyűlés ünnepi határozata.

2.     Horthy Miklós kormányzó érkezése.

3.     Templomi ünnepély: Janka Károly imája és igehirdetése, Szabados Béla – Szigethy Ferenc: Ünneplő dalának előadása a kórus által, Dókus Ernő köszöntője, Elekes Imre ünnepi beszéde, Szabó László Az ős iskola c. pályadíjnyertes versének felolvasása a szerző által, Petri Pál államtitkár üdvözlete a kormány nevében, majd további 40 (!) üdvözlet bel- és külföldi egyházi, állami, kormányzati, tudományos, kulturális, oktatási intézmények nevében, végül Dókus Ernő együttes válasza az üdvözletekre.

4.     Történelmi felvonulás a tanítóképző udvarán, rendező: Novák Sándor.

5.     Új építkezések avatóünnepélye az Angol Internátus előtt: Kovács Dezső – Gulyás József: Avatódalának előadása a gimnáziumi vegyeskar által, Farkasfalvi Farkas Géza avatóbeszéde, Trócsányi József ismertető beszéde.

6.     Ünnepi ebéd, majd Horthy Miklós kormányzó és Klebelsberg Kunó távozása.

7.     Táncmulatság.

Okt. 2-án: Kegyeleti kirándulás Széphalomba, Kazinczy Ferenc sírjához, beszédet mond: Balogh Jenő.

okt. 1. Megnyílik a 80 férőhelyes Angol Internátus.
okt. Megjelenik a Vén Diákok Lapja II. évf. 15. száma: Ünnepi szám a pataki ref. főiskola 400 éves jubileumára. Benne: a szept. 30. – okt. 2-ai ünnepség programja, Elekes Imre: A 400 éves pataki iskola, Panka Károly: A diákság régi önkormányzata a pataki főiskolában, Komáromi János: A 400 éves Patak, Trócsányi József: A diákszövetségek és különösen a Pataki Diákok Országos Szövetsége anyagi hivatásáról, Zámbó Aurél: Kazinczy emlékezete, Sassi Nagy Lajos: Három közérdekű indítvány a Pataki Diákok Országos Szövetsége előtt (szellemi megújulási mozgalom). Kisebb írások: Gulyás József, Németh József, Kazinczy Gábor, Dókus Ernő, Révész Kámán. Hírek: híres pataki diákok névsora (csak élők; közöttük ekkor négy országgyűlési képviselő. Zsoldos Benő, Gaál Endre, Bessenyey Zénó, Szabó Zsigmond); beszámoló a Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete szept. 26-ai társasvacsorájáról; a Pataki Diákok Amerikai Szövetsége nevében Borsos István elnök 1000 P összeget és 100 kötet könyvet adományoz.
okt. 29. A Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete társasvacsorája. Program: Forgon Lajos felolvasása diákemlékeiből. Helyszín: Gyógyszerész Kaszinó.
nov–dec. Megjelenik a Vén Diákok Lapja II. évf. 16–17. száma. Benne: Gulyás József: Dalkultusz a pataki iskolában (10. o.), hírek: beszámoló a Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete társasvacsorájáról (13. o.).
dec. 4. Elhunyt Révész Kálmán (1860–1931) tiszáninneni püspök, életének 72. évében.
az év során A Budapesten megjelent Nyíregyháza és Szabolcs megye községei c. könyv (szerkesztő: Hunek Emil) 236. oldalán közli a „Pataki Diákok Szabolcs-, Szatmár-, Bereg- és Ungvármegyei Szövetsége” (sic!) tisztikarának névsorát.
az év során Panka Károly vezetésével sajtóiroda létesül Budapesten az évfordulós ünnepségről való tájékoztatásra.
az év során Ez évtől a csengőbúcsú alkalmából a VIII. osztályos gimnazisták fogadalmat tesznek arra, hogy tanulmányaik befejeztével, munkába állásuk után, csatlakoznak a Pataki Diákok Országos Szövetségéhez és tagdíjat fizetnek az iskola támogatására.
az év során Szabó Károly kezdeményezésére, az egyházkerület 8000 P támogatásával, Szabó László tervei alapján felépül a Sárospataki Református Főiskola csónakháza a Bodrog-parton.
az év során A Sárospatak c. lap XXI. évf. 30. és 40. számai részletesen beszámolnak a 400 éves jubielumi eseményekről.
az év során Megjelenik Marton János A Sárospataki Református Főiskola története, I. c. könyve. Kiadó: Sárospataki Református Főiskola Nyomda. Terjedelem: 176 o.

Megjelenik az „Emlékezzünk régiekről!” Emlékkönyv a Sárospataki Református Főiskola 400 éves jubileumán c. kötet. Kiadja a sárospataki ref. gimnázium ifjúsága. Terjedelem: 89 o. Benne: 20 közlemény gimnazisták tollából, iskolatörténeti tárgyú és híres pataki diákokról szóló írások.

Megjelenik a Sárospataki Református Lapok különszáma, A bizonyságok fellegei címmel.

1931/32. A tanévre a Vallás-és Közoktatásügyi Minisztérium 120 ezer P támogatást biztosít az Angol Internátus céljára, ebből befejezik a tornapályát.
1931/32. A tanév során 47 új alapítványt, illetve adományt regisztráltak a Sárospataki Református Főiskolán.
1932
az év elején Terv születik a Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete saját könyvtárának létrehozására.
jan. 17. A Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete körlevele az iskola nehéz gazdasági helyzetéről.
jan. 21. A Tiszáninneni Református Egyházkerület közgyűlése püspökké választja a volt pataki diák Farkas István esperest. Beiktatják ápr. 14-én.
febr. 4. Bessenyei Zénő országgyűlési képviselő kéri Panka Károlytól az Angol Internátus propagálását.
febr. 7. A Pataki Diákok Országos Szövetsége választmányi ülése Sárospatakon. Napirend: a főiskola gazdasági helyzete és a Pataki Diákok Országos Szövetsége segélyezési lehetőségei. Tagtoborzó propaganda bizottság felállítása, tagjai: Rácz Lajos, Trócsányi József, Barth Ernő, Gulyás József.
febr. 7. Elhunyt Németh József, a Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete tiszteletbeli társelnöke.
febr. 19. Számvevőségi jelentés a Pataki Diákok Országos Szövetsége Debreceni Egyesülete pénzügyi vizsgálatáról: 1931-ben a fióknak saját bevétele és kiadása nem volt. A debreceni polgármester hivatal megállapítja, hogy az Egyesület pénzkezelése szabálytalan, mert nem tartják nyilván saját bevételeiket.
febr. 21. A Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete választmányi és számvizsgáló bizottsági ülése. Napirend:

·       a Sárospataki Református Főiskola részére 192 P adomány, gyűjtésből,

·       Finkey Ferenc javasolja, hogy minden év elején rendezzenek pataki emléknapot,

A Budapesti Egyesület vagyona: 2.192,67 P, taglétszám: 220 fővárosi és 65 vidéki tag.

márc. 5. A Vén Diákok Lapja ajánlata pataki emlékkönyv kiadására.
márc. 10. Harsányi Gusztáv bejelenti, hogy a Pataki Diákok Országos Szövetsége Debreceni Egyesülete 50 tagú, ebből 10-12 tag aktív.
márc. 11. Harsányi Gusztáv válasza a debreceni polgármesternek a gazdálkodási szabálytalanságról: a tagdíjak közvetlenül a Pataki Diákok Országos Szövetségéhez folynak be, az összejöveteleket a tagok saját költségükre rendezik.
márc. 14. A Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete rendes évi közgyűlése, helyszín: Gyógyszerész Kaszinó. Napirend:

·       határozat arról, hogy Finkey Ferenc javaslatára minden év elején pataki emléknapot rendeznek,

·       megállapítják, hogy közöny lett úrra a tagokon, amelynek oka az általános gazdasági válság.

márc. 22. Elekes Imre egyoldalas információs anyagot készít az Angol Internátusról propaganda céljára, a Pataki Diákok Országos Szövetsége számára.
ápr. 10. A Pataki Diákok Országos Szövetsége körlevele, kiküldve 1000-nél több címre, aláírók: Kazinczy Gábor, Novák Sándor, Rácz Lajos. Benne tájékoztató a főiskola rossz gazdasági helyzetéről és felhívás a 10.000 P költségvetési hiány enyhítésére, az alábbi módokon: régi alapítványok kipótlása, új alapítványok létesítése, adományok befizetése, taggyűjtés és tagsági díj fizetése, a főiskola jubileumi kiadványainak és emlékérmeinek megvásárlása, a főiskola borainak vásárlása. A körlevél eredményeként mindössze 42 új tag lépett be és 416 P segély folyt be.
ápr. 13. A Pataki Diákok Országos Szövetsége Debreceni Egyesülete összejövetele.
ápr. 15. Dókus Ernő lemond a Tiszáninneni Református Egyházkerület főgondnoki tisztéről.
máj. 9. Megjelenik az Emlékkönyv a Sárospataki Ref. Főiskola fennállásának négyszázados ünnepéről 1931. szept. 30. és okt. 1. c. kötet, amely összefoglalja az évforduló valamennyi adatát, eseményét és az elhangzott beszédeket, továbbá közli a programokon részt vett mintegy 1400 meghívott, illetve névvel azonosítható személy névsorát. Szerkesztette: Elekes Imre közigazgató, Sárospatak, 1932. Terjedelem: 319 o.
máj. 9. A debreceni polgármesteri számvevőszék 9612/1932.Elnöke sz. Kazinczy Gábornak írott levelében kifogásolja, hogy a Pataki Diákok Országos Szövetsége Debreceni Egyesülete tagdíjai a központba folynak be, mert így nincs pénzügyi fegyelem, hiszen az alapszabály szerint a tagdíjak fele a fiókot illetné.
máj. 17. Alakuló közgyűlést tart a Miskolci Ref. Reálgimnázium Diákszövetsége, amelynek szervezése 1930 áprilisában kezdődött. Az alapszabály-tervezethez a Pataki Diákok Országos Szövetsége alapszabályát is felhasználják. Elnök: Molnár Gyula. Az szervezet létrejöttét a belügyminiszter 1933. okt. 23-án jóváhagyja.
máj. 23. A Pataki Diákok Országos Szövetsége Debreceni Egyesülete adománygyűjtő felhívása.
máj. 23. A Pataki Diákok Országos Szövetsége miskolci fiókegyesülete még mindig nem működik, elnöke ekkor már Enyedy Andor.
jún. 4. A Tiszáninneni Református Egyházkerület közgyűlése főgondnokká választja Farkasfalvi Farkas Gézát. Beiktatják okt. 12-én.
jún. 12. A Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete választmányi ülése: 261 P gyűjtés átutalva a pataki főiskola anyagi támogatására.
jún. 12. A Pataki Diákok Országos Szövetsége közgyűlése Sárospatakon, elsősorban a főiskola gazdasági helyzetéről és a Szövetség segélyezési lehetőségeiről. A közgyűlésen elhangzik Novák Sándor országos főtitkári és Barth Ernő Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei fiókegyesületi titkári jelentése. Megjelenik: Mit tett és mit akar tenni a Pataki Diákszövetség? Két titkári jelentés az 1932. jún. 12-iki közgyűlésből. Kiadja a Sárospataki Református Lapok Szerkesztősége, 1932. 20 oldal. A Pataki Diákok Országos Szövetsége taglétszáma ekor kb. 300 fő, a nyíregyházi fióké 200 fő.
jún. 19. Öregdiák találkozó a Sárospataki Református Főiskolán.
jún. 30. A Pataki Diákok Országos Szövetsége vagyona 2774 P.
jún. 30. Hatvany Kálmán közli 13 szlovákiai pataki öregdiák címét, akik adakozni kívánnak a Sárospataki Református Főiskola számára.
okt. A Sárospataki Ifjúsági Közlöny botránya és betiltása, a Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete tiltakozik a megjelent cikkek miatt és átiratot intéz az ifjúsághoz.
okt. 8. A Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete Emlékestélye és társasvacsorája a pataki főiskola ünneplése céljából, helyszín: Gyógyszerész Kaszinó. Program: Finkey Ferenc: Porszemek a pataki főiskola ötödik évszázadának kultúrprogramjához; Komáromi János: Édes Anyánk – Alma Mater (felolvasás).
okt. 11. Elhunyt Klebelsberg Kunó (1875–1932) volt vallás-és közoktatásügyi miniszter, a pataki főiskola nagy támogatója, életének 57. évében.
okt. 23. A Pataki Diákok Országos Szövetsége választmányi ülése. Napirend:

·       a Sárospataki Református Főiskola nehéz gazdasági helyzete, adománygyűjtés,

·       Barth Ernő titkári javaslatai, akit a legutóbbi választmányi üléseen titkárrá választottak, s aki megtartotta a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Egyesülete titkári tisztét is.

nov. 17. Elhunyt Rácz Gábor, a Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete tiszteletbeli társelnöke.
dec. 4. A Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete választmányi ülése. Napirend:

·       150 P Marton Jánosnak a főiskola történetének folytatására,

·       támogatási felhívás a Sárospataki Református Főiskola javára,

·       átirat az ifjúsághoz a Sárospataki Ifjúsági Közlöny betiltása kapcsán,

·       104 P segély átutalása a Sárospataki Református Főiskolának.

dec. 31. A Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete vagyona: 3.558,41 P.
az év végén Sárospatakon „a Református Főiskola betűivel” megjelenik a Korán sötétedik c. kötet, 141 oldalon, benne: Nagy István és Haller Gábor versei, Stéphán László elbeszélése, Kárász József novellái. Előszó: Szabó Zoltán. A kötet tartalma hangvétele botrányt okoz az öregdiákok körében is, az egyházkerület fegyelmi vizsgálatot indít.
az év során Megjelenik Elekes György: A sárospataki főiskola orvostanárai és egészségügye. Orvosi Hetilap 76. évf. 1932. 51. szám.
az év során Rimaszombathy Géza lett a Pataki Diákok Országos Szövetsége Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Egyesületének elnöke.
az év során A Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete a Sárospataki Református Főiskola részére 282 P adományt gyűjtött.
1932/33. A tanév során 9 új alapítványt és 10 adományt regisztráltak a Sárospataki Református Főiskolán.
1933
jan. 2. A Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete körlevele, aláírók: Panka Károly és Dakó István. Tárgya: felhívás a főiskola nehéz gazdasági helyzetének megsegítésére: tagdíjbefizetés, havi segélyfizetés, főiskolai kiadványok vásárlása. A felhívásra máj. 21-ig befolyik 104 P adomány a főiskola javára.
jan. 16. A Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete választmányának átirata a Sárospataki Főiskolai Ifjúsági Egylet elnökségének, amelyben megróják a Sárospataki Ifjúsági Közlönyt a marxizmus, az anti-revizionizmus és a Szabó Dezső – Móricz Zsigmond-vonal támogatása miatt; kérik az Egyletet, hogy ne azonosuljon a cikkekkel; de kérik a tanári kart is, hogy engedélyezzék a Sárospataki Ifjúsági Közlöny további megjelenését.
febr. 19. Barth Károly panaszlevele Panka Károlyhoz arról, hogy nincs reagálás az egyházkerület részéről, és másfél év alatt semmire sem jutottak a segélyezés kérdésének megoldásában.
márc. Zavart okoznak a Pataki Diákok Országos Szövetsége és a Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete által egyaránt kiküldött tagdíjfizetési felhívások.
ápr. 2. A Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete választmányi ülése. Új adománygyűjtésből befolyt eddig 76 P, a taglétszám: 217 fővárosi és 64 vidéki tag.
máj. 1. Horváth János a Pataki Diákok Országos Szövetsége Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Egyesületének új titkára, mert Barth Ernőt áthelyezték Zalaegyerszegre, emiatt lemondott a Pataki Diákok Országos Szövetsége országos és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesületi titkári tisztségeiről.
máj. 11. A Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete évi rendes és tisztújító közgyűlése (eredetileg ápr. 20-ra volt tervezve). Napirend:

·       a választmány jelentése,

·       a beszámoló elfogadása,

·       az 1933. évi költségvetés elfogadása,

·       a tisztikar megválasztása: elnök: Panka Károly; tiszteletbeli társelnökök: Pálóczi Horváth István, Kontz Endre, Pallay Sándor, Jablonowski József, Forgon Lajos; alelnök: Tóth Endre; tiszteletbeli alelnökök: Harsányi Zsolt, Tóth Pál, Benda Gyula, Komáromi János, Szűts Ernő, Tassonyi Ernő, Zsoldos Benő (a négy utóbbi közülük egy már nem!); titkár: Dakó István; pénztáros: Reho Pál; ellenőr: Szabó Dezső; választmányi tagok: Haury József, Hézser Zoltán, Makláry Sándor, Okruczky Árpád, Somody János, Veress Győző; számvizsgáló bizottsági tagok: Katona Endre, Sz. Lukács Pál, Szabó Zoltán.

máj. 13. Budapesten felállítják Gárdonyi Géza szobrát, alkotója Horvay János. A talapzatra 130 koszorú kerül.
máj. 25. A Pataki Diákok Országos Szövetsége választmányi ülése Sárospatakon, napirend: a közgyűlés előkészítése.
máj. 31. Enyedy Andor írja, hogy már két éve Fodor György a miskolci fiók elnöke.
jún. 2. A Pataki Diákok Országos Szövetsége Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Egyesületének társasvacsorája Sóstón. A tagokat az alelnök 12 körzetre osztotta, a körzetvezetők (mind református lelkészek vagy főszolgabírók) felügyelik a tagdííjfizetést, amelynek morálja így jelentősen javult.
jún. 5. Barth Ernő lemondó- és búcsúlevele Kazinczy Gábornak. Felsorolja a Pataki Diákok Országos Szövetsége általa fontosnak tartott teendőit, úgymint: a mai diákok bekapcsolása, az adománygyűjtések „erőszakmentessége”, s hogy a Sárospataki Református Főiskola anyagi helyzetén az egyházkerülettel együtt kell segíteni.
jún. 8. Fodor György beszámol a Pataki Diákok Országos Szövetsége miskolci fiókegyesülete 1932/33. évéről. Eszerint télen és tavasszal 2-2 összejövetelet tartottak, 22-30 fő részvételével, de adományokat nem adnak; tagdíjfizetés megszűnt, a fiók már nem életképes.
jún. 11. Öregdiák találkozó a Sárospataki Református Főiskola Gimnáziumában.
jún. 11. A Pataki Diákok Országos Szövetsége IV. rendes közgyűlése Sárospatakon, 53 résztvevővel. Napirend:

·       főtitkári jelentés, zárószámadások,

·       Kazinczy Gábor ezüst serleget adományoz a Pataki Diákok Országos Szövetségének, azzal a céllal, hogy ezzel történjen emlékezés évente egyszer a tanévzáró ünnepséget követő közebéden,

·       Rácz Lajos előadása: Emlékezés br. Vay Józsefre, főiskolánk nagy jótevőjére,

·       a Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete tavaly 282 P, idén eddig 104 P adományt gyűjtött,

·       1932/33-ban a Pataki Diákok Országos Szövetsége 400 P segélyt adott a Sárospataki Református Főiskolának,

·       tisztújítás: a tisztikar megválasztása a korábbi összetételben, változások: új fővédnökök: Farkas István püspök és Farkasfalvi Farkas Géza főgondnok; új védnök: gr. Bethlen Pál; új alelnökök: Harsányi Zsolt, Pálóczy Horváth István; új tiszteletbeli tagok: P. Czinke István, Koncz Endre, Rimaszombathy Géza, Pavletits Béla, Bernáth Aladár, Erdőhegyi Lajos; új választmányi tagok: Benkő Béla, Svingor Jenő, Darányi Lajos.

jún. 14. Klebelsberg Kunó-emlékünnepély Sárospatakon, sok politikus és öregdiák részvételével.
jún. Novák Sándort, a Pataki Diákok Országos Szövetsége főtitkárát gimnáziumi igazgatóvá választják.
júl. 1. A Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete taglétszáma: 226 fővárosi, 64 vidéki és 2 pártoló tag.
júl. 3. Harsányi Gusztáv jelentése szerint Pataki Diákok Országos Szövetsége Debreceni Egyesülete tisztikara ekkor: elnök: Harsányi Gusztáv; alelnök: Perjéssy Mihály; titkár: Fekésházy Endre; pénztárnok: Stepán László; ellenőr: Kormány Béla; választmányi tagok: Kallós Pál, Pavletits Béla, Szabó Lajos, Szűk Ödön, Tervey Tamás, Várady Sándor; számvizsgáló bizottság: Kurdy Sándor, Plachy Károly, Szitha Gyula.
júl. 4. Közigazgatási és számvevőségi ellenőrzés a Pataki Diákok Országos Szövetsége Debreceni Egyesületénél. A jegyzőkönyv szerint a pénzkezelés rendben, taglétszám 51 fő. 1932-ben bevétel 270 P, kiadás 261,84 P, ebből 259,26 P a Pataki Diákok Országos Szövetségének befizetve. A tagok évi 4 P tagdíja ugyanis a központba fizetendő.
júl. Megjelenik a Jelentés a Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesületének működéséről, 1921–1933, c. kiadvány, Budapest, 1933., 20 oldal, szerkesztette Panka Károly, kiadja a Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete. A jelentés és a tagnévsor nyomtatási költségeit egy magát megnevezni nem akaró öregdiák fedezte. A Budapesti Egyesület taglétszáma ekkor: 226 budapesti és 64 vidéken lakó rendes és 2 pártoló tag.
aug. 1–15. A Pataki Diákok Országos Szövetsége 450 P-vel segíti a pataki cserkészek részvételét a gödöllői IV. Cserkész Világtalálkozón (jamboree).
okt. vagy nov. Elhunyt Gonda Béla, a Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete tiszteletbeli társelnöke, az 1917-ben alakult Pataki Diákok Országos Szövetsége elnöke, életének 82. évében.
nov. 5. A Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete választmányi ülése. Napirend:

·       emlékezés Gonda Bélára,

·       megjelent az egyesület 1921–33. évi működéséről szóló jelentés,

·       pataki nap szervezése.

nov. 19. A Pataki Diákok Országos Szövetsége választmányi ülése Sárospatakon (eredetileg nov. 13-ra volt kitűzve). Napirend:

·       a tagdíjfizetési morál rossz, megoldási határozat: évi 4 P helyett elfogadnak 2 vagy 3 P-t is,

·       nem működnek a miskolci és a sátoraljaújhelyi fiókok. A további szervezést vállalják: Miskolcon Kazinczy Gábor, Sátoraljaújhelyben Emődy László.

nov. 20. A Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesületének összejövetele. Program: Finkey Ferenc: Pap és katona. Rácz Gábor emlékezete; Rácz Gábor emlékezete – óda, írta és elszavalta Somody János.
dec. 31. A Pataki Diákok Országos Szövetsége taglétszám 391 fő, ebből a Budapesti Egyesületé 281 fő (217 fővárosi és 64 vidéki tag).
az év során Megjelenik Komáromi János Pataki diákok c. regényének új kiadása. Genius Könyvkiadó Rt., Budapest. Terjedelem: 222. o.
1933/34. A tanév során 5 új alapítványt és 29 adományt regisztráltak a Sárospataki Református Főiskolán.
1934
jan. 6. A Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete emlékestélye és társasvacsorája a pataki főiskola ünneplése céljából, helyszín: Gyógyszerész Kaszinó. Program: Kérészy Zoltán: A sárospataki főiskola múltjának kultúrtörténeti értékei; Lőrinczy György: A halál és az élet diákjai, felolvassa: Panka Károly.
jan. 17. Elhunyt Dókus Ernő (1852–1934), volt tiszáninneni főgondnok, a Pataki Diákok Országos Szövetsége fővédnöke, életének 82. évében.
febr. 15. Új központi Tagdíjkönyvet nyit a Pataki Diákok Országos Szövetsége, amelyet 1944-ig vezetnek. Ez azonban nem tartalmazza a budapesti, a debreceni és a nyíregyházi fiókegyesületek helyben fizető tagjainak neveit. A tagdíjkönyvhöz külön névmutató készül, amelyben 481 név szerepel.
ápr. 15. A Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete választmányi ülése. Határozat: az Egyesület fizeti az újonnan azonosított világháborús hősi halottak neveinek bevésését a sárospataki emléktáblára.
máj. 5. A Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete rendes évi közgyűlése, helyszín: Gyógyszerész Kaszinó. Napirend:

·       Panka Károly jelentése: probléma az elnéptelenedés,

·       támogatási felhívás 50 fillérek adományozására: 257,5 P folyik be,

·       taglétszám: 207 fővárosi, 80 vidéki és 3 pártoló tag.

máj. 31. A Pataki Diákok Országos Szövetsége Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Egyesülete közgyűlése, jelen van: 14 fő. Napirend:

·       taglétszám: 326 fő, vagyon: 100,02 P,

·       Kazinczy Gábor bejelenti, hogy a tagdíjhátralék Pataki Diákok Országos Szövetsége egészének szintjén 20.000 P felett van,

·       tisztújítás: elnök: Rimaszombathy Géza; titkár: Horváth János; pénztáros: Keresztessy Lajos; választmányi tagok: Tomory Dezső és mások.

jún. 18. Medgyaszay András javaslatára a Sárospataki Református Főiskola Igazgató Tanácsa elfogadja a szegénysorsú családok tehetséges gyermekei javára alap létrehozását. Ezzel megteremtik a tehetségvizsgák anyagi alapját.
jún. 22. Trócsányi József feljegyzése a Pataki Diákok Országos Szövetsége 1933/34. gazdasági évéről: befolyt 350 P adomány, ebből 200 P Kazinczy Gábortól, kiadtak 922,48 P segélyt, a taglétszám: 286 fő, ebből fizet 95 fő.
jún. 24. Érettségi találkozó a Sárospataki Református Főiskola Gimnáziumában, négy évfolyammal.
jún. 24. A Pataki Diákok Országos Szövetsége V. évi rendes közgyűlése Sárospatakon. Napirend:

·       jelentések,

·       Novák Sándor emlékezik Kazinczy Ferencre, a Kazinczy-serleggel.

jún. 4. és 10. Tanítóképzős öregdiák találkozók Sárospatakon.
aug. 1. Elhunyt Rácz Lajos (1864–1934), a Pataki Diákok Országos Szövetsége ügyvezető alelnöke, életének 71. évében.
nov. 25. A Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete választmányi ülése. Napirend: II. Rákóczi Ferenc-szobor ügye és egyebek.
nov. 28. Maugsch Gyula ajánlata Kazinczy Gábornak a II. Rákóczi Ferenc-szoborra 4000 P-ről, ebből Kazinczy Gábor magára vállal 1500 P-t.
dec. 12. A Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete társasvacsorája a Gyógyszerész Kaszinóban. Program: Jablonowski József: Megemlékezés néhai Muszkalay Tivadar bártfai városi tanácsos, volt pataki diák életéről és költői munkásságáról.
dec. 24. Kazinczy Gábor pályázati kiírást készít a II. Rákóczi Ferenc-szoborra, s ezt elküldi véleményezésre a Sárospataki Református Főiskolának.
dec. 29. Kazinczy Gábor körlevelet készít a Pataki Diákok Országos Szövetsége fiókegyesületeiknek a II. Rákóczi Ferenc-szoborra történő gyűjtésre, s ezt is elküldi a Sárospataki Református Főiskolának véleményezésre.
dec. 31. A Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesületének vagyona: 3.561,28 P, taglétszám: 203 fővárosi, 78 vidéki és 3 pártoló tag, összesen 284 fő.
az év során Felépül a Sárospataki Református Főiskola csónakháza a Bodrog parton, amely 39 hajó befogadására alkalmas.
az év során A Kollégiumban elhelyezik A Sárospataki Főiskola nagy tanítványai c. emléktáblát, rajzolta Tóth László V. évf. tanuló. A névsorban 91 fő szerepel, feketével kiemelve III. Rákóczi Zsigmond, Czeglédy István, Szuhay Mátyás, Komáromi Csipkés György, Bethlen Miklós, id. Csécsy János, Barczafalvi Szabó Dávid, Rozgonyi József, Janka Károly, Szemere Pál, Szemere Miklós, Teleky László, Erdélyi János, Szemere Bertalan, Fogarassy János, Dóczi Imre, Szabó Endre, Zempléni Árpád, Lőrinczy György, Harsányi Zsolt, Komáromi János, Dókus Ernő, Farkas István, Czinke István, S. Szabó József, Szádeczky Lajos, Mitrovics Gyula; pirossal kiemelve Geleji Katona István, II. Rákóczi György, Gyöngyösi István, Bessenyei György, Kazinczy Ferenc, Csokonai Vitéz Mihály, Fáy András, Tompa Mihály, Kazinczy Gábor, Izsó Miklós, Tóth Ede, Pósa Lajos, Gárdonyi Géza, Móricz Zsigmond nevei, külön kiemelve Kossuth Lajos neve. Emellett külön is felsorolják az akadémiai (MTA) tagokat (17 fő) és a Kisfaludy Társaság tagjait (9 fő). (Az emléktábla ma a kollégiumi Nagykönyvtár első emeleti folyosóján látható.)
1934/35. A tanév során 6 új alapítványt és 25 adományt regisztráltak a Sárospataki Református Főiskolán. A létező alapítványok száma: 11 db.
1935
jan. 6. Kazinczy Gábor levele Novák Sándorhoz, amelyben nehézményezi, hogy a Sárospataki Református Főiskola értesítés nélkül saját kezébe vette a II. Rákóczi Ferenc-szobor ügyét, ezért leköszön a szervezésről.
jan. 28. A Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesületének körlevele, aláírók: Panka Károly, Dakó István. Tárgya: felhívás adakozásra a II. Rákóczi Ferenc-szoborhoz, mert ez év ápr. 8-án lesz halálának 200. évfordulója. További felhívás könyvvásárlásra, tagdíjfizetésre, diákanekdoták beküldésére a III. anekdotakötethez.
febr. 2. Rákóczi-nap a Sárospataki Református Főiskolán, irodalmi, művészeti programokkal és emlékünnepéllyel. Ez alkalomból Sárospatakra látogat Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi miniszter, Petry Pál államtitkár és öt országgyűlési képviselő.
febr. 5. Elkészül a II. Rákóczi Ferenc-szobor költségvetése: 5000 P-be fog kerülni.
febr. A Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete tagdíjbefizetési felhívása nyomán 15 tag bejelenti kilépését.
ápr. 7. A Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete választmányi ülése. Napirend:

·       emlékezés II. Rákóczi Ferencre, halálának 200. évfordulóján,

·       a Rákóczi-szoborra eddig befolyt 173 P,

·       tájékoztatás a kilépő tagokról,

·       Pálóczi Czinke István tiszteletbeli társelnök lemond és kilép Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesületéből.

máj. 4. A Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete évi rendes közgyűlése, 30 résztvevővel. Napirend:

·       Panka Károly beszámolója 1934-ről: megkezdődött az elfordulás az egyesülettől,

·       Panka Károly megemlékezése II. Rákóczi Ferenc halálának 200. évfordulójáról,

·       emlékezés Dókus Ernőre,

·       az egyesület taglétszáma 288 fővárosi, 78 vidéki és 3 pártoló tag, összesen 269 fő,

·       az Egyesület 1934-ben 60 P segélyt fizetett ki, ebből 30 P a pataki hősök szobrára,

·       110 P adomány átutalva Sárospataki Református Főiskolának.

jún. 3. Elhunyt Pálóczi Horváth István, a Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete volt tiszteletbeli társelnöke, életének 78. évében.
jún. 13. Az Egyesült Államok-beli Ligonierben gyűlést tart a Pataki Diákok Amerikai Szövetsége, Borsos István lelkész elnökletével. A Szövetség titkára Rev. Charles Vincze.
jún. 13. A Sárospataki Református Főiskola teológiai tanári gyűlésén Szabó Zoltán javasolja a népfőiskola 1936/37. tanévi megindítását.
jún. 29. Érettségi találkozó a Sárospataki Református Főiskola Gimnáziumában.
júl. Az 1934/35. tanévi tanítóképzős értesítő közli a megtartott képzős öregdiák találkozók időpontját és résztvevő évfolyamait. Ettől kezdve ezt a további évek értesítői is tartalmazzák.
aug. 1. Benda Gyula megismétli a tavaly benyújtott, de ekkor elutasított tiszteletbeli alelnöki lemondását a Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesületében, és az év végével kilép.
aug. 22. A Tiszáninneni Református Egyházkerület 200 éves jubileumára a Pataki Diákok Országos Szövetsége műsoros estet rendez Sárospatakon, az Imateremben. Kazinczy Gábor megnyitója után hét műsorszám, dalok, versek, elbeszélések, zeneszámok. A bevételt a Rákóczi szoborra fordítják.
aug. 25. A Sárospataki Református Főiskola udvarán felavatják a volt pataki diák Dókus Ernő emléktábláját, alkotója Nagy S. J. Állíttatta az Országos Református Presbiteri Szövetség, beszédet mond Balogh Jenő elnök.
aug. 25. Tanítóképzős öregdiák találkozó Sárospatakon.
szept. Az első tehetségvizsgák a Sárospataki Református Főiskola Gimnáziumában. Felvett tanulók 1935/36-ra: 4 fő.
okt. 6. Rákóczi-ünnepség Sárospatakon. Benne Novák Sándor emlékbeszéde, Enyedy Andor ünnepi beszéde, irodalmi és művészeti műsorok, továbbá az Iskolakert előtt felavatják a 200 éve elhunyt II. Rákóczi Ferenc szobrát, alkotója Horváth Géza. Beszédet mond Enyedy Andor egyházkerületi főjegyző.
nov. 24. A Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete választmányi ülése. Napirend:

·       Emlékezés Rácz Lajosra,

·       újabb két kilépés az Egyesületből,

·       beszámoló az okt. 6-ai sárospataki II. Rákóczi Ferenc-szobor és a hősök szobra avatásáról.

dec. 11. A Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete társasvacsorája, a Gyógyszerész Kaszinóban. Előadás nincs. Távirati üdvözlet küldése az Egyesült Államokban Vincze Károly kezdeményezésére alakult pataki diákszövetségnek.
az év végén A Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete taglétszáma: 239 rendes és 3 pártoló tag, vagyona: 2921,30 P.
1935/36. A főiskolai értesítőben külön fejezet foglalkozik a Pataki Diákok Országos Szövetségével.
1934/35. A tanév során 3 új alapítványt és 38 adományt regisztráltak a Sárospataki Református Főiskolán. Ebből a Pataki Diákok Országos Szövetsége által kiosztott adományok értéke 499.28 P.
1936
jan. 14. A Sárospataki Református Főiskola teológiai tanári gyűlésén Szabó Zoltánt és Újszászy Kálmánt bízzák meg a népfőiskola programjának kidolgozásával és a szervezéssel.
jan. 18. A Sárospataki Református Főiskola Teológiai Akadémiájának körlevele az egyházkerület lelkészeihez az első népfőiskolai tanfolyamról, kérve a jelentkezők kiválasztását. Aláírók: Mátyás Ernő igazgató, Szabó Zoltán, Újszászy Kálmán.
febr. 1–9. Az I. népfőiskolai tanfolyam a Sárospataki Református Főiskola Teológiai Akadémiáján, vezetik Szabó Zoltán, Újszászy Kálmán. Hallgatók száma: 31. A népfőiskola lapja, a Kerékvágás, 1948-ig minden tanfolyam alatt megjelenik.
márc. 8. A Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete számvizsgáló bizottságának ülése.
ápr. Megjelenik a College News c. angol nyelvű iskolai újság I. évf. 1. száma a sárospataki Angol Internátusban, szerkesztő: Bodor Tibor. A lap 1947-ig létezik.
ápr. 19. A Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete választmányi ülése. Napirend:

·       emlékezés Pálóczi Horváth Istvánra,

·       56,5 P adomány átutalása a Sárospataki Református Főiskolának,

·       a Szánthó Gyula-album után fennmaradt 1 millió koronás alapítvány ügyének kérdése, amely a gyűjtés maradványa és a Sárospataki Református Főiskolán helyezték el.

máj. 2. A Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete társasvacsorája a Gyógyszerész Kaszinóban, amely az 50. összejövetel, egyben határozatképtelen közgyűlés. Program: Panka Károly: A száz éve perbe fogott jurátusok (Lovassy László, Lovassy Ferenc, Tormássy János) emlékezete.
máj. 8. Novák Sándor újabb négy világháborús hősi halott nevét küldi el Panka Károlynak.
máj. 16. A Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete rendes évi közgyűlése. Téma: Panka Károly beszámolója az eddigi ötven találkozóról.
jún. 8. Panka Károly elkészíti beszámolóját a Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete 1935. évi működéséről: gyűjtés folyt a Rákóczi szoborra, hozzájárultak a világháború sárospataki halottainak emlékművéhez.
jún. 9. A Pataki Diákok Országos Szövetsége Debreceni Egyesületének tisztikara ekkor: elnök: Harsányi Gusztáv; alelnök: Várady Sándor; titkár és pénztárnok: Fekésházy Endre; ellenőr: Kormány Béla; választmányi tagok: Kallós Pál, Pavletits Béla, Szabó Lajos, Szűk Ödön.
jún. 14. A Pataki Diákok Országos Szövetsége VI. évi rendes közgyűlése Sárospatakon. Napirend:

·       jelentések,

·       Trócsányi József ügyvezető elnökké választása,

·       a gályarabok emléktáblájának leleplezése.

A tisztikar névsora ekkor: fővédnökök: Farkas István, Farkasfalvi Farkas Géza; védnökök: Janka Károly, gr. Bethlen Pál, br. Perényi Zsigmond; elnök: Kazinczy Gábor; társelnökök: Finkey Ferenc, id. Meczner Béla; ügyvezető elnök: Trócsányi József; alelnökök: Csontos József, Diószeghy János, Harsányi Gyula, Harsányi Zsolt, Kéky István, Komáromi János, Pálóczi Horváth Zoltán, Szabó Sándor, Rácz Gábor, Téglássy Andor, Panka Károly, Fodor György, Rimaszombathy Géza; főtitkár: Novák Sándor; titkárok: Szabó Zoltán, Zsíros József; ügyész: Izsó Bertalan; pénztáros: Kiss Pál; ellenőr: Dávid Zoltán; számvizsgáló bizottság: Szűcs István, Tárczy Árpád, Urbán Barna; választmányi tagok: a mindenkori közigazgató és gimnázium igazgató, valamint Bálint Zoltán, Benkő Béla, Bódy Dénes, Csabay István, Csajka Endre, Darányi Lajos, Emődy László, Enyedy Andor, Gulyás József, Harsányi Gyula, Hegyi József, Katona György, Katona Géza, Marton János, Moskovitz Mór, Rásonyi Papp Pál, Somody János, Somody József, Svingor Jenő, Szabó Gyula, Szilágyi Benő, Zboray Károly. Tiszteletbeli tagok: Barth Ernő, Bernáth Aladár, Bessenyey Zénó, Bottlik István, Czinke István, Erdőhegyi Lajos, Gaál Endre, Harsányi Gusztáv, Harangodhy Nagy András, Kiss Ernő, Kiss Zsigmond, Koncz Endre, Korniss Gyula, László Ferenc, Makláry Pap Miklós, Mezőssy Béla, Mikecz István, Mitrovics Gyula, Mokcsay Zoltán, Olchváry Zoltán, Pavletits Béla, Petry Pál, Puky Endre, br. Ragályi-Balassa Ferenc, S. Szabó József, Szabó Zoltán. A Pataki Diákok Országos Szövetsége taglétszám kb. 300 fő

jún. 14. A tanévzáró ünnepélyt követő közebéden Gulyás József emlékezik Kazinczy Gábor íróra, a Kazinczy-serleggel.
jún. 14. Sárospatakon a Sárospataki Református Főiskola bejáratánál felavatják a volt pataki diák gályarabok domborművét. Alkotója: Dabóczy Mihály. Állíttatta a Pataki Diákok Országos Szövetsége. Beszédet mond Darányi Lajos.
jún. 29. Érettségi találkozók a Sárospataki Református Főiskola Gimnáziumában.
júl. 3. Trócsányi József levelében „fásult társadalomról” beszél, és panaszkodik a tagdíjfizetési közönyre.
szept. 15. Sárospatakon, a Rákóczi u. 17. számú házon felavatják Petőfi Sándor és Pálkövi Antal gimnáziumi tanár emléktábláját. Állíttatta Sárospatak lakossága. Beszédet mond Harsányi István főkönyvtáros és Kostenszky László községi főjegyző. Ugyanezen a napon az Iskolakertben felavatják a volt pataki diák Kazinczy Gábor mellszobrát, alkotója Maugsch Gyula. Állíttatta a Pataki Diákok Országos Szövetsége. Beszédet mond Gulyás József gimnáziumi tanár. Mindkét helyszínen beszédet mond Mitrovics Gyula is.
okt. 1–2. Karl Barth látogatása a Sárospataki Református Főiskolán.
nov. 18. Mátyás Ernő akadémiai és közigazgató pénzgyűjtésre szólít fel a Sárospataki Református Főiskola bejárati árkádjai alatti reliefekre.
dec. 22. A Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete felhívása a III. anekdotakötet számára anekdoták küldésére.
dec. 31. A Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete taglétszáma: 236 rendes és 4 pártoló tag. Vagyon: 2872,70 P.
az év során Gömbös Gyula miniszterelnök temetésén a Sárospataki Református Főiskolát Panka Károly képviseli.
az év során Elhunyt Veress Győző, a Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete választmányi tagja.
1936/37. A főiskolai értesítőben külön fejezet foglalkozik a Pataki Diákok Országos Szövetségével.
1936/37. A tanév során 8 új alapítványt és 33 adományt, valamint sok könyvadományt regisztráltak a Sárospataki Református Főiskolán. A Pataki Diákok Országos Szövetsége által adományozott összeg 370 P. A tehetségvizsgával e tanévre felvett tanulók száma a Sárospataki Református Főiskola Gimnáziumában 3 fő.
1937
jan. 5. A Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete műsoros estje az Alma Materről való megemlékezés céljából, a Gyógyszerész Kaszinóban. Program: Elekes Imre: A pataki főiskola reneszánsza és az angol gimnázium.
jan. 20. Gesztelyi Nagy Lajos javasolja Panka Károlynak, hogy a pataki diákok – nemcsak a Pataki Diákok Országos Szövetsége tagjai – a Sárospataki Református Főiskola javára kössenek életbiztosítást.
márc. 21. A Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete számvizsgáló bizottságának ülése.
ápr. 18. A Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete választmányi ülése (eredetileg ápr. 11-ről). Napirend:

·       20 P támogatás az árkádok alatti reliefek elkészítéséhez,

·       az újabb négy világháborús hősi halott nevének felvésetése,

·       Gesztelyi Nagy Lajos január 20-ai javaslatának elutasítása.

máj. 4. Elhunyt Meczner Béla, a Pataki Diákok Országos Szövetsége tiszteletbeli társelnöke.
máj. 5. A Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete évi rendes és tisztújító közgyűlése, 30 tag és 2 pártoló tag részvételével. Napirend:

·       Panka Károly beszámolója, jelentések,

·       Panka Károly tájékoztatása a III. anekdotakötet készültségi fokáról,

·       tisztújítás további három évre: elnök: Panka Károly; alelnök: Tóth Endre; titkár: Dakó István; pénztáros: Reho Pál; ellenőr: Szabó Dezső Tivadar; választmány: Blahó Ede, Fodor Gábor, Hézser Zoltán, Horányi József, Makláry Sándor, Somody János, Zombory László (póttag); számvizsgáló bizottság: Katona Endre, Sahin István, Sz.Lukács Pál, Szabó Zoltán (póttag).

máj. 13. A gimnáziumi csengőbúcsút rögzíti a Magyar Filmhíradó, a mozikban vetítik Ballag már… címmel júniusban.
máj. 27. – jún. 29. Érettségi találkozók a Sárospataki Református Főiskola Gimnáziumában.
jún. 7. Novák Sándor levele Panka Károlynak: „Igazi élet csak Nálatok van. Ez elsősorban a Te érdemed” – írja a Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesületéről.
jún. 8. Panka Károly beszámol a Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete 1936. évéről. A rossz gazdasági helyzet miatt a tagdíjfizetés csökken, a társasvacsorák elnéptelenednek.
jún. 10. Panka Károly és Pálóczi Horváth Zoltán felhívása Tarnóczy Tivadar tanár özvegyének segélyezésére.
jún. 13. Elmarad a Pataki Diákok Országos Szövetsége e napra kitűzött évi rendes közgyűlése, és az év során már nem is hívják össze. A Szövetség tisztikara ekkor: fővédnök: Farkas István, Farkasfalvi Farkas Géza; védnök: Janka Károly, gr. Bethlen Pál, br. Perényi Zsigmond; elnök: Kazinczy Gábor; társelnök: Finkey Ferenc; ügyvezető elnök: Trócsányi József; alelnökök: Csontos József, Diószeghy János, Harsányi Gyula, Harsányi Zsolt, Kéky István, Szabó Sándor, Téglássy Andor, valamint fiókelnökök: Panka Károly, Harsányi Gusztáv, Fodor György, Rimaszombathy Géza; főtitkár: Novák Sándor; titkár: Szabó Zoltán, Zsíros József; ügyész: Izsó Bertalan; pénztáros: Kiss Pál; ellenőr: Dávid Zoltán; számvizsgáló bizottság: Szűcs István, Tárczy Árpád, Urbán Barna; választmányi tagok: a mindenkori közigazgató és gimnázium igazgató, valamint Bálint Zoltán, Benkő Béla, Bódy Dénes, Csabay István, Csajka Endre, Darányi Lajos, Emődy László, Enyedy Andor, Gulyás József, Harsányi Gyula, Hegyi József, Katona György, Marton János, Moskovitz Mór, Rásonyi Papp Pál, Somody János, Somody József, Svingor Jenő, Szabó Gyula, Szilágyi Benő, Zboray Károly. Tiszteletbeli tagok: Barth Ernő, Bernáth Aladár, Bessenyey Zénó, br. Bottlik István, Czinke István, Erdőhegyi Lajos, Gaál Endre, Harsányi Gusztáv, Harangodhy Nagy András, Kiss Ernő, Kiss Zsigmond, Koncz Endre, Korniss Gyula, László Ferenc, Mezőssy Béla, Mikecz István, Mitrovics Gyula, Mokcsay Zoltán, Olchváry Zoltán, Pavletits Béla, Petry Pál, Puky Endre, br. Ragályi-Balassa Ferenc, S. Szabó József, Szabó Zoltán.
jún. 13. A tanévzáró ünnepélyt követő közebéden Gulyás József beszél a 80. évét betöltött Kazinczy Gáborról, a Pataki Diákok Országos Szövetsége elnökéről, a Kazinczy-serleggel.
jún. 13. A Sárospataki Református Főiskola bejáratánál felavatják a Comenius-domborművet, alkotója Dózsa Farkas András. Állíttatta a Sárospataki Református Kollégium. Beszédet mond Gulyás József gimnáziumi tanár.
jún. 24. Az Iskolakertben megkezdődik a Humán Internátus építése, Medgyaszay István tervei alapján.
júl. 25. Elhunyt Forgon Lajos, a Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete tiszteletbeli társelnöke, életének 72 évében.
szept. Megnyílik a Sárospataki Református Főiskola új, 24 ágyas, majd a következő évtől járványkórházzal bővített, így összesen 36 ágyas iskolai kórháza.
szept. 10. A Sárospataki Református Főiskola bejáratánál felavatják a volt pataki tanár Kopácsi István domborművét, alkotója Dózsa Farkas András.
okt. 7. Elhunyt Komáromi János (1890–1937), a Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete tiszteletbeli alelnöke, életének 47 évében.
okt. 12. Elhunyt Csontos József volt gimnáziumi igazgató, a Pataki Diákok Országos Szövetsége alelnöke, életének 72 évében.
okt. 18. Mátyás Ernő levele Panka Károlyhoz, a Komáromi János-szoborra való gyűjtés megindítása végett.
nov. 3. Marton János értesíti Panka Károlyt a Csontos József-emlékfüzet kiadásáról. Panka a másnapi válaszában 100 példányt kér a Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete részére.
dec. 9-19. A II. népfőiskolai tanfolyam a Sárospataki Református Főiskola Teológiai Akadémiáján. Hallgatók száma: 30.
dec. 12. A Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete választmányi ülése. Napirend:

·       emlékezések Forgon Lajosra, Komáromi Jánosra, Csontos Józsefre,

·       Tarnóczy Tivadar özvegye részére 76,6 P-t sikerült gyűjteni,

·       egyéb segélyezések Sárospatakra.

dec. 30. A Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete körlevele: tagdíjfizetési felhívás, anekdoták kérése a tervezett III. anekdotakötet számára.
dec. 31. A Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete taglétszáma: 215 rendes és 2 pártoló tag, más forrás szerint 224 rendes és 4 pártoló tag. Vagyon: 2.925,72 P.
az év során Megjelenik Dobrovits Sándor: Budapest egyesületei c. könyve (Statisztikai Közlemények 74. kötet 3. szám, Budapest, 1937. 124 o.). Az 1936-os összeírás szerint ebben szerepel a Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete „bajtársi egyesület” kategóriában, alakult: 1929, székhely: V. Kossuth tér 1–3. (ez az Országház épülete), taglétszám: 240 fő.
az év során Elhunyt Makláry Pap Miklós (1847–1937), a Pataki Diákok Országos Szövetsége tiszteletbeli tagja, életének 90. évében.
1937/38. A tanév során 4 új alapítványt és 22 adományt, valamint sok könyv- és tárgyadományt regisztráltak a Sárospataki Református Főiskolán. A létező ösztöndíj alapítványok száma: 9 db. A tehetségvizsgával e tanévre felvett tanulók száma a Sárospataki Református Főiskola Gimnáziumában 1 fő.
1938
jan. 12. A Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete emlékestje. Program: Szegheő-Lukács Pál: Makláry Pap Miklós élete és jellemzése; Panka Károly: Anekdoták Makláry Pap Miklós életéből.
febr. Közigazgatási és számvevőségi vizsgálat a Pataki Diákok Országos Szövetsége Debreceni Egyesületénél. A jegyzőkönyv szerint taglétszám 75 fő, ebből 5 alapító és 70 rendes tag. Tagdíjfizetés van, de egyesületi élet, pénzkezelés, iratkezelés nincs.
febr. 9. Elhunyt Sándori Szabó Ambrus (1834–1938), az akkor élő legidősebb pataki öregdiák, életének 105. évében.
márc. 3. Trócsányi József ügyvezető elnök összehívja a Pataki Diákok Országos Szövetsége VII. közgyűlését szept. 11-re.
márc. 6. A Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete választmányi ülése. Napirend:

·       emlékezés Sándori Szabó Ambrusra,

·       újabb négy kilépés az Egyesületből.

márc. 12. Panka Károlyt felkérik a Komáromi János Emlékbizottság Végrehajtó Bizottsága tagjávnak.
márc. 12. Pethey (?), a Magyarság főszerkesztője, a Komáromi János Emlékbizottság elnöke levélben felkéri Széll József belügyminisztert az elnökségi tagságra, amelyet a belügyminiszter márc. 18-án elfogad.
márc. 13. A Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete számvizsgáló bizottsága ülése.
márc. 31. A Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete választmányi ülése.
ápr. 2. A belügyminiszter aláírja az egyesületek fokozottabb felügyeletéről és ellenőrzéséről szóló 1938. évi 181.000/1937.B.M. sz. körrendeletet (kihirdetik: április 30-án, hatályos május 8-tól). Ez szigorítja a jóváhagyás feltételeit (csatolni kell az egyesületek vezetőségeinek névsorát, benne részletes személyes jellegű adatokkal: névváltoztatás, vallás stb.). A jelenleg működő egyesületek 30 napon belül kötelesek benyújtani a rendőrséghez a minden működési körülményükre vonatkozó részletes adatszolgáltatást, és a továbbiakban ezt évente folyamatosan biztosítani. Ha az egyesület egy éven át nem működik, fel kell oszlatni. Ugyanezen a napon keltezik az újabb egyesületek alakításának korlátozásáról és a felesleges egyesületek megszüntetéséről szóló 1938. évi 181.001/1937.B.M. sz. körrendeletet, amelynek alapján az illetékes törvényhatóság köteles előterjesztést tenni a belügyminiszternek a nem működő egyesületek megszüntetéséről. A Pataki Diákok Országos Szövetsége alig működő debreceni, miskolci és nyíregyházi fiókegyesületeit e rendeletek alapján komolyan fenyegeti a feloszlatás veszélye.
ápr. 15. A Pataki Diákok Országos Szövetsége Debreceni Egyesülete összejövetelén 3 fő jelent meg a 43 tagból.
ápr. 30. Kihirdetik a tanítóképzés újjászervezéséről és korszerűsítéséről szóló 1938. évi 14. tc-t. Ez alapján az öt évfolyamos tanítóképzőt át kell alakítani négy évfolyamos líciummá és erre épülő két évfolyamos tanítóképző akadémiává. A törvény alkalmazását a háború miatt, a tanulóhiányra való hivatkozással, 1941. július 6-án felfüggesztik.
ápr. 30. Az 19981/1938.Elnöke sz. I. fokú közigazgatási határozat szerint a Pataki Diákok Országos Szövetsége Debreceni Egyesülete nem működik (pénzkezelés, egyesületi élet, tisztikar nincs), ezért a polgármester feloszlatást fog indítványozni a belügyminiszternél, de előbb kérik a Pataki Diákok Országos Szövetsége nyilatkozatát.
máj. 9. Harsányi Gusztáv kéri a polgármestertől a Pataki Diákok Országos Szövetsége Debreceni Egyesülete feloszlatásának elhalasztását, mert az Egyesület céljai nemesek és a hiányosságokat pótolni fogják.
máj. 14. A Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete évi rendes közgyűlése és társasvacsorája. Napirend: Panka Károly beszámolója 1937-ről.
máj. 17. A debreceni polgármester 25312/1938.Eln. sz. határozata arról, hogy elhalasztja a Pataki Diákok Országos Szövetsége Debreceni Egyesülete feloszlatásának indítványozását.
máj. 19. A Pataki Diákok Országos Szövetsége Debreceni Egyesülete összejövetelén 4 fő jelenik meg.
máj. 27. A debreceni polgármester kéri belügyminisztertől, hogy fogadják el Harsányi Gusztáv indoklását, és a Pataki Diákok Országos Szövetsége Debreceni Egyesülete feloszlatását halasszák el.
máj. 28. Harsányi Gusztáv kérelme a polgármesterhez a feloszlatás elhalasztásáról, mert a nagy esőzések miatt volt határozatképtelen a közgyűlés.
jún. 10. Panka Károly éves jelentése a Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete 1937. évi működéséről. A gazdasági, politikai helyzet miatt néptelenek a találkozók. Az Egyesület 100 pl. előjegyzésével támogatta a Csontos József emlékfüzetet, segélyeket biztosított hallgatóknak és tanárözvegyeknek. 1937. évi bevétel: 380,95 P, kiadás: 287,43 P, vagyon (könyvekkel együtt): 2925,72 P.
jún. 12. A Sárospataki Református Főiskola bejáratánál felavatják a bujdosó pataki diákok domborművét, alkotója Dabóczy Mihály. Állíttatta a Pataki Diákok Országos Szövetsége. Beszédet mond Szabó Zoltán és Mátyás Ernő.
jún. 15. A Pataki Diákok Országos Szövetsége Debreceni Egyesülete összejövetelén ismét csupán 4 fő jelenik meg a 43-ból.
jún. 17. Harsányi Gusztáv kérelme a polgármesterhez – hivatkozva a polgármester 25312/1938.Elnöke sz. határozatára – a feloszlatás elhalasztásáról, mert a nyári üdülések miatt volt határozatképtelen a közgyűlés.
jún. 19. és 29. 20 és 10 éves érettségi találkozók a Sárospataki Református Főiskola Gimnáziumában.
jún. 23. A Sárospataki Református Főiskola bejáratánál felavatják az iskola 1714. évi megvédésének domborművét, alkotója Szabados Béla. Állíttatta a Pataki Diákok Országos Szövetsége.
júl. 2. A belügyminiszter jóváhagyja a polgármester kérését a Pataki Diákok Országos Szövetsége Debreceni Egyesülete feloszlatásának elhalasztásáról, de fokozott pénzügyi ellenőrzést ír elő, azzal, hogy a következő alapszabálysértést megtorolja.
aug. 19. A belügyminiszter 170.656/1938.VII.a. sz. leirata felszólítja a Pataki Diákok Országos Szövetsége Debreceni Egyesületét, hogy tartsa be az ügykezelési szabályokat.
szept. Megjelenik a Pataki Krónika. A Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesületének összejövetelein elhangzott felolvasások 1. száma. Szerkeszti: Panka Károly. Címe: Makláry Pap Miklós sárospataki gimnáziumi tanár élete és jellemzése (18471937). Írta: Szegheő-Lukács Pál, a Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete számvizsgáló bizottsága tagja. Kiadja a Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete, Sárospatak (!), 1939. 19 o.
szept. A tanítóképzésről szóló 1938:XIV. tc. alapján a tanítóképző I. évfolyama líceumként indul és ez az intézményi forma – eltérő mértékben – az 1948/49-es tanév végéig működik.
szept. 5. Teleki Pál vallás-és közoktatásügyi miniszter látogatása Sárospatakon.
szept. 11. Sárospatakon az Iskolakertben megnyílik a Humán Internátus, 42 férőhellyel.
szept. 11. Pataki Diákok Országos Szövetsége VII. rendes közgyűlése Sárospatakon, 34 résztvevővel. Kazinczy Gábor a betegsége miatt távol maradt.Napirend:

·       a tisztikar jelentése,

·       részvétel a Humán Internátus felavatásán,

·       1937–38. évi bevétel: 3665,58 P, kiadás: 471,16 P, maradvány: 3.194,42 P.

·       a választmány megválasztása: Baksy István, Benkő Béla, Bódy Dénes, Bukoveczky Nándor, Csabay István, Darányi Lajos, Gulyás József, Harsányi Gyula, Hegyi József, Marton János, Idrányi László, Kérészy Sándor, Révész Menyhért, Kókai Kun Béla, Szabó Gyula, Szilágyi Benő.

·       a számvizsgáló bizottság megválasztása: Urbán Barnabás, Szűts István, Boda Béla.

szept. 28. Eredménytelen a Pataki Diákok Országos Szövetsége Debreceni Egyesülete közgyűlése, ismét mindössze 4 fő jelent meg a 42 tagból.
okt. 3. Az eredménytelen közgyűlésről Harsányi Gusztáv – hivatkozva a polgármester 38004/1938.Eln. sz. határozatára – levelet ír a polgármesternek, bejelentve, hogy a Pataki Diákok Országos Szövetsége Debreceni Egyesülete „várakozási állásban van”.
okt. 15. Elhunyt Kontz Endre, a Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete tiszteletbeli társelnöke, életének 65. évében.
nov. 12. Lord Rothemere látogatása Sárospatakon. Ez alkalomból 7000 P alapítványt tesz és 15 angol tagozatos diákot meghív Angliába.
nov. 14. Ismét eredménytelen a Pataki Diákok Országos Szövetsége Debreceni Egyesülete közgyűlése.
dec. 6. A Pataki Diákok Országos Szövetsége és Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete meghívja dec. 10-re a 17 felvidéki országgyűlési képviselőt a Felvidék visszatérése alkalmából, mert ezzel a Sárospataki Református Főiskola vonzáskörzete kiegészült.
dec. 10. A Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete műsoros estje a Felvidék visszacsatolásának megünneplésére és Komáromi János emlékezetére. Program: Keéky István: Alma Materünk a felvidéki magyarság lelkivilágában és Komáromi János, a Felvidék és a pataki diákélet írója.
dec. 13. A Pataki Diákok Országos Szövetsége Debreceni Egyesülete közgyűlése a 6. összehívásra az Angol Királynő szállodában. Jelen van: 7 tag és 3 vendég, valamint Kazinczy Gábor. A tisztikar újraválasztása: elnök: Harsányi Gusztáv; alelnök: Várady Sándor; ügyvezető elnök: Hegyaljai Kiss Géza; titkár: Siposs Imre; pénztárnok: Fekésházy Endre; választmányi tagok: Kallós Pál, Mitrovics Gyula, Pavletits Béla, Szabó Lajos, Szűk Ödön; számvizsgáló bizottság: Eördög László, Harsányi Béla, Kurdy Sándor, Plachy Károly. A közgyűlés végén Hegyaljai Kiss Géza előadása Komáromi Jánosról.
dec. 14. Harsányi Gusztáv levele a Pataki Diákok Országos Szövetsége Debreceni Egyesülete dec. 13-ai közgyűlési határozatairól a polgármesternek.
dec. 31. A Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete vagyona: 3.007,35 P.
1938/39. A tanév során 6 új alapítványt és 20 adományt, valamint sok könyvadományt regisztráltak a Sárospataki Református Főiskolán. A létező ösztöndíj alapítványok száma: 11 db. A tehetségvizsgával e tanévre felvett tanulók száma a Sárospataki Református Főiskola Gimnáziumában 6 fő.
1939
jan. 13. A debreceni polgármester 2359/1939.Elnöke számon nyilvántartásba. veszi a Pataki Diákok Országos Szövetsége Debreceni Egyesülete új tisztikarát, de kéri a részletes adatszolgáltatást.
jan. 14. A Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete műsoros estje. Program: Finkey Ferenc: A két Rácz Lajos emlékezete (a kúriai tanácselnök és a sárospataki bölcsésztanár).
jan. 19. Harsányi Gusztáv a jan. 13-ai polgármesteri felhívásra beterjeszti a Pataki Diákok Országos Szövetsége Debreceni Egyesülete tisztikara részletes, a szülőkre is kiterjedő személyi adatait.
jan. 22. Széll József Imre joghallgató, volt pataki diák felkeresi Tárczy Árpádot, hogyan lehetne a jelenlegi egyetemista pataki öregdiákokat összefogni, akikkel ő már fölvette a kapcsolatot. Tárczy levélben tájékoztatja erről Panka Károlyt, és javasolja meghívni őket a következő pataki estre.
jan. 22. – febr. 5. A III. népfőiskolai tanfolyam a Sárospataki Református Főiskola Teológiai Akadémiáján. Hallgatók száma: 45, ebből 35 felvidéki.
jan. vagy febr. A Pataki Diákok Országos Szövetsége Debreceni Egyesülete téli összejövetele.
márc. 5. A Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete választmányi és számvizsgáló bizottsági ülése (eredetileg: febr. 26-ról). Napirend:

·       emlékezés Kontz Endrére,

·       a 181.000/1937.B.M. sz. rendelet 5. pontjában kért adatokat az Egyesülete benyújtotta,

·       újabb egy tag kilépése,

·       Szegheő-Lukács Pál Makláry Pap Miklós jellemrajzáról szóló tanulmányát az Egyesület kinyomtatta,

·       tagdíjhátralék a Pataki Diákok Országos Szövetségével szemben 304,5 P: ezt kéri a választmány elengedni a Pataki Krónika további kiadására.

márc. 18. Tárczy Árpád levele Panka Károlyhoz. Ebben kéri a budapesti öregdiákok segítségét, hogy a március 2-án a Vallás-és Közoktatásügyi Minisztériumhoz benyújtott memorandum – amelyben az Angol Internátus bővítésére, két további tornaterem építésére, a Felvidéki vonzáskörzet visszacsatolása miatt 200.000 P támogatást kér – meghallgatásra találjon. A javaslatot Teleki Pál pártfogolja.
ápr. 15. A Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete évi rendes közgyűlése és társasvacsorája (eredetileg márc. 24-ről), a Kárpátia Étteremben. Napirend:

·       Panka Károly beszámolója, jelentések,

·       új tiszteletbeli társelnökök választása: Erőss József, Buza László, Nagy Ferenc (vidékiek),

·       új tiszteletbeli alelnökök választása: Mészáros István, Terhes Tivadar (budapestiek).

ápr. 21. Tárczy Árpád megköszöni Panka Károlynak, hogy a márc. 18-ai ügyben számos sajtócikk megjelent.
ápr. 23. Király István VIII. o. gimnazista kéri Panka Károlyt, hogy három diáktársa (Deme László, Kiss András, Tatár Zoltán) verseinek megjelenését támogassák 20 pl. előjegyzésével.
máj. 3. Panka Károly kéri a Pataki Diákok Országos Szövetsége elnökségét a Pataki Krónika további füzeteinek kiadásának támogatására, oly módon, hogy a Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete tagdíjait erre fordítsák.
jún. 12. Farkasfalvi Farkas Géza vezetésével pataki delegáció tárgyal a Vallás-és Közoktatásügyi Minisztériumban.
jún. 18. A Sárospataki Református Főiskola bejáratánál felavatják az iskolát védő pataki asszonyok domborművét. Beszédet mond Darányi Lajos és Tárczy Árpád.
jún. 25–27. Érettségi találkozók a Sárospataki Református Főiskola Gimnáziumában, valamint tanítóképzős 25 és 10 éves találkozók.
júl. 1–23. Szabó Gyula tanár vezetésével a Sárospataki Református Főiskola Gimnáziuma 15 angol tagozatos diákja tanulmányúton vesz részt Angliában és Skóciában, Lord Rothemere meghívására és költségére.
júl. 11. A budapesti főpolgármester meghívja Panka Károlyt a Tompa Mihály Szoborbizottságba.
júl. 30. A Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete taglétszáma: 227 rendes és 4 pártoló tag.
aug. 10. Tanítóképzős 40 éves találkozó Sárospatakon.
aug. 12. Elhunyt Sz. Lukács Pál, Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete számvizsgáló bizottsága tagja, életének 76. évében.
szept. 14. Elhunyt Szabó Zoltán, a Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete tiszteletbeli társelnöke, életének 63. évében.
okt. 11. Kussbach Ferenc javasolja, hogy a Pataki Diákok Országos Szövetsége vásárolja meg a sárospataki várat 400.000 P-ért, a Magyar Függetlenség Múzeuma kialakítása céljából.
nov. 6. A Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete választmányi ülése.
nov. 16. A Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete választmányi ülése (ez az utolsó sokszorosított, Panka Károly-féle meghívó). Napirend:

·       emlékezés Sz.Lukács Pálra, Szabó Zoltánra,

·       Komáromi János szoborra Sárospatakra átutalva 50 P,

·       Budapesti Tompa Mihály szoborra átutalva 50 P,

·       három pataki gimnazista verseinek kiadására 24 P megítélve,

·       Zsoldos Benő tiszteletbeli alelnök lemond, nem fogadják el,

·       Panka Károly bejelenti, hogy lemond egyesületi elnöki tisztéről, mert nem tudta megóvni az egyesületet a ….-tól (a jegyzőkönyvi bejegyzés itt nem olvasható, valószínűleg az elnéptelenedéstől, széthullás felé tartástól).

nov. 29. Horányi József lemond Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete választmányi tagságáról és kilép.
az év során Megjelenik A sárospataki református főiskola c. nagyalakú képes album, készült Móricz Miklós ötletéből és nyomdájában. Szerkesztő: Mátyás Ernő, szerzők: Egey Antal, Gulyás József, Harsányi István, Hegyi József, Marton János, Mátyás Ernő, Szabó Gyula, Szabó Károly, Zana József. Kiadó: Sárospataki Református Főiskola, kiadás helye: Budapest. Terjedelem: 32 o.
1939/40. A tanév során 9 új alapítványt és 33 adományt, valamint sok könyv- és tárgyi adományt regisztráltak a Sárospataki Református Főiskolán. A létező ösztöndíj alapítványok száma: 7 db. A tehetségvizsgával e tanévre felvett tanulók száma a Sárospataki Református Főiskola Gimnáziumában 9 fő.
1940
jan. 21. – febr. 4. A IV. népfőiskolai tanfolyam a Sárospataki Református Főiskola Teológiai Akadémiáján. Hallgatók száma: 45, ebből néhányan már korábbi pataki népfőiskolás öregdiákok.
febr. 28. Pálóczi Horváth Zoltán kilép a Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesületéből.
jún. 19. Dakó István – megismételve a legutóbbi választmányi üléseen tett bejelentését – lemond Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete titkári tisztségéről.
jún. 22. A Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete határozatképtelen évi rendes és tisztújító közgyűlése a Kárpátia Étteremben, 13 résztvevővel. Panka Károly megerősíti, hogy 1939. nov. 16-án lemondott, kéri korelnök megbízását az Egyesület élére, de vállalja az ügyek vitelét az újabb közgyűlésig, amelynek tervezett időpontja: 1940. júl. 4. (erről a közgyűlésről nem maradt fenn dokumentum, valószínűleg meg sem tartották).
szept. 28. Budapesten, a Margitszigeten felavatják Tompa Mihály mellszobrát, Pásztor János alkotását. Megnyitó: Karafiáth Jenő főpolgármester, a Tompa Mihály Szoborbizottság elnöke; ünnepi beszéd: Finkey Ferenc; avatóbeszéd: Hóman Bálint; átvevő beszéd: Bessenyey Zénó, a Fővárosi Közmunkák Tamácsa elnöke.
nov. 5. Kovács Zoltán javasolja Panka Károlynak, hogy a nem működő Pataki Diákok Országos Szövetsége helyett alakítsanak kötetlen Pataki Diákok Társaságát, csak összejövetelek, és nem pénzes ügyek céljából.
dec. 5. Közzéteszik a 8850/1940.M.E. sz. rendeletet az egyesülési jogról szóló 8110/1939. M.E. sz. rendelet kiegészítéseként. Ez alól a belügyminiszter különleges érdekből kivételt tehet. A 10.620/1939. M.E. rendelet hatályát veszti.
dec. 5–19. Az V. népfőiskolai tanfolyam a Sárospataki Református Főiskola Teológiai Akadémiáján. Hallgatók száma: 53, a jelentkezők száma 150 fő.
dec. 21. Elhunyt Szilágyi Benő (1877–1940), ny. pataki gimnáziumi tanár, a volt Pataki Diákok Országos Szövetsége választmányi tagja, életének 74. évében.
az év során ASárospataki Református Főiskola bejáratánál felavatják a volt pataki diák és tanár Kövy Sándor és a tanítvány Kossuth Lajos domborművét, alkotója Szabados Béla. Állíttatta a Pataki Diákok Országos Szövetsége.

Sárospatakon, a Kazinczy u. 34. számú házon felavatják az ifj. Farkasfalvi Farkas Géza és Farkasfalvi Farkas István Alapítvány (1904–29 és 1912–38) emléktábláját. Állíttatta a Sárospataki Református Kollégium. (A tábla 1987-ben eltűnt.)

1941
ápr. 3. Teleki Pál miniszterelnök halála, így a pataki építkezéseknek nincs támogatójuk.
szept. Trócsányi József ügyvezető elnök kiadja a Pataki Diákok Országos Szövetsége tagtoborzó felhívását belépésre, cél: a tehetségmentés támogatása.
nov. 9. Elhunyt Farkas István (1879–1941) tiszáninneni püspök, életének 63. évében.
nov. 28. Szűk Ödön, a Pataki Diákok Országos Szövetsége Debreceni Egyesületének választmányi tagja írásban bejelenti, hogy a Pataki Diákok Országos Szövetségének nem tagja, és soha nem is fizetett tagdíjat.
dec. 8–21. A VI. népfőiskolai tanfolyam a Sárospataki Református Főiskola Teológiai Akadémiáján. Hallgatók száma: 45 fő.
dec. 10. 23 kassai volt pataki diák jelzi belépési szándékát a Pataki Diákok Országos Szövetségébe.
dec. 17. A Pataki Diákok Országos Szövetsége sárospataki taglétszáma 60 fő.
az év során Sárospatakon felépül az iskolakerti jégpálya melegedője (lebontják a 90-es évek elején).
1942
jan. 8. A Tiszáninneni Református Egyházkerület közgyűlése püspökké választja a volt pataki diák Enyedy Andor főjegyzőt. Beiktatják febr. 23-án.
jan. 22. A Pataki Diákok Országos Szövetsége taglétszáma országosan kb. 300 fő.
máj. 7. A gimnáziumi csengőbúcsút rögzíti a Magyar Filmhíradó (a mozikban Ballagás Sárospatakon címmel vetítik, júniusban), továbbá Palumby Gyula vezetésével közvetíti a kassai rádió.
júl. 17. Elhunyt Pálóczi-Czinke István (1855–1942) ny. püspök, volt pataki diák, életének 87. évében.
az év során Megjelenik a Pálóczi-Czinke István emléklapok c. kiadvány. Sárospataki Füzetek. Kis Füzetek, 15. szám. Szerkesztette: Marton János. Kiadja a SRL szerkesztősége, Sárospatak. Terjedelem: 32 oldal. Benne írások és beszédek róla.
év során Megnyílik az 1939 óta épülő, 50 férőhelyes ONCSA Internátus, tervezte: Rácz György.
1942/43. A tanév során 5 új alapítványt és 48 adományt regisztráltak a Sárospataki Református Főiskola Gimnáziumában. A létező ösztöndíj alapítványok száma: 10 db. A Teológia részére 18 adomány érkezik 2362 P értékben.
1943
jan. 25. – febr. 8. A VII. népfőiskolai tanfolyam a Sárospataki Református Főiskola Teológiai Akadémiáján. Hallgatók száma: 45 fő.
máj. 1. Trócsányi József ügyvezető elnök utolsó bejegyzése a Pataki Diákok Országos Szövetsége iktatókönyvében, a tagdíjszedésről. A Pataki Diákok Országos Szövetsége sárospataki taglétszáma 59 fő.
jún. 8. A debreceni polgármester ismét adatokat kér a Pataki Diákok Országos Szövetsége Debreceni Egyesületéről a 181.000/1937. BM. rendelet alapján.
jún. 29. – júl. 1. A volt faluszeminaristák első találkozója Sárospatakon.
júl. 26. Elhunyt Kazinczy Gábor (…–1943), a Pataki Diákok Országos Szövetsége elnöke, életének 86. évében.
aug. 30. Hegyaljai Kiss Géza ügyvezető elnök kéri polgármestertől a Pataki Diákok Országos Szövetsége Debreceni Egyesülete megszűnésének megállapítását, mert Kazinczy Gábor országos elnök és Harsányi Gusztáv debreceni elnök egyaránt elhunytak, s az Egyesület nem működik.
ősz Elkészül a Sárospataki Református Főiskola Gimnáziuma kétemeletes keleti szárnya a tornateremmel, amely 1941 óta épült.
okt. 8. A debreceni polgármester határozatot hoz arról, hogy kéri belügyminisztertől a Pataki Diákok Országos Szövetsége Debreceni Egyesületének feloszlatását.
dec. 29. A belügyminiszter 216.564/1943.VII.b. számon feloszlatja Pataki Diákok Országos Szövetsége Debreceni Egyesületét, aláírás: Páskándy miniszteri tanácsos. Indoklás: több év óta nincs alapszabályszerű működés, szüneteltetést nem kért, vagyona, vezetősége és tagjai nincsenek.
az év során Elhunyt Hodossy Béla (1864–1943) ny. pataki tanítóképző intézeti igazgató, életének 79/80. évében.
1943/44. A tanév során 3 új alapítványt és 47 adományt regisztráltak a Sárospataki Református Főiskola Gimnáziumában. A létező ösztöndíj alapítványok száma: 9 db. A Teológia részére 31 adomány érkezik, 28.625 P értékben.
1944
jan. 17. – febr. 20. A VIII. népfőiskolai tanfolyam, az első öthetes kurzus, a Sárospataki Református Főiskola Teológiai Akadémiáján. Hallgatók száma: 26 fő. Tanfolyamvezető csak Szabó Zoltán.
jan. 24. A debreceni polgármester törli a nyilvántartásból a Pataki Diákok Országos Szövetsége Debreceni Egyesületét, egyben 2956/1944.I. számon elrendeli vagyonának megállapítását és zár alá vételét.
márc. 3. Közigazgatási hatósági vizsgálat arról, hogy a Pataki Diákok Országos Szövetsége Debreceni Egyesületének nincs vagyona.
márc. 21. A debreceni polgármester a 10705/1944.I. sz. határozatában tudomásul veszi, hogy a Pataki Diákok Országos Szövetsége Debreceni Egyesületének vagyona nem maradt, az egyesületi iratokat Harsányi Gusztáv családja őrzi.
jún. 8. A debreceni polgármester határozatot küld Hegyaljai Kiss Gézának, amelyben rögzíti, hogy a Pataki Diákok Országos Szövetsége Debreceni Egyesülete 1943-ban nem szolgáltatott adatot.
júl. 20. Trócsányi József ügyvezető elnök utolsó bejegyzése a Pataki Diákok Országos Szövetsége postakönyvében, Sárospatakon.
 

III. A sárospataki öregdiák mozgalom története 1945-től 1988-ig

 

1945
márc. 17. Közzéteszik a fasiszta politikai és katonai jellegű szervezetek feloszlatásáról szóló 529/1945. M.E. sz. rendeletet, amelyben fel is sorolják az ilyennek tekintett társaságokat.
júl. 17. Közzéteszik és hatályba lép a július 9-én kelt, az egyesületek működésének felülvizsgálatáról szóló 20.165/1945. B.M.I. rendelet. Ennek értelmében az egyesületek kötelesek 30 napon belül bejelenteni, hogy 1939. január 1. óta milyen tevékenységet folytattak, politizáltak-e, kik voltak a tisztségviselők, és ők mit tettek, s az egyesület hogyan kívánja demokratizálni saját működését. A jelentést az illetékes törvényhatósághoz kell benyújtani, amely a nemzeti bizottságok véleménye alapján javasolhatja a belügyminiszternek az egyesület feloszlatását. Ha az egyesület 3 hónapig nem tesz eleget bejelentési kötelezettségének, feloszlatottnak kell tekinteni, ezt megelőzően pénzbírság is kiszabható.
szept. A 37000/1945. VKM rendelet értelmében az korábbi I. gimnáziumi évfolyam helyett 5. ált. iskolai osztály indul, s ezzel általános iskola nyílik a Sárospataki Református Főiskolán.
nov. 22. – 1946. márc. 20. A sárospataki intézményes népfőiskola I. évfolyama a Sárospataki Református Főiskola régi kórháztermében. Hallgatók száma: 17 fiú. Igazgató: Rácz István.
1945/46. A tanévben a Sárospataki Református Főiskola Gimnáziuma tanulói létszáma 753 fő, ebből 114 tanuló már az általános iskola felső tagozatába iratkozott be. A Teológián 33 hallgató tanul.
1946
febr. 21. A Sárospataki Református Főiskola köziskolai széke javasolja a tanítóképző intézeti ág visszatérését a Főiskola kebelébe. A javaslatot febr. 28-án támogatja a tanítóképző tanári kara.
márc. 18. – ápr. 14. A sárospataki intézményes népfőiskola I. évfolyama (lánytagozat). Hallgatók száma: 18 fő.
ápr. 21. Kihirdetik a 3.830/1946. M.E. sz. rendeletet, amely kimondja, hogy az 529/1945. M.E. rendelet alapján feloszlatott egyesületek ügyében nem a működés szerint illetékes miniszter, hanem a belügyminiszter jogosult eljárni.
júl. 28. Kihirdetik a 7.330/1946. M.E. sz. rendeletet, amely minden egyesületet a belügyminiszter felügyelete alá rendel.
okt. 12–14. Sárospatakra látogat Keresztury Dezső vallás-és közoktatásügyi miniszter.
okt. 14. Megnyílnak a Sárospataki Református Főiskola partikulái, a cigándi és tokaji gimnázium, paraszti származású tanulók számára, a 4841/1946.VKM. rendelet alapján.
nov. 26. – 1947. márc. 16. A sárospataki intézményes népfőiskola II. évfolyama (fiútagozat). Hallgatók száma: 18 fő.
dec. 17. A belügyminiszter 294.731/1946.IV.3. BM. sz. leirata elrendeli a Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete (hivatalos székhely: Budapest, VIII. Múzeum krt. 14–16., a Nemzeti Múzeum épülete) feloszlatását.
az év során ifj. Windischgraetz Lajos (1882-1968) 12 ezer kötetes könyvtárának nagyobb részét a SRK Nagykönyvtára megvásárolja.
1947
jan. 7. – márc. 6. A Sárospataki Szabadművelődési Akadémia I. téli tanfolyama a Rákóczi várban. Igazgató: Rácz István, lelkész-felügyelő: Román János. Hallgatók száma: 18 fő.
jan. 29. A belügyminiszter leirata alapján a fővárosi polgármesteri hivatal 351.514/1947.IV. számon lezárja a Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete ügyét és május 8-án 359.780 számon továbbítja a VIII. ker. törvényhatóságnak.
január Megjelenik az Új Szántás, az Országos Szabadművelődési Tanács havi folyóiratának I. évf. 1. száma. Főszerkesztő: Karácsony Sándor. Az 1948 októberéig megjelenő lapban több alkalommal téma a sárospataki népfőiskola, illetve szabadművelődési akadémia.
febr. 17. – márc. 30. A sárospataki intézményes népfőiskola II. évfolyama (lánytagozat), a Rákóczi várban. Hallgatók száma: 21 fő.
március Az Új Szántás I. évf. 3. számában megjelenik Bognár György: Szabadművelődés Zemplénben című cikke, amelyben a Sárospataki Szabadművelődés Akadémia előzményeiről és tanfolyamairól is ír.
április 22. Nagykőrösön megalakul a Református Iskolák Barátai Szövetsége, amely felhívást intéz a magyar társadalomhoz a református iskolák évszázados munkájának további elismeréséért.
tavasz Megjelenik a sárospataki Angol Internátusban szerkesztett diáklap, a College News utolsó, VIII. évf. 1. száma.
júl. 10. A Pataki Diák Céh vezetősége körlevélben kéri a diáktestvéreket, hogy 5 általuk ismert pataki öregdiák nevét is címét közöljék, így összeállhat egy pataki diáknévsor.
júl. 17. A budapesti. VIII. ker. törvényhatóság 25.237 számon iktatja a Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete feloszlatására vonatkozó iratot (központi iktatókönyvi szám. 367.126).
júl. 20. – aug. 17. A Sárospataki Szabadművelődési Akadémia I. (és egyetlen) nyári tanfolyama. Hallgatók száma: 58 fő, köztük és az előadók közül is többen pataki öregdiákok.
aug. 1. A Sárospataki Református Főiskola gimnáziumától különválik az általános iskola, igazgató: Ruszkay András.
szept. A földművelésügyi miniszter 66.283/1947.I.B/1. sz. rendelete alapján megnyílik a Sárospataki Református Főiskola Kertészeti és Szőlészeti Szakközépiskolája, igazgató: Taraba Vilmos.
szept. 11. Az egyházkerületi közgyűlés a Sárospataki Református Főiskola Igazgató Tanácsának javaslatára önálló intézeti ágként egyesíti a Tanítóképzőt a Főiskolával.
nov. 3. – dec. 22. A sárospataki intézményes népfőiskola III. évfolyamának első csoportja (fiútagozat). Hallgatók száma: 18 fő.
december 25. A Magyarországi Református Egyház négy püspöke karácsonyi üzenetben hívja föl a figyelmet az 1848/49-es forradalom és szabadságharc következő évi centenáriumára, megemlítve a református kollégiumokban végzett neves személyeket, köztük Kossuth, Kazinczy és Tompa sárospataki diákságát.
december Az Új Szántás I. évf. 12. számában megjelenik Rácz István: Kései beszámoló egy jól sikerült nyári tanfolyamról című ötoldalas cikke a Sárospataki Szabadművelődési Akadémia nyári tanfolyamáról.
az év során Sárospatakon választási nagygyűlést tart Rákosi Mátyás miniszterelnök-helyettes, a Magyar Kommunista Párt főtitkára.
1947/48. A Sárospataki Református Főiskola háború utáni fénykora: a tanév során az intézmény keretén belül teológiai akadémia, gimnázium, általános iskola, kertészeti és szőlészeti szakközépiskola, líceum, tanítóképző, továbbá Állami Gyermeklélektani Állomás, fiú- és leánynépfőiskola, Szabadművelődési Akadémia, Művészotthon, valamint partikula-gimnáziumok működnek. Tervben volt, de nem valósult meg a Nyomdászati Szakközépiskola felállítása, Móricz Miklós igazgatásával.
1947/48. A tanév során Sárospatakra látogatott Veres Péter író, honvédelmi miniszter.
1947/48. A tanév során 5 adományt regisztráltak a Sárospataki Református Főiskola Gimnáziumában.
1948
ez évtől A Sárospataki Református Főiskola a Sárospataki Református Kollégium elnevezést használja.
jan. 5. – febr. 29. A sárospataki intézményes népfőiskola III. évfolyamának második csoportja (fiútagozat). Hallgatók száma: 14 fő.
jan. 7. – febr. 25. A Sárospataki Szabadművelődési Akadémia II. (egyben utolsó) téli tanfolyama. Hallgatók száma: 21 fő, ebből néhányan pataki népfőiskolás öregdiákok.
március Megjelenik a Sárospataki Ifjúsági Közlöny utolsó, LXIII. évf. 5–7. száma. Felelős szerkesztő: Győri József.
márc. 3. – ápr. 23. A sárospataki intézményes népfőiskola III. évfolyama (lánytagozat). Hallgatók száma: 18 fő. Ez az utolsó tanfolyam.
márc. 8-9. Az egyházi iskolák államosításának előkészítéseként Sárospatakon tárgyal Kovács Máté VKM államtitkár Enyedy Andor püspökkel, majd a város református oktatási intézményeinek vezetőivel. Elkísérte Nagy Miklós VKM-osztályvezető is. A kollégium tanári karával tartott megbeszélésen jelen van Jánosi Ferenc ezredes, a HM Nevelési Osztályának vezetője, valamint Aczél György országgyűlési képviselő, az MKP Zemplén megyei titkára. Kovács Máté bírálja a pataki kollégiumot. A sárospatakiak ígéretet tesznek, hogy megvizsgálják, hogyan közelíthető oktatási programjuk és iskolai szervezetük az új állami oktatáspolitika elvárásaihoz.
ápr. 4. Rákosi Mátyás, a Magyar Kommunista Párt főtitkára, miniszterelnök-helyettes beszédet mond Sárospatakon, a Rákóczi vár kertjében, majd kíséretével meglátogatja a Sárospataki Református Kollégiumot.
máj. 15. Ortutay Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter sajtófogadáson bejelenti a kormány szándékát az iskolák államosítására.
máj. 15–17. Népfőiskolai találkozó a Rákóczi várban működő Sárospataki Szabadművelődési Akadémián. Az addig végzett 400 népfőiskolásból 45-en jelentkeztek, végül megjelent 32 fő. Program: Újszászy Kálmán, Rácz István, Román János és Ráski Sándor előadásai, valamint a volt hallgatók egyéni beszámolói. A találkozó egyik alapja az, hogy 1937–48 között a egykori népfőiskolások 345 levelet postáztak Szabó Zoltánnak és/vagy Újszászy Kálmánnak, amelyekben beszámoltak sorsuk alakulásáról vagy csak egyszerűen jókívánságaikat küldték.
jún. 16. Az országgyűlés elfogadja az 1948:XXXIII. tc-t az egyházi iskolák államosításáról. Ez egyelőre csak a Sárospataki Református Kollégium keretében működő általános iskolát és a kertészeti szakközépiskolát érinti. A törvény végrehajtását a 8.000/1948. VKM. sz. rendelet szabályozza, a nem állami iskolák fenntartásának az állam által való átvétele, az azokkal összefüggő vagyontárgyak állami tulajdonba vétele és személyzetének állami szolgálatba átvétele tárgyában.
jún. 29. Öregdiák találkozó a pataki tanítóképzőben.
augusztus-szeptember Az Új Szántás II. évf. 8-9. számában megjelenik E. Kovács Kálmán: A szabadművelődés kérdéseiről című terjedelmes cikke, amelyben bírálja a népfőiskolák szerinte retrográd romantikus kultúraszemléletét.
okt. 7. A kormány részéről Ortutay Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter, a Magyarországi Református Egyház Zsinata részéről Révész Imre egyházi és Balogh Jenő világi elnökök aláírják az az állam és a református egyház közötti Egyezményt (megjelenik: Magyar Közlöny 1948. 227. szám, okt. 9.). Ennek 7/e. pontja rögzíti, hogy egyházi iskola marad a Sárospataki Református Kollégium szervezetébe tartozó gimnázium, líceum és tanítóképző-intézet. A működés személyi és dologi költségeihez a kormány – 1953 végéig változatlan összegben, onnantól 1968. dec. 31-ig fokozatosan csökkenő mértékben – vállalja az államsegély folyósítását.
október Megjelenik az Új Szántás, az Országos Szabadművelődési Tanács havi folyóiratának utolsó, II. évf. 10. száma.
az év során Sárospatakon a Sárospataki Református Kollégium bejáratánál felavatják az 1848-ban hősi halált halt pataki diákok domborművét, alkotója Medgyessy Ferenc.
1948/49. A tanév során Sárospatakra látogat Dobi István miniszterelnök, valamint Ortutay Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter. A tanév során a Sárospataki Református Kollégium világi gondnoka Buza László lett.
1949
ápr. 20. A Tiszáninneni Református Egyházkerület közgyűlése a tisztségéről lemondott Farkasfalvi Farkas Géza helyett Horváth Elemért választja főgondnokká. Beiktatják jún. 8-án.
jún. 13. Az Angol Internátus felveszi Kossuth Lajos nevét.
jún. 26–30. Öregdiák találkozók a pataki tanítóképzőben.
aug. 30. Kihirdetik az alapítványokra vonatkozó kérdések szabályozásáról szóló 1949:2. tvr-t (a 4245/1949. (IX.20.) MT. rendelet alapján hatályos október 1-jétől), amely kimondja, hogy az alapítványt meg kell szüntetni, ha céljának megvalósítása veszélyezteti a közérdeket vagy a megváltozott viszonyok közé nem illeszthető be. A jogalkotó ezzel jelezte, hogy a szocialista államban e jogintézménynek nincs jövője. Ezt követően új alapítvány létrehozása csak a célja szerint érdekelt miniszter jóváhagyásával lehetséges. Mindez alapvetően érinti a Sárospataki Református Kollégiumban, illetve a Kollégiumért létesített, vagy létesíteni kívánt alapítványok sorsát.
szept. 20. A fővárosi polgármesteri hivatal központi iktatásában 392.961 számon, „leltár” címen még szerepel az 1946-ban feloszlatott Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete.
nov. 21. – dec. 10. Az első középfokú bibliai és énektanfolyam a Sárospataki Református Főiskola Teológiai Akadémiáján, vizsgázott hallgatók száma: 15 fő.
dec. 12–22. és 1950. jan 9–19. A második középfokú bibliai és énektanfolyam a Sárospataki Református Főiskola Teológiai Akadémiáján, vizsgázott hallgatók száma: 3 fő.
1950
jan 23. – febr. 12. A harmadik középfokú bibliai és énektanfolyam a Sárospataki Református Főiskola Teológiai Akadémiáján, vizsgázott hallgatók száma: 12 fő. Ugyanebben az időben egyhetes alsófokú bibliai tanfolyam, résztvevők száma több mint 10 fő.
febr. 15. – márc. 8. A negyedik, egyben utolsó középfokú bibliai és énektanfolyam a Sárospataki Református Főiskola Teológiai Akadémiáján, vizsgázott hallgatók száma: 16 fő.
márc. 9. – ápr. 1. Az első kántorelőképző tanfolyam a Sárospataki Református Főiskola Teológiai Akadémiáján, hallgatók száma: 23 fő.
máj. 29. Elhunyt Mátyás Ernő (1888–1950), a pataki teológiai tanár, volt akadémiai és közigazgató, életének 62. évében.
jún. Az egykori Angol Internátus könyvtárát átköltöztetik a kollégiumi Nagykönyvtárba.
jún. 20. A Vallás-és Közoktatásügyi Minisztérium állami kezelésbe veszi a Sárospataki Református Kollégium Tanítóképzőjét, tényleges átadás júl. 12-én. Formális jogalapként Darvas József miniszter jún. 19-én felmondja az 1929-es szerződést, a közigazgatónak írott 1250-66-3/1950.IV. sz. levelében.
aug. 5. Elhunyt Farkasfalvi Farkas Géza (1874–1950) volt tiszáninneni főgondnok, életének 76. évében.
1950/51. A Sárospataki Református Kollégium Teológiai Akadémiája visszaállítja a Budapesti Zsinat által 1891-ben megszüntetett szupplikáció intézményét.
1950/51. Ebben a tanévben a sárospataki tanítóképző „állami pedagógiai gimnázium”-ként működik.
1951
febr. 8–28. A második kántorelőképző tanfolyam a Sárospataki Református Főiskola Teológiai Akadémiáján, hallgatók száma: 38 fő.
márc. 1–21. A harmadik, egyben utolsó kántorelőképző tanfolyam a Sárospataki Református Főiskola Teológiai Akadémiáján, hallgatók száma: 44 fő.
júl. 25. A Református Egyetemes Konvent Elnökségi Tanácsának Bereczky Albert püspök, egyházi elnök és Kiss Roland főgondnok, világi elnök által aláírt, 844/1951.I. sz. levele elrendeli a Sárospataki Református Főiskola Teológiai Akadémiája a képzés felfüggesztését, a következő tanévnyitó elhalasztását és a hallgatók Budapestre vagy Debrecenbe irányítását.
jún. 25. Elhunyt Elekes Imre (1872–1951), volt pataki gimnáziumi és Angol internátusi igazgató, főiskolai közigazgató, életének 79. évében.
aug. 31. A Sárospataki Református Kollégium Teológiai Akadémiája „felfüggeszti” működését a Református Egyetemes Konvent Elnökségi Tanácsának 1951. júl. 24-ei határozata alapján.
okt. 15. A Tiszáninneni Református Egyházkerület Közgyűlése kinyilvánítja, hogy továbbra is ragaszkodik a pataki Teológia fennmaradásához, és kéri, hogy a képzés mihamarabb, de legkésőbb 1952 szeptemberében újrainduljon.
okt. 22. Az egyházkerületi határozat alapján a Debrecenben tanuló volt pataki teológusok egy csoportja visszatér Sárospatakra és kérik a tanév megnyitását („Exodus”). Ennek megerősítésére delegációt küldenek a Budapesten ülésező Konventhez.
okt. 24. A Konvent tiltó határozata nyomán a teológusok visszatérnek Debrecenbe. Ügyükben fegyelmi eljárások indulnak, amelynek eredményeként a hallgatók különböző fokozatú fegyelmi büntetésben részesülnek.
dec. 4. A Tiszáninneni Református Egyházkerület Közgyűlése tudomásul veszi a pataki Teológia bezárására vonatkozó zsinati álláspontot.
1951/52. E tanévtől a a sárospataki tanítóképző elnevezése: Sárospataki Állami Tanítóképző.
1952
jún. Elhunyt Dávid Zoltán (1882–1952), ny. pataki gimnáziumi tanár, a volt Pataki Diákok Országos Szövetsége ellenőre, életének 71. évében.
jún. 19. A Református Egyetemes Konvent „javasolja” a Tiszáninneni Református Egyházkerületnek, hogy kérje a kormánytól a Sárospataki Református Kollégium gimnáziuma és az internátusok állami kezelésbe vételét.
jún. 27. A Tiszáninneni Református Egyházkerületi Tanács, valamint a Sárospataki református Kollégium Igazgatótanácsa felkéri a Konventet, hogy tegyen lépéseket a kormánynál a Sárospataki Református Kollégium gimnáziuma és internátusai állami kezelésbe vételére.
júl. 4. Aláírják az átadás-átvételi jegyzőkönyvet a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma állami tulajdonba vételéről. Csak a kollégiumi Nagykönyvtár és a gyűjtemények maradnak egyházi tulajdonban, minden más szervezeti és gazdasági egységet (gimnázium, internátusok, kórház, iskolakert, lakások, ingatlanok, stb.) államosítanak.
aug. 1. Állami kezelésbe kerül a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, új neve: Rákóczi Gimnázium. Igazgató: Komáromy Béla. A Kossuth Internátusból Kossuth Diákotthon, a Humán Internátusból Erdélyi János Diákotthon, a volt Teológiai Internátusból középiskolai diákotthon lett. A Rákóczi Gimnáziumban, a zavartalan átállás céljából, igazgató-helyettesi posztot vállal az addigi igazgató, Szabó Gyula.
szept. 9. A Református Egyetemes Konvent Elnökségi Tanácsa állást foglal a Tiszáninneni Református Egyházkerület megszüntetése mellett.
okt. Megalakul a Pataki Diákok Baráti Társasága Miskolci Csoportja a diósgyőri Hámor Étteremben, mintegy 25-30 fő részvételével. A csoport vezetője Palumby Gyula, segítői Fodor Lajos és Demeter Gyula. Az alapításban közreműködött még Gaál Elek és Prónay Gábor.
okt. 3. A Tiszáninneni Református Egyházkerület rendkívüli közgyűlése határozatilag kéri a Zsinatot a tiszáninneni egyházmegyék elcsatolására.
okt. 30. A Magyarországi Református Egyház Zsinata az egyházkerületek beosztásának megváltoztatásáról szóló 1952. évi III. egyházi törvénycikkel megszünteti a Tiszáninneni Református Egyházkerületet (hatályba lép 1952. november 20-án). Ezzel megszűnik a formálisan már lemondatott Enyedy Andor püspöki, valamint Horváth Elemér főgondnoki tisztsége. A Tiszáninneni Egyházkerülethez tartozó négy egyházmegye közül hármat (abaúji, borsodi, zempléni) a Tiszántúli (1953. április 23-tól Tiszavidéki), egyet (hevesi) a Dunamelléki Egyházkerülethez csatolnak.
1952/53. A tanév során a Rákóczi Gimnáziumban 11 osztályban 412 diák tanul, a tantestület létszáma 16 fő.
1953
az év során A Pataki Diákok Baráti Társasága Miskolci Csoportja tagjai a továbbiakban a belvárosi Arany Csillag étteremben gyűlnek össze.
1954
febr. 7. Elhunyt Gulyás József (1885–1954), ny. pataki gimnáziumi tanár, könyvtáros, életének 69. évében.
az év során A Pataki Diákok Baráti Társasága Miskolci Csoportja ettől kezdve évente kétszer, ősszel és tavasszal tart baráti találkozót.
az év során Meghal Vincze Károly főesperes, az amerikai Pataki Diákok Köre vezetője, aki nem választás útján, hanem a közösség elfogadása révén lett vezető. Utódává Bertalan Imrét választják. A kör évente nagy találkozót szervez.
az év során Sárospatakon a Tanítóképző udvarán felavatják a Pedagógus nő c. szobrot, alkotója Ispánky József. Állíttatta a megyei tanács, a szobor a szerencsi óvónőképzőből került át.
1955
febr. Elhunyt Marton János (1879–1955), ny. pataki teológiai tanár, lapszerkesztő, életének 76. évében.
júl. 1. Hatályba lép az egyesületekről szóló 1955:18. tvr., amely szerint egyesület csak a népi demokrácia céljainak megvalósítása érdekében alakítható. A belügyminiszter helyett a felügyeletet a tanácsok, illetve az ágazati miniszterek veszik át. Az egyesületi minta-alapszabályról szóló 77.000/1922. B.M. körrendelet csak ekkor veszti hatályát.
1956
máj. A Rákóczi Gimnázium folyosóján elhelyezik A sárospataki kollégium nagy tanítványai c. névsort, amely – időrendi sorrendben – 86 nevet tartalmaz, közülük kiemelve II. Rákóczi György, Bethlen Miklós, Bessenyei György, Kazinczy Ferenc, Csokonai Vitéz Mihály, Fáy András, Tompa Mihály, Erdélyi János, Izsó Miklós, Szemere Bertalan, Gárdonyi Géza, Komáromi János, Móricz Zsigmond, külön kiemelve Kossuth Lajos nevét.
máj. Megjelenik a 425 éves a Sárospataki Rákóczi Gimnázium c. füzet, 1200 példányban. Kiadja a Tankönyvkiadó Vállalat, Budapest, 1956. Terjedelem: 12 o.
máj. A Család és Iskola VII. évf. 5. számának 8–9. oldalain megjelenik Hegyi József „hej, pataki diákok…” c. fényképes cikke város és a 425. éves iskola történetéről.
máj. 14. Hegedüs András miniszterelnök 0149/Kit. A-1209/2/956/Tük. számú átirata a Népköztársaság Elnöki Tanácsához, amelyben az Oktatási Minisztérium felterjesztésére és a minisztertanács határozatára hivatkozva kéri A Munka Vörös Zászló Érdemrendje kitüntetés adományozását a sárospataki Rákóczi Gimnáziumnak, 425. alapítási évfordulója alkalmából.
máj. 15. A Nevelők Lapja XII. évf. 10. számának 1. oldalán megjelenik Deme László nyelvész Üdvözlet 425. éves iskolámnak c. cikke. A Köznevelés XII. évf. 10. számának 222–224. oldalain megjelenik Komáromy Béla Sárospatak jubileuma c. cikke, iskolatörténeti áttekintéssel és a május 20-ai programok előzetesével.
máj. 18. A Népköztársaság Elnöki Tanácsa a 6-9/5/1956. NET. sz. határozatával „érdemes és eredményes munkássága elismeréséül” a Munka Vörös Zászló Érdemrendje kitüntetést adományozza a sárospataki Rákóczi Gimnáziumnak, alapításának 425. évfordulója alkalmából.
máj. 20. Ünnepség a Rákóczi Gimnázium alapításának 425. évfordulója alkalmából Sárospatakon. Programok: reggel: csengőbúcsú. Délelőtt a gimnázium Dísztermében: megnyitó: Deme László, a megyei tanács elnökhelyettese; a gimnázium és a tanítóképző énekkarának hangversenye; Képes Géza ódája; Komáromy Béla gimnáziumi igazgató ünnepi beszéde. Délután: testnevelési bemutató az Iskolakertben. Este: irodalmi és zenei est a díszteremben: megnyitó: Király István, közreműködik. Képes Géza, Szabó Ernő, Fekete Gyula, Béres Ferenc, Mészöly Dezső, Koroda Miklós; tánc a Mudrány étteremben. Folyamatosan: Iskolatörténeti kiállítás a Zrínyi kollégiumban, rendezte Bertha Zoltán és Nagy Dezső.
jún. 17. Elhunyt (Homoródszentpáli) H. Bathó János (1872–1956), volt pataki gimnáziumi zenetanár, életének 84. évében. Ő volt a szerzője a Bodrog partján vagy egy város; a Kezemben van már az úti levelem; és a Válásra int immár az óra kezdetű diákdaloknak.
jún. 22. A Színház és Mozi IX. évf. 25. számának 8. oldalán megjelenik Koroda Miklós Pataki öregdiákokkal az „Erdélyi kolostor”-ban c. cikke, a 425. éves évfordulóról szóló beszámolóval, benne Béres Ferenc, Mészöly Dezső, Pécsi Sándor és Koroda személyes élményeivel.
nov. 23. Elhunyt Horváth Elemér (1879–1956) volt tiszáninneni főgondnok, életének 78. évében.
dec. 21. A Magyarországi Református Egyház Zsinati Tanácsa visszaállítja a Tiszáninneni Református Egyházkerület önállóságát. A döntés hatályba lép 1957. január 1-jén.
az év során Megjelenik Román János: A sárospataki kollégium c. munkája. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, Budapest, 1956. Terjedelem: 48 o.
1956–57 fordulóján A Pataki Diákok Baráti Társasága Miskolci Csoportja összejövetelei szüneteltek.
1957
jan. 6. Az Észak-Magyarország c. napilapban Csala László: Gondolatok az Alma Mater körül c. cikkében beszámol a pataki diákélet elhalásáról, idézve egy 1955-ben érettségizett diák véleményét, akinek nem maradtak szép emlékei Patakról.
márc. 19. Elhunyt Bálint József (1886–1957), volt pataki gimnáziumi rajztanár és festőművész, életének 71. évében.
jún. Megjelenik a 100 éves a Sárospataki Tanítóképző. Emlékkönyv. Sárospataki Nevelő 1. szám c. kiadvány. Kiadja a Sárospataki Állami Comenius Amos János Tanítóképző Intézet. Terjedelem: 32 o. A kötet tartalmazza a 100 éves jubileumi ünnepségek programját.
jún. 23–26. Ünnepi rendezvények a fennállásának 100. évfordulóját ünneplő Sárospataki Állami Tanítóképzőben, amely ez alkalomból felveszi a Sárospataki Állami Comenius Amos János Tanítóképző Intézet nevet. Program:

23-án: régi és mai gyakorló iskolások találkozója.

24-én: évfolyam találkozók.

25-én: évfolyam találkozók; jubileumi ünnepély (beszédet mond: Zilahi Ferenc igazgató, Bizó Gyula min. osztályvezető, Hetényi György megyei művelődésügyi osztályvezető, Kecskeméti Pál KISZ-titkár), közben kórusművek, szavalatok, jutalmak átadása, egyéb köszöntések; közebéd; évfolyam találkozók; testnevelési bemutató; vacsora; műsoros est a Murány-teremben: ének- és zeneszámok, felolvasások, táncmulatság.

26-án: évfolyam találkozók.

jún. 25. Kállai Gyula művelődésügyi miniszter a Sárospataki Komenius Amos János Tanítóképzőt (sic!) „fennállásának 100-ik évfordulója alkalmából, a magyar tanítóképzés terén elért kiváló eredményéért” kitüntető elismerésben (oklevél) részesíti.
okt. 8. A Tiszáninneni Református Egyházkerület egyházközségeinek szavazatai alapján püspökké választják a volt pataki diák Darányi Lajos sárospataki lelkészt, zempléni esperest, főgondnokká Dienes Istvánt. Mindkettőjüket nov. 5-én iktatják be.
1958
március Sárospatakon 24 napos, 120 órás, bentlakásos népfőiskolai tanfolyamot szervez a Hazafias Népfront megyei bizottságának kezdeményezésére a megyei tanács VB, szervezője a megyei tanács népművelési csoportja. Az előadások helyszíne a gimnázium épülete, a hallgatók szállása a művelődési otthon két szobája, az előadók elsősorban a gimnázium tanárai. A 16 zempléni, abaúji, borsodi faluból érkezett hallgatók létszáma: 27 fő, 16-38 év közöttiek, átlagéletkoruk 20-22 év. Mind földművesek, köztük nyolcan tsz-tagok, ebből három elnök. Végzettségük elemi vagy általános iskola. A tanfolyamról megjelent: Faragó Vilmos: A pataki példa = Népművelés, V. évf. 4. szám, 1958. április, 9. o.
okt. 13. Elhunyt Trócsányi József (1881–1958), volt pataki jogakadémiai, majd teológiai jogtanár, a volt Pataki Diákok Országos Szövetsége ügyvezető elnöke, életének 78. évében.
az év során Első alkalommal találkoznak a Sárospataki Népfőiskola volt hallgatói Kovács Károly poroszlói lakásán, a későbbi években másoknál is, családtagjaikkal együtt. A kapcsolattartásnak 1974-ig ez a formája működik.
az év során Sárospatakon, a Rákóczi u. 5. számú házon felavatják a volt pataki diák és tanár Erdélyi János emléktábláját. Állíttatta a Rákóczi Múzeum Baráti Köre. Avatóbeszédet mond Ortutay Gyula.
az év során Megjelenik Tamaskó Ödön Zempléni hegység c. tájmonográfiája, amelynek 63-66. oldalain a pataki Kollégium történetéről, volt tanárairól és diákjairól is szó esik. Bibliotheca Kiadó, Budapest, 1958. Terjedelem: 116 o.

Megjelenik a Zempléni hegység c. útikalauz. Szerkesztette: Nagy Lajos, Sport Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 1958. Terjedelem: 208+XVI. o. A szerzők közül pataki öregdiákok és/vagy tanárok: Hegyi József, Román János, Szabó Gyula, Újszászy Kálmán, valamint Dévai Jenő (fotó).

1959
júl. 1. A sárospataki tanítóképző ingatlanát a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tanács VB Művelődésügyi Osztályának kezeléséből átveszi maga a tanítóképző.
szept. 1. A Sárospataki Állami Comenius Amos János Tanítóképző Intézet átszervezésével létrejön a Sárospataki Felsőfokú Tanítóképző Intézet, az 1958. szept. 6-án kihirdetett 1958:26. tvr. alapján. A kifutó évfolyamok a régi rend alapján fejezik be tanulmányaikat. Hallgatók létszáma: 52 fő.
okt. 25. Kihirdetik a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959:IV. tv-t. (hatályos 1960. május 1-jétől), amelynek 597.§-a kimondja, hogy az alapítvány rendelését közérdekű célra való kötelezettségvállalásnak kell tekinteni. Az egyesületek jogállását a Ptk. VI. fejezet 6. pontja szabályozza.
az év során Benke Valéria művelődésügyi miniszter Sárospatakon hirdeti ki az ország első 10 „kollégium” rangra emelt középiskolai diákotthonát, amelyek között a Kossuth Lajos Diákotthon is helyet kap. Ettől kezdve Állami Kossuth Lajos Középiskolai Fiúkollégium az intézmény neve.
az év során A Pataki Diákok Baráti Társasága Miskolci Csoportja működése ettől kezdve folyamatos. A találkozók helyszínei változóak. A szervezőmunkába később bekapcsolódnak Nagy Sándor, Szűcs Ilonka. A csoport OTP-számlát nyit. A találkozók helyszíne a Vörösmarty Művelődési Ház.
1960
ápr. 12. Kihirdetik a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959:IV. tv. hatályba lépését és az átmeneti intézkedéseket meghatározó 1960:11. tvr-t (Ptké.), amelynek 91.§-a kimondja, hogy a Ptk. hatályba lépésekor létező alapítványokra a korábbi jogszabályokat kell alkalmazni.
ápr. 27. Elhunyt Novák Sándor (1877–1960), volt pataki gimnáziumi igazgató és közigazgató, a volt Pataki Diákok Országos Szövetsége főtitkára, életének 83. évében.
jún. 5. Harsányi István kezdeményezésére első ízben találkoznak a fővárosi illetőségű öregdiákok a budapesti Rózsadomb Étteremben, egy pohár borra, egy kis beszélgetésre. Informálisan megalakul a Sárospataki Diákok Budapesti Baráti Társasága.
okt. A Sárospataki Diákok Budapesti Baráti Társasága 2. összejövetele.
az év során „Kollégium” címet és nevet kap az Erdélyi János Diákotthon.
1961
márc. 1. A Sárospataki Diákok Budapesti Baráti Társasága 3. összejövetele ettől kezdve a Béke Szálló Sárga termében. Később nyomtatott kártya készül, a rendezőség nevében aláírója: Kocsis Elemér. Kialakul az összejövetelek rendje: minden február, június és október első szerdáján.
jún. 7. A Sárospataki Diákok Budapesti Baráti Társasága 4. összejövetele. jelen van: mintegy 250 fő.
jún. A Valóság 1961/6. számának 71–86. oldalán megjelenik Sas Judit A magyar népfőiskolák története c. tanulmánya, amely a mozgalom felszámolása óta először hívja fel a figyelmet a népfőiskolák pozitív jellemzőire, s közli, hogy országosan mintegy 10 ezer népfőiskolás hallgató volt.
szept. 29. Az első értekezlet a sárospataki községi KISZ-szervezetnél a Sárospataki Diáknapokról.
okt. A Sárospataki Diákok Budapesti Baráti Társasága 5. összejövetele.
nov. „Kollégium” címet és a Zrínyi Ilona elnevezést kapja a Rákóczi Gimnázium harmadik diákotthona.
dec. Megjelenik az első Kulturális Szemle Sárospataki Diáknapok c., nyolcoldalas, részletes felhívás 250 példányban, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár megyék középiskoláihoz. Aláírók: KISZ Borsod Megyei Bizottsága, Borsod Megyei Tanács VB Művelődésügyi Osztálya, Állami Rákóczi Általános Gimnázium KISZ-szervezete, igazgatója és tanári kara. A felhívásban az általános bevezető után ismertetik az irodalmi pályázat, versmondás, irodalmi színpad, néprajzi pályázat, szólének, szólóhangszer, énekkar, néptánc kategóriák tudnivalóit. Nevezési határidő: 1962. márc. 15. A rendezőbizottság a Rákóczi Gimnáziumban működik.
az év során Megjelenik a volt pataki diák Hustáci Sándor Névtelenek c., részben Sárospatakon játszódó 1919-es munkásmozgalmi regénye. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1961. Terjedelem: 372 o.
1962
febr. 5. A Sárospataki Diákok Budapesti Baráti Társasága 6. összejövetele.
ápr. A Valóság folyóirat V. évf. 4. számában (60-69. o.) megjelenik Lázár István Kiált Patak vára c. szociográfiája, amelyben az öregdiákok szerepéről, hagyományairól, találkozóiról is szó esik.
máj. 25–27. I. Sárospataki Diáknapok. Résztvevők: Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár megyéből és két városból (Debrecen, Miskolc) 30 középiskola (különböző források szerint) 1300-1500 diákja. A seregszemlét irodalmi, néprajzi és képzőművészeti pályázatokkal, vers, színjátszó, szólóének, szólóhangszer, énekkar, néptánc, zenekar, társastánc kategóriákban rendezik meg. A legeredményesebben szereplő iskola vándorserlegét első ízben a Rákóczi Gimnázium nyerte. Tudósítás jelenik meg a programról az Észak-Magyarország május 29-ei számában, Hegyi József tollából.
jún. 6. A Sárospataki Diákok Budapesti Baráti Társasága 7. összejövetele.
júl. A Népművelési Tájékoztató 1962. 7. számában (12-13. o.) megjelenik Pászti Miklós: Ifjú muzsikusok a „Sárospataki Diáknapok”-on című beszámolója a zenei versenyekről.
szept. A Rákóczi Gimnáziumban újraindul az angol nyelvi tagozat.
okt. 1. E. Kovács Kálmánt a Sárospataki Tanítóképző Intézet tanárává nevezik ki, ahol 1972-ben történt nyugdíjazásáig dolgozik.
okt. 1. A sárospataki tanítóképző könyvtárának vezetését az eddig órakedvezményes pedagógusok helyett főhivatású könyvtáros veszi át.
okt. 3. A Sárospataki Diákok Budapesti Baráti Társasága 8. összejövetele, a napló megnyitása. 40 fő írja alá. A résztvevők ettől kezdve folyamatosan ebben rögzítik a találkozók programját és a megjelentek névsorát. Utóbb levelek, újságcikkek, fotók kerülnek a kötet(ek)be.
1963
febr. 6. A Sárospataki Diákok Budapesti Baráti Társasága 9. összejövetele.
máj. 23–26. II. Sárospataki Diáknapok. Résztvevők öt megyéből (Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár, Heves, Nógrád) 50 középiskola 3000 (más adat szerint 2500) diákja. A Diáknapokat ettől kezdve 1991-ig rendezik meg, csak a páratlan számú években.
jún. 5. A Sárospataki Diákok Budapesti Baráti Társasága 10. összejövetele.
jún. Sárospatakon hat évfolyam közös találkozója alkalmából a megalakul a Pataki Diákok Baráti Társasága. Székhely: Kossuth Kollégium. Cél: a jelenlegi pataki iskolák és a város erkölcsi és anyagi támogatása, a pataki iskolák múltja, haladó hagyományainak ápolása, a pataki öregdiákok összegyűjtése és baráti kapcsolatok fenntartása. A körlevélben a csatlakozást a körzeti összejöveteleken való részvételben javasolják, éves tagdíjként 10 Ft hozzájárulást kérnek. Szervező bizottság: Újszászy Kálmán elnök, Ruszkay András ügyvezető elnök, Telegdi Imre titkár, Szakolczay Lajos jegyző, Vitányi Bertalan pénztáros, Demeter Gyula, Eördögh László, Hajdú András, Harsányi István, Hegyi József, Horkay László, Kocsis Elemér, Magossányi Sándor, Polányi Aranka, Szepsy László tagok. A rendelkezésre álló öregdiák címtár 448 nevet tartalmaz. A Társaság saját nevén Sárospatakon csekkszámlát nyit és postafiókot bérel.
okt. 2. A Sárospataki Diákok Budapesti Baráti Társasága 11. összejövetele, 89 résztvevővel.
okt. 13. A minisztertanács határozatot hoz a Magyar UNESCO Bizottság átszervezéséről, létrejön a Bizottság titkársága. Főtitkárnak Maller Sándort nevezik ki, aki 1978-ig tölti be e posztot.
dec. 10. A Sárospataki Öregdiákok Debreceni Baráti Körének alakuló estje, 27 fő részvételével. Később az átlag 30-50 fő között mozog. (A lényeges eltéréseket később közöljük.) A kör vezetője Horkay László. A találkozók helyszíne a Kossuth u. 1. szám alatti Ifjúsági Klub. A találkozókat ezután évente kétszer, tavasszal és ősszel tartják.
az év során A Sárospataki Diákok Budapesti Baráti Társasága ráirányítja a közfigyelmet Sárospatak problémáira, amely alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tanács 1964-ben dönt arról, hogy Sárospatakot kiemelt nagyközségként kell kezelni.
az év során A sárospataki Rákóczi Gimnázium elnevezése sárospataki Rákóczi Gimnázium és Szakközépiskolára változik, és 1972-ig így marad.
1964
febr. 5. A Sárospataki Diákok Budapesti Baráti Társasága 12. összejövetele. Program: beszámoló a Rákóczi Gimnázium mai életéről, jelen volt Újszászy Kálmán Nagykönyvtár igazgató és Gergely Károly gimnáziumi igazgató.
márc. 7. A Sárospataki Öregdiákok Debreceni Baráti Körének 2. klubestje. Program: Bencsik István: Indiai és indonéziai útibeszámoló.
máj. 12. Sárospatakon ülést tart a Pataki Diákok Baráti Társasága vezetősége. Jelen van: Ruszkay András, Hegyi József, Ködöböcz József, Polányi Aranka, Telegdy Imre, Vitányi Bertalan, Szakolczay Lajos, Újszászy Kálmán. Napirend: pénzügyi jelentés, emléktáblák, folyó ügyek.
máj. 18. Elhunyt Dienes István (1902–1964) tiszáninneni főgondnok, életének 62. évében.
jún. 3. A Sárospataki Diákok Budapesti Baráti Társasága 13. összejövetele.
júl. 1. Darányi Lajos tiszáninneni püspök nyugalomba vonul.
aug. 20. A volt pataki népfőiskolások közül Jakab Sándor, É. Kovács László, Kovács Károly és Varga András családjaikkal találkoznak Kovács Károly poroszlói otthonában. Ez az első informális népfőiskolás baráti találkozó, a résztvevők elhatározzák, hogy a továbbiakban minden aug. 20-án más-más családnál találkoznak.
okt. 2. A Tiszáninneni Református Egyházkerület közgyűlése a volt pataki diák Ráski Sándort püspökké, a szintén volt pataki diák Újszászy Kálmánt, a pataki Nagykönyvtár igazgatóját főgondnokká választja. Mindkettőjüket okt. 27-én iktatják be.
okt. 7. A Sárospataki Diákok Budapesti Baráti Társasága 14. összejövetele.
nov. 13. A Sárospataki Öregdiákok Debreceni Baráti Körének 3. klubestje,55 fő részvételével. Program: Jurcsák László: Beszámoló a nyári pataki találkozóról; majd Kukri Ferenc 1906. október 6-ról szóló emlékiratát felolvasta Horkay László.
dec. Maller Sándor közreműködésével a Rákóczi Gimnázium UNESCO-asszociált iskolává válik.
az év során A Pataki Diákok Baráti Társasága éves bevétele 4048 Ft. Kiadások: tanársírok gondozása, pályamunkák, adminisztrációs költségek. A pataki anekdotakincs III. kötetére 2000 Ft elkülönítve.
1964/65. E tanévben a Rákóczi Gimnázium létszáma eléri a csúcsot: 32 osztályban 1150 diákot 68 tanár tanít.
1965
febr. 3. A Sárospataki Diákok Budapesti Baráti Társasága 15. összejövetele. Elhatározzák, hogy a jövőben pályázatokat hirdetnek a Rákóczi Gimnázium tanulóinak.
febr. 20. Elhunyt Szabó Zoltán (1902–1965), volt pataki teológiai tanár, a népfőiskola egyik alapítója, volt országgyűlési képviselő, életének 63. évében.
márc. 5. A Sárospataki Öregdiákok Debreceni Baráti Körének 4. klubestje. Program: Jeney András angliai útibeszámolója.
máj. 27–30. III. Sárospataki Diáknapok. Résztvevők öt megyéből (Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár, Heves, Nógrád) és két megyei jogú városból (Debrecen, Miskolc) 72 középiskola 3100 diákja, köztük először a szakmunkásképzősök is. A Diáknapok alatt első ízben kerül sor pataki öregdiák találkozóra.
jún. 2. A Sárospataki Diákok Budapesti Baráti Társasága 16. összejövetele.
aug. 20. A négy volt pataki népfőiskolás (Jakab Sándor, É. Kovács László, Kovács Károly, Varga András) családi találkozója Noszvajban, Jakab Sándoréknál. A februárban ott eltemetett Szabó Zoltán sír megkoszorúzása.
okt. 6. A Sárospataki Diákok Budapesti Baráti Társasága 17. összejövetele, 108 résztvevővel.
nov. 5. A Sárospataki Öregdiákok Debreceni Baráti Körének 5. klubestje. Program: Sőreghy János: Pataki emlékeim.
az év végén A Sárospataki Öregdiákok Debreceni Baráti Körének névsora szerint a debreceni lakhelyű pataki öregdiákok száma 87 fő, vidékiek (Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár megyéből) 32 fő.
az év során Megjelenik A Sárospataki Tanítóképző Intézet évkönyve 19591965 c. kiadvány. Szerkesztő bizottság: Komáromy Béla, Ködöböcz József, Mátray László, Szeléndi Gábor. Kiadja a Sárospataki Tanítóképző Intézet, 1965. Terjedelem: 48 o.
1966
febr. 2. A Sárospataki Diákok Budapesti Baráti Társasága 18. összejövetele Hungária Kávéház erkélyén, amely a továbbiakban is helyszínül szolgál. Pénz- és könyvjutalmak küldése ettől kezdve évente a Rákóczi Gimnázium legjobb közösségi munkát végzett érettségiző diákjainak, osztályonként egy főnek, akiket titkos szavazással a diákok válsztanak.
febr. 22. A Pataki Diákok Baráti Társasága pályatételeket tűz ki tanítóképzősök és gimnazisták számára, 200-300 Ft-os díjazásokkal, április 30-ai határidővel.
márc. 4. A Sárospataki Öregdiákok Debreceni Baráti Körének 6. klubestje, 62 fő részvételével. Program: Ruszkay András: A mai pataki iskola.
jún. 1. A Sárospataki Diákok Budapesti Baráti Társasága 19. összejövetele.
jún. 26. Sárospatakon, a Rákóczi u. 44. számú házon felavatják Novák Sándor, volt pataki gimnáziumi igazgató emléktábláját. Állíttatta a Pataki Diákok Baráti Társasága és a Hazafias Népfront. Beszédet mond Orbán István. (A házat később lebontották, a tábla a helyére épült társasház falára került.)
júl. 11. Elhunyt Enyedy Andor (1888–1966) volt tiszáninneni püspök, életének 78. évében.
szept. Megindul az emelt óraszámú angol nyelvi tagozat a Rákóczi Gimnáziumban, országos beiskolázással.
okt. 5. A Sárospataki Diákok Budapesti Baráti Társasága 20. összejövetele.
nov. 4. A Sárospataki Öregdiákok Debreceni Baráti Körének 7. klubestje. Program: Magyar Zoltán előadása az általa kitalált romanid nyelvről.
az év során Megjelenik a volt pataki diák Koroda Miklós Pataki tengerészek. Újmódi kópéregény c., Sárospatakon játszódó ifjúsági regénye. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1966. Terjedelem: 344 o.
az év során A Pataki Diákok Baráti Társasága nyomtatott kisméretű kártyát készíttet, előlapján a Kollégium főépülete és a „Téged is vár a Pataki Diákok Baráti Társasága, Sárospatak, Pf. 25.” felirat, hátoldalán: „Állandó összejövetelek: Budapesten a Hungária kávéházban június, október, február első szerdáján – Miskolcon Avas szálló Lőcsei éttermében június, október, február első csütörtökén – Debrecenben Kossuth u. 1. (Kultúrteremben) március és november első péntekén – Sárospatakon június végén érettségi találkozón.”
1966/67. A tanév során megindul a Látókör c. ismeretterjesztő programsorozat a Rákóczi Gimnáziumban, amelynek keretében 1977-ig havonta-kéthavonta számos pataki öregdiák előadására is sor kerül.
1967
febr. 1. A Sárospataki Diákok Budapesti Baráti Társasága 21. összejövetele. Újabb pénzjutalom alapítása, közösségi munkáért, érettségizőknek.
márc. 3. A Sárospataki Öregdiákok Debreceni Baráti Körének 8. klubestje, 62 fő részvételével. Program: Maller Sándor: A Magyar UNESCO Bizottság munkájáról.
ápr. 15. Gergely Károly köszönőlevele a Sárospataki Diákok Budapesti Baráti Társaságához a gimnáziumi jutalmak miatt, és meghívó az érettségi „nagy találkozóra”.
máj. 25–28. IV. Sárospataki Diáknapok. Résztvevők: Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár megyéből és két megyei jogú városból (Debrecen, Miskolc) 64 középiskola 2200 diákja. Az ifjúsági nagygyűlés előadója Méhes Lajos, a KISZ Központi Bizottságának első titkára.
jún. 7. A Sárospataki Diákok Budapesti Baráti Társasága 22. összejövetele.
aug. 17. Elhunyt Tárczy Árpád (1889–1967), volt pataki gimnáziumi igazgató, életének 78/79. évében.
aug. 20. A négy volt pataki népfőiskolás (Jakab Sándor, É. Kovács László, Kovács Károly, Varga András) családi találkozója Hatvanban, Varga Andráséknál.
szept. A sárospataki tanítóképző eddig csak alsó tagozattal működő gyakorló általános iskolájában megindítják az 5-8. osztályokat.
okt. 4. A Sárospataki Diákok Budapesti Baráti Társasága 23. összejövetele.
okt. 6. A Sárospataki Öregdiákok Debreceni Baráti Körének 9. klubestje. Program: Dorka Béla: Debrecen jövőjéről.
az év során Elhunyt Zilahy Ferenc (1904–1967), volt pataki tanítóképző intézeti igazgató, majd gimnáziumi tanár, életének 63/64. évében.
az év során Sárospatakon első alkalommal rendezik meg a Sárospataki Kulturális és Tudományos Napok (később Tudományos és Művészeti Hetek) c. rendezvényt, amelynek keretében pataki örediák művészek is bemutatkoznak. Az évenként rendezett program 1975-ben megszűnik.
az év során Sárospatakon, a Rákóczi u. 32. számú házon felavatják a volt pataki diák Patay István, 1848-as ezredes emléktábláját. Állíttatták a város dolgozói.
1968
febr. 7. A Sárospataki Diákok Budapesti Baráti Társasága 24. összejövetele.
márc. 1. A Sárospataki Öregdiákok Debreceni Baráti Körének 10. klubestje. Program: Csatári Béla: Görögországi útibeszámoló.
márc. 17. A Béres Ferenc magángyűjteményéből kialakított Sárospataki Galéria megnyitása a Rákóczi-várban. Beszédet mond Pogány Ö. Gábor, a Magyar Nemzeti Galéria főigazgatója.
jún. 5. A Sárospataki Diákok Budapesti Baráti Társasága 25. összejövetele.
júl. 4. A Népszabadság XXVI. évf. 155. számában megjelenik Szluka Emil Sárospatak: a lehetőségek városa c. cikke (6. o.).
aug. 4. A Magyar Nemzet XXIV. évf. 182. számában megjelenik Harsányi István Milyen város lesz Sárospatak? c. cikke (11. o.).
júl. ???? A Magyar Hírlap I. évf. 56. számában megjelenik Gál Zoltán Egy nap Sárospatak városában c. cikke (4. o.).
aug. 11. Az Északmagyarország XXIV. évf. 188. számában megjelenik Hegyi József: Sárospatak – város c. cikke (6. o.).
aug. 19. Az Északmagyarország XXIV. évf. 195. számában Új városunk Sárospatak címmel cikk- és képösszeállítás jelenik meg a város életáről, benne az Iskolakertről (6. o.).
aug. 20. A Népköztársaság Elnöki Tanácsa várossá nyilvánítja Sárospatakot. A Városi Tanács elnöke az 1967. január óta községi tanácselnök Tóth József. Az ezt megalapozó társadalmi beadványok és küldöttségek szervezésében Béres Ferenc, Harsányi István és Pécsi Sándor jártak az élen. Az ünnepség helyszíne a Rákóczi-vár lovagterme. Műsor: Barsi Ernő összeállításában és vezényletével első ízben hangzanak fel nyilvánosan a 18. századi sárospataki diákdalok, a győri tanítóképző hallgatóinak előadásában. Az ünnepi beszédet Cseterki Lajos, az Elnöki Tanács titkára tartja. Az eseményről Nagygyűlés Sárospatakon címmel részletes beszámoló jelenik meg az Északmagyarország augusztus 22-i, XXIV. évf. 196. számában (1. és 3. o.).
aug. 20. A négy volt pataki népfőiskolás (Jakab Sándor, É. Kovács László, Kovács Károly, Varga András) családi találkozója Gömörszöllősön, É. Kovács Lászlóéknál.
aug. 22.
szep. 15. A Reformátusok Lapja c. hetilap XII. évf. 38. számában megjelenik Koncz Sándor: Sárospatak újra város c. cikke (1. o.).
szept. A Napjaink c. folyóirat VII. évf. 9. számában megjelenik Körmöczy László: A hetvenedik magyar város c. cikke Sárospatakról (12. o.).
okt. 2. A Sárospataki Diákok Budapesti Baráti Társasága 26. összejövetele.
okt. 11. A Sárospataki Öregdiákok Debreceni Baráti Körének 11. klubestje. Program: Ördögh László beszámolója a nyári pataki diáktalálkozóról.
nov. 9. A Művelődésügyi Minisztérium a sárospataki tanítóképző diákotthonát kollégiumá nyilvánítja.
az év során A sárospataki Rákóczi Gimnáziumban elkészül a nyelvoktatást segítő nyelvi laboratórium. Balesetveszély miatt lezárják Dísztermet, és megkezdődik a felújítása.
az év során Sárospatakon az Iskolakertben felavatják a volt pataki diák Móricz Zsigmond mellszobrát, alkotója Andrássy Kurta János. Állíttatta a Pataki Diákok Baráti Köre kezdeményezésére a Képzőművészeti Alap.
az év során Az Erdélyi János- és Tompa Mihály-évfordulók jegyében egyaránt Sárospatakon tartja vándorgyűlését a Magyar Irodalomtörténeti Társaság, a Magyar Néprajzi Társaság és a Magyar Filozófiai Társaság.
az év során Tompa Mihály emlékkiállítás, megnyitja Horváth Márton, a PIM főigazgatója.
1969
febr. 5. A Sárospataki Diákok Budapesti Baráti Társasága 27. összejövetele.
márc. 7. A Sárospataki Öregdiákok Debreceni Baráti Körének 12. klubestje. Program: Horkay Barna: Pataki diákemlékeim.
máj. 29. – jún. 1. V. Sárospataki Diáknapok. Résztvevők: Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár megyéből és két megyei jogú városból (Debrecen, Miskolc) 71 középiskola 2300 diákja.
jún. 4. A Sárospataki Diákok Budapesti Baráti Társasága 28. összejövetele.
aug. 20. Több volt pataki népfőiskolás családi találkozója Sárospatakon, Újszászy Kálmánnál, az ő meghívására. Ez az első, „nagy diófa alatti” eszmecsere.
szept. 5. Elhunyt Szigethy Ferenc (1892–1969) költő, volt pataki diák, a Bodrog partján vagy egy város… és a Válásra int immár az óra… kezdetű diákdalok szövegírója, életének 78. évében.
szept. 17. Elhunyt Nagy Barna (1909–1969), volt pataki teológiai tanár, akadémiai és közigazgató, életének 61. évében.
szept. 19-21. Sárospataki Kulturális Napok, öregdiákok közreműködéssel.
szept. 21. Sárospatakon az Iskolakertben felavatják a volt pataki diák Komáromi János mellszobrát, alkotója Balázs István. Állíttatta a Pataki Diákok Baráti Körének kezdeményezésére a Képzőművészeti Alap. Beszédet mond Hegyi József gimnáziumi tanár.
szept. A sárospataki tanítóképző hallgatói létszáma: 189 fő.
okt. 1. A Sárospataki Diákok Budapesti Baráti Társasága 29. összejövetele.
okt. 3. A sárospataki tanítóképző kollégiuma felveszi Comenius nevét.
nov. 3. A Sárospataki Öregdiákok Debreceni Baráti Körének 13. klubestje. Program: Gabrielisz László beszámolója a nyári pataki diáktalálkozóról; Sőreghy János: A pataki jogászéletről.
nov. 14. A Sárospataki Diákok Budapesti Baráti Társasága klubestje a Hazafias Népfront I. kerületi Bizottsága I. Bem rkp. 6. szám alatti székházában. A helyiség igénybe vételét P. Csikai Miklós öregdiák, kerületi népfront titkár teszi lehetővé. A társaság felveszi a Sárospataki Öregdiákok Művészetbarát Köre elnevezést. Program: Harsányi István bevezetője; Halmy Miklós és Urbán György pataki származású festőművészek tárlatai (bemutatja: Néray Katalin); Béres Ferenc dalénekes műsora. A klubesteket ettől kezdve itt rendezik, a háziasszony Árváné Salacz Éva. Az előzetes programot a későbbiekben a Magyar Nemzet rövidhírként megjelenteti. A továbbiakban a klubesteknek mindig programjuk van, az összejöveteleket kötetlen formában, „fehér asztal mellett” tartják.
nov. 23. A Magyar Nemzet XXV. évf. 273. számában megjelenik Harsányi István A sárospataki öregdiákok tanulságos akciója c. cikke a Művészetbarát Körről, a patakiak tevékenységéről, s ebben utal a várossá nyilvánításban játszott közreműködésükre (8. o.).
ősz Emlékülés a sárospataki tanítóképzőben a felsőfokúvá válás 10. évfordulója alkalmából, társintézmények képviselőinek részvételével.
dec. 11. A Sárospataki Öregdiákok Művészetbarát Köre 2. klubestje. Program: Barsi Ernő: Pataki melodiárium; Tompa László: Századok – versek (bevezeti: Czine Mihály); Pataki festők tárlata: Bertha Zoltán, Debreczeni Zoltán, Czinke Ferenc, Halmy Miklós, Kovács Béla, Nagy Dezső, Nagy B. István, Urbán György, Takács Tamás alkotásainak bemutatója.
1970
jan. 30. A Sárospataki Öregdiákok Művészetbarát Köre 3. klubestje. Program: Pécsi Sándorral beszélget Harsányi István.
febr. 4. A Sárospataki Öregdiákok Művészetbarát Köre 30. összejövetele.
febr. 7–8. A Sárospataki Öregdiákok Művészetbarát Köre vezetői Sárospatakon, Bujdos János városi párttitkár és Tóth József tanácselnök meghívására találkoznak a város vezetőivel.
febr. 13. Budapesten, a XIV. Thököly út 147. szám alatt megnyílik a Sárospatak Étterem, célja Budapest–Sárospatak kapcsolatok ápolása. Üzletvezető: Bozzai János.
febr. 23. A Sárospataki Öregdiákok Művészetbarát Köre utólag nem számozott klubestje, az eredeti program közreműködője, Mészöly Dezső betegsége miatt. Helyette Urbán György Sárospatakon készített filmjeinek bemutatása.
márc. 6. A Sárospataki Öregdiákok Debreceni Baráti Körének 14. klubestje. Program: anekdoták gyűjtése A pataki diákvilág anekdotakincse készülő III. kötete számára.
márc. 7. A Sárospataki Öregdiákok Művészetbarát Körének vacsorája a Sárospatak étteremben.
márc. 18. A Sárospataki Öregdiákok Művészetbarát Köre 4. klubestje. Program: Béres Ferenc est.
ápr. 22. A Sárospataki Öregdiákok Művészetbarát Köre 5. klubestje. Program: Mészöly Dezső: Villon és a többiek.
ápr. Sárospatakon megindul a Sárospataki Krónika. A gimnáziumi ifjúság lapja. Szerkesztő és felelős kiadó: Hajdú István. Kiadja a Rákóczi Gimnázium. MTTH engedélyszám: II/1/ifj/42/970. A lap 1981-ig jelenik meg, a kezdetben havonta, majd változó periodicitással. Benne az öregdiákokkal kapcsolatos, illetve általuk írt cikkek, hírek, anekdoták is helyet kapnak.
ápr. Béres Ferencet Sárospatak Város Tanácsa díszpolgárrá választja.
máj. 20. A Sárospataki Öregdiákok Művészetbarát Köre 6. klubestje. Program: Képes Géza est.
jún. 3. A Sárospataki Öregdiákok Művészetbarát Köre 31. összejövetele.
jún. 12. A Sárospataki Öregdiákok Művészetbarát Körének vacsorája a Sárospatak étteremben.
jún. 21. Elhunyt Panka Károly (1882–1970), volt országgyűlési könyvtárigazgató, a budapesti Pataki Diákok Szövetsége (1921–29), majd a Pataki Diákok Országos Szövetsége Budapesti Egyesülete (1929–43) elnöke, a Pataki Diákok Országos Szövetsége (1928–43) társelnöke, életének 88. évében.
aug. 20. Nyolc volt pataki népfőiskolás családi találkozója Budán, Jakab Sándoréknál.
okt. 2. A Sárospataki Öregdiákok Debreceni Baráti Körének 15. klubestje. Program: beszélgetés öregdiák emlékekről.
okt. 7. A Sárospataki Öregdiákok Művészetbarát Köre 32. összejövetele.
nov. 4. Kihirdetik az egyesületekről szóló 1970:35. tvr-t (hatályos 1971. február 1-jétől), amely az egyesület szervezésének megkezdését is hatósági engedélyhez köti. Az országos egyesületek felügyeletét az illetékes miniszterre, a helyi egyesületekét a megyei tanácsokra bízza.
nov. 26. Sárospatakon a tanítóképzőben nemzetközi Comenius-konferenciát rendez a Magyar Tudományos Akadémia. Ez alkalomból az Iskolakertben felavatják Comenius mellszobrát, alkotója Pátzay Pál. Állíttatta a Magyar Pedagógiai Társaság neveléstörténeti szakosztálya és a tanítóképző javaslatára a megyei tanács. Beszédet mond Simon Gyula, a Magyar Pedagógiai Társaság főtitkára. (A szobor ma a Tanítóképző főépülete előtt áll.)
dec. 18. A Sárospataki Öregdiákok Művészetbarát Köre 7. klubestje. Program: Weöres Sándor: Psyché est.
dec. A pataki öregdiákok címmel megjelenik Bata Imre cikke a Napjaink c. folyóirat IX. évf. 12. számában (2. o.).
az év során Megjelenik a Sárospataki Pedagógiai Füzetek c. kiadványsorozat 1. száma, a Magyar Pedagógiai Társaság Borsod-Miskolci tagozata, a Pedagógusok Szakszervezete Borsod megyei Bizottsága és a Sárospataki Tanítóképző Intézet kiadványa, Sárospatak, 1969–1970. Szerkesztők: Károly István, Ködöböcz József.
1970-es évektől A Pataki Diákok Baráti Társasága Miskolci Csoportja találkozóinak helyszínei: selyemréti Petőfi Kollégium, Berzeviczy Gergely Szakközépiskola. Új szervezők bekapcsolódása: Újszászy László, Simonné Gajda Edit. Új helyszínek: az MTA Miskolci Akadémiai Bizottsága (MAB) székháza, a Szakszervezetek Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tanácsa (SZMT) székháza.
1971
jan. A Sárospataki Öregdiákok Művészetbarát Köre év eleji körlevele, benne az összejövetelek időpontjai és a Művészetbarát Kör cselekvési lehetőségei.
jan. 28. A Magyar Nemzetben megjelenik Harsányi István Sárospataki kezdeményezés c. cikke a Művészetbarát Körről.
febr. 3. A Sárospataki Öregdiákok Művészetbarát Köre 33. összejövetele, ettől kezdve a Palace Szállóban.
febr. 16. Harsányi István levele Károly Istvánhoz, a sárospataki tanítóképző igazgatójához, amelyben a Rákóczi Gimnáziumhoz hasonló jutalmazásra tesz javaslatot végzős képzős hallgatók számára, a közösségi munka elismerésére. Károly István postafordultával megköszöni és elfogadja.
febr. 19. A Sárospataki Öregdiákok Művészetbarát Köre 8. klubestje. Program: Erdélyi Zsuzsanna: „Öreg szülémtől tanultam” – bemutató néprajzi felvételekből.
márc. 1. Harsányi István levélben kér találkozót Ilku Pál művelődésügyi minisztertől, a „Sárospatak múltjához méltó jövőjének kialakítására vonatkozó kérelmük és javaslataik” előadására. Harsányi mellett a tárgyalócsoport további tagjai is mind pataki öregdiákok: Bencsik István, a Hazafias Népfront főtitkára; Béres Ferenc dalénekes; Fekete Gyula író; Götz János fővárosi főügyész; Képes Géza költő, műfordító; Kormos Géza, a Minisztertanács Titkárságának osztályvezetője; Kuti Lajos, a Szerszámgépipari Művek vezérigazgatója; Maller Sándor, a Magyar UNESCO Bizottság főtitkára; Mészöly Dezső költő, műfordító; Pécsi Sándor színművész; Rácz György építész; Seres Imre egyetemi tanár.
márc. 19. A Sárospataki Öregdiákok Művészetbarát Köre 9. klubestje. Program: Halmy Miklós Népművészeti metamorfózisok c. kiállítása, bevezeti: Kerékgyártó István.
ápr. 16. A Sárospataki Öregdiákok Művészetbarát Köre 10. klubestje. Program: Eszperanto klubest, előadóművészek és Volly István közreműködésével. Fő előadó: Koncz Dezső volt pataki diák, műfordító.
máj. 7. A Sárospataki Öregdiákok Debreceni Baráti Körének 16. klubestje. Program: Az új baráti köri tagnévsor bemutatása.
máj. 16–19. VI. Sárospataki Diáknapok. Résztvevők: Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves és Szabolcs-Szatmár megyékből, Budapest, Debrecen és Miskolc megyei jogú városokból, valamint Királyhelmecről 80 középiskola 2600 diákja.
jún. 2. A Sárospataki Öregdiákok Művészetbarát Köre 34. összejövetele.
aug. 20. Volt pataki népfőiskolások családi találkozója Mogyoródon, Kurucz Jánoséknál.
szept. Megindul az óvónőképzés a sárospataki tanítóképzőben.
okt. 1. A Sárospataki Öregdiákok Debreceni Baráti Körének 17. klubestje. Program: Kornya Lászlóné Szoboszlay Ágnes: Finnországi útibeszámoló.
okt. 4. A Sárospataki Öregdiákok Művészetbarát Körének találkozója Sárospatak vezetőivel (Tóth József, Bujdos János, Karajz Géza, Déry Zoltán) a Sárospatak étteremben. Téma: a művelődési ház programja és költségvetése.
okt. 6. A Sárospataki Öregdiákok Művészetbarát Köre 35. összejövetele.
nov. 17. A Sárospataki Öregdiákok Művészetbarát Köre 11. klubestje. Program: A Jeunesses Musicales – Ifjú Zenebarátok – budapesti központi kórusa estje, karnagy: Ugrin Gábor.
nov. 28. Elhunyt Darányi Lajos (1905–1971) volt tiszáninneni püspök, életének 67. évében.
dec. 15. A Sárospataki Öregdiákok Művészetbarát Köre 12. klubestje. Program: Újszászy Kálmán, mint az Országos református Gyűjteményi Tanács elnöke: Amerikai úti élmények.
az év során Sárospatakon megkezdődik a Rákóczi Gimnázium épületének tíz éven át tartó felújítása.
az év során Újszászy Kálmán előadói körútja az Egyesült Államokban, amelynek során előkészíti a Sárospataki Nyári Kollégiumot.
1972
jan. A Sárospataki Öregdiákok Művészetbarát Köre év eleji körlevele, benne összejövetelek időpontjai, beszámoló az évvégi sárospataki iskolai jutalmazásokról, a Művészetbarát Kör tevékenységéről, a Tegyünk valamit Sárospatakért! mozgalom meghirdetése.
febr. 2. A Sárospataki Öregdiákok Művészetbarát Köre 36. összejövetele, 108 fő részvételével.
febr. 2. Elhunyt Szabó Gyula (1905–1972), volt pataki református gimnáziumi és Angol internátusi igazgató, a Rákóczi Gimnázium ny. igazgatóhelyettese, életének 67. évében.
febr. Felhívást tesznek közzé a Sárospataki Nyári Kollégium első tanfolyamára, amelyet az Erdélyi János Kollégium az Anyanyelvi Konferencia védnökségével rendez. Jelentkezési határidő: április 30. Aláírók: Újszászy Kálmán, Tóth József, Demblovszky József.
márc. 3. A Sárospataki Öregdiákok Művészetbarát Köre 13. klubestje. Program: Gulyás László zeneszerző szerzői estje, közreműködik a Magyar Állami Népi Együttes vegyeskara, vezényel: Pászti Miklós; valamint Békés Itala színművész és Czigány Tamás filmrendező.
márc. 7. Ilku Pál művelődésügyi miniszter Harsányi István tavaly március 1-jei levele alapján fogadja a pataki delegációt a minisztériumban. A megbeszélés során a miniszter 1981-re új gimnáziumot és 200 fős új kollégiumot ígér Sárospataknak.
ápr. 28. A Sárospataki Öregdiákok Művészetbarát Köre 14. klubestje. Program: Szoboszlay Péter rajzfilmrendező estje.
máj. 5. A Sárospataki Öregdiákok Debreceni Baráti Körének 18. klubestje. Program: Megemlékezés Szabó Gyula volt gimnáziumi igazgatóról és Darányi Lajos ny. püspökről.
máj. 8. – jún. 12. „Pályám emlékezete” Életutak, vallomások címmel rendezvénysorozat Sárospatakon. A sárospataki Tudományos és Kulturális Hetek keretében hat héten át öregdiák vendégek mutatkoznak be, egymást követően: Harsányi István, Kardos Béla művészeti író, Király István irodalomtörténész, Fekete Gyula író, Götz János főügyész, Pécsi Sándor színművész. Helyszín: a Rákóczi-vár előadóterme.
máj. 21. Sárospatakon az Iskolakertben felavatják a volt pataki diák Tóth Ede író mellszobrát, alkotója Ugray György. Állíttatta a Pataki Diákok Baráti Körének kezdeményezésére a Képzőművészeti Alap. Beszédet mond Dobay Béla gimnáziumi tanár.
máj. 27. Sárospatakon, a Rákóczi Gimnázium első emeleti folyosóján felavatják a volt pataki diák Bessenyei György emléktábláját. Állíttatta a városi tanács. Beszédet mond Dobay Béla gimnáziumi tanár.
máj. 30. A „Sárospataki Öregdiákok Baráti Társasága” Tegyünk valamit Patakért és önmagunkért! címmel felhívást tesz közzé a Kazinczy u. 23. szám alatti ún. Szinyei-ház megvásárlására, felújítására, öregdiák szálláshely céljára.
jún. 6. A Magyar Nemzetben megjelenik Harsányi István Sárospatak ünnepi hetéről c. cikke, amelyben beszámol az Ilku Pállal folytatott megbeszélésről, valamint a Pályám emlékezete rendezvénysorozatról.
jún. 7. A Sárospataki Öregdiákok Művészetbarát Köre 37. összejövetele. Téma: a Tegyünk valamit Sárospatakért! mozgalom eredményei és tervei.
júl. 17. – aug. 16. A Sárospataki Nyári Kollégium I. tanfolyama. Helyszín: Erdélyi János Kollégium. Célcsoportja: magyar származású 14-18 éves fiatalok, akik el akarják mélyíteni magyar nyelvi ismereteiket és tájékozódni akarnak a magyar művelődés kérdéseiben. Témák: magyarságismeret, kirándulások, magyar nyelvtanulás.
aug. 20. Volt pataki népfőiskolások családi találkozója Alsószuhán, Szuhay Zoltánéknál.
szept. 29. A Sárospataki Öregdiákok Művészetbarát Köre elnevezése Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre elnevezésre változik, a 15. klubest meghívóján már az új név áll. A klubest programja: Fekete Gyulával beszélget Harsányi István.
okt. 4. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre 38. összejövetele.
okt. 14. Sárospatakon az Iskolakertben felavatják a 200 éve született, volt pataki diák Csokonai Vitéz Mihály mellszobrát, alkotója Vilt Tibor.
okt. 24. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre 16. klubestje. Program: ünnepi műsoros est a Nagyenyedi Bethlen Kollégium 350. alapítási évfordulójára, meghívott előadó: Bisztray Gyula.
nov. 4. Elhunyt Pécsi Sándor (1922–1972) színművész, volt pataki diák, életének 51. évében, aki kapcsolatait felhasználva gyakran eljárt Sárospatak és a pataki gimnázium fejlesztése érdekében.
nov. 24. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre 17. klubestje. Program: 30 éven aluli sárospataki öregdiákok bemutatkozása (14 fő).
dec. 15. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre 18. klubestje. Program: Sárospatak és a „Valóság”. Vendégek a folyóirat pataki öregdiák szerkesztői: Kőrösi József, Lázár István, Vitányi Iván.
az év során Megjelenik Mészáros István: A Szalkai-kódex és a XV. század végi sárospataki iskola c. monográfiája. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1972. Terjedelem: 340 o.
1973
jan. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre év eleji körlevele, mottó: Tegyünk valamit Sárospatakért! Benne az 1973. évi összejövetelek időpontjai, beszámoló a tavalyi klubestekről, az idei klubestek programtervei, a jan. 13-ai sárospataki konferencia beharangozása, társadalmi munkák és önkéntes adományok kérése.
jan. 13. Tanácskozás Sárospatakon a Rákóczi Múzeumban, a Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre és a Hazafias Népfront Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bizottsága kezdeményezésére. Célja: tájegységi társadalmi fejlesztési bizottság létrehozása (Zempléni-hegység, Tokaj-Hegyalja, Bodrogköz). A meghívót aláírta és vitaindítót tartott Harsányi István, meghívottak: társadalmi és gazdasági szervezetek, intézmények, sajtó, vállalatok. Az eseményről megjelenik Antalffy Gyula Zemplén felfedezése c. előzetes figyelemfelkeltő cikke a Magyar Nemzet 1973. jan. 3-ai számában, a tanácskozás eredményeiről Környei Elek Az elfelejtett Zemplén c. cikkében ír a Magyar Nemzet 1973. jan. 19-ei számában. A tanácskozás alapján nem jön létre új bizottság, hanem az Észak-magyarországi Intéző Bizottság zempléni albizottsága lesz a fejlesztés koordinátora.
jan. 19. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre 19. klubestje. Program: Nagy János külügyminiszter-helyettes: Diplomáciai szolgálatban.
febr. 7. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre 39. összejövetele, emlékezés Pécsi Sándorra.
febr. 23. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre 20. klubestje. Program: Tóth József, Sárospatak város tanácselnöke: Sárospatak fejlődése, tervei. Kíséretében volt File András párttitkár és négy fő a városi tanácsról, továbbá Janó Ákos múzeumigazgató és Mezey Tamás fafaragó. A programról cikk jelent meg a Magyar Nemzet febr. 25-ei számában: k-i: Sárospatak gondjait, terveit ismertették Budapesten címmel.
márc. 30. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre 21. klubestje. Program: Bige József népművész magyar népi hangszereket mutat be.
ápr. 27. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre 22. klubestje. Program: Nagy Tibor: Két híres pataki diák egy debreceni öregdiák szemével: Fáy András és Komáromi János.
máj. 4. A Sárospataki Öregdiákok Debreceni Baráti Körének 19. klubestje. Program: Balla Viktor: Megemlékezés Pécsi Sándorról.
máj. 7. – jún. 4. „Pályám emlékezete” Életutak, vallomások címmel rendezvénysorozat Sárospatakon, a Rákóczi Múzeumban. Öt héten át öregdiák vendégek mutatkoznak be, egymást követően: Képes Géza költő, műfordító, Szoboszlai Péter rajzfilmrendező, Mészöly Dezső költő, műfordító, Barsi Ernő hegedűművész, Béres Ferenc dalénekes.
máj. 20. Sárospatakon az Iskolakertben felavatják a volt pataki diák Kossuth Lajos egész alakos szobrát, alkotója Marton László. Állíttatta a Városvédő és -szépítő Egyesület és a Pataki Diákok Baráti Köre kezdeményezésére a Képzőművészeti Alap. Beszédet mond Benda Kálmán történész.
máj. 24–27. VII. Sárospataki Diáknapok. Résztvevők: Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves és Szabolcs-Szatmár megyékből, Budapest, Debrecen és Miskolc megyei jogú városokból, valamint Királyhelmecről több mint 2000 diák.
máj. 25. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre 23. klubestje. Program: Deme László: Vallomás a nyelvről és az emberről.
jún. 6. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre 40. összejövetele.
jún. 14. A Magyar Nemzet XXIX. évf. 163. (június 14., 5. o.) számában megjelenik Harsányi István Sárospatak magára talál című cikke, amelyben a szerző beszámol a város kulturális és turisztikai fejlesztésének elemeiről, iskolafejlesztési elképzeléseiről, az öregdiákok bevonásáról és az 1974. június 28. – július 1. között megrendezendő öregdiák világtalálkozó előkészületeiről.
júl. 17. – aug. 16. A Sárospataki Nyári Kollégium II. tanfolyama. Helyszín: Erdélyi János Kollégium.
aug. 20. Volt pataki népfőiskolások családi találkozója Pécelen, Sebők Istvánéknál.
szept. 30. Elkészül a Sárospataki Öregdiák Találkozó 1974 c. program előzetes tájékoztatója és programterve, a Pataki Diákok Baráti Társasága kezdeményezésére, aláíró Harsányi István. A szervezők valamennyi pataki iskola volt növedékét várják. A találkozó rendező bizottsága: Harsányi István, Bertha Zoltán, Újszászy Kálmán, Tóth József tanácselnök, Bujdos József városi párttitkár, Joósz György, a Hazafias Népfront városi elnöke. A program támogatói: Hazafias Népfront, Magyarok Világszövetsége, MSZMP városi és megyei bizottsága, városi és megyei tanács. Jelentkezési határidő: dec. 31., külföldről: 1974. márc. 31.
okt. 3. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre 41. összejövetele. Téma: felhívás a Sárospataki Városszépítő Egyesületbe való belépésre.
okt. 12. Értekezlet Sárospatakon az 1974. júniusi diáktalálkozóról, Tóth József tanácselnöknél.
okt. 26. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre 24. klubestje. Program: Életpályájáról beszél és muzsikál Béres János.
nov. 30. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre 25. klubestje. Program: Huszár István, a minisztertanács elnökhelyettese beszél életpályájáról és a gazdasági fejlődés időszerű kérdéseiről.
nov. Megjelenik a jelentkezési felhívás a Sárospataki Nyári Kollégium 1974. évi tanfolyamára.
dec. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre körlevele az 1974. évi programokról és a pataki nagy találkozóról.
1974
jan. 25. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre 26. klubestje. Program: Bencsik István, a Hazafias Népfront főtitkára beszél életpályájáról és a Népfront feladatairól. A klubesten Kormos Géza írásban is javasolja, hogy a Hazafias Népfront vállaljon védnökséget a pataki gimnázium 1981-ben esedékes 450. alapítási évfordulója előkészületei fölött, és szorgalmazza a fejlesztéseknek az V. ötéves tervbe való bekerülését. Minderről a Magyar Nemzet 1974. jan. 31-ei számában megjelenik Harsányi István Sárospataki emlékek és készülődések c. cikke.
febr. 6. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre 42. összejövetele.
febr. 15. Szabó Zoltán volt pataki teológiai tanár hamvait Noszvajból Sárospatakra helyezik át.
febr. 22. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre 27. klubestje. Program: Király István beszél életpályájáról, Móriczról és Adyról.
febr. 28. Harsányi István terjedelmes levele a Sárospataki Öregdiák Találkozó szervező bizottságához, amelyben aggódik a visszahúzó erők miatt, mert a rendezvényt az 1981-es 450. éves évforduló főpróbájának tekinti. Sorra veszi az egyes általános és napi programok teendőit.
márc. 4. Ülést tart a Sárospataki Öregdiák Találkozó szervező bizottsága a sárospataki Tanácsházán.
márc. 29. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre 28. klubestje. Program: Maller Sándor: Vallomások Sárospatakról és az UNESCO-ról.
ápr. 24. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre 29. klubestje. Program: Szűcs Jenő: Az előreformáció és Sárospatak.
máj. 3. A Sárospataki Öregdiákok Debreceni Baráti Körének 20. klubestje, 58 fő részvételével. Program: Maller Sándor előadása.
máj. 5. Sárospatakon, a Rákóczi u. 5. számú házon felavatják Arany János és a volt pataki diák Tompa Mihály emléktábláját. Állíttatta a Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre. Beszédet mond Maller Sándor.
máj. 5. – jún. 24. „Pályám emlékezete” Életutak, vallomások címmel rendezvénysorozat Sárospatakon, a Rákóczi Múzeumban. Öt héten át öregdiák vendégek mutatkoznak be, egymást követően: Czinke Ferenc grafikusművész kiállítása, Maller Sándor kulturális diplomata, Vass Lajos, Lázár István író, Nagy János diplomata, Bertalan Imre amerikai református lelkész.
jún. 4. Ülést tart a Sárospataki Öregdiák Találkozó szervező bizottsága a sárospataki Tanácsházán.
jún. 5. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre 43. összejövetele.
jún. 8. Az Észak-magyarországi Intéző Bizottság első ülése az új elnökkel, Huszár Istvánnal az élén. Téma: sárospataki fejlesztési tervek.
jún. 14. Harsányi István részt vesz a Pápai Öregdiákok Baráti Köre rendezvényén, ahol Somogyi József szobrászművésznek, a kör elnökének megerősíti a patakiak kérését, hogy az iskolakertbe tervezett „Pataki diák szobrát” ő készítse el.
jún. 28. – júl. 1. Pataki diák-világ találkozó Sárospatakon. A program: június 28-án: gyülekező a végardói gyógyfürdőben, hangverseny a Petőfi Sándor Általános Iskola előtt. Június 29-én: Harsányi István bevezetője után Tóth József tanácselnök beszámolója a városról. Intézmények megtekintése (Rákóczi-vár, Borostyán étterem, Vártemplom, Bodrog áruház, lakótelep, egészségház), előadások. Délután kirándulások, szabadtéri programok. Június 30-án: öregdiák találkozók, református templomi hangverseny, a Rákóczi pince megtekintése. Július 1-jén: kirándulások Sárospatak környékére. A négy nap alatt folyamatosan iskolatörténeti, népművészeti és képzőművészeti (Bertha Zoltán, Czinke Ferenc, Halmy Miklós, Urbán György) kiállítások. A találkozó keretében sor került a volt pataki népfőiskolások éves találkozójára, akik betagozódnak a pataki öregdiákok családjába.

A találkozót beharangozó újsághírek: Környei Elek a Magyar Nemzet 1973. nov. 9-ei, ismeretlen szerző a Magyar Hírlap 1974. jan. 6-ai, Bottyán János a Reformátusok Lapja 1973. okt. 14-ei, Harsányi István a Népszabadság 1974. jún. 20-ai, Harsányi István az Ifjúsági Magazin 1974. …-i, ismeretlen szerző a Magyar Hírek 1974/2. számában.

júl. 17. – aug. 16. A Sárospataki Nyári Kollégium III. tanfolyama. Helyszín: Erdélyi János Kollégium. Résztvevők száma: 39 fő. A Védnökség elnöke: Bárczi Géza, ügyvezető elnöke: Lőrincze Lajos. Helyi védnökök: Újszászy Kálmán, Tóth József. A Nyári Kollégium igazgatója: Demblovszky József.
aug. 20. Volt pataki népfőiskolások családi találkozója Poroszlón, Kovács Károlyéknál. Először jön el egy volt leány-népfőiskolás, Varga Borbála és családja. Vendég Újszászy Kálmán és felesége is.
aug. 31. Kihirdetik az 1974. évi 13. tvr.-t, amely a tanítóképző intézeteket főiskolai rangra emeli 1976. szeptember 1-jei hatállyal.
okt. 2. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre 44. összejövetele, a pápai öregdiákok baráti körével közös est előkészítése.
okt. 4. A Sárospataki Öregdiákok Debreceni Baráti Körének 21. klubestje. Program: Balla Viktor: A pataki „nagy napról”.
nov. 1. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre 30. klubestje. Program: Szathmáry Lajos: Sárospatak–Hódmezővásárhely–Pápa.
nov. 8. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre közös estje a pápai öregdiákok baráti körével, Pápán.
dec. 11. Színházteremmé átalakítva felavatják a Rákóczi Gimnázium új Dísztermét, amelyet 1968-ban zártak be. A műsorban közreműködik Béres Ferenc és Fekete Gyula.
dec. 20. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre 31. klubestje. Program: Béres Ferenc: Dallal a világ körül – útibeszámoló.
az év során Megjelenik Lázár István Kiált Patak vára c. könyve, a Magyarország felfedezése sorozatban. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1974. Terjedelem: 476 o. A Sárospatak város c. fejezetben az öregdiák-mozgalom hagyományairól, működéséről és tevékenységéről is szó esik.
1975
jan. 31. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre 32. klubestje. Program: Benda Kálmán: Fejezetek Sárospatak történetéből.
febr. 5. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre 45. összejövetele, beszélgetések sárospataki és zempléni fehlesztési elképzelésekről, 81 résztvevővel. A találkozón két levelet írnak, több tucatnyi aláírással: Huszár István miniszterelnök-helyettesnek arról, hogy Sárospatakon 1981-re építsenek 200 személyes szállodát, Rakonczay Zoltánnak, az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnöknek pedig arról, hogy létesüljön Zempléni Nemzeti Park.
febr. 28. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre 33. klubestje. Program: Janó Ákos: A sárospataki Rákóczi vár rekonstrukciója és mai felhasználása.
márc. 15. Sárospatakon, a Petőfi Sándor Általános Iskola előtt, felavatják Petőfi Sándor mellszobrát, alkotója Kelemen Kristóf. Állíttatta a városi tanács és a Városvédő és -szépítő Egyesület. Beszédet mond Tóth József tanácselnök és Czine Mihály irodalomtörténész.
márc. 21. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre 34. klubestje. Program: 1. anekdotaest a pataki diákélet 1930–1950 közötti évtizedeinek anekdotakincséből. Szervezők: Hubay Barna és Tukacs Béla.
ápr. 25. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre 35. klubestje. Program: Ázbej Sándor: Hogyan építettük fel az algíri sportstadiont?
ápr. 25. Veszprémben találkozót tartanak a volt veszprémi népfőiskolások, ahová vendégként a sárospatakiakat is meghívják.
máj. 2. A Sárospataki Öregdiákok Debreceni Baráti Körének 22. klubestje. Program: Harsányi István: A pataki anekdotakincs készülő III. kötetéről.
máj. 11. – jún. 9. „Pályám emlékezete” Életutak, vallomások címmel rendezvénysorozat Sárospatakon, a Rákóczi Múzeumban. Öt héten át öregdiák vendégek mutatkoznak be, egymást követően: Nagy B. István festőművész kiállítása, Vitányi Iván szociológus, Ázbej Sándor építész, Huszár István politikus, Szűcs Jenő történész, Deme László nyelvész.
máj. 24. Rácz István levele Helsinkiből Újszászy Kálmán, Rácz György és Lázár István részére arról, hogy Sárospatakot művészetoktatási központtá kellene tenni, és ehhez a Budapesten működő művészeti főiskolák kihelyezett tagozatainak létrehozását javasolja. (A levelet a Zempléni Múzsa 2011/2. számában Egey Emese közzétette.)
máj. 29. – jún 1. VIII. Sárospataki Diáknapok, első ízben fesztivál jelleggel. A verseny a megyei döntőkön zajlik, Sárospatakon csak bemutatókra kerül sor. Résztvevők Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár megyék, Budapest, Debrecen és Miskolc megyei jogú városok kb. 2000 diákja.
máj. 30. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre 36. klubestje. Program: A sárospataki Rákóczi várban 1946–58 között működött Művészotthon vendégeinek estje, egykori résztvevők előadásai. A szervező Harsányi István mellett Kardoss Béla, vendégek: Képes Géza, Koroda Miklós, Ottó Ferenc, Kunvári Lilla, Mindszenti Ödön. A klubestről tudósított Gyulay Zoltán a Magyar Nemzet 1975. jún. 5-ei, és Szikszói Károly a Magyar Hírlap 1975. jún. 11-ei számában.
jún. 4. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre 46. összejövetele.
júl. 17. – aug. 16. A Sárospataki Nyári Kollégium IV. tanfolyama. Helyszín: Comenius Tanítóképző Főiskola. Résztvevők száma: 37 fő. Védnökök: Újszászy Kálmán, Tóth József.
aug. 20. Volt pataki népfőiskolások családi találkozója Szombathelyen, Varga Andráséknál. Elhatározzák, hogy a télen megbeszélést hívnak össze a később Sárospataki Népfőiskolai Találkozónak nevezett rendezvény előkészítésére.
szept. 7. Megnyílik a Rákóczi Gimnázium Pinceklubja, ahol később számos öregdiák tart előadást a gimnazistáknak. A létrehozásában több helyi és megyei vállalat társadalmi munkában működött közre. A beruházás számított költsége 121 ezer Ft.
okt. 1. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre 47. összejövetele.
okt. 31. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre 37. klubestje. Program: Szabó Ernő: Képek és hangképek a sárospataki főiskola zeneéletéből (1929–1952).
nov. 28. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre 38. klubestje. Program: Makkai László: A pataki iskola üldöztetésének évei a XVII. század végén.
dec. 19. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre 39. klubestje, amely az első, a meghívóban is számozott klubest. Program: a Magyar Állami Népi Együttes KISZ szervezete ének- és zenekari hangversenye; Szabó Lajos: Hogyan született meg a „Taktaszadai mondák” című könyvem?
az év során Elkészül a Sárospataki Öregdiákok Baráti Társasága egyesületi alapszabály tervezete, a Sárospataki Városi Tanács közreműködésével, Ködöböcz József koordinálásával.
1976
jan. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre év eleji körlevele az 1976-os összejövetelekről, a Tegyünk valamit Sárospatakért! mozgalomról, beszámoló a tavalyi klubestekről, műsorterv a következő alkalmakra. Felhívás a Barsi Ernő – Szabó Ernő szerzőpáros készülő, a pataki kollégium zenei életéről szóló könyvére, amelyhez a szerzők hasznosítható anyagokat kérnek. Felhívás anekdoták beküldésére, a gimnáziumi és tanítóképzős jutalmazások anyagi alapjaira.
jan. Megalakul a Sárospataki Népfőiskolai Találkozó szervező bizottsága, tagjai: Újszászy Kálmán, Kovács Károly, Jakab Sándor. Elkezdődik a meghívó levelek kiküldése a júliusra tervezett találkozóra, a népfőiskola megindulásának 40 éves évfordulója alkalmából. A 460 hallgatóból ekkor mintegy 320-an élnek.
jan. 19. Elhunyt Horkay László (1905–1976), a Sárospataki Öregdiákok Debreceni Baráti Körének alapítója és vezetője, életének 71 évében.
jan. 30. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre 40. klubestje. Program: Czenthe Zoltán: Tűnő idők nyomában. Gömöri tájak, falvak, temetők, emberek. Erről megjelenik (környei): Képek gömöri tájakról, falvakról c. cikke a Magyar Nemzet 1976. febr. 1-jei számában.
febr. 4. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre 48. összejövetele.
febr. 27. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre 41. klubestje. Jubileumi program a sárospataki népfőiskola megalapításának 40. évfordulója alkalmából, előadó: Jakab Sándor; majd Jakab Mihály: Mongólia hétköznapjai c. vetítettképes előadása.
márc. 26. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre 42. klubestje. Program: Barsi Ernő és a győri tanítóképző Folklóregyüttese: Rákóczi Patak muzsikájában – műsoros est.
ápr. 30. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre 43. klubestje. Program: Képes Géza: Zempléni Árpád emlékezete.
máj. 4. Elkészül a Sárospataki Népfőiskolai Találkozó nyomtatott meghívója.
máj. 7. A Sárospataki Öregdiákok Debreceni Baráti Körének 23. klubestje. Program: megemlékezés Horkay Lászlóról. A baráti kör korelnöke a továbbiakban Szabó Ernő, a kör szervezését-vezetését 3 tagú bizottság veszi át: Ördögh László, Darányi Lajos és Hubay László.
máj. 28. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre 44. klubestje. Program: 2. anekdota est, felkért előadók: Szabó Lajos és Zsuffa Tibor. Bemutató az 1981-re megjelentetni tervezett A pataki diákvilág anekdotakincse III. kötetének anyagából.
tavasz A Rákóczi Gimnázium Pinceklubja felveszi Pécsi Sándor nevét. A névadó ünnepség szónoka: Mészöly Dezső.
jún. 2. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre 49. összejövetele.
júl. 3–4. I. Sárospataki Népfőiskolai Találkozó. A meghívottak közül jelentkezett 101 fő (köztük Csehszlovákiából 20 fő), valamint 96 hozzátartozó. Program: megemlékezés Szabó Zoltánra; egykori népfőiskolások beszámolói; Béres Ferenc műsoros estje a Várban (Rákóczi-ünnepség); Ráski Sándor istentisztelete; közös ünnepség a gimnázium dísztermében, előadások: Varga András: A népfőiskolai mozgalom hagyományai, megőrzésük és felhasználásuk napjainkban, Kovács Károly: A népfőiskolás évek jelentősége életemben negyven esztendő távlatából; Újszászy Kálmán nyitó- és záróbeszéde, Harsányi István köszöntője. Turi Sándor sírjának megkoszorúzása Paszabon. A találkozó költségvetése: bevétel 20.282 Ft (ebből adomány 9.506 Ft), kiadás: 17.726 Ft. A résztvevők elhatározzák, hogy minden év júliusának első szombat-vasárnapján találkozót tartanak.
júl. 9. A Magyar Nemzet 5. oldalán megjelenik Környei Elek: Sárospataki emlékeztető. Egykori Népfőiskolások találkozója c. cikke.
júl. 17. – aug. 16. A Sárospataki Nyári Kollégium V. tanfolyama. Helyszín: Erdélyi János Kollégium. Védnökök: Újszászy Kálmán, Tóth József.
júl. 25. A Reformátusok Lapja 3. oldalán megjelenik Telegdi Imre: Negyven éves jubileum Patakon c. cikke a népfőiskolai találkozóról.
aug. 31. Hatályba lép (?) az 1974:13. tvr-t, amelynek értelmében a sárospataki Felsőfokú Tanítóképző Intézet új neve: Comenius Tanítóképző Főiskola.
szept. 10. A tanévnyitó ünnepség keretében Polinszky Károly oktatási miniszter Comenius Tanítóképző Főiskolává avatja a sárospataki tanítóképzőt. Megnyitó köszöntő: Ködöböcz József igazgatóhelyettes. Az ünnepségen részt vett Deme László, a megyei pártbizottság titkára, Ladányi József, a megyei tanács elnöke, Voksán József, a Pedagógusok Szakszervezete főtitkára, Török László, a KISZ megyei bizottságának első titkára, valamint országos, megyei, párt- állami és tömegszervezetek képviselői, Sárospatak vezetői, testvérintézmények küldöttei.
szept. 12. Sárospatakon, az Arany J. u. 5–7. szám alatti diákotthon előterében felavatják a volt pataki diák Móricz Zsigmond domborművét, alkotója Andrássy Kurta János. Beszédet mond Hegyi József gimnáziumi tanár.
szept. A Rákóczi Gimnáziumban átadják a három helyiségből álló iskolai könyvtárat, 16 ezer kötettel. Az állomány gyarapításához a későbbiekben számos pataki öregdiák hozzájárul, magyar és külföldi könyvadományokkal.
okt. 6. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre 50. összejövetele, jelen van: 69 fő.
okt. 8. A Sárospataki Öregdiákok Debreceni Baráti Körének 24. klubestje. Program: Szabó Ernő: Képek és hangképek a sárospataki református főiskola zenei életéről.
okt. 29. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre 45. klubestje. Program: Káldy László amatőrfilmjei Sárospatakról, a Hegyaljáról és egyebekről, közreműködik: Lázár István.
nov. 26. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre 46. klubestje. Program: Benda Kálmán: II. Rákóczi Ferenc és Sárospatak; műsoros est ugyanebben a témában, Farkas Ferenc zeneszerző részvételével.
dec. 17. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre 47. klubestje. Program: vitaest az ősi református kollégiumok szelleméről; Szíj Rezső: A sárospataki főiskola egy pápai öregdiák szemével.
az év során Megjelenik Bajkó Mátyás Kollégiumi iskolakultúránk a felvilágosodás idején és a reformkorban c. könyve. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1976. Terjedelem: 292 o. ISBN 963-05-1020-0
az év során Sárospatakon, a Szemere u. 8. számú házon felavatják a volt pataki diák Szemere Bertalan domborműves emléktábláját, alkotója Andrássy Kurta János. Állíttatta a Városvédő és -szépítő Egyesület.
1977
jan. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre év eleji körlevele. Témák: Tegyünk valamit Sárospatakért! mozgalom: tájékoztató Domján József és Andrássy Kurta János Sárospatakot érintő képzőművészeti hagyatékának felajánlásairól; beszámoló az 1976-os klubestekről; tájékoztatás az 1977-es összejövetelekről; felhívás anekdoták beküldésére, valamint a Barsi Ernő – Szabó Ernő kötet előfizetésére; aktívacsoport létrejötte, tagjai: Bertha Ferenc, Egressy Mari, Fodor József, Kocsis Elemér, Koncz Gábor, Lázár István, Leskó János, Pavletits Ödön, Somlai Zsuzsa, ifj. Újszászy Kálmán.
jan. 28. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre 48. klubestje. Program: Harsányi István: Pályám emlékezete.
febr. 2. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre 51. összejövetele.
febr. 17. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre aktívacsoportjának első megbeszélése Harsányi István XVI. Hangulat utcai lakásán.
febr. 25. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre 49. klubestje. Program: Béres Ferenc: Dallal és fényképezőgéppel Vietnamban.
márc. 25. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre 50. klubestje. Program: Rácz Gábor és Lázár István Zemplénben készült tv-filmjei.
ápr. 29. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre 51. klubestje. Program: Volly István: Daloló Patak.
ápr. 29. – máj. 2. IX. Sárospataki Diáknapok. Résztvevők Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár megyék, Budapest, Debrecen és Miskolc megyei jogú városok kb. 2000 diákja.
máj. 27. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre 52. klubestje. Program: 3. anekdotaest és 1. Batyubál-majális. A Batyubál meghívójának aláírói: Harsányi István, Egressy Mari, Koncz Gábor, Pavletits Ödön, Somlai Zsuzsa, ifj. Újszászy Kálmán.
jún. 1. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre 52. összejövetele.
jún. 26. A Pataki Diákok Baráti Társasága Miskolci Csoportja találkozója Sárospatakon, az érettségi nagy találkozóval egyidejűleg.
júl. 2–3. II. Sárospataki Népfőiskolai Találkozó. Szervező bizottság: Újszászy Kálmán, Kovács Károly, Jakab Sándor. Előadók: György Károly, Fekete Gyula, Újszászy Kálmán. Regisztrált résztvevők száma: 25 egykori népfőiskolás és családjaik, összesen kb. 70 fő.
júl. 17. – aug. 16. A Sárospataki Nyári Kollégium VI. tanfolyama. Helyszín: Móricz Zsigmond Kollégium. Védnökök: Újszászy Kálmán, Tóth József. A Nyári Kollégium vezetője: Kanesütz Lajosné.
júl. 10. Elhunyt Ráski Sándor (1920–1977) tiszáninneni püspök, életének 57. évében.
okt. 5. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 53. összejövetele.
okt. 19. A Tiszáninneni Református Egyházkerület közgyűlése beiktatja a püspöki tisztségbe Kürti László teológiai professzort, a Debreceni Református Kollégium főigazgatóját.
okt. 25. Kihirdetik a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959:IV. tv. módosításáról és egységes szövegéről szóló 1977:IV. tv-t (hatályos 1978. március 1-jétől), amelynek 597.§-a változatlanul kimondja, hogy az alapítvány rendelését közérdekű célra való kötelezettségvállalásnak kell tekinteni. Az egyesületek jogállását a Ptk. VI. fejezet 8. pontja szabályozza.
okt. 28. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre 53. klubestje. Program: Beszélgetés a sárospataki Rákóczi Gimnázium időszerű kérdéseiről Kádas Sándor igazgatóval.
nov. 5. A Makovecz Imre által tervezett A Művelődés Háza alapkőletétele Sárospatakon.
nov. 18. A Sárospataki Öregdiákok Debreceni Baráti Körének 25. klubestje. Program: Szabó Ernő: Képek és hangképek a sárospataki református főiskola zenei életéről, 2. rész.
nov. 25. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre 54. klubestje. Program: Károly István: A Tanítóképző Főiskoláról; Ködöböcz József: A sárospataki tanítóképző és a magyar pedagógusképzés; Egey Antal: A sárospataki képző múltja; valamint műsoros est. Erről Harsányi István cikke a Magyar Nemzet 1977. nov. 30-ai számában: Pataki képzős est a Bem rakparton.
dec. 16. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre 55. klubestje. Program: Pataki öregdiák és pataki-zempléni témákat feldolgozó festők, szobrászok műveinek bemutatása: Bertha Zoltán, Csiky Tibor, Kovács Béla, Kürthy Sándor, Mészöly Laura. A művészeket bemutatja: Néray Katalin; valamint műsor.
az év során Megszűnik a Rákóczi Gimázium önálló Látókör c. előadás-sorozata, és beolvad a Pécsi Sándor Ifjúsági Klubba.
az év során A Honismeret 1977/2–3. számának 79–80. oldalán megjelenik Kovács Károly A népfőiskolés évek jelentősége az életemben, negyven esztendő távlatából c. cikke.

Megjelenik Gyárfás Endre – Kecskés András: Avatástól ballagásig. Diákdalok-diákszokások c. kötete, amelyben szerepel a pataki csengőbúcsú és a diákszínjátszás, továbbá diákdal-kottákat közölnek. Kiadó: Zeneműkiadó, Budapest, 1977. Terjedelem: 126 o. ISBN 963-330-191-2

1978
jan. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre év eleji körlevele. Témák: az összejövetelek programjai, tervezett klubestek; előfizetési felhívás az anekdotakötetre, a Barsi Ernő – Szabó Ernő kötetre és a tervezett sárospataki kollégiumtörténeti kötetre (szerk.: Takács Béla); beszámoló pataki látnivalókról, Domján-kiállításról, városszépítő egyesületről. A klubestek meghívóját ettől kezdve aláírják: Bertha Ferenc, Egressy Mari, Fodor József, Harsányi István, Kocsis Elemér, Koncz Gábor, Lázár István, Leskó János, Pavletits Ödön, Somlai Zsuzsa, ifj. Újszászy Kálmán.
jan. 27. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre 56. klubestje. Program: Kőrös Endre: A Bodrog parttól az ASO vulkánig. Pályabeszámoló.
febr. 1. Kihirdetik a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959:IV. tv. módosításáról és egységes szövegéről szóló 1977:IV. tv. hatályba lépéséről és végrehajtásáról szóló 1978:2. tvr-t, amely az 1960:11. tvr. 91.§-át változatlanul hagyja, tehát a Ptk. hatályba lépésekor létező alapítványokra továbbra is a korábbi jogszabályokat kell alkalmazni.
febr. 1. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre 54. összejövetele.
febr. 24. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre 57. klubestje. Program: Képes Géza: Külön utakon.
márc. 31. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre 58. klubestje. Program: Árvay Attila: A szívsebészet negyedszázada.
ápr. 28. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre 59. klubestje. Program: Takács Béla: A pataki iskola betegsegélyező egylete és kórháza.
máj. 26. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre 60. klubestje. Program: 4. anekdotaest és 2. Batyubál-majális, aláírók: Bertha Ferenc, Egressy Mari, Fodor József, Kocsis Elemér, Koncz Gábor, Lázár István, Leskó János, Pavletits Ödön, Somlai Zsuzsa, Újszászy Kálmán.
máj. 26. A Sárospataki Öregdiákok Debreceni Baráti Körének 26. klubestje. Program: Takács Béla: A sárospataki református főiskola kórházának története. Közreműködik. a Debreceni Kollégiumi Kis Kántus, vezényel: Berkesi Sándor.
jún. 7. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre 55. összejövetele.
júl. 1–2. III. Sárospataki Népfőiskolai Találkozó. Szervező bizottság: Újszászy Kálmán, Kovács Károly, Jakab Sándor. Előadók: Harsányi István, Varga András, Boros Pál, Újszászy László, Kürti László. Vendégek: Illyés Gyula, Czine Mihály. Maller Sándor. Regisztrált résztvevők száma: 53 fő (23 egykori népfőiskolás és családtagok). Bevételek: 4.805 Ft, ebből adomány 2.474 Ft. Kiadás: É. Kovács László kiállítására 1.675 Ft.
júl. 17. – aug. 16. A Sárospataki Nyári Kollégium VII. tanfolyama. Helyszín: Móricz Zsigmond Kollégium. Védnökök: Újszászy Kálmán, Tóth József. A Nyári Kollégium vezetője: Kanesütz Lajosné.
júl. 23. A Reformátusok Lapja 1. oldalán megjelenik Harsányi István Népfőiskolás találkozó Sárospatakon c. cikke.
aug. 27. Az Új Ember 2. oldalán megjelenik (fekete): A sárospataki népfőiskolás találkozóról c. cikke.
nyár A Rákóczi Gimnázium első vízitúrája a Felső-Tiszán, Sárospatak–Tokaj–Dombrád és vissza útvonalon. Vezetői: Vörös József és Bolvári Péter testnevelő tanárok. Ezzel újjáalakul az egykori Sárospataki Református Kollégium vízi szakosztálya. A későbbiekben a program öregdiákok számára is nyitottá válik.
szept. 9. Elhelyezik a Comenius Tanítóképző Főiskola új gyakorló általános iskolájának alapkövét.
okt. 4. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre 56. összejövetele.
okt. 6. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre klubestjeinek meghívóját ettől kezdve aláírják: Borsányi Duci, Bertha Ferenc, Egressy Mari, Fodor József, Harsányi István, Kocsis Elemér, Koncz Gábor, Lázár István, Leskó János, Pavletits Ödön, Somlai Zsuzsa, Szabó Csaba, Újszászy Kálmán.
okt. 27. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre 61. klubestje. Program: Hegyi József pályabeszámolója, közreműködik: Béres János.
okt. 27. A Sárospataki Öregdiákok Debreceni Baráti Körének 27. klubestje. Program: Palumby Gyula: Csak állok és mesélek.
nov. 24. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre 62. klubestje. Program: Galuska Imre néprajzi pályabeszámolója; Harsányi István megemlékezése Radácsy Györgyről.
dec. 15. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre 63. klubestje. Program: Bálint József emlékest és kiállítás, rendező: Néray Katalin.
az év végén A Confessio 1978/4. számának 46–55. oldalán megjelenik Harsányi István összeállításában Kovács Károly – Jakab Sándor – ifj. Jakab Sándor – Varga András: Sárospataki népfőiskolások vallomásai c. cikke.
az év során Elhunyt Komáromy Béla (1906–1978), volt pataki gimnáziumi, majd tanítóképző intézeti igazgató, életének 72/73. évében.
az év során Megjelenik Cseke László: Észak-Magyarország c. útikönyve a Panoráma „mini” útkönyvek sorozatban (második, javított és bővített kiadása: 1983, lásd ott). Kiadó: Panoráma szerkesztőség, Budapest, 1978. Terjedelem: 176 o. ISBN 963-243-067-0 A Sárospatakról szóló részben (157–162. o.) iskolatörténeti áttekintés az „egykori református kollégium”-ról (158–159. o.), benne az iskola híres tanítványainak és az iskolakert szobrainak példálózó felsorolásával.
1979
jan. 26. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 64. klubestje. Program: Hoppál Mihály: A magyar mitológia kutatásáról. Közreműködik: Kobzos Kiss Tamás, Novák Gizella.
febr. 7. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre 57. fehér asztal melleti összejövetele, a Palace helyett a Sárospatak étteremben.
febr. 23. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre 65. klubestje. Program: Harsányi Ádám – Tóth-Máthé Miklós: Az ember és a szíve.
márc. 30. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre 66. klubestje. Program: Magda Zoltán és felesége: Barangolás a víz alatt – filmvetítés; Tukacs Béla pályabeszámolója és tájékoztatója a nagyüzemi mezőgazdálkodás előnyeiről és problémáiról.
ápr. Kiküldik a IV. Sárospataki Népfőiskolai Találkozó meghívóját, aláírók: Jakab Sándor, Kovács Károly, Újszászy Kálmán.
ápr. 28. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre 67. klubestje. Program: Nemes Nagy Ágnes irodalmi est.
ápr. 29. – máj. 2. X. Sárospataki Diáknapok. Résztvevők Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár megyék, Budapest, Debrecen és Miskolc megyei jogú városok kb. 2000 diákja.
máj. 11. A Sárospataki Öregdiákok Debreceni Baráti Körének 28. klubestje. Program: zenei est, közreműködik a Debreceni Kollégiumi Kis Kántus, vezényel: Berkesi Sándor, zongorán közreműködik Darányi Lajos.
máj. 13. Sárospatakon, a Dobó F. u. 6. számú házon felavatják a 100 éve született volt pataki diák, Móricz Zsigmond domborműves emléktábláját, alkotója Andrássy Kurta János. Állíttatta a város. Beszédet mond Kanesütz Lajosné, a Városi Tanács VB művelődési osztályvezetője.
máj. 26. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre 68. klubestje. Program: Batyubál-majális, első alkalommal Budakeszin, Rácz György kertjében.
jún. 6. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre 58. összejövetele, utolsó alkalommal a Palace Szállóban.
jún. 30. – júl. 1. IV. Sárospataki Népfőiskolai Találkozó. Szervező bizottság: Újszászy Kálmán, Kovács Károly, Jakab Sándor. Regisztrált résztvevők száma: 40 egykori népfőiskolás és családjaik, kb. 100 fő, egyharmada felvidéki. Program: Emlékezés Móricz Zsigmondra: Harsányi István, Képes Géza, Jakab Sándor, Mester Ferenc, Varga András, Bottyán János. Előadások: Képes Géza, Lázár István, Szabó Lajos, Bottyán János. Bevételek: 7.750 Ft, ebből adomány 4.350 Ft.
júl. 17. – aug. 16. A Sárospataki Nyári Kollégium VIII. tanfolyama. Helyszín: Kossuth Lajos Kollégium. Védnökök: Újszászy Kálmán, Tóth József (?). A Nyári Kollégium vezetője: Kanesütz Lajosné.
júl. 27. A Magyar Nemzet 5. oldalán megjelenik Harsányi István Móriczra emlékezik Patak c. cikke a népfőiskolai találkozóról.
júl. 29. A Reformátusok Lapja 4. oldalán megjelenik Harsányi István: Népfőiskolás öregdiákok találkozója Sárospatakon c. cikke.
szept. 3. Megnyílik a Comenius Tanítóképző Főiskola új gyakorló általános iskolája.
okt. 3. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre 59. összejövetele, az Európa Szállóban.
okt. 6. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre klubestjeinek meghívóját ettől kezdve aláírják: Borsányi Duci, Bertha Ferenc, Egressy Mari, Fodor József, Harsányi István, Kocsis Elemér, Koncz Gábor, Lázár István, Leskó János, Nagy Gábor, Pavletits Ödön, Somlai Zsuzsa, Szabó Csaba, Újszászy Kálmán.
okt. 19. A Sárospataki Öregdiákok Debreceni Baráti Körének 29. klubestje. Program: Szilágyi Pál: Görögországi és törökországi útibeszámoló.
okt. 26. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 69. klubestje. Program: Szabó Ernő – Barsi Ernő: A pataki kollégium zenei krónikája.
nov. 23. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre 70. klubestje. Program: Jakab Mihály: Sárospataki öregdiákok Mongóliában. Társelőadók: Képes Géza, György Károly.
dec. 14. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre 71. klubestje. Program: Sárospataki művészest: Kardoss Béla, Mácsai István, Takács Tamás.
dec. 15. Hanga Mária művelődési miniszterhelyettes felavatja a Comenius Tanítóképző Főiskola új gyakorló általános iskoláját, amely felveszi Árvay József nevét.
az év során Első ízben ítélik oda a Rákóczi Gimnáziumban az 1958-ban végzett IV.D. osztály által alapított Gyimóthy István-díjat a biológia és kémia terén legeredményesebb tanulónak.
az év során Megjelenik Bánlaky Pál: A vidékiség tünetei c., 1977-ben írott tanulmánya (Bánlaky Pál – Varga Csaba: Azon túl ott a tág világ. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1979. 7-114. o.) A kisvárosi társadalmi viszonyok elemzése alátámasztja, miért lehet képes az öregdiák-mozgalom jelentősebb eredmények elérésére, mint maga az iskola vagy az annak otthont adó település.
1980
jan. 25. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre 72. klubestje. Program: Károly István: Hagyományőrzés a Comenius Tanítóképző Főiskolán; valamint műsoros est.
febr. 6. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre 60. fehér asztal melleti összejövetele, ettől kezdve a Fáklya klubban.
febr. 29. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre 73. klubestje. Program: Cseke László: Széchenyi Ödön nyomában – magyarok az európai víziútért.
márc. 28. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre 74. klubestje. Program: Harsányi István: A sárospataki kollégium szellemi kisugárzása I., korreferátum: Szathmáry Lajos; Basky István zenei műsora.
ápr. 10. Elkészül A Rákóczi Gimnázium és a Comenius Tanítóképző Főiskola 450 éves évfordulójának közös ünnepi programja c. dokumentum, amelyben az 1980/81-es tanévre kiterjesztik a jubileumi programot. Aláírók: Kádas Sándor, Károly István. A Comenius Tanítóképző Főiskola külön programjában tudományos rendezvények, kiadványok is szerepelnek.
ápr. 25. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre 75. klubestje. Program: a Confessio c. folyóirat szerkesztő és cikkíró munkatársainak találkozója a pataki öregdiákokkal, részt vett 78 fő.
máj. Kiküldik az V. Sárospataki Népfőiskolai Találkozó meghívóját, aláírók: Jakab Sándor, Kovács Károly, Harsányi István, Újszászy Kálmán.
máj. 16. A Sárospataki Öregdiákok Debreceni Baráti Körének 30. klubestje. Program: Hubay Barna: Anekdoták a pataki legációról.
máj. 31. Felavatják a Rákóczi Gimnázium új iskolakerti sportpályáját.
máj. 31. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre 76. klubestje. Program: Majális Budakeszin, Rácz György kertjében. Program: beszélgetés Huszár Istvánnal. Erről Harsányi István cikke a Reformátusok Lapja 1980. júl. 20-ai számában Pataki öregdiákok összejövetele Budapesten címmel.
jún. 4. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre 61. fehér asztal melleti összejövetele.
júl. 5–6. V. Sárospataki Népfőiskolai Találkozó. Szervező bizottság: Újszászy Kálmán, Kovács Károly, Jakab Sándor, Harsányi István. Előadók: Harsányi István, Nagy Piroska, Czine Mihály, Béres Ferenc. Regisztrált résztvevők száma: 31 egykori népfőiskolás. Program: Harsányi István memoranduma A társadalom erkölcsi megújulása tárgyában. Előadások: Czine, ifj. Bertha Zoltán, Nagy Piroska, Béres Ferenc, Jakab Sándor, Varga András, Jakab Mihály, Czegle Imre. Bevételek: 8.565 Ft, ebből adomány 4.025 Ft.
júl. 17. – aug. 16. A Sárospataki Nyári Kollégium IX. tanfolyama. Helyszín: Kossuth Lajos Kollégium. Résztvevők száma: 59 fő. Védnökök: Újszászy Kálmán, Tóth József. A Nyári Kollégium vezetője: Kanesütz Lajosné.
júl. 31. A Magyar Nemzet 5. oldalán megjelenik Zika Klára: A vendégváró Sárospatak c. cikke a népfőiskolai találkozóról.
aug. 17. A Reformátusok Lapja 3. oldalán megjelenik Harsányi István: Népfőiskolás öregdiákok találkozója Sárospatakon c. cikke.
szept. 6. Sárospatakon 11 tanteremmel megnyílik a Sárospataki Zeneiskola a felújított és átalakított régi kollégiumi ún. Kisinternátusban, a sárospataki állami zeneoktatás 20., az önálló zeneiskola fennállásnak 10. évében. Erről megjelent cikk: Ormai Miklósné: Örömteli tanévnyitó Sárospatakon = Szocialista Művészetért, XXIII. évf. 10. szám, 1980. október, 7. o.
okt. 7. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre 62. fehér asztal melleti összejövetele.
okt. 10. A Sárospataki Öregdiákok Debreceni Baráti Körének 31. klubestje. Program: Takács Béla: Szabó Gyula emlékezete. Zongorán közreműködik: Darányi Lajos.
okt. 14. A Comenius Tanítóképző Főiskola tudományos pályázati felhívást tesz közzé a 450 éves alapítási évforduló alkalmából, a pataki nevelőképzés fejlődését bemutató témakörökben, a főiskola oktatói, gyakorlóiskolai nevelői és hallgatói számára. Határidő: dec. 10.
okt. 31. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre 77. klubestje. Program: műsoros Abaúji est (szervezője: Nagy Károly), Szilágyi István kiállítása: Abaúj és Sárospatak képeslapokon. 138 résztvevővel. Előzetes cikkek: Esti Hírlap, Magyar Hírlap, Magyarország, Népszabadság. Tudósítások, illetve cikkek: tv-híradó, Észak-Magyarország, Magyar Hírek, Magyar Hírlap, Magyarország, Reformátusok Lapja, Új Tükör.
nov. 28. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre 78. klubestje. Program: Zempléni est. Vetített képek Szelényi Károly fotóművésztől: Táj változó fényben – Tokaj-Hegyalja és környéke. Beszélgetőtárs: Lázár István.
dec. 19. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre 79. klubestje. Program: Halmy Miklós festményeinek bemutatása, közreműködik. Kobzos Kiss Tamás.
az év során Befejeződik a sárospataki Rákóczi Gimnázium 1971 óta tartó felújítása.
1980/81. tanév A Rákóczi Gimnáziumban 24 osztályban 712 diák tanul, a tantestület létszáma 48 fő, közülük 22-en pataki diákok voltak.
1980-as évektől A Pataki Diákok Baráti Társasága Miskolci Csoportja összejöveteleinek helyszíne az új egyházkerületi székház, a megyei tanács, a megyei szakszervezeti székház, illetve Palumby Gyula Miskolc-tapolcai nyaralója, a Leányvár-lak.
1981
jan. 20. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre klubestjeinek meghívóját ettől kezdve aláírják a rendezőség nevében: Harsányi István, Újszászy Kálmán és Varga Tibor.
jan. 30. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre 80. klubestje. Program: Emlékezés Bartók Bélára. Közreműködik: Béres Ferenc, Havas Judit.
febr. 3. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre 63. fehér asztal melleti összejövetele.
febr. 27. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre 81. klubestje. Program: Kádas Sándor: A sárospataki Rákóczi Gimnázium élete és a jubileumi előkészületek. Utána: gimnazisták műsora.
márc. 27. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre 82. klubestje. Program: Újszászy Kálmán: A Sárospataki Tudományos Gyűjtemények múltja és jelene.
ápr. Főiskolai Élet címmel megjelenik a Comenius Tanítóképző Főiskola KISZ alapszervezetének lapjának 1. száma. Szerkesztők: Komáromy Sándor; Sarkadi Béla, Csőke Éva, Sztrik István. Engedélyszám: 5196-9/1981. A lapban a továbbiakban versek, pataki öregdiákokkal való beszélgetések is megjelennek.
ápr. A Comenius Tanítóképző Főiskolán rendezik meg a XV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia oktatástechnikai és tantárgypedagógiai szekcióját, a 450. alapítási évforduló miatt. Részt vesz 31 felsőoktatási intézményből 500 hallgató.
ápr. 24. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre 83. klubestje. Program: Koncz Sándor: Pataki csillagok.
ápr. 29. – máj. 1. XI. Sárospataki Diáknapok. Résztvevők Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Pest és Szabolcs-Szatmár megyék diákjai.
máj. Kiküldik a VI. Sárospataki Népfőiskolai Találkozó meghívóját, aláírók: Jakab Sándor, Kovács Károly, Harsányi István, Újszászy Kálmán.
máj. 15. A Sárospataki Öregdiákok Debreceni Baráti Körének 32. klubestje. Program: irodalmi és zenei műsor Novák Sándor emlékezetére.
máj. 29. Közzéteszik a sárospataki Rákóczi Gimnázium és a Comenius Tanítóképző Főiskola közös tájékoztatóját a 450. alapítási évfordulós ünnepségekről, aláírók: Kádas Sándor, Károly István. Tartalma: augusztus 29-ei programelőzetes: Pozsgay Imre művelődési miniszter tartja az országos tanévnyitót, helyszín a Rákóczi Gimnázium udvara, rossz idő esetén az Árvay József Gyakorló Általános Iskola aulája. Az évfordulóra megjelenik a Rákóczi Gimnázium részéről: jubileumi évkönyve, plakett, a Sárospataki Krónika ünnepi száma, emléktárgyak; a Comenius Tanítóképző Főiskola részéről a Sárospataki Pedagógiai Füzetek 4–5. száma, emlékplakett; a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Tanács részéről: a Sárospataki diákdalok c. hanglemez és a Schola Patakiana c. minikönyv; alkalmi levelezőlap és bélyegzés. Az öregdiákok szállását ésétkeztetését megoldják, jelentkezési határidő: július 31.
máj. 30. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre 84. klubestje. Program: Majális Budakeszin, Rácz György kertjében.
jún. 2. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre 64. fehér asztal melleti összejövetele, ettől kezdve a Sárospatak étteremben. Program: tájékoztató a 450. évfordulós ünnepségekről.
jún. 4. Károly István levélben számol be ifj. Újszászy Kálmánnak a 450. évforduló kapcsán végzett feladatokról és a további teendőkről.
jún. 9. Sárospatakon megnyílik Klinkó József volt képzős diáknak a főiskolára hagyott képzőművészeti gyűjteményének kiállítása.
jún. 27–28. Érettségi nagy találkozó Sárospatakon, a Rákóczi Gimnáziumban.
júl. 4–5. VI. Sárospataki Népfőiskolai Találkozó. Szervező bizottság: Újszászy Kálmán, Kovács Károly, Jakab Sándor, Harsányi István. Regisztrált résztvevők száma: kb. 25 egykori népfőiskolás és családjaik, összesen: 45 fő. Program: Varga András, Jakab Sándor, Újszászy Kálmán, Benkő György előadásai; Beszélgetés Csoóri Sándorral és Bertha Bulcsúval Egyéni és társadalmi erkölcs; közösségi tudat és nemzeti öntudat címmel; Maller Sándor: Mit jelent Sárospatak a magyar kultúrában? Befolyt adomány: 5.440 Ft.
júl. 17. – aug. 17. A Sárospataki Nyári Kollégium X. tanfolyama. Helyszín: Kossuth Lajos Kollégium. Résztvevők száma: 52 fő. Védnök: Újszászy Kálmán. A Nyári Kollégium vezetője: Kanesütz Lajosné.
júl. 26. A Reformátusok Lapja 1. oldalán megjelenik Harsányi István Az erkölcsi megújulás kérdései az idei sárospataki népfőiskolai találkozón c. cikke.
aug. 29. A Rákóczi Gimnázium emlékünnepsége a Sárospataki Református Főiskola alapításának 450. évfordulója tiszteletére, a Rákóczi Gimnázium udvarán. Program: könyvkiállítás, megnyitja: Huszár István országgyűlési képviselő, volt pataki diák. Emlékünnepség (zeneművekkel és szavalatokkal elválasztva): megnyitó: Borsos Árpád, a megyei tanács VB művelődési osztályvezetője; ünnepi beszéd: Ladányi József megyei tanácselnök; zászlóátadás a Rákóczi Gimnázium és a Comenius Tanítóképző Főiskola részére: Porkoláb Albert, a megyei tanács elnökhelyettese, valamint a Művelődési Minisztérium képviselője; köszöntő: Nagy János külügyi államtitkár, volt pataki diák; zárszó: Borsos Árpád. További programok: délután: sportdélután, osztálytalálkozók, könyvvásár az iskolakertben (műveiket dedikálják: Fekete Gyula, Kurucz Gyula, Lázár István, Szelényi Károly), irodalmi műsor a Rákóczi-várban; este: gimnazisták, tanárok és öregdiákok ünnepi műsora a Díszteremben; este: könyvdiszkó az Otthon Étteremben.
aug. 30. Az 1981/82. tanév országos megnyitója Sárospatakon a Rákóczi Gimnázium udvarán, beszél Pozsgay Imre művelődési miniszter. Megnyitó és zárszó: Borsos Árpád, a megyei tanács VB művelődési osztályvezetője. Résztvevők: párt-, állami és társadalmi szervezetek országos és megyei képviselői, a megyei alsó-, közép- és felsőfokú intézmények vezetői. Az elnökségben foglalt helyet Pozsgay Imre, Grósz Károly, a megyei pártbizottság első titkára, valamint Ladányi József, a megyei tanács elnöke is. (Berecz, Huszár, Nagy, Takáts Gyula???)
aug. A Napjaink 1981/8. számában megjelennek Hegyi Imre: A népfőiskolások találkozóján (36. o.), valamint Kovács Károly: A parasztság felemelkedéséért. A sárospataki népfőiskoláról (36–38. o.) c. cikkkei.
szept. Megjelenik a Borsodi Művelődés c. folyóirat VI. évf. 3. (tematikus) száma, amelyben 10 tanulmány és 8 öregdiák-visszaemlékezés foglalkozik a 450. éves pataki iskolával.
szept. 6. Ünnepi istentisztelet és megemlékezés a Sárospataki Református Főiskola alapításának 450. évfordulójáról a sárospataki református templomban. Az öregdiákoknak fenntartott helyeket biztosítanak. Program: igét hirdet Kürti László püspök; előadások a Kollégium történetéről: Újszászy Kálmán, Makkai László; egyházzenei hangverseny.
szept. 7–8. Nemzetközi egyháztörténeti szimpózium Sárospatakon a Türelmi Rendelet kiadásának 200. évfordulója alkalmából. Ennek keretében a Sárospataki Református Kollégium történetéről szóló tanulmánykötet bemutatása: A Sárospataki Református Kollégium. Tanulmányok alapításának 450. évfordulójára. Szerkesztette a Tiszánninneni Református Egyházkerület Elnöksége. Kiadja a Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, Budapest, 1981. 324 o. + 16 o. képmelléklet. ISBN 963-300-060-2. (A kötet anonim szerkesztője Barcza József).
szept. 17. Harsányi István és (ifj.) Újszászy Kálmán látogatása Berecz János volt pataki diáknál, a Népszabadság főszerkesztőjénél, aki támogatást ígér a budapesti baráti körnek.
okt. 6. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre 65. fehér asztal melleti összejövetele.
okt. 16. A Sárospataki Öregdiákok Debreceni Baráti Körének 33. klubestje. Program: Koncz Sándor: Művelődéstörténeti áttekintés a pataki Alma Mater alapításának 450. évfordulója alkalmából, zenei kísérettel.
okt. 30. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre 85. klubestje. Program: Borsod-Abaúj-Zemplén megyei műsoros est, szervező: Nagy Károly, helyszín: Budai Vigadó. Megalakul Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Budapesti Baráti Köre. Elnök: Tóth János, elnökhelyettesek: Juhár Zoltán és Rónai Rudolf, titkár: Nagy Károly.
nov. 27. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre 86. klubestje. Program: Károly István: A főiskola és tudományos közélete. Korreferátum: Csuhaj Varjú Imre, Földy Ferenc. Utána a hallgatók műsoros estje.
dec. 17. Karajz Lajos és Virágh Ferenc elkészítik a Sárospataki Öregdiákok Baráti Egyesülete alapszabályátervezetét, a Sárospataki Városi Tanács közreműködésével.
dec. 18. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre 87. klubestje. Program: Győri Elek emlékest és kiállítás, bevezeti: Kerékgyártó István.
dec. 29. Kihirdetik az egyesületekről szóló 1970:35. tvr-t módosításáról és egységes szövegéről szóló 1981:29. tvr-t (hatályos 1982. július 1-jétől), amely az egyesület szervezésének megkezdési szabályait tovább szigorítja.
dec. 29. A Határozatok Tára c. hivatalos lap 18. számában közzéteszik az egyesületekről felügyeletének egyes kérdéseiről szóló 2037/1981.(XII.29.) MT. határozatot, amely meghatározza az 1981:29. tvr. végrehajtásával kapcsolatos rendelkezéseket a minisztériumok és tanácsi szervek számára.
az év során Megjelenik A Sárospataki Comenius Tanítóképző Főiskola évkönyve (1965-1981) c. kiadvány, „a sárospataki kollégium fennállásának 450. évfordulója alkalmából”. Szerkesztő: Földy Ferenc, Csuhaj Varjú Imre, Kováts Dániel. Kiadja a Sárospataki Comenius Tanítóképző Főiskola, 1981. Terjedelem: 160 o.

Megjelenik A sárospataki Rákóczi Gimnázium jubileumi évkönyve c. kiadvány. Szerkesztő: Dobay Béla. Kiadja a Sárospataki Rákóczi Gimnázium, 1981. Terjedelem: 328 o. Az évkönyvben önálló fejezetet kaptak az öregdiákok irodalmi és tudományos írásai (Fekete Gyula, Képes Géza, Király Zoltán, Mészöly Dezső, Takács Béla), továbbá Kádas Sándor igazgató Üzenet a pataki diákok nagy családjának, valamint Hegyi József A pataki öregdiákok barátsága c. cikkei.

Megjelenik Fekete Gyula: Bodrog-parti szerelmeink c. regénye. Kiadó: Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 1981. Terjedelem: 280 o. ISBN 963-11-2484-3

Megjelenik Szelényi Károly: Tokaj és vidéke. Táj változó fényben c. nagyalakú, képes albuma, „A sárospataki kollégium alapításának négyszázötvenedik évfordulójára”, Lázár István bevezetőjével. Kiadó: Corvina Kiadó, Budapest, 1981. Terjedelem: 88 o. (136 fotó) ISBN 963-13-1206-2.

Megjelenik az Alma Mater Sárospatak 1531. 1981. című, tíz metszetet tartalmazó album. „A metszeteket Sárospataki Református Kollégium alapításának 450. évfordulójára készítette Imre Lajos.”

Megjelenik a Pataki diákdalok a Sárospataki Kollégium 450 éves fennállására c. hanglemez, amely 21 dalt tartalmaz. Előadják: Béres Ferenc, a Miskolci Bartók Kórus, a Sárospataki Rákóczi Gimnázium Vegyeskara, a Sárospataki Comenius Tanítóképző Főiskola Női Kara, a Sárospataki II. Rákóczi Ferenc Művelődési Ház Vegyeskara, közreműködik a Magyar Állami Népi Együttes Kamarazenekara.  (SLPX???

az év során Sárospatakon, a Rákóczi u. 6. számú házon felavatják a „Gólyavár” emléktáblát, rajta a volt pataki diák Tompa Mihály és Gárdonyi Géza neveivel. Állíttatta a Városvédő és -szépítő Egyesület és a Hazafias Népfront kezdeményezésére a városi tanács.
az év során Kapuvár, Kisvárda, Sárvár, Sárospatak, Siklós és Szigetvár vezetőinek kezdeményezésére első ízben rendezik meg az Öreg várak, ifjú városok c. találkozót, amelynek a következő években mindig más-más település ad otthont. Az utazó csoportok tagjai között sportolók, művészek, jelenlegi és volt diákok kapnak helyet.
1982
jan. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre klubestjeinek meghívóját ettől kezdve aláírják: Harsányi István, Rácz György, Szentimrei Ida, Újszászy Kálmán, Varga Tibor.
jan. 12. Ködöböcz József több helyen átírja, illetve magyarázó megjegyzésekkel látja el a Sárospataki Öregdiákok Baráti Egyesülete Karajz Lajos és Virágh Ferenc által készített az alapszabály-tervezetét.
jan. 15. Ködöböcz József 37 személynek – köztük a vidéki baráti körök vezetőinek, politikusoknak, vezető beosztású öregdiákoknak – kiküldi a Sárospataki Öregdiákok Baráti Egyesülete alapszabály-tervezetet, és egy kísérőlevelet, amelyben elvi állásfoglalást és konkrét javaslatokat kér. Indoklás: a 450 éves évfordulón sokan felvetették, ezért javasolja, hogy a 1982. évi érettségi nagy találkozón legyen alakuló közgyűlés. Ennek érdekében Előkészítő Bizottság is létrejött, tagjai: Bódi Géza, Földy Ferenc, Hegyi József, Kanesütz Lajosné, Ködöböcz József, Pásztor András, Pataki József, Újszászy Kálmán. A levelek kiküldésében közreműködik a Sárospataki Városi Tanács.
jan. 18. – febr. 23. Válaszlevelek érkeznek Ködöböcz József jan. 15-ei kérése nyomán, a következő személyektől: Bertha Zoltán, Deme László, Dobay Béla, Egey Tibor, Faragó Lajos és társai, Fodor József, Harsányi István (kétszer), Karajz Lajos, Kocsis Elemér, Palumby Gyula, Szabó Csaba, Takács Béla, Varga József, Zétényi Elek. Áprilisban válaszolt Csizmadia Ernő és felesége. Kategorikusan elutasító álláspontot képvisel Harsányi István, ugyancsak elutasítja a tervezetet Bertha Zoltán és Fodor József. A többiek általában óvatosan fogalmaznak, kerülve az egyértelmű állásfoglalást. A továbbiakban az ügy személyeskedéssé fajul (pl. egyesek az alapszabály-szerkesztő Karajz Lajos és Virágh Ferenc katolikus vallását is kifogásolják).
jan. 29. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre 88. klubestje. Program: Beszélgetés Berecz Jánossal a külpolitikáról.
febr. 2. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre 66. fehér asztal melleti összejövetele, ettől kezdve a Metro Klubban.
febr. 15. Ködöböcz József megbeszélést folytat Tóth József tanácselnökkel a Sárospataki Öregdiákok Baráti Egyesületéről.
febr. 26. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre 89. klubestje. Program: Koncz Sándor: 13 év lelkészi szolgálat Alsóvadászon.
márc. 26. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre 90. klubestje. Program: Pataki tanárok: Benkő Béla portré. Meghívott előadók: Ruszkay András, Kádas Sándor.
ápr. 30. Ködöböcz József. levele a Sárospataki Öregdiákok Baráti Egyesülete megalakításának elhalasztásáról, mert a baráti körök részéről nincs egységes akarat ennek létrehozására, a pataki jogutód iskolák vezetői pedig nem is válaszoltak az alapszabály-tervezetre.
ápr. 30. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre 91. klubestje. Program: Radványi Barna: Évődni emberi dolog.
máj. 25. Hegyi Józsefet Sárospatak Város Tanácsa díszpolgárrá választja.
máj. 29. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre 92. klubestje. Program: Majális Budakeszin, Rácz György kertjében.
jún. 1. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre 67. fehér asztal melleti összejövetele.
jún. 25. Aczél György, a Minisztertanács elnökhelyettese AGy/459/2/1982. sz. válaszlevele Harsányi Istvánhozhoz, amelyben javasolja, hogy a tehetségvédelem ügyében a pataki öregdiákok készítsenek konkrét összeállítást, amely alapja lehet egy megbeszélésnek.
jún. 26–27. Érettségi nagy találkozó Sárospatakon, a Rákóczi Gimnáziumban
júl. 3–4. VII. Sárospataki Népfőiskolai Találkozó. Szervező bizottság: Újszászy Kálmán, Kovács Károly, Jakab Sándor, Harsányi István. A találkozó témája: Egyéni és társadalmi erkölcs; közösségi tudat és nemzeti öntudat. Előadók: Harsányi István, Nagy Piroska, Péter László, Papp Lajos, Béres Ferenc, Szentimrei Mihály, Czinke Zoltán, Újszászy Kálmán. Regisztrált résztvevők száma: 64 fő, ebből 50 egykori népfőiskolás.
júl. 13. Megbeszélés Sárospatakon a Pataki Diákok Sárospataki Baráti Köre megalakításáról, a Hazafias Népfront keretében. Jelen van: Orosz László városi párttitkár, Budavári Csaba városi tanácselnök-helyettes, Grega Sándor népfront-titkár, Bódi Géza, Éliás Attila, Földy Ferenc, Hegyi József, Ködöböcz József, Szigethy Albertné, Újszászy Kálmán.
júl. 17. – aug. 16. A Sárospataki Nyári Kollégium XI. tanfolyama. Helyszín: Kossuth Lajos Kollégium. Résztvevő száma: 63 fő. Védnök: Újszászy Kálmán. A Nyári Kollégium vezetője: Kanesütz Lajosné.
júl. 23. Az Élet és Irodalom 8. oldalán megjelenik Péter László: A nagy diófa alatt c. cikke a sárospataki népfőiskolai találkozóról.
aug. 15. A Reformátusok Lapja 5. oldalán megjelenik Harsányi István: Népfőiskolások találkozója Sárospatakon c. cikke.
aug. 25. Ködöböcz József összeállítja a Sárospataki Diákok Baráti Köre működésének irányelveit.
szept. 13. A Hazafias Népfront városi bizottsága ülésén megtárgyalják a Sárospataki Diákok Baráti Köre alapszabály tervezetét, előadó: Ködöböcz József.
szept. 20. Elhunyt Szabó Ernő (1904–1982), volt pataki gimnáziumi és teológiai akadémiai zenetanár, a Sárospataki Öregdiákok Debreceni Baráti Körének vezetője, életének 78. évében.
okt. 5. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre 68. fehér asztal melleti összejövetele.
okt. 8. Felhívást tesz közzé a Pataki Diákok Baráti Körének megalakításáról és a csatlakozásról az Előkészítő Bizottság: Bódi Géza, Földy Ferenc, Hegyi József, Kanesütz Lajosné, Ködöböcz József, Pataky József, Pásztor András, Újszászy Kálmán. A kör a Hazafias Népfront keretében, a pártbizottság és a városi tanács támogatásával fog működni. Az alapító tagsági jelentkezési lap visszaküldésének határideje: okt. 31-ig.
okt. 13. A budapesti Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre meghívóját ettől kezdve aláírják: Harsányi István, Újszászy Kálmán, Varga Tibor. A meghívón a Sárospataki Diákok Baráti Köre Budapesti Csoportja elnevezés szerepel.
okt. 22. A külön meghívón Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre elnevezéssel szereplő baráti kör 93. klubestje. Program: Szabolcs-Szatmári műsoros est a Metro klubban. Erről tudósítás a Népszabadság okt. 23-ai és a Kelet-magyarország okt. 23-ai számaiban.
nov. 18. A Sárospataki Comenius Tanítóképző Főiskola Főiskolai Tanácsa posztumusz tiszteletbeli tagjává fogadja három adományozóját: Kovács Dezső volt igazgatót, akinek zenei hagyatékát lánya adta át, Gosztonyi János orgonaművész öregdiákot, akinek pedagógiatörténeti dokumentumait felesége adta át, és Klinkó József öregdiákot, aki képgyűjteményét végrendeletileg hagyta a főiskolára.
nov. 19. A Sárospataki Öregdiákok Debreceni Baráti Körének 34. klubestje. Program: Ördögh László: Szabó Ernő emlékezete. Helyszín ideiglenesen a Bethlen u. Pedagógus Művelődési Ház. A baráti kör új vezetősége: elnök: Ördögh László, titkárok: Darányi Lajos és Takács Béla.
nov. 26. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 94. klubestje. Program: Harsányi istván: A századforduló magyar református embereszménye sárospataki dokumentumok alapján
dec. 3. Sárospatakon ülést tart a Pataki Diákok Baráti Körének előkészítő bizottsága. A beérkezett jelentkezések száma kb. 250. Tárgy: az alakuló közgyűlés időpontjának kitűzése. A meghívót kiküldi Grega Sándor népfront titkár.
dec. 15. Népfőiskolai találkozó Budapesten a Hazafias Népfront Országos Tanácsa székházában, a Hazafias Népfront és a Termelőszövetkezetek Országos Tanácsa szervezésében, az 1983 márciusára tervezett Országos Népfőiskolai Találkozó előkészítésére. Sárospataki részről jelen van: és felszólal Harsányi István, jelen van: Kovács Bálint. Megalakul az Előkészítő Bizottság, sárospataki részről tagja lett Jakab Sándor.
dec. 17. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 95. klubestje. Program: Király Zoltán: Bolgár irodalmi est, utána karácsonyi piknik.
dec. 28. Zika Klára cikke Magyar Nemzetben a 80. éves Újszászy Kálmánról, megemlítve, hogy a közeljövőben a város vezetőinek kezdeményezésére megalakul a Sárospataki Öregdiákok Baráti körének sárospataki tagozata, amelynek élére Újszászy Kálmánt kérték fel.
az év során Megjelenik Bajkó Mátyás A magyarországi és az erdélyi protestáns kollégiumok 1777 és 1848 között c. könyve. Magánkiadás, kiadási hely és év nélkül. Terjedelem: 116 o.
1983
jan. 17. Kiküldik a Pataki Diákok Baráti Körének alakuló közgyűlési meghívóját, aláírók: Kanesütz Lajosné és Ködöböcz József, mint előkészítő bizottsági tagok.
jan. 28. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 96. klubestje. Program: Szombathy Viktor: Rimaszombat-Gömör-Sárospatak. A félévenkénti meghívón ettől kezdve így szerepel a kör neve.
jan. 31. Sárospatakon alakuló ülést tart a Pataki Diákok Sárospataki Baráti Köre, a Rákóczi Gimnázium dísztermében. Jelen van: kb. 200 fő. Közreműködött: Béres Ferenc, a Comenius Tanítóképző Főiskola hallgatói és a Rákóczi Gimnázium tanulói. Elfogadják a kör működési irányelveit. A vitában hozzászóltak: Bertha Zoltán, Tamás Erzsébet, Tölgyesi István, Dávid Sándor, Derda István, Czegle Imre, Koncz Sándor, Takáts Gyula. A megválaszotott vezetőség 14 tagú, elnök: Újszászy Kálmán; alelnökök: Bertha Zoltán, Hegyi József, Ködöböcz József; titkárok: Dobay Béla, Gönczy Ákos, Kovács László; jegyző: Takács András; pénztáros: Mizsák Bertalan; választott tagok: Csukás Jánosné, Jakó János, Juhász Istvánné, Kovács Lórántné, Köteles László. Az egyes iskolákban intézőbizottságok jönnek létre az érettségi találkozók szervezésére. A kör működését a Hazafias Népfront városi bizottsága segíti, a kör székhelye a Hazafias Népfront székháza: Kazinczy u. 27.
febr. 1. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 69. fehér asztal melleti összejövetele.
febr. 9. Első vezetőségi ülésétt tartja a Pataki Diákok Sárospataki Baráti Köre a Rákóczi Gimnáziumban. Jelen van: Újszászy Kálmán, Ködöböcz József, Bertha Zoltán, Dobay Béla, Takács András, Hegyi József, Köteles László, Grega Sándor, Mizsák Bertalan, Csukás Jánosné, Juhász Istvánné. Napirend: célok és feladatok meghatározása, a kör pozicionálása. Véglegesítik a kör működési irányelveit és elnevezésként a Pataki Diákok Sárospataki Baráti Körét, további tervek és összejövetelek.
febr. 25. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 97. klubestje. Program: Kristó-Nagy István: A 80 éves Szathmáry Lajos pályája és köszöntése.
márc. 10. Ködöböcz József levélben tájékoztatja a többi baráti kör vezetőit a pataki megalakulásról.
márc. 17. Országos Népfőiskolai Baráti Találkozó a Hazafias Népfront és a Termelőszövetkezetek Országos Tanácsa szervezésében, Pesterzsébeten, a Vasas Művelődési Házban. A felkért előadók közül sárospataki illetőségűek: Kovács Bálint, Újszászy Kálmán. További előadók: Pozsgay Imre, Ugrin József, Horváth Lajos, Lovász János, Győry János, Vörös Vince. További sárospataki illetőségű felszólalók: Bencsik István, Harsányi István, Képes Géza, Jakab Sándor, Varga András.
márc. 25. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 98. klubestje. Program: Örökség és valami más – szemelvények 1952 után végzett öregdiákok műveiből, rendező: Koncz Gábor.
márc. 26. A Művelődés Háza átadásának ünnepsége Sárospatakon, tervezője: Makovecz Imre. Avató beszédet mond Pozsgay Imre, a Hazafias Népfront főtitkára, aki kulturális miniszterként, mások ellenében, támogatta a tervező újszerű elképzeléseit. Az intézmény a későbbi diák- és öregdiák rendezvények állandó helyszíne.
márc. 29. Elhunyt Koncz Sándor (1913–1983), volt pataki teológiai tanár, levéltárigazgató, életének 70. évében.
ápr. Kiküldik a VIII. Sárospataki Népfőiskolai Találkozó meghívóját, aláírók: Jakab Sándor, Kovács Károly, Harsányi István, Újszászy Kálmán. Utóbbi mint a Pataki Diákok Sárospataki Baráti Köre elnöke is. A szervezésben részt vesz Hörcsik Richárd és Laczkó Gabriella.
ápr. 18. A Pataki Diákok Sárospataki Baráti Köre első összejövetele. Helyszín: A Művelődés Háza. Téma: Sárospatak város közművelődési tevékenysége, problémák, feladatok. Előadó: Kanesütz Lajos, a Házat bemutatja Novákovits István.
ápr. 20. Ködöböcz József összeállítja a Javaslat a pataki diákok baráti találkozójának szervezésére c. dokumentumot. Lényege: az éves osztálytalákozóktól függetlenül, páros évente, aug. 20. utáni péntek-szombat-vasárnap, önkéntes és önköltséges találkozó. Ennek keretében megnyitó A Művelődés Házában, találkozás az iskolákkal, a várossal, a helyi baráti körrel. Az anyaghoz intézkedési terv is készül, felelősökkel, határidőkkel.
ápr. 25. Ködöböcz József összeállítja a Javaslat néhány tartalmi és szervezési feladat megoldására c. dokumentumot. Lényege: a tagsági összejövetelek, baráti találkozók tervszerű szervezése, mozgalom a jeles pataki diákok emlékének megőrzésére (Bessenyi-szobor, a főiskolai kollégium elnevezése Dezső Lajosról, a pártszervezet Déry Gyuláról), tanársírok gondozása, városfejlesztési tervekben közreműködés, pataki üdülő-szövetkezet, adminisztrációs kérdések: címtár, iratokat levéltárba, tájékoztatás.
ápr. 28. Értekezlet Budapesten a Hazafias Népfront székházában a Népfőiskolások Baráti Köre létrehozásáról: a szervező bizottság első ülése. Téma: programtervezet megbeszélése, alakuló közgyűlés előkészítése. Jelen van: 12 fő, köztük Sárospatakról Jakab Sándor, Képes Géza, továbbá Kovács Bálint, mint a református népfőiskolák képviselője. A Kör működtetését a Hazafias Népfront vállalja.
ápr. 29. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 99. klubestje. Program: Egey Antal: Geológiai és botanikai séták Sárospatakon.
ápr. 29. – máj. 1. XII. Sárospataki Diáknapok. Résztvevők Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Pest és Szabolcs-Szatmár megyék diákjai.
máj. Mizsák Bertalan elkészíti a Pataki Diákok Sárospataki Baráti Köre pénzkezelési szabályzatát.
máj. 17. Orosz László városi párttitkár levele a Pataki Diákok Sárospataki Baráti Köre vezetőségének: tartalmilag mindenben egyetért a máj. 20-ai vezetőségi ülés napirendjével, kéri, hogy Újszászy Kálmánt támogassák a népfőiskolás találkozó szervezésében.
máj. 20. Kibővített vezetőségi ülést tart a Pataki Diákok Sárospataki Baráti Köre a Comenius Tanítóképző Főiskolán. Jelen van: Újszászy Kálmán, Bertha Zoltán, Hegyi József, Ködöböcz József, Gönczy Ákos, Kovács László, Mizsák Bertalan, Köteles László, Pásztor András, Földy Ferenc, Katona Ferenc. Napirend: az 1984-ben tartandó baráti találkozó terve (előterjesztő: Ködöböcz József); a kör tevékenységének néhány tartalmi és szervezeti kérdése: javasolják, hogy a városban legyen Bessenyei szobor, Fáy András szobor és dombormű, Dezső Lajos kollégium, Déry Gyula tanítóképzős KISZ-szervezet, tanársírok gondozása (előterjesztő: Ködöböcz József, Mizsák Bertalan); tájékoztató a nyári népfőiskolai talákozóról (előterjesztő: Újszászy Kálmán).
máj. 24. Kiküldik a Népfőiskolások Baráti Köre országos alakuló ülésének meghívóját, programtervezetét és működési irányelveit.
máj. 25. A Pataki Diákok Baráti Társasága Miskolci Csoportjának összejövetele, ettől kezdve a megyei szakszervezeti (SZMT) székházban. Program: Bertha Zoltán: Pályám emlékezete.
máj. 28. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 100. jubileumi klubestje. Bódi Géza gimnázium igazgató táviratban, Földy Ferenc főiskolai főigazgató személyesen köszönti a baráti kört. Program: Sárospataki Diákbál: történelmi jelmezes felvonulás. Rendező: Mészöly Dezső.
máj. 30. A Sárospataki Öregdiákok Debreceni Baráti Körének 35. klubestje. Program: Bertha Zoltán: Pályám emlékezete. Új helyszín véglegesen az MTA Debreceni Akadémiai Bizottsága (DAB) székháza, Szabó Gábor akadémikus, volt pataki diák, a DAB elnöke segítségével.
jún. 4. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 100. klubestjének folytatása: majális Budakeszin, Rácz György kertjében, juniális formájában.
jún. 7. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 70. fehér asztal melleti összejövetele.
jún. 8. Megalakul a Népfőiskolások Baráti Köre Budapesten, a MOM Szakasits Árpád Művelődési Központban. Sárospatakot képviselik: Harsányi István, Varga András, Kovács Károly, Jakab Sándor, Jakab Mihály. A megválasztott elnök: Horváth Lajos. Az öttagú díszelnökségben helyet kap Képes Géza, Újszászy Kálmán. A 8 társelnök között helyet kap Kovács Bálint, Benda Kálmán. A 19 tagú Szerkesztő Bizottságban helyet kap Jakab Sándor, Vitányi Iván, Benda Kálmán. A 27 tagú Tanulmányi Bizottságban helyet kap Harsányi István, Jakab Sándor, Képes Géza, Varga András, Sebők István. A 20 tagú Szervező Bizottságban helyet kap E. Kovács László, Kurucz János. A fentieken kívül választmányi tag még Bencsik István. A Kör 1985 januárjáig nem végez érdemi tevékenységet.
jún. 21. Az egykori faluszeminaristák kezdeményezésére, a sárospataki faluszeminárium egykori hallgatói és az egyháztörténeti és néprajzi szakcsoport volt tagjai részére (I.) találkozó és konferencia Sárospatakon, a Tudományos Gyűjteményekben, a Tiszáninneni Református Egyházkerület szervezésében. A meghívandók névsorában 101 fő szerepel. A résztvevők száma kb. 50 fő. Program: Mészáros István áhítata; Újszászy Kálmán: A sárospataki faluszeminárium indulásának kortörténeti háttere és jelentősége; Galuska Imre: A faluszeminárium hatása a gyülekezeti szociográfiai kutatásra; Szentimrei Mihály: A faluszeminárium anyaga és feldolgozása; Kovács Pál: Élményeim és kutatásaim; Csőri István: Kutatási feladatok. Továbbá hozzászólások és vita.
jún. 25–26. Érettségi nagy találkozó Sárospatakon, a Rákóczi Gimnáziumban
júl. 2–3. VIII. Sárospataki Népfőiskolai Találkozó. Vezérgondolat: A szabadművelődés, s benne a paraszti önművelődés igénye és gyakorlata. (Jellegzetes XX. századi jelenség. A magyarság, s benne az éppen átalakulóban levő paraszti rétegek hogyan gazdálkodjanak a továbbiakban az ilyen típusú hagyományokkal?) Emellett a Norma népfőiskola programjának megvitatása. Regisztrált résztvevők száma: 53 fő, ebből 38 egykori népfőiskolás. Előadók: Harsányi István, Péterffy András, Mátyus Aliz, Vitányi Iván. Hozzászólók: Czinke Zoltán, Kováts Dániel, Papp Lajos, Hegyi Imre, Hegyi József. Bevételek: 15.060 Ft, ebből 5.290 Ft adomány. A programról Péterffy András filmet forgat. Összeállítják a sárospataki Népfőiskolai Találkozók eddigi előadóinak 25 fős névjegyzékét: Barsi Ernő, Bertha Zoltán, Ifj. Bertha Zoltán, Benkő György, Béres Ferenc, Bottyán János, Czegle Imre, Czine Mihály, Czinke Zoltán, Csoóri Sándor, Denke Gergely, Fekete Gyula, Illyés Gyula, Kovács Bálint, Képes Géza, Koncz Sándor, Kürti László, Lázár István, Maller Sándor, Nagy Péter, Papp Lajos, Péter László, Szabó Lajos, Szabó Zoltánné, Szentimrei Mihály.
júl. 3. A Reformátusok Lapja 4. oldalán megjelenik Kovács Bálint: Megalakult a népfőiskolások Baráti Köre c. cikke.
júl. 7. Az Észak-Magyarországban megjelenik Hegyi József: Csizmás diákok találkozója c. cikke a népfőiskolai találkozóról.
júl. 17. – aug. 16. A Sárospataki Nyári Kollégium XII. tanfolyama. Helyszín: Kossuth Lajos Kollégium. Résztvevők száma: 81 fő. Védnök: Újszászy Kálmán. A Nyári Kollégium igazgatója: Kanesütz Lajosné.
aug. 14. A Reformátusok Lapja 4. oldalán megjelenik Tihanyi Endre: Szeretetfalva találkozója c. cikke a népfőiskolai találkozóról.
szept. A Napjaink 1983/9. számának 2. oldalán megjelenik Jakab Sándor, volt pataki népfőiskolás olvasói levele a népfőiskolások mai törekvéseiről c. cikke.
szept. 8. Elkészül a Norma Népfőiskola terve, amely a Termelőszövetkezetek Országos Tanácsa Normafa úti oktatási központjában kapna helyet, és az aláírók benyújtják a TOT-nak. Aláírók: Harsányi István, Jakab Mihály, Jakab Sándor, Kovács Károly, É. Kovács László, Kurucz János, Újszászy Kálmán, Varga András.
szept. 9–11. I. Ősi Diákvárosok Találkozója Debrecenben. További résztvevő városok: Esztergom, Kecskemét, Pápa, Pécs, Sárospatak, Sopron. A városokat a helyi közép- és felsőfokú oktatási intézmények közös delegációi képviselik.
szept. 18. A Reformátusok Lapja 4. oldalán megjelenik Papp András: Népfőiskolás emlékeimből c. cikke.
okt. 4. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 71. fehér asztal melleti összejövetele.
okt. 9. Megalakul a veszprémi Népfőiskolások Baráti Köre. Az előadók között sárospataki illetőségű Jakab Sándor és Kovács Bálint. Jakab Sándort a négy titkár egyikévé választják. É. Kovács László a választmány tagja lett.
okt. 17. A Sárospataki Öregdiákok Debreceni Baráti Körének 36. klubestje. Program: Béres Ferenc: Pályám emlékezete.
okt. 20. Vezetőségi ülést tart a Pataki Diákok Sárospataki Baráti Köre a Rákóczi Gimnáziumban. Jelen van: Újszászy Kálmán, Bertha Zoltán, Hegyi József, Ködöböcz József, Dobay Béla, Gönczy Ákos, Kovács László, Takács András, Csukás Jánosné, Grega Sándor, Mizsák Bertalan. Napirend: a nov. 21-ei program előkészítése, további összejövetelek.
okt. 27. A Pataki Diákok Baráti Társasága Miskolci Csoportja összejövetele. Program: Szép, tréfás diákemlékek; „Emlékszel még arra…?” – kötetlen beszélgetés a pataki diákévekről. A meghívót Palumby Gyula elnökként jegyzi.
okt. 28. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 101. klubestje. Program: Harsányi István: Száz klubestünk tanulságai.
okt. 30. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre kirándulása Nagymarosra.
nov. 8. A Pataki Diákok Sárospataki Baráti Köre körlevele arról, hogy legyenek fehér asztal melleti összejövetelek is.
nov. 8. A Termelőszövetkezetek Országos Tanácsa jóváhagyja a Norma Népfőiskola megvalósítási tervét.
nov. 21. A Pataki Diákok Sárospataki Baráti Köre első fehér asztal melleti talákozója a Borostyán étteremben, diák-műsoros esttel.
nov. 25. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 102. klubestje. Program: Csajka Imre: Testnevelési és sport hagyományok Sárospatakon; Maller Sándor köszönti Szabó Károlyt.
dec. 2. Értekezlet a Termelőszövetkezetek Országos Tanácsában a Norma Népfőiskoláról.
dec. 12. Vezetőségi ülést tart a Pataki Diákok Sárospataki Baráti Köre a Comenius Tanítóképző Főiskolán. Jelen van: Újszászy Kálmán, Hegyi József, Ködöböcz József, Dobay Béla, Gönczy Ákos, Bertha Zoltán, Grega Sándor, Mizsák Bertalan, Kovács László, Földy Ferenc, Takács András. Napirend: az 1984. évi nagy találkozó végleges terve, a Sárospatak bemutatkozi Budapesten rendezvény terve, a Bessenyei és a Fáy szobor ügye, az 1984. januári rendezvény előkészítése.
dec. 15. Értekezlet Budapesten, a Népművelési Intézetben, a Norma Népfőiskola támogatásáról. A terv végül nem valósul meg.
dec. 16 A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 103. klubestje. Program: Pósa Lajos est, Czenthe Zoltán szervezésében; Bertha Zoltán kiállítása, bemutatja: Néray Katalin.
dec. 17. Ködöböcz József elküldi a vidéki öregdiák baráti körök vezetőinek az 1984. aug. 18–20-ai nagy találkozó programtervét és meghívóját.
dec. 29. Kihirdetik és hatályba lép az 1983:27. tvr., az egyesületekről szóló 1981:29. tvr. módosításáról. Országos egyesület és annak helyi csoportja feletti felügyeletet társadalmi szervezet is elláthatja. A döntés a Hazafias Népfront szerepét erősíti.
az év során Megjelenik Cseke László: Észak-Magyarország c. útikönyvének második, javított és bővített kiadása a Panoráma „mini” útkönyvek sorozatban (első kiadás: 1978, lásd ott). Kiadó: Panoráma szerkesztőség, Budapest, 1983. Terjedelem: 228 o. ISBN 963-243-267-3. A Sárospatakról szóló részben (204–213. o.) iskolatörténeti áttekintés a „Rákóczi Gimnázium”-ról (205–207. o.), benne az iskola híres tanítványainak és az iskolakert szobrainak példálózó felsorolásával.
1984
jan. 4. Nagy diáktalákozóra készülnek címmel (h.j.) rövid interjúja az Észak-Magyarországban Újszászy Kálmánnal.
jan. 5. A Pataki Diákok Sárospataki Baráti Köre vezetőségének első éves körlevele, aláíró: Ködöböcz József. Tárgya: beszámoló az 1983-as évről, idei programterv, nyári diáktalálkozó terve.
jan. 8. A Reformátusok Lapja 4. oldalán megjelenik Harsányi István: Úton új népfőiskolák felé c. cikke.
jan. 23. A Pataki Diákok Sárospataki Baráti Köre összejövetele Comenius Tanítóképző Főiskolán. Bevezető: Újszászy Kálmán, beszámoló előző évi munkáról: Ködöböcz József, előadó: Egey Antal: Környezetismereti séta Sárospatakon és környékén.
jan. 27. Koordinációs értekezlet Budapesten, a Termelőszövetkezetek Országos Tanácsa, a Hazafias Népfront és a Népművelési Intézet képviselőnek részvételével, a Norma Népfőiskoláról. Ezután 1-2 havonta rendszeres megbeszélések.
jan. 27. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 104. klubestje. Program: Koltay Gábor: István, a király.
jan. 31. Kardoss Béla művészeti író, volt pataki diák levele Földy Ferenc tanítóképző főigazgatónak a Magyar Comenius Társaság létrehozásának szükségességéről. Földy Ferenc az ügyben Köpeczi Béla művelődési miniszter segítségét kéri.
febr. 7. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 72. fehér asztal melleti összejövetele a Diófa étteremben.
febr. 9. Vezetőségi ülést tart a Pataki Diákok Sárospataki Baráti Köre a Rákóczi Gimnáziumban. Jelen van: Újszászy Kálmán, Bertha Zoltán, Hegyi József, Ködöböcz József, Dobay Béla, Kovács László, Mizsák Bertalan, Csukás Jánosné, Jakó János, Kovács Lórántné, Köteles László. Meghívottak: 3 fő, közte Földy Ferenc. Napirend: beszámoló a diák-világtalákozó előkészületeiről, Bessenyei György és Fáy András szobrok, Sárospatak bemutatkozik Budapesten: ápr. 27-i program megbeszélése.
febr. 24. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 105. klubestje. Program: Beszélgetés Makovecz Imrével Sárospatak új építészetéről.
márc. A Pataki Diákok Sárospataki Baráti Köre vezetősége közzéteszi az augusztusi általános diáktalálkozó meghívóját és előzetes programját. Jelentkezési határidő: június 20.
márc. 26. Vezetőségi ülést tart a Pataki Diákok Sárospataki Baráti Köre a Rákóczi Gimnáziumban. Jelen van: Újszászy Kálmán, Ködöböcz József, Hegyi József, Bódi Géza, Mizsák Bertalan, Gönczy Ákos, Dobay Béla, Kovács László. Napirend: az Észak-Magyarország ápr. 27. és aug. 20-ai sárospataki vonatkozású cikkei (Hegyi József, Ködöböcz József), találkozók és szoborügyek.
márc. 30. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 106. klubestje. Program: Mitró László: A hegyaljai szőlő és bor jelene és jövője.
ápr. 16. A Pataki Diákok Sárospataki Baráti Köre összejövetele Rákóczi Gimnáziumban: A Rákóczi Gimnázium bemutatkozik c. tanulói kulturális műsor (vers, próza, ének, hangszer, színjátszók), bevezető tájekoztatót tart: Bódi Géza.
ápr. 27. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 107. klubestje, helyszín: MOGÜRT székházban (volt tiszti kaszinó), V. Váci u. 38., jelen van: kb. 550 fő. Program: Sárospatak és környéke bemutatkozik Budapesten. A rendezvény egyben Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Budapesti Baráti Köre estje is. Figyelemfelhívó cikk megjelenik a Népszabadságban, tudósítás a programról az Észak-Magyarország ápr. 27-ei és 29-ei számaiban.
ápr. A Pataki Diákok Sárospataki Baráti Köre kiküldi az aug. 18–20-ai Általános Diáktalálkozó nyomtatott meghívóját.
máj. 7. Vezetőségi ülést tart a Pataki Diákok Sárospataki Baráti Köre a Comenius Tanítóképző Főiskolán. Jelen van: Újszászy Kálmán, Hegyi József, Ködöböcz József, Dobay Béla, Csukás Jánosné, Gönczy Ákos, Köteles László, Bertha Zoltán, Mizsák Bertalan, Kovács László, Takács András vezetőségi tagok, valamint Takáts Gyula, Novákovits István, Kanesütz Lajosné, Pásztor András, Grega Sándor. Napirend: a jún. 23–24-ei osztálytalálkozók szervezése, az aug. 18–20-ai diáktalálkozó előkészületeiről a reszortfelelősök beszámolója.
máj. 21. A Sárospataki Öregdiákok Debreceni Baráti Körének 37. klubestje. Program: Román János: Pataki évek derűs emlékei.
máj. 21. A Pataki Diákok Baráti Társasága Miskolci Csoportja összejövetele a SZMT székházban. Program: Ködöböcz József: Sárospatak nagy tanáregyénisége: Dezső Lajos; A Pataki Diákok Sárospataki Baráti Köre munkája.
máj. 26. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 108. klubestje. Program: Majális Budakeszin, Rácz György kertjében.
tavasz Kiküldik a IX. Sárospataki Népfőiskolai Találkozó meghívóját, aláíró a Népfőiskola Szervező Bizottsága: Jakab Sándor, Kovács Károly, Benke György, Harsányi István, Újszászy Kálmán. A szervezésben részt vesz Hörcsik Richárd és Laczkó Gabriella. Ebben az évben 231 meghívót postáznak.
jún. 6. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 73. fehér asztal melleti összejövetele, ettől kezdve ismét a Metro Klubban.
jún. 18. Vezetőségi ülést tart a Pataki Diákok Sárospataki Baráti Köre a Rákóczi Gimnáziumban. Vezeti Ködöböcz József. Biztosan jelen van: Újszászy Kálmán, Bertha Zoltán. Téma: diáktalálkozó előkészületek.
jún. 23–24. Érettségi nagy találkozó Sárospatakon, a Rákóczi Gimnáziumban
jún. 30. – júl. 1. IX. Sárospataki Népfőiskolai Találkozó. Regisztrált résztvevők száma: 52 fő, ebből 37 egykori népfőiskolás. Téma: beszámoló a Norma Népfőiskoláról. Előadók: Hegyi József, Jakab Sándor, Újszászy Kálmán, Harsányi István, Balassa Iván, Fekete Gyula. Bevételek: 15.990 Ft, ebből 7.250 Ft adomány.
júl. 16. Vezetőségi ülést tart a Pataki Diákok Sárospataki Baráti Köre a Hazafias Népfront székházban. Biztosan jelen van: Újszászy Kálmán, Ködöböcz József, Bertha Zoltán, Mizsák Bertalan; Grega Sándor. Téma: diáktalálkozó előkészületek.
júl. 30. Vezetőségi ülést tart a Pataki Diákok Sárospataki Baráti Köre a Hazafias Népfront székházban. Vezeti Ködöböcz József. Biztosan jelen van: Újszászy Kálmán, Köteles László, Mizsák Bertalan; Grega Sándor. Téma: diáktalálkozó előkészületek.
aug. 13. Vezetőségi ülést tart a Pataki Diákok Sárospataki Baráti Köre a Rákóczi Gimnáziumban. Jelen van: Újszászy Kálmán, Ködöböcz József, Bertha Zoltán, Hegyi József, Gönczy Ákos, Köteles László, Dobay Béla, Csukás Jánosné, Bódi Géza, Mizsák Bertalan, Takács András, Kovács László. Téma: diáktalálkozó előkészületek.
aug. 18–20. A Pataki Diákok Sárospataki Baráti Köre Általános diáktalálkozója Sárospatakon. Program:

aug. 18.: Megnyitó A Művelődés Házában: Újszászy Kálmán, Takáts Gyula. Este Gosztonyi János, a Magyarok Világszövetsége főtitkára fogadást ad a Rákóczi-várban.

aug. 19.: Találkozás az Alma Materrel a Rákóczi Gimnázium és Comenius Tanítóképző Főiskola dísztermében. Delután: városnézés, múzeumok, filmvetítés, kirándulások. Este: volt pataki diákok ünnepi műsora A Művelődés Házában: Barsi Ernő, Béres Ferenc, Darányi Lajos, Pataky István, Képes Géza, Kurucz Gyula, Mészöly Dezső, Deme László, Kálmán Szabolcs, Kárász József, Koncsol László.

aug. 20.: Az öregdiákok közös beszélgetése A Művelődés Házában: a budapesti, debreceni, miskolci és sárospataki baráti körök tagjainak eszmecseréje.

aug. 19. Sárospatakon az Iskolakertben felavatják a volt pataki diák Pécsi Sándor mellszobrát, alkotója Marton László. Állíttatta a városi tanács. Beszédet mond Mészöly Dezső és Béres Ferenc.
aug. 19. Az Észak-Magyarország 9. oldala Hazatalálók címmel egész oldalas sárospataki irodalmi rovat, benne E. Kovács Kálmán, Képes Géza, Mészöly Dezső versei, Dobos László prózája.
aug. 22. Az Észak-Magyarország 4. oldalán Ténagy József Patak üzenete (meg üzenet Patakról) címmel tudósít a nagy talákozóról.
aug. 30. Vezetőségi ülést tart a Pataki Diákok Sárospataki Baráti Köre a Hazafias Népfront székházban. Jelen van: Újszászy Kálmán, Ködöböcz József, Köteles László, Kovács László, Mizsák Bertalan, Dobay Béla, Csukás Jánosné, Bertha Zoltán, Takács András; meghívottak: Bódi Géza, Grega Sándor, Földy Ferenc, Takáts Gyula, Pásztor András, Kanesütz Lajosné, valamint a megyei tanács művelődési osztálya képviselője. Téma: a diáktalálkozó értékelése és tapasztalatai, sikerek és mulasztások. Újszászy Kálmán magas kora miatt lemond elnöki tisztéről Ködöböcz József javára, de ezt nem fogadják el.
szept. 8–9. Informális tanácskozás Sárospatakon a Magyar Comenius Társaság létrehozásáról, Köpeczi Béla művelődési miniszter részvételével. A további szervező munkában részt vesznek: Bakos József, Földy Ferenc, Gönczy Ákos, Hörcsik Richárd, Kardoss Béla, Kováts Dániel, Ködöböcz József, Oláh Katalin, Szentimrei Mihály, Újszászy Kálmán.
szept. 12. Földy Ferenc főigazgató hivatalosan kezdeményezi Köpeczi Béla művelődési miniszternél a Magyar Comenius Társaság létrehozását.
szept. 14–16. II. Ősi Diákvárosok Találkozója Sopronban. További résztvevő városok: Debrecen, Esztergom, Kecskemét, Pápa, Pécs, Sárospatak.
szept. Beadványt jutatnak el a Művelődési Minisztériumba a Magyar Népfőiskolai Társaság szervezése tárgyában.
okt. A Sárospataki Diákok Budapesti Baráti Köre klubestjeinek meghívóját ettől kezdve aláírják: Harsányi István, Koncz Gábor, Újszászy Kálmán, Varga Tibor.
okt. A Sárospataki Öregdiákok Debreceni Baráti Körének 38. klubestje, jelen van: 50 fő. Program: Újszászy Kálmán: A pataki kollégium és a magyar falu kapcsolata a 20-as évektől az 50-es évek elejéig.
okt. 2. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 74. fehér asztal melleti összejövetele.
okt. 12. A sátoraljaújhelyi levéltárban értelmiségi kezdeményezésként megbeszélést tartanak a Kazinczy Ferenc Társaság létrehozásáról, résztvevők: Bojtor István, Bojtor Istvánné, Fehér József, Gulyás Mihály, Hőgye István, Ignácz Erzsébet, Kováts Dániel, Panyuscsik Jánosné, Sipos Zoltán, Szabó Sándor.
okt. 26. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 109. klubestje. Program: Szabóné Fehér Erzsébet: A Sárospataki Református Kollégium diákkormányzata a XIX. század első felében; Koncz Gábor: Beszámoló az elmúlt félév Sárospatakkal kapcsolatos eseményeiről.
nov. A Napjaink 1984/11. számának 37–39. oldalán megjelenik Tihanyi Endre Unokáinknak építünk. Utólag a népfőiskolások pataki találkozójáról c. cikke. Ugyanez a cikk megjelenik az Olvasó Nép 1983/1. (23). számában is.
nov. 4. A Művelődési Minisztérium bekéri a Magyar Comenius Társaság alapszabály-tervezetét, amely nov. 23-ra elkészül. Ezután a MM Jogi Főosztály észrevételeket tett, majd az irat a Belügyminisztériumhoz kerül.
nov. 5. Vezetőségi ülést tart a Pataki Diákok Sárospataki Baráti Köre a Hazafias Népfront székházban. Téma: a Comenius Tanítóképző Főiskola nov. 26-i bemutatkozása (előterjesztő: Gönczy Ákos), 1984. évi program (előterjesztő: Ködöböcz József).
nov. 12. A Pataki Diákok Sárospataki Baráti Köre vezetőségi körlevele az 1985. évi programtervről.
nov. 26. A Pataki Diákok Sárospataki Baráti Köre összejövetele Comenius Tanítóképző Főiskolán: a főiskola bemutatkozása, bevezető előadás: Földy Ferenc. Közreműködik: énekkar, Puck bábegyüttes, hagyományőrző csoport.
nov. 30. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 110. klubestje. Program: Maller Sándor – Ruttkay Kálmán: Magyar Shakespeare-tükör.
dec. 15. Elhunyt Benkő Béla (1893–1984), volt pataki gimnáziumi tanár, számos diákanekdota alakja, életének 92. évében.
dec. 21. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 111. klubestje. Program: Magda Zoltán: A tengerfenék csodáitól a számítástechnikáig; utána évzáró piknik.
dec. 22. A Magyar Nemzetben megjelenik a Gondolatok a Népfőiskolákról kérdőjelekkel c. írás.
dec. Megjelenik a kecskeméti Forrás c. folyóirat XVI. évf. 12. száma, Tematikus szám a népfőiskolákról címmel. Beköszöntő: Vitányi Iván, további sárospataki érintettségű szerzők: Móricz Zsigmond, Kovács Bálint, Rácz István; egyik interjúalany: Huszár István. A sárospataki népfőiskoláról szóló cikk nincs.
az év során Megjelenik a Népfőiskolai kezdeményezések és tervek 1983-84 c. kötet. Szerkesztő: Tóth János. Kiadja a Népművelési Intézet, Budapest, 1984. Terjedelem: 108 o.

Megjelenik Barsi Ernő – Szabó Ernő A pataki kollégium zenei krónikája c. könyve. Kiadó: Zeneműkiadó, Budapest, 1984. Terjedelem: 224 o. ISBN 963-330-526-8

Megjelenik a Főiskolai Élet, a Comenius Tanítóképző Főiskola KISZ-szervezetének lapja utolsó, 1984/2. száma. Szerkesztők: Novák Vilmosné; Réthly Ákos, Csapkó Gabriella, Karajz Géza. Eng. szám: 5301/9/1984.

1985
jan. 5. Az Észak-Magyarországban megjelenik Csutorás Annamária A népfőiskolák újraébresztése c. cikke.
jan. 9. Vezetőségi ülést tart a Népfőiskolások Baráti Köre, amely 1983. jún. 8. óta nem működött. téma: a népfőiskolák újraindítása. Ennek alapján Horváth Lajos elnök és Kirschner Péter titkár jan. 20-án összehívják a Népfőiskolások Baráti Köre következő vezetőségi ülését febr. 14-re.
jan. 16. A Sárospataki Diákok Budapesti Baráti Köre klubestjeinek meghívóját ettől kezdve aláírják: Harsányi István, Koncz Gábor, Újszászy Kálmán, Rácz György, Varga Tibor.
jan. 25. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 112. klubestje. Program: ifj.Bertha Zoltán: A romániai magyar irodalom napjainkban. Az eredeti címben az „erdélyi” szó szerepelt, de klubestnek helyet adó Hazafias Népfront változtatást kért.
febr. 5. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 75. fehér asztal melleti összejövetele.
febr. 14. A Népfőiskolások Baráti Köre vezetőségi ülése, jelen van: 13 fő, köztük Harsányi István, Jakab Sándor. Téma: a Kör 1985. évi munkaprogramja, a jövőbeni szervezet és feladatok. Ennek keretében Harsányi beszél a Termelőszövetkezetek Országos Tanácsa által létrehozandó Norma Népfőiskoláról.
febr. 18. Vezetőségi ülést tart a Pataki Diákok Sárospataki Baráti Köre a Hazafias Népfront székházban. Biztosan jelen van: Újszászy Kálmán, Bertha Zoltán, Mizsák Bertalan, Napirend: a Tiszáninneni Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményeinek bemutatkozásának előkészítése.
febr. 22. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 113. klubestje. Program: Darányi Lajos: Sárospatak és a Református Kollégium zenei élete 1920–1960 között. Könyvbemutató: Barsi Ernő – Szabó Ernő A pataki kollégium zenei krónikája.
márc. 25. A Pataki Diákok Sárospataki Baráti Köre összejövetele a Comenius Tanítóképző Főiskolán. Program: a Tiszáninneni Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményeinek bemutatkozása, vetítéssel. Előadók: Újszászy Kálmán, Benke György, Hörcsik Richárd, Újszászy Kálmánné, Szentimrei Mihály.
márc. 29. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 114. klubestje. Program: Bodnár István visszaemlékezései: „Mindig a mélyben”.
ápr. 15. Vezetőségi ülést tart a Pataki Diákok Sárospataki Baráti Köre a Hazafias Népfront székházban. Biztosan jelen van: Újszászy Kálmán, Bertha Zoltán. Napirend: folyó ügyek (pl. rendezvények tanulságai, jutalomkönyvek, temetőgondozás).
ápr. 16. A TIT Országos Ügyvezető Elnöksége megvitatja a népfőiskolák és a TIT kapcsolatának helyzetét és magára vállalja a népfőiskolai jellegű közművelődési programok szervezését.
ápr. 25–28. XIII. Országos Diáknapok Sárospatakon. Résztvevő delegációk: Budapest, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves megye és Szabolcs-Szatmár megye diákjai.
ápr. 26. Sátoraljaújhelyben, a Városházán alakuló közgyűlést tart a Kazinczy Ferenc Társaság. Célja: közművelődési jellegű tevékenység, a Kazinczy-kultusz ápolása, az abaúji és zempléni népi kultúra és emlékhelyek gondozása, a szép magyar beszéd védelme. A megválasztott elnökség: elnök: Kováts Dániel, alelnökök: Bencsik János és Gulyás Mihály, titkár: Hőgye István, jegyző: Fehér József, pénztáros: Nagy Géza, elnökségi tagok: Benke György, Katona rezsőné, Szabó Sándor. A számvizsgáló bizottság elnöke: Bojtor István, tagjai: Falussy József, Homonnayné Jób Klára. A Társaság működését a Sátoraljaújhelyi Városi Tanács Hatósági osztálya II.242-3/1985. számon engedélyezi.
ápr. 26. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 115. klubestje. Program: Derda István: Az angol nyelv oktatása Sárospatakon; Maller Sándor: Emlékezés Szabó Gyulára.
máj. 25. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 116. klubestje. Program: Majális Budakeszin, Rácz György kertjében.
máj. A Sárospataki Öregdiákok Debreceni Baráti Körének 39. klubestje. Program: Pataki emlékeim felidézése: kötetlen beszélgetés.
tavasz Kiküldik a X. Sárospataki Népfőiskolai Találkozó meghívóját 303 címre, aláíró a Népfőiskola Szervező Bizottsága: Jakab Sándor, Kovács Károly, Benke György, Harsányi István, Újszászy Kálmán. A szervezésben részt vesz Hörcsik Richárd és Laczkó Gabriella.
jún. 4. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 76. fehér asztal melleti összejövetele.
jún. 5. A Pataki Diákok Baráti Társasága Miskolci Csoportja batyus kirándulása a Leányvár-lakban. Program: garden party, műsorral. Házigazdák: Halmosné Palumby Eszter, Simonné Gajda Edit, Szűcs Ilonka, Horváth Kálmán, Palumby Gyula, Szebeni Győző, Újszászy László.
jún. 22. A Pataki Diákok Sárospataki Baráti Köre és A Művelődés Háza Pataki öregdiákok tisztelgő bemutatkozása c. képzőművészeti kiállításának megnyitója két pataki öregdiák, Orosz György és Pallagi Tamás alkotásaiból. Beszédet mond: Bertha Zoltán.
jún. 29–30. Érettségi nagy találkozó Sárospatakon, a Rákóczi Gimnáziumban
júl. 6–7. X. Sárospataki Népfőiskolai Találkozó. Résztvevők száma: 105 fő, ebből 31 egykori népfőiskolás. Előadók: Hegyi József, Újszászy Kálmán, Csurka István, Jakab Sándor, Makovecz Imre, Harsányi István, Varga Csaba. Hozzászólók: Balassa Iván, Sz. Tóth János, Mátyus Aliz. Határozatot hoznak a Sárospataki Népfőiskola alapításának 50. évfordulója jövő évi megünnepléséről. Bevételek: 24.950 Ft, ebből 7.290 Ft adomány.
júl. 9. Az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Bizottságának állásfoglalása a népfőiskolai művelődési mozgalom helyzetéről és a további tennivalókról. Ebben tudomásul veszik, hogy a mozgalom gondozását a TIT vállalta. Ezt követően létrejön a TIT Népfőiskolai Munkabizottsága, utóbb Tanácsa.
aug. 24. A Heti Világgazdaságban interjú jelenik meg Tibor Ágnessel A népfőiskola nem határozat, nem utasítás, csupán ajánlás címmel a sárospataki népfőiskolai találkozóról.
szept. 2. Vezetőségi ülést tart a Pataki Diákok Sárospataki Baráti Köre a Hazafias Népfront székházban. Jelen van: Hegyi József, Ködöböcz József, Bertha Zoltán, Mizsák Bertalan, Kovács László, Dobay Béla, Gönczy Ákos, Takács András. Napirend: Obzsuth József előadásának előkészítése, beszámoló az 1985. nyári találkozóról.
szept. 8. Elkészül Denke Gergely: A szeretet minden formában energiaforrás. Jegyzetek sárospataki népfőiskolai találkozóról c. cikke.
szept. 19. A Sárospataki Diákok Budapesti Baráti Köre klubestjeinek meghívóját ettől kezdve aláírják: Harsányi István, Koncz Gábor, Újszászy Kálmán, Varga Tibor.
szept. 30. A Pataki Diákok Sárospataki Baráti Köre összejövetele a Bodrog Hotelben. Program: Obzsut József: Két és fél év Kelet-Afrikában – útibeszámoló. Hallgatóság: 44 fő.
szept., okt. A Népművelés 1985/9. szám 17–20. és 10. szám 18–20. oldalán megjelenik Kajdi Béla Sárospatak-Szeretetfalva üzenete. I. Sorskérdések és II. A népfőiskola ma c. kétrészes cikke.
okt. 1. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 77. fehér asztal melleti összejövetele.
okt. 3. Megjelenik a Hírlevél. A Kazinczy Ferenc Társaság Tájékoztatója c. belső periodika 1. száma.
okt. 25. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 117. klubestje. Program: Katona Ferenc: A kísérleti fizika tanítása Sárospatakon a XVIII. századtól napjainkig; emlékezés Polányi Arankára.
okt. A Sárospataki Öregdiákok Debreceni Baráti Körének 40. klubestje. Program: Tóth-Máthé Miklós: Urbán Barnabás emlékezete.
nov. 4. Vezetőségi ülést tart a Pataki Diákok Sárospataki Baráti Köre a Hazafias Népfront székházban. Jelen van: Újszászy Kálmán, Ködöböcz József, Dobay Béla, Hegyi József, Bertha Zoltán, Mizsák Bertalan. Napirend: Újszászy Kálmán tájékoztatója az amerikai kapcsolatokról, a nov. 25-ei összejövetel előkészítése, az 1986. évi program.
nov. 10. A Pataki Diákok Sárospataki Baráti Köre vezetőségének körlevele a jövő évi programtervről és más hírekről, aláírók: Újszászy Kálmán, Ködöböcz József.
nov. 25. A Pataki Diákok Sárospataki Baráti Köre összejövetele Városi Tanács tanácstermében. Program: Takáts Gyula: Sárospatak fejlesztésének problémái, főbb feladatai és lehetőségei.
nov. 29. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 118. klubestje. Program: Hoppál Mihály: Magyar mitológia.
dec. 18. Elhunyt Varga Tibor, a Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre vezetőségi tagja, életének 46. évében.
dec. 20. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 119. klubestje. Program: S. Nagy Katalin: Lakáskultúra Sárospatakon és Telkibányán; Orosz György festőművész kiállítása.
az év során Elhunyt Urbán Barnabás (1897–1985), volt pataki gimnáziumi tanár és közigazgató, életének 88/89. évében.
1986
jan. 16. A Sárospataki Diákok Budapesti Baráti Köre klubestjeinek meghívóját ettől kezdve aláírják: Harsányi István, Koncz Gábor, Rácz György, Szűcs Bertalan, Újszászy Kálmán.
jan 31. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 120. klubestje. Program: Bartos György – Dörnyei László – Ginter Károly: Angol nyelvű nyári iskola Sárospatakon.
január A Mozgó Világ 2016. 1. számában megjelenik A szellem becsülete c. cikk a népfőiskolákról.
febr. 3. Vezetőségi ülést tart a Pataki Diákok Sárospataki Baráti Köre a Hazafias Népfront székházban. Jelen van: Újszászy Kálmán, Ködöböcz József, Bertha Zoltán, Hegyi József, Kovács László, Mizsák Bertalan, Gönczy Ákos, Csukás Jánosné. Napirend: a febr. 17-ei rendezvény előkészítése, folyó ügyek (pl. Sárospatak újság, Urbán Barnabás szobor, jutalomkönyvek).
febr. 4. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 78. fehér asztal melleti összejövetele.
febr. 17. A Pataki Diákok Sárospataki Baráti Köre összejövetele a moziban. Program: Cseke László: Magyarok a kontinens nagy vízi országútjain, filmvetítéssel.
febr. 28. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 121. klubestje. Program: Nagy László: Akupunktúra: nem varázslat, de gyógymód.
febr. 28. A Pataki Diákok Baráti Társasága Miskolci Csoportja diákanekdota estje, a Mámor Vendéglátóházban, vezetője Halász Zoltán öregdiák. Rendezőség: Deák Gábor, Demeter Gyula, Palumby Gyula, Simon Istvánné, Szebeni Győző, Szűcs Ilonka, Újszászy László.
márc. 22. Kováts Dániel a Kazinczy Ferenc Társaság közgyűlésén javasolja a sárospataki népfőiskola újjászervezését, továbbá – nyomásgyakorlási céllal – indítványozza, hogy ha Sárospatakon nem sikerülne, akkor Sátoraljaújhelyben indítsák meg.
márc. 28. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 122. klubestje. Program: Reviczky Ádám: Vesztes háborúk – megnyert csaták: előadás Reviczky Imre ezredesről.
ápr. 25. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 123. klubestje. Program: Balassa Iván. Kopjafák, fejfák – a református temetők néprajza.
máj. 6. A Belügyminisztérium jóváhagyja a Magyar Comenius Társaság alapszabály-tervezetét.
máj. 30. Sárospatakon az Iskolakertben felavatják a 200 éve született, volt pataki diák Fáy András mellszobrát, alkotója Szathmáry Gyöngyi. Állíttatta az OTP, beszédet mond Fekete László vezérigazgató-helyettes. Ugyanezen a napon a Kossuth u. 22. számú házon felavatják Fáy András emléktábláját, alkotója Horvai.
máj. 31. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 124. klubestje. Program: Majális Budakeszin, Rácz György kertjében.
máj. A Sárospataki Öregdiákok Debreceni Baráti Körének 41. klubestje. Program: „Magunkról magunknak” – emlékek, vallomások.
tavasz Kiküldik a XI. Sárospataki Népfőiskolai Találkozó meghívóját 152 címre, aláíró a Népfőiskola Szervező Bizottsága: Jakab Sándor, Kovács Károly, Benke György, Harsányi István, Újszászy Kálmán. A szervezésben részt vesz Hörcsik Richárd és Laczkó Gabriella.
jún. 3. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 79. fehér asztal melleti összejövetele.
jún. 21. Sárospatakon, a Comenius Tanítképző Főiskola Dísztermében, 96 alapító taggal alakuló közgyűlést tart a Magyar Comenius Társaság. Levezető elnök: Ködöböcz József. Napirend: köszöntő: Porkoláb Albert; az alapszabály-tervezet elfogadása: Földy Ferenc; a vezetőség megválasztása: Kováts Dániel. Előadások: Makkai László: Comenius a magyar művelődésben; Simon Gyula: Comenius a magyar pedagógiában. A társaság célja: Comenius szellemi örökségének feltárása, tudatosítása, továbbfejlesztése, kutatása és hasznosítása. A megválasztott vezetőség: díszelnök: Köpeczi Béla, elnök: Huszár István, társelnök: Simon Gyula, alelnökök: Bajkó Mátyás és Ködöböcz József, titkár: Földy Ferenc, jegyző: Gönczy Ákos, pénztáros: Fehér Erzsébet, további elnökségi tagok: Bakos József, Benda Kálmán, Újszászy Kálmán. A választmánynak további 12 tagja, a számvizsgáló bizottságnak 3 tagja van.
jún. 21. Sárospatakon a Várkertben felavatják II. Rákóczi Ferenc lovas szobrát, alkotója Somogyi József. Állíttatta Földy Ferenc kezdeményezésére a Művelődésügyi Minisztérium. Beszédet mond Ladányi József megyei tanácselnök, jelen volt Köpeczi Béla művelődési miniszter.
jún. 28–29. Érettségi nagy találkozó, valamint a Rákóczi Gimnázium vezetőségének találkozója Sárospatakon az öregdiákokkal. Somosi Árpád öregdiák elsőként javasolja nyilvánosan a Sárospataki Református Kollégium visszaállítását.
júl. 4–6. XI. Sárospataki Népfőiskolai Találkozó. Résztvevők száma: 89 fő. Előadók 4–5-én: Újszászy Kálmán, Győrffy Sándor, Kun (?) János, Márton János, Csurka István, Kovács Bálint, Rottler Ferenc, Vitányi Iván, Varga András, Péterffy András, Jakab Sándor, Szathmáry Lajos, Hegyi József, Somodi István. A júl. 6-ai 50. éves jubileumi ünnepség (helyszín: Rákóczi Gimnázium díszterem) programja: Varga Bertalan üdvözlete, Harsányi István megnyitója, Pozsgay Imre beszéde, Maller Sándor előadása, Újszászy Kálmán Hazafias Népfront kitüntetése, felszólalások. Bevételek: 52.531 Ft, ebből 11.510 Ft adomány.
aug. 27. A Művelődési Minisztérium Egyetemi és Főiskolai Főosztálya 079. számon nyilvántartásba veszi a Magyar Comenius Társaságot.
szept. 19. Kováts Dániel javaslatára a Kazinczy Ferenc Társaság Elnöksége kezdeményezi a Sárospataki Népfőiskola felújítását, téli tanfolyam megszervezésével. Ennek eredményeként megalakul a népfőiskola szervező bizottsága, elnöke Kováts Dániel, titkára Homonnayné Jób Klára. Támogató intézmények: Sárospatak Város Tanácsa, TIT megyei szervezete, megyei Közművelődési Módszertani Központ, KISZ városi bizottsága, Comenius Tanítóképző Főiskola.
szept. 19–21. III. Ősi Diákvárosok Találkozója Kecskeméten. További résztvevő városok: Debrecen, Esztergom, Pápa, Pécs, Sárospatak, Sopron.
okt. A sárospataki faluszeminárium volt hallgatóinak II. találkozója Sárospatakon, a Tiszáninneni Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményeinek szervezésében, az Egyházkerület összehívására.
okt. 6. Vezetőségi ülést tart a Pataki Diákok Sárospataki Baráti Köre a Hazafias Népfront székházban. Jelen van: Ködöböcz József, Bertha Zoltán, Mizsák Bertalan, Gönczy Ákos, Kovács László, Takács András. Napirend: az 1987. évi program, a nov. 3-ai látogatás előkészítése, tájékoztatás a nyári eseményekről.
okt. 7. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 80. fehér asztal melleti összejövetele.
okt. 31. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 125. klubestje. Program: Földy Ferenc: A tanítóképzőtől az Országgyűlésig.
okt. A Sárospataki Diákok Budapesti Baráti Köre klubestjeinek meghívóját ettől kezdve aláírják: Harsányi István, Koncz Gábor, Újszászy Kálmán.
nov. 3. A Pataki Diákok Sárospataki Baráti Köre összejövetele a Csepel Művek Jármű- és Konfekcióipari Gépgyár Sárospataki gyáregységében, üzemlátogatás. Házigazda: Boósch Ferenc igazgató. Részt vett 38 fő.
nov. 28. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 126. klubestje. Program: Denke Gergely: A szomszéd országok magyar irodalmáról.
dec. 19. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 127. klubestje. Program: Tornallyay Zoltán: Hét év Nigériában.
okt. 27. A Sárospataki Öregdiákok Debreceni Baráti Körének 42. klubestje. Program: Csorba Sándor: Pataki emlékeim.
az év során Átadják a Nagykönyvtár Repozitóriumát, tervezője: Makovecz Imre. A könyvtári és levéltári anyagok mellett kutatóhelyet és kiállítói teret is kialakítanak benne. Itt helyezik el Cs. Szabó László 1985-ben adományozott londoni könyvtárát.
az év során Megjelenik Ködöböcz József Tanítóképzés Sárospatakon. A kollégiumi és középfokú képzési négy évszázada c. könyve. Kiadó: Tankönyvkiadó, Budapest, 1986. Terjedelem: 380 o. ISBN 963-17-9163-2

Megjelenik A Sárospataki Népfőiskola 19361986 c. emlékkönyv. Szerkesztők: Jakab Sándor, Varga Csaba. Kiadó: TIT, OKK Művelődéskutató Intézet, Budapest (év nélkül). Terjedelem: 184 o. + 16 o. képmelléklet. ISBN 963-651-289-2

Megjelenik a Magyar Comenius Társaság Bibliotheca Comeniana sorozatának (ISSN 0237-6024) I. kötete: Comenius: Orbis Pictus (reprint). Kiadja a MCT és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, Sárospatak–Miskolc, 1986. Terjedelem: 171 o., ISBN 963-01-7204-6. A sorozatban 2011-ig 15 kötet jelenik meg.

Megjelenik a Széphalom. A Kazinczy Ferenc Társaság évkönyve (ISSN 0237-6237) 1. kötete. Szerkesztő: Kováts Dániel. Sátoraljaújhely, 1986. Terjedelem: 328 o., ISBN 963-01-7204-6. A sorozatban 2011-ig 21 kötet jelenik meg, közel tízezer oldal összterjedelemben.

1987
jan. 15. A Sárospataki Diákok Budapesti Baráti Köre klubestjeinek meghívóját ettől kezdve aláírják: Harsányi István, Koncz Gábor, Rácz György, Újszászy Kálmán.
jan. 30. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 128. klubestje. Program: Basky István énekművész előadóestje.
jan. 31. Az I. Sárospataki Téli Népfőiskolai Tanfolyam programjának megbeszélése a jelentkezőkkel. A Móricz Zsigmond Baráti Kör megalakítása (elnök: Barna László, alelnök: Várhegyi Zsuzsa).
febr. 3. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 81. fehér asztal melleti összejövetele.
febr. 6–14. I. Sárospataki Téli Népfőiskolai Tanfolyam 12 hallgatóval, a tanítóképzőben. Az előkészítő bizottság vezetője: Kováts Dániel, tagjai: Bozsik Sándor, Földy Ferenc, Gönczy Ákos, Homonnayné Jób Klára (tanfolyamvezető), Kanesütz Lajosné, Lendvainé Szendrey Ágnes, Rózsahegyi János, Saláta László, Szabolcs András, Tarhos Ferenc. A programot az Országos Népfőiskolai Tanács 200 ezer Ft-tal támogatja. A tanfolyamról a Népművelés 1987/5. (májusi) számában, valamint a Borsodi Művelődés 1987/2. számában megjelenik Homonnayné Jób Klára: Népfőiskolai kísérlet Sárospatakon c. cikke.
febr. 6. Megjelenik a Sárospataki Téli Népfőiskolai Tanfolyam Mécsvilág c. lapjának első száma.
febr. 27. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 129. klubestje. Program: a baráti körök szerepe a Hazafias Népfront munkájában. Beszélgetés Pozsgay Imrével.
márc. 25. Az Észak-Magyarországban megjelenik Kováts Dániel: Újraéled a sárospataki népfőiskola c. cikke az idei téli népfőiskolai tanfolyamról.
márc. 27. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 130. klubestje. Program: Valter Ilona: A boldvai református templom műemléki kutatása és helyreállítása.
ápr. 6. Vezetőségi ülést tart a Pataki Diákok Sárospataki Baráti Köre a Hazafias Népfront székházban. Jelen van: Hegyi József, Ködöböcz József, Dobay Béla, Bertha Zoltán, Gönczy Ákos, Mizsák Bertalan. Napirend: az ápr. 27-ei program előkészítése, őszi műsor megbeszélése.
ápr. 24. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 131. klubestje. Program: Néray Katalin: Képzőművészettel a világ körül.
ápr. 27. A Pataki Diákok Sárospataki Baráti Köre összejövetele Rákóczi Múzeum előadótermében. Program: Janó Ákos: Két évtized a Rákóczi Múzeum életéből. Jelen volt 29 fő.
ápr. 30. – máj. 3. XIV. Sárospataki Diáknapok.
máj. 25. A Sárospataki Öregdiákok Debreceni Baráti Körének 43. klubestje. Program: Kiss József: Városépítési törekvések Sárospatakon.
máj. 30. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 132. klubestje. Program: Majális Budakeszin, Rácz György kertjében.
tavasz Kiküldik a XII. Sárospataki Népfőiskolai Találkozó meghívóját 366 címre, aláíró a Népfőiskola Szervező Bizottsága: Jakab Sándor, Kovács Károly, Benke György, Harsányi István, Újszászy Kálmán. A szervezésben részt vesz Hörcsik Richárd és Laczkó Gabriella.
jún. 2. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 82. fehér asztal melleti összejövetele.
jún. 4. Sárospatakon, a Rákóczi Gimnázium udvarán felavatják a volt pataki tanár Urbán Barnabás mellszobrát, alkotója Borbás Tibor. Állíttatta fia, Urbán György. Az avatáson részt vett Berecz János, az MSZMP KB titkára, volt pataki diák.
jún. 20. Czinke Ferenc grafikusművész kiállításának megnyítója Sárospatakon, A Művelődés Házában, beszédet mond: Fejti György, a megyei pártbizottság első titkára.
jún. 27–28. Érettségi nagy találkozó Sárospatakon, a Rákóczi Gimnáziumban
júl. 3–5. XII. Sárospataki Népfőiskolai Találkozó, a TIT támogatásával. Fő téma: Aprófalvaink helyzete és jövője. Program: É. Kovács László kiállítása és felszólalása; Újszászy Kálmán, Hegyi József, Harsányi István hozzászólalásai; előadók: Benda Kálmán, Salamon Konrád, Bogár László, Borbándi Gyula, Petővári Ágnes, Barsi Ernő, Cseres Tibor, Lázár István, Vári Attila, Somodi István, Kovács Bálint, Vass Csaba, Kováts Dániel, Pethes Attila, Morvay Péter, Márton János, Havas Gábor, Denke Gergely, Győrffy Sándor. Kováts Dániel beszámol a népfőiskolai találkozó résztvevőinek az első új, téli tanfolyamról. Jelen van: dán és svéd vendégek. Bevételek: 71.480 Ft, ebből 8.470 Ft adomány.
aug. 4. A Magyar Nemzetben megjelenik Hajdu Demeter Dénes: A dán népfőiskolai mozgalom napjainkban c. cikke a sárospataki népfőiskolai találkozóról.
aug. 15. A Magyar Hírekben megjelenik B. I.: Pataki összehajlás c. cikke a sárospataki népfőiskolai találkozóról.
szept. A Rákóczi Gimnáziumban megindul a magyar–angol két tanítási nyelvű képzés.
szept. A Comenius Tanítóképző Főiskola hallgatói létszáma: 403 nappali és 433 levelező.
szept. 7. Sárospatakon, egykori lakóházán felavatják a volt pataki tanár Árvay József emléktábláját. Állíttatta a Comenius Tanítóképző Főiskola. Beszédet mond Ködöböcz József ny. főiskolai tanár.
szept. 21. A Sárospataki Diákok Budapesti Baráti Köre klubestjeinek meghívóját ettől kezdve aláírják: Harsányi István, Koncz Gábor, Újszászy Kálmán
szept. 28 – okt. 12. Az Egyesült Államokban megalakult Friends of Sárospatak képviseletében Bertalan Imre és Robert Wise látogatása Magyarországon, tárgyalás Tóth Károly, Kocsis Elemér, Kürti László református püspökökkel.
okt. 1. Kihirdetik és hatályba lép a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959:IV. tv. módosításáról szóló 1987:11. tvr, amely a magyar jogrendbe ismét beiktatja az alapítvány intézményét (új 74/A-74/E.§-ok).
okt. 5. A Rákóczi Gimnázium, a Hazafias Népfront és a Pataki Diákok Sárospataki Baráti Köre szervezésében Komáromi János halálának 50. évfordulója alkalmából emlékünnepély a Rákóczi Gimnáziumban. Program: Dobay Béla: Komáromi János ébresztése; majd Fenyvesi András rendezésében irodalmi műsor.
okt. 6. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 83. fehér asztal melleti összejövetele.
okt. 26. A Sárospataki Öregdiákok Debreceni Baráti Körének 44. klubestje. Program: Takács Gábor: A 80-as évek pataki diákélete.
okt. 30. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 133. klubestje. Program: Balogh Balázs – Hajnóczi Gyula – Mezős Tamás: Építészeti felmérés Sárospatakon.
nov. 11. Takács Gábor Budapesten felkeresi Király Istvánt, és konzultál vele a Sárospataki Diákok Szövetsége létrehozásának lehetőségéről.
nov. 11. Takács Gábor Budapesten felkeresi Harsányi Istvánt, és konzultál vele a pataki öregdiák mozgalomról és a Sárospataki Diákok Szövetsége létrehozásának lehetőségéről.
nov. 13. Takács Gábor a Zelnik Csabának írott levelében vázolja a Sárospataki Diákok Szövetsége megalakításának tervét. Az alapító kiáltvány aláíróinak a gimnázium igazgatóját, a tanítóképző főigazgatóját, a budapesti, debreceni, miskolci és sárospataki pataki öregdiák körök vezetőit, valamint az öregdiákok közül a következőket tervezi felkérni: Berecz János, Béres Ference, Deme László, Fekete Gyula, Huszár István, Képes Géza, Király István, Mészöly Dezső, Vitányi Iván.
nov. 14. A Pataki Diákok Baráti Társasága Miskolci Csoportja körlevele a pataki diákokhoz a régióban. Témák: új nevek kérése; az évi két találkozó (ősz-tavasz) propagálása; tájékoztatás kiadványokról (Újszászy Kálmán: Történelmi séták a sárospataki református temetőben I. kötet); 1988. januártól minden hónap utolsó péntekjén kibővített vezetőségi ülés és összejövetel a Leányvár-lakban; csekkszámlát nyitottak. Aláírók: Deák Gábor, Demeter Gyula, Nagy Béla, Palumby Gyula, Simonné Gajda Edit, Szebeni Győző, Szűcs Ilonka, Újszászy László.
nov. 27. Takács Gábor Budapesten felkeresi ifj. Újszászy Kálmánt, és konzultál vele a pataki öregdiák mozgalomról és a Sárospataki Diákok Szövetsége létrehozásának lehetőségéről.
nov. 27. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 134. klubestje. Program: Kulcsár István: Tudósítói élmények. Sárospatak – Moszkva – New York.
dec. 12. Nyíregyházán egyesületté alakuló közgyűlést tart a Szabolcs-Szatmár megyében élő volt sárospataki diákok Baráti Köre, a Váci Mihály Megyei és Városi Művelődési Központban, vendégként jelen van: Újszászy Kálmán és Takács Gábor. Elnevezés: Sárospataki Diákok Baráti Egyesülete, Szabolcs-Szatmár megye; cím: Nyíregyháza, Szabadság tér 9. 4401 Pf. 129. Programterv: találkozók januártól műjusig és októbertől decemberig havonta. Az Elnökség volt teológus és tanítóképzős öregdiákokkal bővül, létszáma 12 fő, új tisztségviselők: tiszteletbeli elnök: Molnár Antal; helyettese: Vécsey Antal; főtitkár: Halászi Ferencné Iski Ildikó; helyettesei: Czeglédy István, Kajdi Istvánné; pénztáros: Zselinszky László.
dec. 18. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 135. klubestje. Program: Petrőczi Éva: Szülőföldemmé áhított városom: Patak; Janó Ákos Sárospatak c. fotókiállítása.
az év során Megjelenik A Comenius Tanítóképző Főiskola évkönyve 19811987 c. kiadvány, „az önálló sárospataki tanítóképzés 130. évfordulója alkalmából”. Szerkesztő: Földy Ferenc, Gönczy Ákos, Kováts Dániel. Kiadja a Comenius Tanítóképző Főiskola, Sárospatak, 1987. Terjedelem: 96 o.
az év során Az Amerikai Egyesült Államokban, a Pataki Diákok Köre utódaként, főleg a leszármazottak részvételével megalakul a Friends of Sárospatak (Patak Barátai) elnevezésű szervezet, vezetője M. Eugene Osterhaven és Bertalan Imre.
az év során A Nagykönyvtár Repozitóriumában elhelyezik a volt pataki diák Halmi Róbert (USA) által adományozott modern angol nyelvű könyvtár, valamint Szathmáry Lajos (USA) emigrációs gyűjteményének anyagát.
1988
jan. 7. Vásárhelyi Miklós, az MTA–Soros Alapítvány Bizottságának elnöke levele Bertalan Imréhez arról, hogy Soros György közvetítésével is lehet támogatni Sárospatakot.
jan. 15. Az Amerikai Egyesült Államokban, a michigeni Holland város Western Theological Seminary könyvtárában megalakul a Sárospataki Kollégium Visszaszerzési Bizottsága, (The Committee for Re-establishment of the Sárospatak Reformed Academy), először két, később négy szekcióval. Jelen van: Bertalan Imre, M. Eugene Osterhaven, Jacob E. Nyenhuis, James A. De Jong, Komjáthy Aladár, Ábrahám Dezső, Komjáthy Ilona. Napirend: Bertalan Imre bevezetője, majd Osterhaven házigazdai köszöntője; jelentés a Magyarországi Református Egyház jelenlegi helyzetéről (Bertalan Imre, Komjáthy Aladár); a bizottsági tisztségviselők megválasztása két fordulóban (2. forduló: január 26, Princeton, New Jersey); Osterhavent és De Jongot ekkor választják meg; a bizottsági tagság feltételeinek meghatározása; a Bizottság stratégiájának meghatározása; a gyűjtés és a tájékoztatás kérdései. Az első alapító okirat szerint a Végrehajtó Bizottság egy-egy keleti és középnyugati társelnökből és titkárból, valamint pénztárosból áll (5 fő). Ez még 1988 folyamán kibővül négy-négy tisztségviselőre: M. Eugene Osterhaven társelnök (Középnyugat), James A. De Jong titkár (Középnyugat), James I. McCord társelnök (Kelet), Aladár Komjathy titkár (Kelet), Robert L. Wise társelnök (Nyugat), M. Anderson Sale titkár (Nyugat), J. Ralph Watson társelnök (Kanada), Ilona Komjáthy titkár (Kanada), Imre G. Bertalan koordinátor. A Bizottság szóvivője Bertalan Imre. A Végrehajtó Bizottság utóbb felveszi a Reclaim Sarospatak. Committed to the re-establishment of the Sarospatak Reformed Academy, Hungary elnevezést. Ügyvezető igazgató: Ronald R. Zartman. Végleges összetételében – az előre nyomtatott levélpapír szerint – a Coordinatig Committee 13 tagja: David M. Bast, Imre A. Bertalan, Imre G. Bertalan, Harvey J. Buter, James A. De Jong, Marvin D. Hoff, James I. McCord, Jacob E. Nyenhuis, M. Eugene Osterhaven, Robert J. Plekker, William A. Sytsma, Robert L. Wise, Henry I. Witte. Az Advisory Board 22 tagja: Kenneth Bootsma, James E. Bultman, Ekdal J. Buys, Max O. De Pree, Anthony J. Diekema, Jacob D. Eppinga, Thomas W. Gillespie, Andrew Harsányi, Eugene P. Heideman, Leonard J. Hofman, John B. Hulst, John H. Jacobson, D. James Kennedy, Nancy Sonneveldt Miller, Edwin G. Mulder, John M. Mulder, Mark Palmer, Robert H. Schuller, Zoltan D. Szucs, Gordon J. Van Wylen, J. Ralph Watson, Kenneth J. Weller. A szervezet címe: c/o World Wide Christian Schools, 4555 Wilson Avenue, P.O.Box 851, Grandville, MI 49418.
jan. 15. A Sárospataki Diákok Budapesti Baráti Köre klubestjeinek meghívóját ettől kezdve aláírják: Harsányi István, Koncz Gábor, Rácz György, Újszászy Kálmán.
jan. 21. Takács Gábor Sárospatakon felkeresi Ködöböcz Józsefet, és konzultál vele a pataki öregdiák mozgalomról és a Sárospataki Diákok Szövetsége létrehozásának lehetőségéről.
jan. 27. Palumby Gyula a Pataki Diákok Baráti Társasága Miskolci Csoportja nevében felkéri Harsányi Istvánt a Sárospataki Református Kollégium visszaállításáért induló mozgalom vezetőjének, aki életkora miatt elhárítja azt.
jan. 28. Takács Gábor Budapesten konzultál Vitányi Ivánnal, a Sárospataki Diákok Szövetsége létrehozásának lehetőségéről.
jan. 29. A Sárospataki Diákok Budapesti Baráti Köre levele Tóth Károly püspöknek, a Magyarországi Református Egyház Zsinata elnöknek arról, hogy a második református középiskola körüli viták felőrlik a közreműködők erejét, ezért párbeszédet kezdeményeznek.
jan. 29. Körlevél az 1989-től megvalósítani tervezett, kétévenkénti népfőiskolai biennálé koncepciójáról, aláírók: Harsányi István, Jakab Sándor, Képes Géza, Sz. Tóth János.
jan. 29. Az Élet és Tudományban megjelenik Harsányi István: Egy régi mozgalom újjászületése: a népfőiskola c. cikke a sárospataki népfőiskolai találkozón elhatározott 1989. évi első biennáléról.
jan. 29. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 136. klubestje. Program: Harsányi István 80 éves. Köszöntik: Képes Géza, Maller Sándor, Barsi Ernő, Varga András, Soós Gyula.
jan. 29. A Pataki Diákok Baráti Társasága Miskolci Csoportja összejövetele.
jan. Halmi Róbert öregdiák (Egyesült Államok) 35 ezer USD értékű ezer angol könyvet adományoz a sárospataki Nagykönyvtárnak.
jan. 29. – febr. 6. A II. Sárospataki Téli Népfőiskolai Tanfolyam 26 hallgatóval, a tanítóképzőben. A szervező bizottság elnöke: Kováts Dániel, tagjai: Balázsi Károly, Barna László, Dobrik István, Fésüs Attiláné, Földy Ferenc, Gönczy Ákos, Grega Sándor Sádor, Hörcsik Richárd, Halásziné Iski Ildikó, Komáromy Sándor, Nagyné Majercsák Gizella, Rózsahegyi János, Saláta László, Szabolcs András, Tóth István. Az első napon a Berzsenyi Dániel Baráti Kör megalakulása (elnök: Bordás István, alelnök: Pozsa Antónia).
febr. 2. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 84. fehér asztal melleti összejövetele.
febr. 8. Vezetőségi ülést tart a Pataki Diákok Sárospataki Baráti Köre a Hazafias Népfront székházban. Jelen van: Ködöböcz József, Hegyi József, Bertha Zoltán, Gönczy Ákos, Kovács László, Csukás Jánosné, Mizsák Bertalan, Árokszállási Kálmánné. Napirend: 1988. évi program.
febr. 18. Tóth Károly püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinata elnöke levében kéri Grósz Károly miniszterelnök állásfoglalását a debreceni mellett egy második református középiskola létrehozásáról.
febr. 26. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 137. klubestje. Program: Pataki Gyula: 30 év az Toldy Ferenc Gimnázium élén.
febr. 26. A Pataki Diákok Baráti Társasága Miskolci Csoportja összejövetele.
febr. 29. Grósz Károly miniszterelnök Tóth Károly püspöknek, a Magyarországi Református Egyház Zsinata elnökének írott levelében egyetért egy második református középiskola létrehozásával, de a létező iskolák átvétele helyett új gimnázium létesítését tartja célszerűnek.
febr. 29. A szervezők nevében Zelnik Csaba kiküldi a Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság sárospataki nyári ifjúsági táborának meghívóját.
márc. Takács Gábor elkészíti a Sárospataki Diákok Szövetsége alapszabály tervezetét, főleg a Pataki Diákok Országos Szövetsége 1928-as alapszabálya alapján.
márc. 25. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 138. klubestje. Program: Adorján József: Az egyházak szerepe erkölcsi értékeink védelmében és egy új értékrend kialakításában.
márc. 25. A Pataki Diákok Baráti Társasága Miskolci Csoportja összejövetele.
márc. 26. A Sárospataki Diákok Baráti Egyesülete, Nyíregyháza összejövetele. Program: Takács Béla előadása.
márc. 28. Pataki Diákok Sárospataki Baráti Köre összejövetele Comenius Tanítóképző Főiskolán. Program: a főiskola Charity Choir spirituális kórusának műsora.
ápr. 19. Ülésezik a Sárospataki Kollégium Visszaszerzési Bizottságának Keleti Szekciója (Egyesült Államok). Jelen van: James I. McCord, Komjáthy Aladár, Andrew Harsányi, meghívott: Tóth Károly püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának elnöke.
ápr. 29. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 139. klubestje. Program: Halász László: Távkábeleket mértem Kínában.
ápr. 29. A Pataki Diákok Baráti Társasága Miskolci Csoportja összejövetele.
máj. 17. Kiküldik a XIII. Sárospataki Népfőiskolai Találkozó meghívóját 207 címre, aláírók: Jakab Sándor, Kovács Károly, Szentimrei Mihály, Harsányi István, Újszászy Kálmán. A szervezésben részt vesz Hörcsik Richárd és Laczkó Gabriella.
máj. 18. Grósz Károly miniszterelnök a Kürti László tiszáninneni püspökkel tartott személyes találkozón nem ellenzi a Sárospataki Református Kollégium visszaadását és hozzájárul külföldi támogatás elfogadásához is.
máj. 23. A Sárospataki Öregdiákok Debreceni Baráti Körének 45. klubestje. Program: Beszélgetés Tóth-Máthé Miklós íróval.
máj. 26. Tóth Károly püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinata elnöke levében kéri Grósz Károly miniszterelnök álláspontját a Zsinat részéről a második református gimnázium létrehozásával kapcsolatos felmerülő alternatívákkal kapcsolatban.
máj. 27. A Pataki Diákok Baráti Társasága Miskolci Csoportja kirándulása Bőcsre. Program: a sörgyár meglátogatása, műsoros est (Rózsa Tibor: Vallomások a pataki Kollégiumról; Bőcs bemutatkozik; valamint szavalatok, énekek; Futó Sámuel sírjának megkoszorúzása.
máj. 28. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 140. klubestje. Program: Majális Budakeszin, Rácz György kertjében.
jún. 1. Grósz Károly miniszterelnök Tóth Károly püspöknek, a Magyarországi Református Egyház Zsinata elnökének írott levelében nem ad választ a május 26-ai kérdésre, hanem további tájékozódásra kér időt. Egyben kéri a kérdés egyház részéről történő, a külföldi támogatást is figyelembe vevő megvizsgálását.
jún. 1. Takács Gábor Sárospatakon felkeresi Újszászy Kálmánt, és konzultál vele a pataki öregdiák mozgalomról és a Sárospataki Diákok Szövetsége létrehozásának lehetőségéről.
jún. 2. Budapesten megalakul a Magyar Népfőiskolai Társaság. Az alakuló közgyűlésen megválasztott tisztségviselők: tiszteletbeli elnök: Újszászy Kálmán, elnök: Benda Kálmán, alelnök: Huszár István, titkár: Sz. Tóth János, további elnökségi tagok: 9 fő, köztük sárospataki kötődésűek: Kováts Dániel, Varga Csaba (?), Kovács Bálint, Jakab Sándor.
jún. 7. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 85. fehér asztal melleti összejövetele.
jún. 17. A Népszavában megjelenik Peredi Ágnes: Újraindult a népfőiskolák mozgalma c. cikke a sárospataki népfőiskolai találkozókról.
jún. 25–26. Érettségi nagy találkozó Sárospatakon, a Rákóczi Gimnáziumban Tukacs Béla félbeszakított felszólalásában javasolja a Sárospataki Református Kollégium visszaállítását.
júl. 1–3. XIII. Sárospataki Népfőiskolai Találkozó. Mottó: Falvaink és a könyvek, valamint egyéb információhordozók. Résztvevők száma: 150 fő. Program: Cserőháti Kovács István festőművész kiállítása. Fő előadó: Varga Csaba. Előadók: Király István, Hartyányi István, Medvigy Endre, Salamon Konrád, Nagy Attila, Gereben Ferenc, Sz. Tóth János, Zika Klára, Varga Bertalan, É. Kovács László, Hajdú D. Dénes, Kiss Pál. További előadók: Hegyi József, Újszászy Kálmán, Harsányi István, Jakab Sándor, Varga András, Szentimrei Mihály. Bevételek: 82.640 Ft, ebből az adomány jelentéktelen, kiadás: 87.477 Ft. Ez alkalomból megjelenik a Sárospataki Népfőiskolai Füzetek első darabja Emlékezés, értékelés, kitekintés címmel. Szerkesztő: Hörcsik Richárd. Kiadja a Hazafias Népfront Városi Bizottsága, Sárospatak, 1988. Terjedelem: 20 o.
júl. 3. Takács Gábor Miskolc-Tapolcán felkeresi Palumby Gyulát, és konzultál vele a pataki öregdiák mozgalomról és a Sárospataki Diákok Szövetsége létrehozásának lehetőségéről.
júl. 7. Takács Gábor Debrecenben felkeresi Ördögh Lászlót, a és konzultál vele a pataki öregdiák mozgalomról és a Sárospataki Diákok Szövetsége létrehozásának lehetőségéről.
júl. 8. Takács Gábor Nyíregyházán felkeresi Halásziné Iski Ildikót, és konzultál vele a pataki öregdiák mozgalomról és a Sárospataki Diákok Szövetsége létrehozásának lehetőségéről.
júl. 13. – aug. 8. Kürti László tiszáninneni püspök körútja az Egyesült Államokban, amelynek során igyekszik elősegíteni a Sárospataki Református Kollégium újraindításának anyagi feltételeit.
júl. 18. Elhunyt Szabó Károly (1905–1988), a pataki Kollégium, majd a Rákóczi Gimnázium legendás emlékű ny. testnevelő tanára, életének 83. évében.
júl. 18. Takács Gábor Sárospatakon felkeresi Bertha Zoltánt és Hegyi Józsefet, és konzultál velük a pataki öregdiák mozgalomról és a Sárospataki Diákok Szövetsége létrehozásának lehetőségéről.
júl. 25. Ülésezik a Sárospataki Kollégium Visszaszerzési Bizottsága (Egyesült Államok).
júl. 30. A Zempléni Református Egyházmegye lelkész-gondnoki értekezlete kimondja, hogy mind a négy egyházkerületnek legyen saját középiskolája. Meg kell vizsgálni, hogy a pataki gimnáziumhoz és teológiához az egyházmegye gyülekezetei milyen anyagi támogatást tudnak adni.
júl. Grósz Károly miniszterelnök Egyesült Államok-beli útján kimondja, hogy a sárospataki kollégiumot az állam hajlandó visszaadni az egyháznak, ha van rá társadalmi akarat és működtetési fedezet. (Magyar Nemzet, 1988. júl. 26.)
aug. A Sárospataki Diákok Szövetsége létrehozásáról előkészítő megbeszélést tervez Takács Gábor és Palumby Gyula, valamennyi öregdiák baráti kör képviselőjének részvételével.
aug. 10. Takács Gábor Budapesten felkeresi Berecz Jánost, az MSZMP KB titkárát, és konzultál vele a Sárospataki Diákok Szövetsége létrehozásának lehetőségéről.
aug. 14–20. A Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság nyári ifjúsági tábora Sárospatakon, számos pataki öregdiák előadó és hallgató részvételével. Ötletgazdák és szervezők: Zelnik Csaba és Takács Gábor. Táborvezető: Király Zoltánné. Előadók: Ablonczy László, Bertha Zoltán, Czinke Ferenc, Deutsch Tamás, Dobay Béla, Gergely András, Kiss Dénes, Kósa Csaba, Márkus Béla, Papp János, Serfőző Simon, Varga Csaba, Vargáné Csorba Csaba Éva, Vass Csaba. A tábor helyszíne a Bodrog-part, illetve tanyahajó, az előadások helyszíne: A Művelődés Háza. A program fő támogatója 70 ezer Ft-tal az Állami Ifjúsági és Sporthivatal. Helyi támogatók: Tiszáninneni Református Egyházkerület, KISZ Sárospatak városi bizottsága, Pataki Diákok Baráti Társasága Miskolci Csoportja, A Művelődés Háza.
aug. 15. Ülésezik a Sárospataki Kollégium Visszaszerzési Bizottságának Középnyugati Szekciója (Egyesült Államok). Jelen van: M. Eugene Osterhaven, ifj. Bertalan Imre, James I. De Jong, Marvin D. Hoff. Új tagok: David M. Bast és Clarence Boomsma, mint megfigyelő. Napirend: visszaszerzési feltételek, levél a Magyarországi Református Egyház Zsinatának, pénzügyi kampány feltételei. A Bizottság valamennyi szekcióelnök és titkár, valamint a koordinátor aláírásával levelet ír a Magyarországi Református Egyház Zsinata Elnökségének, amelyben üdvözlik a kormány szándékát a budapesti, pápai és sárospataki református kollégiumok visszaadására és kifejezik támogatási szánékukat.
szept. – dec. Zelnik Csaba és Takács Gábor – a Berzsenyi Társaság sárospataki nyári táborának tapasztalatai alapján – elhatározzák egy új, generációs alapokon nyugvó sárospataki öregdiák szervezet, a későbbi Sárospataki Diákegylet létrehozását.
szept. 16–18. IV. Ősi Diákvárosok Találkozója Pápán. További résztvevő városok: Debrecen, Esztergom, Kecskemét, Pécs, Sárospatak, Sopron.
szept. 19. A sárospataki faluszeminárium volt hallgatóinak III. találkozója Sárospatakon, a Tiszáninneni Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményeinek szervezésében, az Egyházkerület összehívására.
szept. 20. A Sárospataki Diákok Budapesti Baráti Köre tagjaiból álló 9 fős csoport megvitatja a gyülekezési és egyesülési jogról szóló törvénytervezeteket, az ún. társadalmi vita keretében, vitavezető: Újszászy Kálmán.
szept. 21. A Sárospataki Diákok Budapesti Baráti Köre klubestjeinek meghívóját ettől kezdve aláírják: Harsányi István, Koncz Gábor, Újszászy Kálmán.
szept. 27. Sárospatakon, az Iskolakertben felavatják a volt pataki diák Bessenyei György mellszobrát, alkotója Somogyi József. Állíttatta a Művelődési Minisztérium. Beszédet mond Bertha Zoltán. A szobor avatását emlékülés követi.
okt. 4. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 86. fehér asztal melleti összejövetele.
okt. 12. Ködöböcz József elkészíti a Pataki Diákok Baráti Köre, mint országos, jogi személyiségű szervezet alapszabály tervezetét.
okt. 28. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 141. klubestje. Program: A magyar kultúra finnországi nagykövete. Tisztelgés Rácz István előtt. Előadók: Maller Sándor, Harsányi István.
okt. 29. A „Sárospataki Diákok Szabolcs-szatmár Megyei egyesületének” egséz napos programja: A Sárospataki Református Kollégium és Szabolcs-Szatmár megye kapcsolata – kiállítás Nyíregyházán, megnyitja: Hörcsik Richárd; kirándulás Szabolcs községbe: megemlékezés Mudrány Andrásról, Bertha Zoltán porté festményének átadása; templomi hangverseny, közreműködik: Béres Ferenc, Donka Márta, Lipcsey Edit, Hegedűs Valér; egyesületi gyűlés Nyíregyházán. Erről tudósítás a Reformátusok Lapja 1998. dec. 11-ei számában.
okt. A Népművelés 1988/10. számában megjelenik K. Zs.: Patak: A művelődésnek együtt kell haladnia a politikai megélénküléssel c. cikke a sárospataki népfőiskolai találkozókról.
nov. 11. Sárospatakon alternatív, független helyi/társadalmi mozgalomként megalakul az Értelmiségi Kör (ÉK). Célja a város szellemi erőinek összefogása, Sárospatak érdemekben gazdag hagyományainak, örökségének ápolása, gazdagítása érdekében. Alapító tagjai pataki öregdiákok és/vagy tanárok: Ablonczy Zoltán, Balázsi Károly, Dobrik István, Marczi Gábor, Sipos István, Stumpf Gábor, Szentirmai László, Váradi László, Vukovich László. Az alapítólevél kelte: nov. 4. Elnök: Balázsi Károly, titkár: Szentirmai László. A szervezet indul az önkormányzati választásokon.
nov. 14. Kürti László által összehívott informális megbeszélés Miskolcon, az egyházkerületi székházban, a Sárospataki Református Kollégium ismét egyházi kezelésbe vételéről. Jelen van: 18 fő: Kürti László, Ördögh László, Kuti Éva, Mészáros István, Halász Zoltán, Deák Gábor, Maller Sándor, Kovács Béla, Újszászy Kálmán, ifj. Újszászy Kálmán, Ötvös Károly, Koncz Gábor, Trócsányi László, Pálóczy Bertalan, Zalatnay István, Palumby Gyula, Béres Ferenc, Bertalan Imre.
nov. 25. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 142. klubestje, 77 résztvevővel. Program: Kürti László: A Sárospataki Református Kollégium hozzájárulása a nemzeti művelődéshez. Zalatnay István javaslatot tesz a visszaszerzést elősegítő alapítvány létrehozására, az alapítók jelentkezése helyben megtörténik.
dec. 16. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 143. klubestje. Program: Kováts Dániel: Tompa Mihály ébresztése. E. Kovács László dokumentum-bemutatója; közreműködik: Barsi Ernő, Vincze Zoltán; utába évzáró piknik.
dec. 16. A Sárospataki Öregdiákok Debreceni Baráti Körének 46. klubestje. Program: Barcza József: A pataki szellem.
dec. 23. Elhunyt Nagy Dezső (1919–1988), ny. pataki gimnáziumi rajztanár, festőművész, életének 70. évében.
az év során Megjelenik az 50 éves a sárospataki Erdélyi János Középiskolai Kollégium c., sokszorosított kiadvány. Szerkesztő: Katona Ferenc. Kiadja: Rákóczi Gimnázium, Sárospatak, 1988. Terjedelem: 44 o.

Megjelenik a Pataki Diákok Baráti Társasága Miskolci Csoportja által kiadott Pataki Füzetek c. sorozat 1–2. összevont kötete Újszászy Kálmán: Történelmi séták a sárospataki református temetőben 12. címmel. Terjedelem: 22+22 o. A sorozat kezdeményezője Újszászy László.

Megjelenik Szigeti Tóth János: Írások a népfőiskolákról c. kötete (TIT, Budapest, 1988. Terjedelem: 204 o.).

az év során Sárospatakon, a Kossuth u. 25. számú házon felavatják az egykori kollégiumi nyomda, valamint a volt pataki jogtanár, Kövy Sándor emléktábláját. Állíttatta a Hazafias Népfront és a Városvédő és -szépítő Egyesület kezdeményezésére a városi tanács.
 

IV. A sárospataki öregdiák mozgalom története 1989-től 2011-ig

 

1989
jan. 9. Németh Miklós miniszterelnök Tóth Károly püspöknek, a Magyarországi Református Egyház Zsinata elnökének írott levelében megerősíti a kormány szándékát a második református középiskola létesítésére, és ehhez a volt Baár-Madas Leánygimnáziumnot tartja alkalmasnak.
jan. 12. A Sárospataki Diákok Budapesti Baráti Köre klubestjeinek meghívóját ettől kezdve aláírják: Harsányi István, Koncz Gábor, Rácz György, Újszászy Kálmán.
jan. 20–28. A III. Sárospataki Téli Népfőiskolai Tanfolyam 26 hallgatóval, a tanítóképzőben. A szervező bizottság elnöke: Kováts Dániel, tagjai: Balázsi Károly (tanfolyamvezető), Barna László, Cziáki László, Dobrik István, Fésüs Attiláné, Földy Ferenc, Hörcsik Richárd, Halásziné Iski Ildikó, Kardos Sándor, Komáromy Sándor, Nagyné Majercsák Gizella, Pozsa Antónia, Rózsahegyi János, Saláta László, Szabolcs András, Tóth István. Az első napon a Kazinczy Ferenc Baráti Kör megalakulása (elnök: Hajdú Imre, alelnök: Pandák Tibor).
jan. 24. Kihirdetik és rögtön hatályba lép az egyesülési jogról szóló 1989:II. tv, amely ismét lehetővé teszi a szabad egyesületalapítást. Ezzel egyidejűleg módosul a Ptk. egyesületekről szóló fejezete.
jan. 26. Ifj. Újszászy Kálmán kiküldi a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány alapítói megbeszélésének meghívóját, csatolva a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány e napon kelt alapító okiratát. Az alapítók száma: 114 fő.
jan. 27. Szabó Gábor levele az alapítókhoz arról, hogy a kuratóriumi tagsági jelölését azzal vállalja, hogy az iskola visszavétele során korszerű, demokratikus célok fegalmazódjanak meg.
jan. 27. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 144. klubestje. Program: A 80 éves Képes Géza köszöntése: Maller Sándor, Harsányi István, Sinkovits Imre.
febr. 3. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány alakuló közgyűlése Budapesten, a Hazafias Néfront I. ker. Bizottsága Bem rkp. 6.szám alatti székházában, jelen van: kb. 40 fő. Levezető elnök: Koncz Gábor, jogi tanácsadó: Trócsányi László. Napirend: bevezető tájékoztató: ifj. Újszászy Kálmán; az alapító okirat szövegének vitája; a kuratórium megválasztása: Béres Ferenc elnök, Újszászy Kálmán titkár, Bertha Zoltán, Halász Zoltán, Illés István, Halásziné Isky Ildikó, Koncz Sándorné, Kovács Béla, Maller Sándor, Pálóczy Bertalan, Palumby Gyula, Pavletitsné Egressy Mária, Szabó Gábor, Szentimrei Mihály, Zalatnay István tagok. Vita csak Szabó Gábor jelölésén alakul ki a janu. 27-ei levele miatt, de a debreceni baráti kör őt javasolja (ezt a kört képviselő Takács Gábor az ülésen megerősíti), így többségi szavazással kuratóriumi taggá választják.
febr. 7. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 87. fehér asztal melleti összejövetele.
febr. 10–28. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány néhány helyen módosított alapító okiratának körözése a 114 alapító tag között, eredeti aláírások bekérése céljából (febr. 10–14. Miskolc, 15–16. Sárospatak, 17–19. Nyíregyháza, 19–23. Debrecen, 23–27. Nyíregyháza és Mátészalka, 28. Miskolc).
febr. 20. Vezetőségi ülést tart a Pataki Diákok Sárospataki Baráti Köre a Hazafias Népfront székházban. Jelen van: Újszászy Kálmán, Bertha Zoltán, Mizsák Bertalan, Csukás Jánosné. Napirend: éves munkaprogram, folyó ügyek.
febr. 22. Elhunyt Rácz György, a Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre egyik szervezője, életének 82. évében, aki a majálisokhoz biztosította Budakeszi kertjét.
febr. 26. Kihirdetik a társadalmi szervezetek gazdálkodó tevékenységéről szóló 16/1989.(II.26.) MT. rendeletet (hatályos: március 1-jétől). Ez határozza meg később az öregdiák egyesületek működését is.
febr. 27 A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 145. klubestje. Program: Balogh Béni ifjúsági íróval Cseke László beszélget.
márc. 9. Béres Ferenc és ifj. Újszászy Kálmán benyújtják Czibere Tibor műv. miniszterhez a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány alapító okiratát, jóváhagyás végett.
márc. 12. Sárospatakon, a Comenius Tanítóképző Főiskola Kollégiumának társalgójában megalakul a Sárospataki Diákegylet, az alakuló közgyűlésen részt vesz 17 alapító tag. A diákegylet célja a legfiatalabb öregdiákok országos összefogása, hagyományápoló és közművelődési jelleggel. Rendes tagjai 14-40 év közötti pataki diákok, öregdiákok és tanárok lehetnek, a tagfelvétel alsó korhatára 30 év. Napirend: Az ifjúsági és diákélet jelenlegi helyzete Sárospatakon (Erdős Tamás); A diákegylet megalakításának jogi lehetőségei (Mezey Tamás); A gazdálkodási lehetőségek, a diákegylet céljai (Zelnik Csaba Ákos); Az alapszabály-tervezet ismertetése (Takács Gábor) és elfogadása; A tisztségviselők megválasztása. Az egylet vezető szerve a bizottmány, amely átmenetileg csak a négy megválaszott tisztségviselőből áll: elnök: Takács Gábor, társelnök: Zelnik Csaba, alelnök: Mezey Tamás, főtitkár: Erdős Tamás.
márc. 14. Kürti László püspök és Újszászy Kálmán főgondnok, mint egyházkerületi elnökség, támogató nyilatkozatot ad ki a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány hatósági nyilvántartásba vételéhez.
márc. 15. Béres Ferenc és ifj. Újszászy Kálmán benyújtják a sárospataki városi tanács elnökének, Kiss Józsefnek a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány alapító okiratát, jóváhagyás végett.
márc. 16. A Rákóczi Gimnáziumban 9 alapító taggal, Kiss Gyula vezetésével, megalakul a Sárospataki Diákok Demokrata Szervezete, a KISZ ellenszervezeteként. A szervezet nevében Gecse Nóra és Dávidházy Krisztina beszámolnak céljaikról a Sárospatak c. közéleti újság 1989. júniusi (próba)számának 6. oldalán.
márc. 19. Ifj. Újszászy Kálmán levélben beszámol Bertalan Imrének a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány szervezéséről, és kéri a gyűjtés megindítását az Egyesült Államokban.
márc. 22. A Sárospataki Városi Tanács VB Hatósági Osztálya a Ptk. 74/A.§.(2) bek. alapján, 1917/1989. számon jóváhagyja a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány alapító okiratát.
márc. 24. Pataki Diákok Sárospataki Baráti Köre szervezésében Bertha Zoltán kiállításának megnyitása a Sárospataki Képtárban, majd Palumby Gyula előadása: Innen Kelet s túl Napnyugat: Sárospatak.
márc. 30. A Hajdú-Bihari Napló hírt ad a Sárospataki Diákegylet megalakulásáról.
márc. 31. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 146. klubestje. Program: Takács Béla: A 450 éves debrecni református kollégium története és mai élete; A Sárospataki Diákegylet megalakulásáról beszámol Takács Gábor.
ápr. 1. A Sárospataki Diákegylet felhívást tesz közzé a sárospataki közép-és felsőfokú oktatási intézmények diákjai számára, alapító tagként való csatlakozásra.
ápr. 1. A Pataki Diákok Baráti Társasága Miskolci Csoportja összejövetele, a továbbiakban a Tiszáninneni Református Egyházkerület székházban. Program: Maller Sándor: Színház az egész világ.
ápr. 6. A Debrecenben megjelenő Úton c. lap hírt ad a Sárospataki Diákegylet megalakulásáról.
ápr. 8. Az Észak-Magyarország hírt ad a Sárospataki Diákegylet megalakulásáról és közli az alapító nyilatkozatot.
ápr. 13. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság 144. sorszám alatt, 100.144/1989/2. számú végzésével nyilvántartásba veszi a Sárospataki Diákegyletet.
ápr. 17. Ünnepi rendezvény Sárospatakon a Rákóczi Gimnáziumban Erdélyi János születésének 175. évfordulója alkalmából. Ez alkalomból bejelentik az 1868–1952 között működött gimnáziumi Erdélyi János Önképzőkör újraalakulását, és pályázatot írnak ki jelvény, pecsétnyomó, zászló és Erdélyi-érem tervezésére, diákok és öregdiákok számára. Szervező: Balogh Ferencné Jakó Mária.
ápr. 22. A Sárospataki Diákegylet 2. közgyűlése Sárospatakon, A Művelődés Háza Pódiumtermében. Jelen van: 52 fő. Napirend: munkaprogram megvitatása, tagdíj megállapítása, a bizottmány kibővítése, védnöki intézmény létesítése. A közgyűlésen kiegészített 10 tagú bizottmány: Barkó Csaba, Erdős Tamás, Gulybán László, Kiss Gyula, Mezey Tamás, Mészáros Katalin, Pándy Enikő, Takács Gábor, Takács Szilvia, Zelnik Csaba Ákos. Az Ellenőrző Bizottság elnöke Csatlós Csaba, tagjai Földházi László és Siska Tamás. A közgyűlés Czinke Ferenc grafikusművészt távollétében a Sárospataki Diákegylet fővédnökévé választja.
ápr. 28. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 147. klubestje. Program: Zombory László: Elektronizálás, informatika: út egy új műszaki, gazdasági világ felé.
ápr. 28. Megjelenik A Sárospataki Diákegylet Tájékoztatója c. sokszorosított kiadvány 1. száma, szerkesztője: Kovács Zsolt. A lap közli Takács Gábor Pataki diáknak lenni c. cikkét, a Sárospataki Diákegylet munkatervének vázlatát és a vezető szervek névsorát.
ápr. 28. – máj. 1. XV. Sárospataki Diáknapok Országos Diáknapok ’89 elnevezéssel Sárospatakon, a KISZ jogutód DEMISZ szervezésében. Meghívott megyei diákküldöttségek: Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád, Szabolcs-Szatmár, Szolnok.
ápr. 29. A Sárospataki Diákegylet 3. (tagtoborzó) közgyűlése Sárospatakon, a Nagykönyvtár Repozitóriumában, a Diáknapok alkalmából. Jelen van: 73 fő. Napirend: Takács Gábor és Zelnik Csaba Ákos tájékozatatója az egylet működéséről. Utána ülést tart a Diákegylet bizottmánya.
ápr. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kezelését az MHB Kurátor Alap- és Alapítványkezelő Kft. veszi át.
máj. 3. A Magyar Nemzet (Felkai) rövid interjút közöl Takács Gáborral Politizál-e a Sárospataki Diákegylet? címmel.
máj. 8. Emlékezés Erdélyi Jánosra, születésének 175. évfordulója alkalmából, Sárospatakon. Enek keretében emlékülés a Nagykönyvtárban. Szervezők: Pataki Diákok Sárospataki Baráti Köre, Tiszáninneni Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei, Comenius Tanítóképző Főiskola, Magyar Irodalomtörténeti Társaság Borsod-Abaúj-Zemplén megyei tagozata, Kazinczy Ferenc Társaság. Program: Szentimrei Mihály, Csorba Csaba, Hörcsik Richárd, Erdélyi Zsuzsanna, Kováts Dániel, Fehér Erzsébet, B. Balsai Jolán, Erdélyi Ilona előadásai. Erdélyi János emlékkiállítás megnyitása. Baráti találkozó: előadó: Gránicz-Barth Katalin.
máj. 19. Az Esti Hírlapban Harangozó Márta Patak fogja a kezét címmel interjút közöl Czinke Ferenc diákegyleti fővédnökkel.
máj. 27. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 148. klubestje. Program: Majális, most első alkalommal Újszászy Kálmán XV. Tompa M. utcai családi házának udvarán.
máj. 31. Ülést tart a Sárospataki Kollégium Visszaszerzési Bizottsága (Egyesült Államok). Jelen van: David M. Bast, ifj. Bertalan Imre, James A. De Jong, Marvin D. Hoff, Eugene Osterhaven, William A. Sytsma. A Bizottság pénzügyi albizottságot hoz létre a támogatások koordinálására. Erről Eugene Osterhaven és De Jong jún. 25-ei levelükben tájékoztatják a Magyarországi Református Egyház Zsinatának elnökségét.
máj. 31. A Pataki Diákok Baráti Társasága Miskolci Csoportja körlevele. Aláírók: Deák Gábor, Demeter Gyula, Nagy Béla, Palumby Gyula, Simonné Gajda Edit, Szebeni Győző, Szűcs Ilonka, Újszászy László. Témák: meghívó Béres Ferenc-estre; beszámoló arról, hogy a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány megalakult, bejegyezték; megjelent Újszászy Kálmán: Történelmi séták a sárospataki református temetőben 2. kötete; elkészült a Bodrog-partján van egy város c., 55 perces videofilm, forgatókönyv: Hegyi József, rendező: Nagy Béla, zene: Barsi Ernő.
máj. Béres Ferenc és Ifj. Újszászy Kálmán körlevele a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány alapítói számára arról, hogy a 114 alapító összesen 451.000 Ft összeget ajánlott fel és a Sárospataki Városi Tanács jóváhagyta az alapítványt.
máj. A Sárospataki Öregdiákok Debreceni Baráti Körének 47. klubestje. Program: ifj. Újszászy Kálmán előadása a Sárospataki Református Kollégium Alapítványról.
jún. 6. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 88. fehér asztal melleti összejövetele.
jún. 8. Kihirdetik a társadalmi szervezetek nyilvántartásának ügyviteli szabályairól szóló 6/1989.(VI.8.) IM. rendeletet. Ez határozza meg később az öregdiák egyesületek bírósági nyilvántartásba vételi szabályait.
jún. 10. A Pataki Diákok Baráti Társasága Miskolci Csoportja összejövetele: egyházzenei hangverseny Kegyelmet és igazságot éneklek címmel, Béres Ferenc és Lipcsey Edit énekművész, Hegedűs Valér orgonaművész közreműködésével a Miskolc, Belvárosi nagytemplomban.
jún. 15. Ülést tart a Sárospataki Kollégium Visszaszerzési Bizottsága (Egyesült Államok). Jelen van: David M. Bast, James A. De Jong, Marvin D. Hoff, Eugene Osterhaven, William A. Sytsma, Henk I. Witte.
jún. 19. Baráti találkozó Miskolcon az egyházkerületi székházban, Kürti László meghívására az Egyházkerület Elnöksége, a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány Kuratóriuma és a Pataki Diákok Baráti Társasága Miskolci Csoportja szervezésében. Téma: a Sárospataki Református Kollégium egyházi kezelésbe vétele, alapítványi ügyek, iskola-bizottság létrehozása.
jún. 21. A Sárospataki Diákegylet nevében Takács Gábor sárospataki látogatásra és előadásra hívja meg Habsburg Ottó Európai parlamenti kéviselőt.
jún. 24–25. Érettségi nagy találkozó Sárospatakon, a Rákóczi Gimnáziumban
jún. 26. A Szabolcs-Szatmár megyei bíróság nyilvántartásba veszi a Sárospataki Diákok Baráti Köre elnevezésű egyesületet, székhely: Nyíregyháza, Szabadság tér 9.
jún. 27. Kürti László levélben beszámol Bertalan Imrének a jún. 19-ei megbeszélésről, a lehetőségekről és a teendőkről. Fedezetigazolást kér 2 millió USD-ről a Sárospataki Kollégium Visszaszerzési Bizottságától.
jún. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány felhívást bocsát ki az Alapítványhoz való csatlakozásra. Alírók: Béres Ferenc, ifj. Újszászy Kálmán.
jún. Megjelenik a Sárospatak c. közéleti újság XXIX. évf. próbaszáma (az évfolyamszámozás az 1910–38 között hasonló címmel megjelent laphoz igazodik). A havilap Sárospatak Város Tanácsának lapja, felelős szerkesztő: Magyar Péter László. ISSN 0865-0853. A próbaszám 6. oldalán Takács Gábor Pataki diáknak lenni címmel beszámol a SDe megalakulásáról, céljairól.
júl. 4. A Pataki Diákok Baráti Társasága Miskolci Csoportja összejövetele.
júl. 5. A Művelődési Minisztérium 30.000 Ft támogatást nyújt a Sárospataki Diákegyletnek lapindítási költségekre.
júl. 5. A Sárospataki Diákegylet pályázatot nyújt be a Közművelődési Alaphoz Nemzedéki Népfőiskola megrendezésére, a program kidolgozója Czinke Ferenc.
júl. 6–10. Országos Népfőiskolai Tanácskozás – I. Sárospataki Népfőiskolai Biennálé (a XIV. Sárospataki Népfőiskolai Találkozó helyett). Rendezők: Magyar Népfőiskolai Társaság, Sárospataki Népfőiskolai Baráti Kör, Tiszáninneni Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei, további 14 intézmény, illetve vállalkozás támogatásával. Résztvevők száma: 117 fő. Levezető elnökök: Harsányi István, Ugrin József, Balázsi Károly, Kováts Dániel. Program: Rácz István életmű kiállítás; előadók: Kovács Bálint, Harangi László, Sz. Tóth János, Jakab Sándor, Újszászy Kálmán, Németh Magda, Kováts Dániel, Kelner Gitta, Márton János, Kis Boáz, Neim Péter, Jagasics Béla, Ruff Ferenc, Varga András, Varga Csaba. Kulturális műsor: kántus, néptánc, irodalmi színpad, zene. Ökumenikus istentisztelet. Publikációk a rendezvényről: Balázsi Károly: Terebély diófa pitvar ajtajában = Sárospatak, 1989. júl.; Hegyi József: Népfőiskolai biennálé Sárospatakon = Magyar Nemzet 1989. júl. 11.; Kováts Dániel: A sárospataki népfőiskolai kezdeményezéről – egy országos tanácskozás tükrében = Borsodi Művelődés, 1989/12.
júl. A Sárospatak XXIX/1. számának 6. oldalán megjelenik Bertha Zoltán Pataktól – Patakig c. áttekintő cikke a pataki öregdiákok barátságáról, szervezeteiről, az érettségi találkozókról.
aug. 5–10. A Sárospataki Diákegylet nyári tábora Sárospatakon, az iskolakerti külső tornateremben. Program: közösségi és kulturális programok, filmvetítések, vetélkedők, az iskolakert kitakarítása. Az eseményről a Sárospatak c. lap augusztusi számának 6. oldalán megjelenik Zelnik Csaba Ákos Diáktábor az iskolakertben c. cikke.
aug. 6. A Sárospataki Diákegylet 4. közgyűlése Sárospatakon, a Rákóczi Gimnázium dísztermében. Jelen van: 26 fő. Elhangzik Czinke Ferenc fővédnöki székfoglalója, amelyben javaslatot tesz a sárospataki Ki kicsoda? megjelentetésére, a Zempléni Múzsa c. folyóirat alapítására és a Nemzedéki Népfőiskola megrendezésére. A közgyűlés Erdős Tamást alelnökké, Barkó Csabát főtitkárrá választja.
aug. 9. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tanács VB. Ifjúsági és Sportosztálya 15.000 Ft támogatást nyújt a Sárospataki Diákegyletnek iskolai rendezvények és pályázatok céljára.
aug. 12. Szathmáry Lajos megküldi ifj. Újszászy Kálmánnak az új pataki református ginnázium kívánatos szellemiségére vonatkozó tanulmányát.
aug. 19. Elhunyt Képes Géza (1909–1989) költő, műfordító, volt pataki diák és gimnáziumi tanár, életének 81. évében.
aug. 20. Sárospatakon az aug. 20-ai városi ünnepségen Koncz Gábor közgazdász mond beszédet.
aug. A Sárospatak c. lap e havi számának 6. oldalán Új Zemplén megyét! c. cikkében Takács Gábor javasolja a Zempléni Településszövetség létrehozását.
nyár A Sárospataki Öregdiákok Debreceni Baráti Körének taglétszáma 100 fő.
szept. A Sárospatak c. lapban megjelenik Takács Gábor: A nemzedéki népfőiskola c. cikke a Sárospataki Diákegylet által benyújtott népfőiskolai pályázatról.
szept. 1. A Sárospataki Diákegylet taglétszáma 168 fő (pataki diákok és öregdiákok, mindhárom iskolából).
szept. 3. Ülést tart a Sárospataki Diákegylet bizottmánya. Összeállítják a Mit kíván tenni a Sárospataki Diákegylet? c. programtervezetet. Tartalma: működési alapkérdések, iskolai teendők, kapcsolattartás az öregdiákokkal, közművelődési tevékenység, saját kiadványok, várospolitikai kérdések, külkapcsolatok.
szept. 11. Megjelenik A Sárospataki Diákegylet Tájékoztatója c. sokszorosított kiadvány 2. száma, szerkesztők: Barkó Csaba, Köteles Rita, Takács Gábor. A lap közli az eddigi közgyűlések összefoglalóját, a tagnévsort, a tisztikar névsorát és a programtervezetet.
szept. 18. Vezetőségi ülést tart a Pataki Diákok Sárospataki Baráti Köre a Hazafias Népfront székházban. Jelen van: Újszászy Kálmán, Ködöböcz József, Bertha Zoltán, Hegyi József, Dobay Béla, Mizsák Bertalan, Takács Amdrás. Napirend: az őszi rendezvény, H. Bathó János-emléktábla, egyebek.
szept. 21. A Sárospataki Diákegylet 5. közgyűlése Sárospatakon, A Művelődés Háza Színháztermében. Jelen van: 114 fő. Napirend: beszámoló az eddig végzett munkáról; a programtervezet megvitatása és elfogadása; alapszabály-módosítás (ellenőrző bizottság helyett könyvvizsgálói tisztség, egyelőre betöltetlenül); személyi változások: a 12 tagú bizottmány új összetétele: Barkó Csaba, Erdős Tamás, Földházi László, Kiss Gyula, Mezey Tamás, Mészáros Katalin, Pándy Enikő, Siska Tamás, Stoll László, Takács Gábor, Takács Szilvia, Zelnik Csaba Ákos; Külügyi Csoport létrehozása, vezetője: Mezey Tamás.
okt. 1. Megjelenik A Sárospataki Diákegylet Tájékoztatója c. sokszorosított kiadvány 3. száma, szerkesztők: Barkó Csaba, Takács Gábor. A lap közli az 5. közgyűlés összefoglalóját, a tisztikar névsorát és a Diákegylet programját. A taglétszám 215 fő.
okt. 3. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 89. fehér asztal melleti összejövetele a Forrás Étteremben.
okt. 4. A sárospataki faluszeminárium volt hallgatóinak IV. találkozója Sárospatakon, a Tiszáninneni Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményeinek szervezésében, az Egyházkerület összehívására.
okt. 5. A Sárospataki Diákok Budapesti Baráti Köre klubestjeinek meghívóját ettől kezdve aláírják: Harsányi István, Koncz Gábor, Újszászy Kálmán.
okt. 12. A Pataki Diákok Baráti Társasága Miskolci Csoportja körlevele, téma: Sárospataki Református Kollégium sorozat meghirdetése, a Tiszáninneni Református Egyházkerület székházában. Aláírók: Deák Gábor, Demeter Gyula, Nagy Béla, Palumby Gyula, Simonné Gajda Edit, Szebeni Győző, Szűcs Ilonka, Újszászy László.
okt. 19. Elhunyt Király István (1921–1989) irodalomtörténész, akadémikus, volt pataki diák, életének 69. évében, számos pataki öregdiák kezdeményezés támogatója.
okt. 20. A Pataki Diákok Baráti Társasága Miskolci Csoportja összejövetele. Program: Lázár István: Vár és iskola.
okt. 21. Ülést tart a Sárospataki Diákegylet bizottmánya. Napirend: folyó ügyek, egyleti meghívások, pályázati pénzek, külkapcsolatok.
okt. 27. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 149. klubestje. Program: Hörcsik Richárd: A sárospataki református kollégium gazdaságtörténete.
okt. 30. Kihirdetik és hatályba lép a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989:XXXIII. tv., amelynek 13.§-a módosítja a Ptk. alapítványokra vonatkozó 74/A.§-át, kimondva, hogy alapítvány létrehozását törvény kötelezővé teheti. Az a rendelkezés az 1993-ban létrehozott közalapitványi jogintézmény elődje.
okt. A Sárospataki Öregdiákok Debreceni Baráti Körének 48. klubestje. Program: Kürti László: Tájékoztató a pataki kollégium helyzetéről; Péter Mózes: Diákemlékeim.
nov. 2. Sárospatakon az Iskolakertben felavatják a 175. éve született Egressy Béni mellszobrát, alkotója Kelemen Kristóf. Állíttatta Béres Ferenc kezdeményezésére a Sárospataki Városvédő és -szépítő Egyesület. Beszédet mond Pusztai Ferenc művelődési minisztériumi államtitkár és Takáts Gyula tanácselnök, közreműködik Fodor András költő és Béres Ferenc énekművész. Ezután ünnepi műsor A Művelődés Házában.
nov. 3. A Minisztertanács ifjúságpolitikai kormánybiztosa 70.000 Ft támogatást nyújt a Sárospataki Diákegyletnek.
nov. 8. Az Országos Sporthivatal 30.000 Ft támogatást nyújt a Sárospataki Diákegyletnek.
nov. 9. Pataki Diákok Sárospataki Baráti Köre vezetetősége körlevele és adománygyűjtés indítása a H. Bathó János-emléktáblára.
nov. 14–15. Eugene Osterhaven vezetésével az Egyesült Államok-beli Sárospataki Kollégium Visszaszerzési Bizottsága tíz tagú delegációja látogatást tesz Miskolcon és Sárospatakon, tárgyal Kürti Lászlóval.
nov. 15. A Sárospataki Diákegylet kezdeményezésére Sárospatakon kb. 350 fiatal néma, fáklyás felvonulással emlékezik az 1987. november 15-ei brassói munkásfelkelés áldozataira, valamint a Sárospatakon 1988. nov. 15-re szervezett, de utóbb betiltott szolidaritási felvonulásra. Az eseményről tudósít Balázsi Károly a Brávó, pataki diákok! c. cikkében a Sárospatak újság 1989. decemberi számának 6. oldalán.
nov. 16. Sárospatakon ülésezik az Országgyűlés kulturális bizottsága. Glatz Ferenc művelődési miniszter kéri Kürti László püspököt és Takáts Gyula tanácselnököt, hogy közösen terjesszenek elő megállapodást a Rákóczi Gimnázium egyházi kezelésbe adásáról.
nov. 18. A Pataki Diákok Baráti Társasága Miskolci Csoportja összejövetele. Program: Fekete Gyula: A nép iskolája.
nov. 20. A Pataki Diákok Sárospataki Baráti Köre összejövetele Rákóczi Gimnázium dísztermében. Program: Hegyi József: Képes Géza és Sárospatak.
nov. 24. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 150. klubestje. Program: Gyapay Gábor: A Fasori Evangélikus Gimnázium újjászületésének tapasztalatai.
nov. 25. Ülést tart a Sárospataki Diákegylet bizottmánya. Napirend: városi és iskolai aktuális ügyek.
nov. 26. A Reformátusok Lapjában megjelenik a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány felhívása az Alapítványhoz való csatlakozásra.
nov. 27. Szabó Gábor levele ifj. Újszászy Kálmánhoz, amelyben kifejti elképzeléseit az új Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma természettudományos oktatásának alapelveiről.
nov. 29. A Sárospataki Kollégium Visszaszerzési Bizottsága dönt arról, hogy 1,5 millió USD összeget folyósítanak a Sárospataki Református Kollégium 1990/91. tanévi újraindulásához.
dec. 1. Megkezdődnek a tárgyalások az Magyarországi Református Egyház, az állam és a Sárospataki Városi Tanács között a Rákóczi Gimnázium egyházi kezelésbe történő visszavételéről.
dec. 7. Néhány napos látogatásra, Magyarországra érkezik Jacob. E. Nyenhuis, a Sárospataki Kollégium Visszaszerzési Bizottsága tagja. Tárgyal Budapesten, Miskolcon és Sárospatakon.
dec. 11. A Tiszáninneni Református Egyházkerület rendkívüli egyházkerületi közgyűlése Miskolcon. Vendég: Jacob. E. Nyenhuis. Napirend: Kürti László tájkéoztatója a Rákóczi Gimnázium egyházi kezelésbe történő visszavételének állásáról; a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma Ideiglenes Igazgató Tanács megválasztása: elnökség: Kürti László, Újszászy Kálmán. Lelkészi tagok: Benke György, Czinke Zoltán, Denke Gergely, Horváth Barna, Mészáros István, Szentimrei Mihály, Szőnyi György, Takács Béla, Victor István, Bertalan Imre, Eugene Osterhaven. Világi tagok: Darányi Lajos, Deák Gábor, Halásziné Iski Ildikó, Koncz Gábor, Ködöböcz József, Mátyás Péter, Palumby Gyula, Szabó Csaba, Szabó Gábor, Szathmáry Béla. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány részéről Béres Ferenc és Újszászy Kálmán, a gimnázium részéről: Trócsányi Miklós, Derda István, Sipos István (a világi tagok mind volt pataki diákok, a lelkészi tagok néhány kivétellel azok); javaslat az egyházi gimnázium leendő igazgatójának személyére (Trócsányi Miklós), javaslat egyházkerületi iskola-alap létrehozására.
dec. 15. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriumának ülése Budapesten. Napirend: a kuratórium működésének rendje. Határozatok: a kuratórium kéri a püspököt, hogy amíg a Sárospataki Református Kollégiumnak nincs saját bankszámlája, addig a Sárospataki Református Kollégium Alapítványnak továbbítsák az egyházi gyűjtést; az eddig befolyt 800 ezer Ft-ot le kell kötni; az elnök és titkár megbízása a következő évre meghosszabbítva.
dec. 15. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 151. klubestje. Program: Tóth-Máthé Miklós: Író vagyok – lelkemben protestáns.
dec. 15. A Művelődési Minisztérium 20.000 Ft támogatást nyújt a Sárospataki Diákegylet tanítóképző főiskolai csoportjának, színjátszókör céljára.
dec. 15. A Pataki Diákok Baráti Társasága Miskolci Csoportja összejövetele. Program: Takács Béla: Egyház és iskola.
dec. 19. Sárospatak Város Tanácsa díszpolgárrá választja Ködöböcz Józsefet, ő a 7. kitüntetett. (Korábbiak: Domján József, Béres Ferenc, Újszászy Kálmán, Hegyi József, Andrássy Kurta János, Budavári Csaba.)
dec. 27 A Sárospataki Kollégium Visszaszerzési Bizottsága stratégiai ad hoc bizottsága (tagjai: Eugene Osterhaven, Harvey J. Buter, Ronald R. Zartman, Gordon Van Wylen, John Nordström) Osterhaven javaslatára elkészíti a Sárospataki Református Kollégium újraindításáért indítandó pénzgyűjtési akció tervét. Megállapítják, hogy kb. 12 millió USD-ra lenne szükség, amelyre Észak-Amerikában nem képesek. Ezért reálisan öt éves gyűjtési tervet készítenek 5 millió USD-ra, a következő ütemezésben: első év: 1,5 millió USD, 2. év: 1,25 millió USD, 3. év: 1 millió USD, 4. év: 0,75 millió USD, 5. év: 0,5 millió USD.
dec. 29. A Sárospataki Kollégium Visszaszerzési Bizottsága pénzügyi albizottsága (tagjai: Ronald R. Zartman, Eugene Osterhaven, Harvey J. Buter, Robert J. Plekker, William A. Sytsma, Henk I. Witte) jóváhagyja az ötéves gyűjtési tervet.
az év során A Sárospataki Református Kollégium Alapítványnak a 114 alapító tagon kívül 115 egyházközség és 2 egyéb szervezet fizet be adományt. Az Alapítvány vagyona az év végén: 1.469.984 Ft, 11.117,- USD, 1.060 DEM.
dec. 31. A Sárospataki Diákegylet éves összes bevétele 182.598 Ft, kiadása 43.444 Ft.
az év során Béres Ferenc dalénekes, a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriumának elnöke, amerikai előadó-körútján 11.000 USD adományt gyűjt össze és fizet be (utaltat át) az Alapítvány számlájára. Bertalan Imre, az Amerikai Lelkészegyesület elnöke gyűjtést indít, ebből összeségében 19.000 USD folyik be a következő években.
az év során Megjelenik Tóth-Máthé Miklós Pecúrok c. regénye. Kiadja a Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, Budapest, 1989. Terjedelem: 166 o. ISBN 963-300-313-X

Megjelenik Rácz István A Semmi partján c. önéletrajzi írása. Kiadó: Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1989. Terjedelem: 560 o. ISBN 963-14-1856-1

Megjelenik Fehér Erzsébet Sárospataki tanárok magyar nyelvű tankönyvei a Kollégium alsó és középső szintje számára (17931848) c. könyve. Kiadó: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár – Comenius Tanítóképző Főiskola, Miskolc, 1989. Terjedelem: 144 o. ISBN 963-7241-23-X

1990
jan. 10. Ködöböcz József elkészíti a Pataki Diákok Országos Szövetsége alapszabály tervezetét, és megjegyzésekkel ellátva közrebocsátja. A szöveg a Pataki Diákok Baráti Köre 1988. október 12-ei alapszabály tervezetén alapul.
jan. 12. 38 év után tartja alakuló első (történeti sorrendben 170.) ülését a Sárospataki Református Kollégium Ideiglenes Igazgató Tanács, Kürti László elnökletével, Miskolcon. Jelen van: elnökség: Kürti László, Újszászy Kálmán; világi tagok: Béres Ferenc, Deák Gábor, Ködöböcz József, Mátyás Péter, Szathmáry Béla, Szabó Csaba, Palumby Gyula, Trócsányi Miklós, ifj. Újszászy Kálmán; lelkészi tagok: Denke Gergely, Mészáros István, Horváth Barna, Benke György,Victor István, Czinke Zoltán, Szőnyi György, Szentimrei Mihály, Takács Béla; tanári karból: Derda István. Napirend: a tagok bemutatkozása; tájékoztatás a Rákóczi Gimnázium egyházi kezelésbe vételének állásáról; ingatlanügyek; felvételi hirdetmény és tanári álláshelyek; a visszavételről tárgyaló ún. vegyesbizottság 7 tagjának megválasztása (világiak: Újszászy Kálmán, Béres Ferenc, Koncz Gábor, Szathmáry Béla, egyháziak: Kürti László, Mészáros István, Szentimrei Mihály).
jan. 16. Megérkezik Glatz Ferenc művelődési miniszter levele Takáts Gyula sárospataki tanácselnökhöz, amelyben kéri a Rákóczi Gimnázium visszaadását, egyben az állam részéről tulajdonjogi és működési feltételeket határoz meg.
jan. 19. A Pataki Diákok Baráti Társasága Miskolci Csoportja összejövetele. Program: Szabó Csaba: „Orando et laborando”.
jan. 19–27. A IV. Sárospataki Téli Népfőiskolai Tanfolyam 23 hallgatóval, a tanítóképzőben. A szervezőbizottság elnöke: Kováts Dániel, tagjai: Balázsi Károly (tanfolyamvezető), Bordás István, Dobrik István, Fésüs Attiláné, Hörcsik Richárd, Komáromy Sándor, Nagyné Majercsák Gizella, Pásztor András, Rózsahegyi János, Saláta László, Szabolcs András, Tóth István. Az első napon a Németh László Baráti Kör megalakulása (elnök: Nagy Ilona, alelnök: Képes Magdolna).
jan. 20. Sárospataki Református Kollégium Ideiglenes Igazgató Tanácsa ülése Miskolcon, napirend: Szervezeti és Működési Szabályzat, tanári lakások vásárlása, külső források felmérése, felvételi hirdetmény. (Az ülésen vendégként jelen volt Takács Gábor.)
jan. 22. Trócsányi Miklós felajánlja a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány részére a következő öt évre a nettó jövedelme 1%-át, de legkevesebb évi 2000 Ft-ot.
jan. 23. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közművelődési Módszertani Központ 80.000 Ft támogatást nyújt a Sárospataki Diákegyletnek.
jan. 23. Kürti László levélben kéri az Ideiglenes Igazgató Tanács írásbeli szavazatát arról, hogy a vegyesbizottságot két fővel egészítsék ki: Hörcsik Richárd, Palumby Gyula. Ok: Takáts Gyula javaslatára ma megállapodott vele a 2-2 fős bővítésről (a Városi Tanács részéről ekkor kerül be Takáts Gyula és Szikora Zsolt VB-titkár).
jan. 26. Ülést tart a Sárospataki Diákegylet bizottmánya. Napirend: folyó ügyek, közgyűlés előkészítése, külügyi csoport beszámolója, a Diákegylet új szervezeti felépítése, tagdíj. Személyi változások a vezetésben: Zelnik Csaba Ákos leköszön a társelnöki, Erdős Tamás és Mezey Tamás az alelnöki tisztségről, velük együtt Stoll László is kiválik a bizottmányból. Létrejön a Tanácsadó Testület, elnöke: Zelnik Csaba Ákos, tagjai: Erdős Tamás, Kovács Marianna, Mezey Tamás, Stoll László. A bizottmány 10-10 ezer Ft támogatásban részesíti a Rákóczi Gimnázium Pécsi Sándor Ifjúsági Klubját, valamint a tanítóképzőben működő Puck Bábegyüttest.
jan 26. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 152. klubestje. Program: Szabó András: A 400 éves vizsolyi biblia. Közreműködik: Béres Ferenc, Kiss Ildikó, Petrőczi Éva.
jan. 31. Barkó Csaba leköszön a Sárospataki Diákegylet főtitkári tisztéről, de a bizottmánynak tagja marad.
febr. A Sárospataki Diákok Baráti Köre, Nyíregyháza összejövetelén vendég: Béres Ferenc.
febr. 2. Első ülését tartja Sárospatakon, a tanácsházán, a Sárospataki Református Kollégium visszavételére felállított vegyesbizottság. A Városi Tanács részéről delegált tagok: Takáts Gyula, Szikora Zsolt, Bódi Géza, Déry Zoltán, Fedorné Fráter Zsófia, Goreczky Béla, Katona Ferenc, Lendvainé Szendrei Ágnes, Pásztor András. Egyházi részről: Kürti László, Újszászy Kálmán, Béres Ferenc, Hörcsik Richárd, Koncz Gábor, Mészáros István, Palumby Gyula, Szathmáry Béla, Szentimrei Mihály.
febr. 5. Kürti László levélben kér a Sárospataki Református Kollégium Alapítványtól 1,2 millió Ft-ot a Sárospatak, Kazinczy u. 35. sz. ház megvásárlására, a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány 2 milliós vagyonából.
febr. 5. A Sárospataki Diákegylet meghívására Sárospatakra látogat és az Árvay József Gyakorló Általános Iskola aulájában előadást tart Habsburg Ottó, Európai parlamenti kéviselő. Az előadás szövege „Nemzetünk bízhat egy szebb jövőben” címmel megjelenik a Sárospatak márciusi számának mellékletében. Az eseményről tudósít Takács Gábor Egy látogatás margójára címmel a Sárospatak februári számának 6. oldalán.
febr. 6. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 90. fehér asztal melleti összejövetele a Bástya étteremben.
febr. 6. Sárospatak Város Tanácsa díszpolgári címet adományoz Tőkés Lászlónak (ő a 8. kitüntetett), és emléklappal köszönti a Diákegylet vendégeként ott tartózkodó Habsburg Ottót.
febr. 11. Takács Gábor levélben kéri Kürti László püspöktől a Sárospataki Diákegylet képviselőjének meghívását a Sárospataki Református Kollégium Ideiglenes Igazgató Tanácsa február 20-ai ülésére. A püspök a kérést február 14-én elutasítja.
febr. 16. A Rákóczi Gimnázium tantestületének levele az Ideiglenes Igazgató Tanácshoz, amelyben aggodalmukat fejezik ki és tájékoztatást hiányolnak a zajló átadás-átvételi folyamat miatt. A levélre egyes IT-tagok önállóan is válaszolnak, zavart okozva ezzel.
febr. 16. A Pataki Diákok Baráti Társasága Miskolci Csoportja összejövetele. Program: Deák Gábor: Üldöztetünk, de el nem hagyatunk…
febr. 20. A Sárospataki Református Kollégium Ideiglenes Igazgató Tanácsa ülése Miskolcon. Napirend: elfogadják a Szervezeti és Működési Szabályzatot, amelyben elnökség az egyházkerületi elnökség, a tagok pedig az egyházkerületi közgyűlés által választott 10 egyházi és 10 világi tag, valamint a gimnázium 3 tanára, közte egy vallástanár. Hivatalból tag: a Sárospataki Kollégium Visszaszerzési Bizottsága (USA) két képviselője, a gimnázium igazgatója, a Tudományos Gyűjtemények igazgatója, a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriumának elnöke és titkára. Szervei: állandó bizottságok: Pedagógiai Bizottság, Tudományos Bizottság, Gazdasági Bizottság; eseti bizottságok: Vegyesbizottság (Ideiglenes Igazgató Tanács részéről 9 tag), Felvételi Bizottság. Új álláshely: kollégiumi titkár. Beszámoló vegyesbizottság munkájáról, amerikai felszólalók (Robert J. Plekker, Ronald R. Zartman), állásfoglalás a megállapodásról a városi tanáccsal (elfogadva), Bertha Zoltán és Rózsai Tivadar kooptálása az Ideiglenes Igazgató Tanácsba.
febr. 20. Ülést tart a Sárospataki Diákegylet bizottmánya. Napirend: iskolafesztivál, 6. közgyűlés előkészítése, alapszabály módosítás, új bizottmányi tagok jelölése. Földházi László kiválik a testületből.
febr. 21. A Sárospataki Diákegylet levélben tiltakozik Glatz Ferenc művelődési miniszternél a február 16-án nyilvánosságra hozott új érettségi követelmények ellen.
febr. 23. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 153. klubestje. Program: Dobos László: A magyarságlét változó helyzete.
febr. 24. New York állam nyilvántartásba veszi a North American Friends of the College and Seminary of Sárospatak, Inc. elnevezésű nonprofit társaságot. Alapítók száma: 12 fő van, a 9 tagú igazgatóság tagjai: Paul Fekete, B. Roczey, Laszlo Lipoczky, Bela Poznan, Ferenc Vitez, Marton Tornallyay, Stephan Szabo, Imre Bertalan, Priscilla Hunyady.
febr. 28. Palumby Gyula megnyugtató szándékú válaszlevele a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma tantestületének a hozzá intézett aggódó levélre.
márc. 2–5. A Sárospataki Diákegylet Diákegyleti Hétvégéje Sárospatakon, a gimnáziumban. Program: koncert, sportrendezvények, vetélkedők, farsangi bál, tudományos előadás. Szervező: Kiss Gyula.
márc. 3. A Sárospataki Diákegylet 6. közgyűlése Sárospatakon, a gimnázium belső tornatermében. Jelen van: 82 fő. Napirend:

1.     Beszámoló az eddig végzett munkáról (Barkó Csaba, Takács Gábor)

2.     Alapszabály-módosítás: a társelnöki, alelnöki és főtitkári tisztségek megszűnése, a tagdíj eltörlése.

3.     Személyi változások: Takács Gábor megerősítése elnökként, a hét tagú bizottmány újraválasztása: Barkó Csaba, Kiss Gyula, Papp Krisztina, Pándy Enikő, Siska Tamás, Takács Gábor, Takács Szilvia. Első alkalommal megválaszott könyvvizsgálók: Lőrincz Szabolcs és Szobonya Csaba.

4.     A közgyűlés 15 ezer Ft támogatásban részesíti a gimnázium vízitúra szakosztályát.

5.     A közgyűlés díjat 6-6.000 Ft-os díjat alapít a Rákóczi Gimnázium diákjai, a Comenius Tanítóképző Főiskola hallgatói, valamint a szakmunkásképző intézet tanulói részére.

márc. 5. Ülést tart a Sárospataki Diákegylet bizottmánya. Napirend: pályázatok, iskolai érdekképvisleti ügyek, iskolai díjak.
márc. 6. A Tiszáninneni Református Egyházkerület közgyűlése elfogadja a Rákóczi Gimnázium egyházi kezelésbe vételéről szóló megállapodást, valamint jóváhagyja a Sárospataki Református Kollégium Ideiglenes Igazgató Tanácsa Szervezeti és Működési Szabályzatát.
márc. 6. A Diákegyleti Hétvége szervezési problémái miatt Kiss Gyula lemond a Sárospataki Diákegylet bizottmányi tagságáról.
márc. 8. Sárospatak Város Tanácsa 502/3/1990. (III.8.) sz. határozatával elfogadja a a Rákóczi Gimnázium egyházi kezelésbe vételéről szóló megállapodást.
márc. 14. A Művelődési Minisztérium 25.000 Ft támogatást nyújt a Sárospataki Diákegyletnek külkapcsolatok fejlesztésére.
márc. 14. A Debreceni Református Teológiai Akadémia közgyűlése díszdoktorrá avatja Bertalan Imrét.
márc. 15. A sárospataki városi ünnepségen Takács Gábor, a Sárospataki Diákegylet elnöke mond ünnepi beszédet, pártközi tárgyalások eredményeként, hiszen a Diákegylet nem politikai szervezet.
márc. 16. A Sárospataki Református Kollégium Ideiglenes Igazgató Tanácsa ülése Miskolcon, új tagokként jelen van: Bertha Zoltán, Hörcsik Richárd, Rózsai Tivadar. Napirend: a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma tanáraival szemben támasztott követelmények; állandó bizottságok megválasztása: Pedagógiai Bizottság elnöke: Ködöböcz József, titkára: Trócsányi Miklós, tagok: Darányi Lajos, Deák Gábor, Derda István, Horváth Barna, Rózsai Tivadar, Sipos István, Victor István. Tudományos Bizottság elnöke: Mészáros István, titkára: Szentimrei Mihály, tagok: Benke György, Bertha Zoltán, Denke Gergely, Szabó Gábor, Szőnyi György, Takács Béla, ifj. Újszászy Kálmán. Gazdasági Bizottság elnöke: Szabó Csaba, titkára: Hörcsik Richárd, tagok: Béres Ferenc, Halásziné Iski Ildikó, Koncz Gábor, Mátyás Péter, Palumby Gyula, Szathmáry Béla, külső szakértők: Déry Zoltán, Kiss József; ingatlan-ügyek, válasz a gimnázium tantestületnek, beiskolázás, tanévnyitó előkészületek.
márc. 16. Megjelenik A Sárospataki Diákegylet Tájékoztatója c. sokszorosított kiadvány 4. száma, szerkesztők: Köteles Rita, Takács Gábor. A lap közli az eddigi tevékenyég főbb adatait, a 6. közgyűlés összefoglalóját, a tisztikar névsorát, a Diákegylet 1989. március 12. – 1990. március 12. közötti költségvetési beszámolóját, továbbá a közeli terveket. A Diákegylet taglétszáma 291 fő.
márc. 18. A Pataki Diákok Baráti Társasága Miskolci Csoportja összejövetele. Program: Hörcsik Richárd Richárd: A poraiból megélemedett Phőnix… Utána az Alfától az Omegáig c. portréfilm vetítése Újszászy Kálmánról.
márc. 19. Ülést tart a Sárospataki Népfőiskola Szervezőbizottsága (elnök: Kováts Dániel) a Comenius Tanítóképző Főiskolán. Napirend: A Sárospataki Népfőiskola 1990. téli tanfolyamának értékelése (Balázsi Károly, Kováts Dániel, Rózsahegyi János), a Sárospataki Népfőiskola további működésének alternatívái (Kováts Dániel).
márc. 19–24. A Sárospataki Kollégium Visszaszerzési Bizottsága (USA) képviselői látogatást tesznek Sárospatakon.
márc. 21. Sárospatakon a Nagykönyvtárban aláírják a megállapodást a Tiszáninneni Református Egyházkerület és Város Tanács között, amelynek értelmében a Rákóczi Gimnázium visszakerül az egyház fenntartásába.
márc. 26. A Sárospataki Református Kollégium Ideiglenes Igazgató Tanácsa nevében Kürti László és Újszászy Kálmán válaszol a Rákóczi Gimnázium tantestületének a febr. 16-ai levélre, az Ideiglenes Igazgató Tanács márc. 16-ai döntése alapján. Benne: tolerancia, türelem, együttműködés; az ápr. 2-ai találkozó meghívása.
márc. 28. A Közművelődési Alap 300.000 Ft támogatást ítél oda a Sárospataki Diákegyletnek, a Nemzedéki Népfőiskola megrendezésére benyújtott pályázat alapján.
márc. 30. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 154. klubestje. Program: Bodolay Géza: „A haza minden előtt”. Magyar századok hangja. Közreműködik: Egressy Mari, Lakó János.
márc. Egyéves a Diákegylet címmel Takács Gábor cikke a Sárospatak e havi számának 6. oldalán.
ápr. 2. A Sárospataki Református Kollégium Ideiglenes Igazgató Tanácsának 17 tagja találkozik a Rákóczi Gimnázium tantestületének kb. 45 tagjával a Kossuth Kollégium éttermében, téma a Sárospataki Református Kollégium jövőbeni működése, a tanárok felé irányuló elvárások.
ápr. 20. A Pataki Diákok Baráti Társasága Miskolci Csoportja összejövetele. Program: Ifj. Újszászy Kálmán: Ifjú szívekben élek én…
ápr. 24. Ülést tart a Sárospataki Diákegylet bizottmánya. Napirend: nyári tábor, iskolai díjak, pályázatok, szervezeti és személyi ügyek. Megszüntetik a Tanácsadó Testületet. Az új Tanácsadó Testület tagjai: Hajdu Imre, Gulybán László, Kántor László, Kovács Marianna, Stoll László. Az elnök a Sárospataktól távol élő tagokból új Külön Tanácsadó Testületet hoz létre, tagjai: Foky Réka, Gergely (Soltész) Viktória, Mezey Tamás, Nagyházi György, Tassy Ágnes, Zelnik Csaba Ákos. A bizottmány a Nemzedékünk Népfőiskolája megrendezésére, a pályázaton elnyert pénzeszközök kezelésére, és az ezzel kapcsolatos összes ügyek intézésére létrehozza a Nemzedéki Népfőiskolai Tanácsot, amelynek elnöke: Balázsi Károly, titkára: Bordás István, tagjai: Barkó Csaba, Czinke Ferenc, Czinke Zoltán, Dobrik István, Gulybán László, Hajdu Imre, Hörcsik Richárd, Kováts Dániel, Szolnoki Tibor. A bizottmány kimondja, hogy amikor létrejön Sárospatakon a népfőiskolai mozgalom egységes koordinációs szerve, a Nemzedéki Népfőiskolai Tanács automatikusan e szerv részévé válik.
ápr. 24. A Sárospataki Diákegylet kezdeményezésére a sárospataki tanácsházán egyeztető megbeszélést tartanak a népfőiskola ügyében érintett személyek, itt Takács Gábor bejelenti a Nemzedéki Népfőiskolai Tanács létrehozását és a Közművelődési Alaptól elnyert 300.000 Ft támogatás rendelkezésre bocsátását. Erről tudósít: Takács Gábor: Új utakon a Népfőiskola címmel a Sárospatak májusi számában (6. o.).
ápr. 25. Ülést tart a Sárospataki Kollégium Visszaszerzési Bizottsága az Egyesült Államok-beli Western teológián. Jelen van: Eugene Osterhaven, Henk I. Witte, Marvin D. Hoff, Bertalan Imre, Jantsma, Robert J. Plekker, Jacob E. Nyenhuis, James A. De Jong, William A. Sytsma.
ápr. 27. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 155. klubestje. Program: Zalatnay István: Gondolatok egyházpolitikai kérdésekről.
ápr. 30. A Sárospataki Diákegylet keretében megalakul a közgazdászhallgatók, számvitellel, businessel foglalkozók sárospataki öregdiák tagozata. Alapító tagok: Lantay Olivér, Lőrincz Szabolcs (vezető), Novák Tamás. Céljuk: kapcsolatépítés, kölcsönös együttműködés és egymás segítése.
ápr. A Sárospataki Református Kollégium Alapítványonn belül létrejön a koreai Sáros Mission célalapítvány. Induló vagyona 115.328,51 USD.
máj. 4–6. Alma Mater Napok Sárospatakon a gimnáziumban, öregdiákok részvételével és a Sárospataki Diákegylet támogatásával.
máj. 5. A Sárospataki Református Kollégium Ideiglenes Igazgató Tanácsa ülése Miskolcon. Napirend: jelentés a felvételikről; Pedagógiai és Gazdasági bizottságok jelentései; Hörcsik Richárd beszámol 6 hetes Egyesült Államok-beli útjáról, amelynek során istentiszteleteket, előadásokat tart és adományokat hoz haza a Református Kollégiumnak; döntés arról, hogy a gimnázium neve nem Sárospataki Református Kollégium Rákóczi Gimnáziuma lesz.
máj. 14. Palumby Gyula előterjesztése, mint gazdasági bizottsági reszort-felelős, Gazdasági vállalkozások avagy elképzelések új anyagi erőforrások kezdeményezéséről 1990-től a Sárospataki Református Kollégiumban címmel. Benne: történelmi áttekintés, majd konkrét javaslatok: Száz Farkas diákétkezde, antikvárium, kerámia- és fazekasüzem, stílbútor-üzem, szőlők visszaszerzése, györgytarlói gazdaság átvétele, Pataki Diákok Országos Szövetsége világszervezetté alakítása.
máj. 14. A Sárospataki Öregdiákok Debreceni Baráti Körének 49. klubestje. Program: Major László: „Pál apostol nyomában”; majd Darányi Lajos és Takács Béla tájékoztatója a Sárospataki Református Kollégium helyzetéről, az Ideiglenes Igazgató Tanács működéséről.
máj. 17. Takács Gábor felkérésére Zelnik Csaba Ákos a Külön Tanácsadó Testület elnöke, egyben a Sárospataki Diákegylet főtanácsadója.
máj. 17. Ülést tart a Sárospataki Kollégium Visszaszerzési Bizottsága Pénzügyi Albizottsága (Egyesült Államok)
máj. 18. A Pataki Diákok Baráti Társasága Miskolci Csoportja összejövetele. Program: Palumby Gyula: Hit, haza, haladás.
máj. 19. A Sárospataki Diákok Baráti Köre, Nyíregyháza egyesületi kirándulása Munkácsra, H. Bathó sírjának megkoszorúzása. Erről tudósítás a Keletmagyarország máj. 22-ei számában.
máj. 20. Takács Gábor elküldi az egyházkerület elnökségének és Trócsányi Miklós gimnázium igazgatónak, a Pedagógiai Bizottság titkárának Az ifjúsági mozgalom múltja, jelene és jövője a pataki gimnáziumban c. műhelytanulmányát. Az írás – rövidítve – megjelenik a Sárospatak júniusi számának mellékletében.
máj. 21. William Van Tol, a Christian Reformed World Mission igazgatója levélben értesíti Robert Plekkert, a Friends of Sárospatak Committee co-ordinartorát, hogy öt év alatt 500 ezer USD adományt kívánnak folyósítani.
máj. 26. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 156. klubestje. Program: Majális Újszászy Kálmán XV. Tompa M. utcai családi házának udvarán.
máj. 30. Ülést tart a Sárospataki Diákegylet bizottmánya. Napirend: nyári tábor és túra, népfőiskola, egyéb folyó ügyek.
máj. 31. Ülést tart a Sárospataki Kollégium Visszaszerzési Bizottsága Pénzügyi Albizottsága (Egyesült Államok).
máj. Kiküldik a XV. Sárospataki Népfőiskolai Találkozó meghívóját, aláírók: Jakab Sándor, Kovács Károly, É. Kovács László, Kurucz János, Hörcsik Richárd, Szentimrei Mihály, Újszászy Kálmán. A szervezésben részt vesz Laczkó Gabriella.
máj. Megalakul a Sárospataki Diákegylet Budapesti Csoportja, vezetői Zelnik Csaba Ákos és Szelke Egon, céljuk honismereti és kulturális programok rendezése.
jún. 5. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 91. fehér asztal melleti összejövetele, ismét a Metro klubban.
jún. 6. Szathmáry Béla a szakszerű és demokratikus működést hiányoló levele a Sárospataki Református Kollégium Ideiglenes Igazgató Tanácsa tagjaihoz.
jún. 8. Sárospatakon, a tanácsházán ülést tart a Rákóczi Gimnázium átadásnak előkészítésére megalakított vegyesbizottság. napirend: ingatlan ügyek, gimnázium átadás-átvételi ügyei.
jún. 9. A Sárospataki Református Kollégium Ideiglenes Igazgató Tanácsa ülése Miskolcon. Napirend: Pedagógiai és Gazdasági bizottsági jelentések, az iskola anyagi helyzete, beszámoló a vegyesbizottság üléséről.
jún. 17. Sárospatakon az Iskolakertben, ünnepi műsor keretében felavatják a volt pataki diák Harsányi Zsolt fejszobrát, alkotója Péterfy László. Állíttatta Harsányi András családja. Beszédet mond Czine Mihály egyetemi tanár és Takáts Gyula tanácselnök.
jún. 22. Sárospatakon, a tanácsházán ülést tart a Rákóczi Gimnázium átadásnak előkészítésére megalakított vegyesbizottság. Napirend: ingatlan ügyek, gimnázium átadás-átvételi ügyei.
jún. 23–24. Érettségi nagy találkozó Sárospatakon, utoljára az állami Rákóczi Gimnáziumban.
jún. 29. A Sárospataki Diákegylet nevében Takács Gábor a pataki öregdiák baráti körök vezetőinek írott levelében kezdeményezi a Pataki Diákok Országos Szövetsége újraalapítására irányuló előkészítő megbeszélés létrehozását aug. 12-re. Ehhez összeállítja és csatolja Az újjáalakuló Pataki Diákok Országos Szövetsége szervezeti és működési elvei c. vitaanyagot.
júl. 1. A Tiszáninneni Református Egyházkerület és Sárospatak Város Tanács megállapodásának értelmében a Rákóczi Gimnázium e napon visszakerül az egyház fenntartásába, Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma néven. Az iskola a Rákóczi Gimnáziumtól négy olyan ösztöndíjat örököl, amelyet öregdiákok alapítottak. Ezek: 1950/IV.A – valamilyen átlagon felüli teljesítményért, 1953/IV.A – Batár Zoltán emlékére, matematika-fizika terén elért eredményekért, 1958/IV.D. – Gyimóthy István-díj a biológia és kémia terén legeredményesebb tanulónak, 1968/IV.B. – „Jó tanuló, jó sportoló-díj”. Később ez kiegészül az 1956/IV.D által a legjobb magyarosnak odaítélhető díjjal.
júl. 3. Néhány további ingatlan átadásáról állapodik meg a Tiszáninneni Református Egyházkerület és a sárospataki Város Tanács.
júl. 6. A Sárospataki Református Kollégium Ideiglenes Igazgató Tanácsa ülése Miskolcon. Napirend: Trócsányi Miklós beszámolója a gimnázium átadás-átvételről, Koncz Gábor beszámolója a vegyesbizottság üléséről, Bódi Géza címzetes igazgatói címe, tanári pályázatok, lakásvásárlások, Gazdasági bizottsági jelentés, beruházások, internátusok elnevezése.
júl. 7. Az Észak-Magyarországban megjelenik Hegyi József: Népfőiskolások találkozója c. cikke a sárospataki népfőiskolai találkozóról.
júl. 7–8. XV. Sárospataki Népfőiskolai Találkozó. Résztvevők száma: 115 fő. Kiegészítő program: Száky Sándor festőművész kiállítása. A tanácskozás levezető elnöke: Varga András, megnyitó: Szentimrei Mihály, előadók: Hörcsik Richárd, Sz. Tóth János, Csomós József, Béres Ferenc, Kováts Dániel, Balázsi Károly, Bogárdy Zoltán, Király Zoltán, Bogár Imre, Baranyai István, Denke Gergely. Bevételek: 32.280 Ft, ebből 9.000 Ft adomány, kiadás. 38.331 Ft.
júl. 12–24. Sárospatak testvérvárosából, az olaszországi Collegnoból 9 tagú diákküldöttség nyaral Sárospatakon, a Sárospataki Diákegylet vendégeként.
júl. 20. Megjelenik A Sárospataki Diákegylet Tájékoztatója c. sokszorosított kiadvány 5. (egyben utolsó) száma, felelős szerkesztő: Takács Gábor, szerkesztők: Barkó Csaba, Köteles Rita. A lap közli az aug. 21–27. közötti nyári tábor jelentkezési felhívását és tervezett programját, továbbá a legutóbbi események összefoglalását. A Diákegylet taglétszáma 321 fő.
júl. 26. Ülést tart a Sárospataki Kollégium Visszaszerzési Bizottsága (Egyesült Államok) a Western teológián. Jelen van: Harvey J. Buter, Marvin D. Hoff, Jacob E. Nyenhuis, Eugene Osterhaven, Robert J. Plekker, William A. Sytsma, Henk I. Witte, a tanácsadók közül: John H. Jacobson, Nancy Sonneveldt Miller, Mulder. Határozatok: nyugtázva, hogy 100 ezer USD Kürti Lászlónak elküldve, valamint Vos küldött 5,4 millió Ft-ot Hollandiából. Az Amerikai Magyar Református. Egyháztól 25 ezer USD-t utaltak.
aug. 5. Pándy Enikő kiválik a Sárospataki Diákegylet bizottmányából.
aug. 6–18. I. Sárospataki Nyári Népfőiskolai Tanfolyam, Nemzedéki Népfőiskola néven, a Sárospataki Diákegylet által elnyert pályázati pénzből. Szekcióvezetők: társadalomismereti: Balázsi Károly, képzőművészeti: Czinke Ferenc és Dobrik István, történelmi: Szolnoki Tibor. Hallgatók száma: 68 fő, állandó tanárok: 6 fő, vendégelőadók: 17 fő. Költségvetés: 340.686 Ft, amelyből 37.000 Ft a részvételi díjakból befolyt. A program idején négy számmal, összesen 38 oldalon jelenik meg a Mécsvilág c. időszaki lap IV. évfolyama: aug. 6.,10., 16. és 18. Az aug. 10-ei szám közli Bolvári-Takács Gábor: A diákegylet üdvözlete c. köszöntő cikkét. Publikációk a rendezvényről: Népfőiskola Sárospatakon = Észak-Magyarország, máj. 29.; Nyári népfőiskola Sárospatakon = Népszabadság, jún. 4.; Kj: Nemzedéki népfőiskola = Népszava, júl. 3.; Balázsi Károly: Nemzedéki Népfőiskola 1990 = Sárospatak, júl. ; Bordás István: Nemzedéki Népfőiskola: A szervezés buktatói = Sárospatak, júl. , 6.o.; Bordás István: Életképesnek bizonyult a nemzedéki népfőiskola = Sárospatak, szept. , 6.o.
aug. 9. A megyei Mecénás Alap 30.000 Ft támogatást nyújt a Sárospataki Diákegyletnek.
aug. 11. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriumának ülése Sárospatakon. Jelen van: Szentimrei Mihály, Bertha Zoltán, Illés István, Halász Zoltán, Pálóczy Bertalan, ifj. Újszászy Kálmán, Koncz Gábor. Írásban szavaztak: Szabó Gábor, Palumby Gyula, Zalatnay István, Kovács Béla. Távol: Béres Ferenc, Halásziné Iski Ildikó, Maller Sándor, Pavletitsné Egressy Mária. Napirend:

·       Pethő Sarolta 10.000 kanadai dollár adományának elfogadása és célalapítványként történő kezelése,

·       a Sárospataki Diákegylet nyári táborára benyújtott pályázatra 15 ezer Ft megítélése,

·       A Pataki Diákok Baráti Társasága Miskolci Csoportja kiadványainak támogatása – kérés visszavonva.

Az alapítvány vagyoni helyzete: 2 millió Ft és 0,7 millió Ft értékű deviza.

aug. 12. Megbeszélés a Pataki Diákok Országos Szövetsége újjáalakításáról Sárospatakon a Nagykönyvtárban. Jelen van: Darányi Lajos, Koncz Gábor, Ködöböcz József, Ördögh László, Szentimrei Mihály, Takács Gábor, ifj. Újszászy Kálmán. Meghívót kapott még: Czinke Ferenc, Dobay Béla, Hörcsik Richárd, Halásziné Iski Ildikó, Palumby Gyula. Határozatok:

·       a Pataki Diákok Országos Szövetsége újraalapítása szükséges, benne egyéni és testületi tagság lehetőségével,

·       a jelenlevők átalakultak Előkészítő Bizottsággá, Újszászy Kálmán javaslatára,

·       Ködöböcz József alapszabály terve alapján Ködöböcz és Bolvári-Takács Gábor kidolgozzák az alapszabályát,

·       októberben a baráti körök vitát tartanak, az alakuló közgyűlést novemberre tervezik,

·       a további teendőket Takács Gábor koordinálja.

aug. 14. A Külügyminisztérium 20.000 Ft támogatást nyújt a Sárospataki Diákegyletnek.
aug. 16. A megyei tanács Társadalompolitikai Főosztálya 30.000 Ft támogatást nyújt a Sárospataki Diákegylet-nek.
aug. 18. A Sárospataki Református Kollégium Ideiglenes Igazgató Tanácsa ülése Miskolcon. Napirend: a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma célkitűzései és tervei 1990/91-re és a következő három évre, a gimnázium költségvetése, Gazgasági bizottsági jelentés, tanári ügyek.
aug. 19. A Torontóban élő Pethő Sarolta alapítványt tesz diákok támogatására, ezzel a Sárospataki Református Kollégium Alapítványonn belül létrejön a Pethő Sarolta célalapítvány. Induló vagyona 10.000 CAD.
aug. 21–27. A Sárospataki Diákegylet II. Nyári Tábora Sárospatakon, az iskolakerti külső tornateremben. Program: előadások: Magyar Péter László, Szentimrei Mihály, Ködöböcz József; iskolakert takarítás, szabadidős programok, kirándulás, kulturális és sportrendezvények. A tábor megvalósítását a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány 15.000 Ft-tal támogatta, a teljes költség 24.763 Ft volt.
aug. 28. – szept. 3. Eugene Osterhaven vezetésével Magyarországon tartózkodik a Sárospataki Kollégium Visszaszerzési Bizottsága 13 tagú küldöttsége.
szept. John E. Kim vezetésével dél-koreai küldöttség látogat Sárospatakra és adomáynokat hoz a Sárospataki Református Kollégium számára. A kapcsolatot Hörcsik Richárd kezdeményezte.
szept. 1. Az újra egyházi kezelésben működő Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma első tanévnyitó ünnepélye a sárospataki református templomban. Igét olvas Czinke Zoltán esperes, hirdet Kürti László püspök. Közreműködött: Debreceni Református Kollégium Kántusa, Béres Ferenc, Darányi Lajos. Tanévnyitó beszéd: Trócsányi Miklós.
szept. 2. A Debreceni Református Teológiai Akadémia ünnepi közgyűlése Sárospatakon, a Sárospataki Református Kollégium imatermében. Napirend: Eugene Osterhaven díszdoktorrá avatása, valamint oklevélátadás Bertalan Imrének.
szept. 5. Ülést tart a Sárospataki Diákegylet bizottmánya. Napirend: Ősi Diákvárosok Találkozója; személyi változások: a bizottmányból kiválik Takács Szilvia. Mezey Tamás leköszön a Külügyi Csoport vezetéséről, az új vezető Barkó Csaba. Bizottmányi határozat alapján a Tanácsadó Testületből kiválik Hajdu Imre, bekerül Erdős Tamás és Pándy Enikő. A Nemzedéki Népfőiskolai Tanácsból kiválik Gulybán László, Hajdu Imre és Szolnoki Tibor. Elnöki határozat alapján létrehozott tisztségek: Barkó Csaba és Szoboszlay András szervező titkárok, Bordás István népfőiskolai titkár. Foky Réka kiválik a Külön Tanácsadó Testületből. A Sárospataki Diákegylet taglétszáma eléri a csúcsot: 348 fő.
szept. 5. Újszászy Kálmán levélben jelzi a Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre belépését a Várkerületi Lakossági Körök Egyesületbe. Háttér: a Hazafias Népfront felbomlása után utódszervezetek harcolnak a működő körökért.
szept. 10. A Sárospataki Diákegylet 1 millió Ft-os pályázatot nyújt be az Iskolakert egyszeri, teljes körű rekonstrukciójára a Környezetvédelmi Minisztériumhoz. Az igényt elutasítják.
szept. 13. E napig a Friends of Sárospatak 39.565 USD-t gyűjt a Sárospataki Református Kollégium javára, s ebből már elküldtek 37 ezer USD-t.
szept. 21–23. V. Ősi Diákvárosok Találkozója Esztergomban, amelyre Sárospatakot is meghívják, de szervezési gondok miatt a város nem küld delegációt.
szept. 27. A Sárospataki Városi Tanács VB 10.000 Ft támogatásban részesíti a Sárospataki Diákegyletet.
szept. 28. Sárospatakon, a Comenius u. 27. számú házon felavatják a volt pataki tanár Comenius emléktábláját, alkotója Mladonyiczky Béla. Állíttatta a Magyar Comenius Társaság, a Comenius Tanítóképző Főiskola, a Városvédő és -szépítő Egyesület és az OTP. Beszédet mond Köpeczi Béla akadémikus, a társaság díszelnöke és Mizsák Bertalan egyesületi elnök.
szept. 29. A Sárospataki Református Kollégium Ideiglenes Igazgató Tanácsa ülése Miskolcon. Napirend: a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása, Pedagógiai és Gazdasági bizottsági jelentések, Trócsányi Miklós igazgatói jelentése a tanévkezdésről.
szept. Bolvári-Takács Gábor elkészíti a Pataki Diákok Országos Szövetsége alapszabály-tervezetét.
szept. Seress Ödön a torontói Első Magyar Református Egyház lelkésze gyűjtést indít a Sárospataki Református Kollégiumért Kanadában. Körlevelében elsősorban volt pataki diákokat kíván megszólítani, a befizetéseket a Torontói Egyház számlájára kéri teljesíteni, „Sárospatak” megjelöléssel.
szept. vége Béres Ferenc levelet ír az Tiszáninneni Református Egyházkerület egyházközségi gondnokainak, kérve, hogy a következő tisztújításon Kürti Lászlót támogassák Mészáros István ellenében.
okt. 1. A Sárospataki Öregdiákok Debreceni Baráti Körének 50. klubestje. Program: Darányi Lajos: Beszámoló a pataki kollégium évnyitójáról; Takács Béla: Beszámoló a Debreceni Református Teológiai Akadémián tartott díszdoktoravatásról; Takács Gábor: Tájékoztató a Pataki Diákok Országos Szövetsége újjáalakulásáról. A kör kifejezi csatlakozási szándékát az újjáalakuló Pataki Diákok Országos Szövetségéhez.
okt. 2. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 92. fehér asztal melleti összejövetele.
okt. 8. A pataki öregdiák szervezetek képviselői levélben fordulnak a Tiszánninneni Református Egyházkerület gyülekezeteihez, kérve a pataki Kollégium visszaállításáért oly sokat tett Kürti László püspöki újraválasztását. Aláírók: Darányi Lajos a debreceni, Halásziné Iski Ildikó a nyíregyházi, Palumby Gyula a miskolci baráti kör vezetője, Béres Ferenc, a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány elnöke, és Sipos István, a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma tanára, valamennyien Sárospataki Református Kollégium Ideiglenes Igazgató Tanácsának tagjai.
okt. 20. Elegendő létszám hiányában kudarcba fullad a Pataki Diákok Országos Szövetsége Előkészítő Bizottságának a sárospataki Nagykönyvtárba összehívott ülése, amelyre csak Darányi Lajos, Ördögh László és Takács Gábor jöttek el, s amelynek napirendje lett volna: az alapszabály tervezet megvitatása; az Alapító Nyilatkozat előkészítése; a működési szabályzat előkészítése; személyi kérdések előkészítése. Emiatt Takács Gábor másnap levélben bejelenti az Előkészítő Bizottság megszünését.
okt. 25. Koncz Gábor levele Tiszánninneni Református Egyházkerület gyülekezeteihez, a Kürti László újraválasztását szorgalmazó okt. 8-ai levél ellenében.
okt. 26. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 157. klubestje. Program: ifj.Újszászy Kálmán, Koncz Gábor, Erdei Pálné: Beszámoló a Sárospataki Református Kollégium visszavételéről, a Gimnázium ünnepélyes tanévnyitójáról és munkájáról, valamint az Alapítvány helyzetéről.
okt. 27. A Pataki Diákok Baráti Társasága Miskolci Csoportja körlevele. Aláírók: Deák Gábor, Demeter Gyula, Korozs Lászlóné, Kulcsár István, Nagy Béla, Palumby Gyula, Simonné Gajda Edit, Szebeni Győző, Szűcs Ilonka, Újszászy László. Témák: a péntek esték folytatódnak Tiszáninneni Református Egyházkerület székházban: Sárospataki Református Kollégium előadás-sorozattal; kiadványok, videofilmek ajánlása.
okt. 29. E napig 1989 augusztusa óta Kürti László püspök, illetve a Tiszáninneni Református Egyházkerület Eugene Osterhaventől közvetlenül, 25 részletben, összesen 585 ezer USD támogatást kapott, továbbá tárgyi adományokat és oktatási segédanyagokat a Sárospataki Református Kollégium javára.
okt. 29. A Sárospataki Református Kollégium Ideiglenes Igazgató Tanácsa ülése Sárospatakon. Napirend: tanári illetmények, felvételik kéttannyelvű osztályokba, lépések a teológiai akadémia 1991/92. tanévi megnyitásáért.
nov. 1. Megbeszélés a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány és az Eötvös József Kollégium képviselői között (Maller Sándor és ifj. Újszászy Kálmán, illetve Szíjártó István igazgató) a Sárospataki Református Kollégium és az Eötvös Kollégium együttműködéséről, a tanári utánpótlás biztosítására. A nov. 2-ai háromoldalú megállapodást aláírják: Szíjártó István, Trócsányi Miklós, Béres Ferenc, ifj. Újszászy Kálmán. Egy hallgatónak az Eötvös Kollégiumban való elhelyezésért a Sárospataki Református Kollégium 50 ezer Ft-ot fizet évente, ezt a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány fedezi.
nov. 8. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány adásvételi szerződéssel 2.300 ezer Ft-ért megvásárolja a Sárospatak, Kazinczy u. 40. sz. ingatlant a Sárospatak és Vidéke Takarékszövetkezettől. A földhivatal nov. 9-én bejegyzi a tulajdonjogot.
nov. 9. A Pataki Diákok Baráti Társasága Miskolci Csoportja összejövetele. Program: Kürti László: Megújult pataki Kollégium.
nov. 14. Kun József levele a Sárospataki Református Kollégium Alapítványhoz, amelyben célalapítvány létrehozását helyezi kilátásba, amint testvériskolai kapcsolat jön létre a Sárospataki Református Kollégium és a Nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium között.
nov. 22. Az általános tisztújítás keretében a Tiszáninneni Református Egyházkerület presbitériumai Kürti Lászlóval szemben a volt pataki diák Mészáros István addigi főjegyzőt püspökké, Szabó Dánielt főgondnokká választják. Mindkettőjüket 1991. jan. 28-án iktatják be. Kürti László a választás napján lemond, Újszászy Kálmán főgondnok megbízása utódjának beiktatásával szűnik meg.
nov. 30. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 158. klubestje. Program: Hörcsik Richárd: Tapasztalatok Amerikában, Dél-Koreában és a parlamentben.
nov. Béres Ferenc és Újszászy Kálmán kéri a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróságtól a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány nyilvántartásba vételét a Ptk. módosításáról szóló 1990:I. tv. 7§. (3) bek. alapján.
nov. A sárospataki faluszeminárium volt hallgatóinak V. találkozója Sárospatakon, a Tiszáninneni Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményeinek szervezésében, az Egyházkerület összehívására.
ősz Egy washingtoni kávéházban Jock Shirley, Tornallyay Márton, Járay István, Teleki Károly, Bertalan Imre és Szabó Csaba megbeszélése során Jock Shirley javaslatára először vetődik fel ösztöndíj alapítvány létrehozásának gondolata, amely később A Református Kollégium Gimnáziuma 1941. I/A. Osztályának Ösztöndíj Alapítványa néven alakul meg.
ősz Hörcsik Richárd koreai látogatása nyomán, Sangwoo Lee, a Keresztyén Üzletemberek Klubja egyik vezetője szervezésében Szöulban koreai üzletemberekből megalakul a Sáros Mission csoport, amely gyűjtést hirdet a Sárospataki Református Kollégium javára.
dec. Béres Ferenc és Újszászy Kálmán levele a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriumi tagjaihoz arról, hogy a teljes forintállomány (2,1 millió Ft) és a 800 ezer Ft deviza részbeni terhére vásárolják meg a Kazinczy u. 40. szám alatti ingatlant 2,25 millió Ft-ért. Minden tagtól írásbeli egyetértő vagy ellenző levelet kérnek.
dec. 7. A Pataki Diákok Baráti Társasága Miskolci Csoportja összejövetele. Program: Sipos István: Patak, a mi kis városunk.
dec. 10. Határozatképtelen a Sárospataki Református Kollégium Ideiglenes Igazgató Tanácsa ülése Sárospatakon. Eredeti napirend: a Pedagógiai Bizottság előterjesztése: A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumi nevelés néhány sajátos vonása (írták: Victor István, Ködöböcz József, Deák Gábor, Trócsányi Miklós); a Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata és házirendje; a Gimnázium 1991. évi költségvetése; a Gazdasági Hivatal ügyrendje; Hörcsik Richárd beszámolója a Koreai Presbiteriánus Egyháznál tett látogatásról; ingatlanvásárlások.
dec. 14. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 159. klubestje. Program: Szatmári Sarolta: Múzeumok: a múlt őrzése a jövőért.
dec. 17. Kürti László összeállítja a Sárospataki Református Kollégium amerikai támogatást igénylő projektjeinek listáját (gimnázium, Kossuth internátus, Erdélyi internátus, tanári lakások) Bertalan Imre számára, összesen 356.900 USD értékben (aznapi árfolyamon 21.420 ezer Ft).
dec. 19. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság 4.Pk.60/1990/2. számon, 60. sorszám alatt nyilvántartásba veszi a Sárospataki Református Kollégium Alapítványt. Képviselők: Béres Ferenc, Újszászy Kálmán.
dec. 20. Kun József első befizetése (30.000 Ft) a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány számlájára, a későbbi Kun József célalapítvány előzményeként.
dec. 31. A Sárospataki Diákegylet éves összes bevétele 556.764 Ft, kiadása 601.865 Ft.
dec. 31. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány összes vagyona 1990 végén (a devizát aktuális árfolyamon számítva): 4.010 ezer Ft (benne: 869 ezer Ft, 6.913 USD, 6.680 DEM, 2.300 ezer Ft értékű ingatlan). Éves bevételek: magánszemélyek támogatása: 440.357 Ft, egyházközségek támogatása: 439.680 Ft, kamat: 725.000 Ft, devizabfizetés: 5.620 DEM. Kiadások: támogatások és költségek: 137.000 Ft, ingatlan vásárlás: 2.300 ezer Ft (1.987 ezer Ft és 5.000 USD = 303.000 Ft).
az év során Megjelenik a Pataki Diákok Baráti Társasága Miskolci Csoportja által kiadott Pataki Füzetek c. sorozat 3–4. összevont kötete Barcza József: A pataki szellem – Szabó Csaba: Orando et laborando címmel. Terjedelem: 14 o.
az év során Seress Ödön kanadai lelkész folyamatosan küldi alkalmanként pár száz CAD összegű adományait a Sárospataki Református Kollégium Alapítványnak.
1990/91. A tanévben megalakul a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma vegyeskara Szederné Tóth Zsuzsa vezeésével. A kórus munkájában a későbbi években volt tagok, öregdiákok is részt vesznek.
1990-es évek eleje Molnár Antal, a nyíregyházi Sárospataki Diákok Baráti Köre tiszteletbeli elnöke kéri a tiszáninneni püspököt és a zsinatot, hogy vegyék vissza egyházi kezelésbe a sárospataki tanítóképzőt. A javaslatot elutasítják, az anyagi erőforrások hiányára és a meglevő két református tanítóképző (Debrecen, Nagykőrös) elegendő kapacitására hivatkozva.
1991
jan. 4. A Pataki Diákok Baráti Társasága Miskolci Csoportja összejövetele. Program: Ködöböcz József: Gimnázium, tanítóképző, főiskola.
jan. 4. Palumby Gyula nyílt levele a Sárospataki Református Kollégium Ideiglenes Igazgató Tanácsa tagjaihoz. Tárgy: a dec. 10-ei ülés határozatképtelen volt, ezért a Szervezeti és Működési Szabályzat alapján 11 tag kérésére rendkívüli összehívást kér, amelyre az új püspököt és főgondnokot meghívja.
jan. 11. Bertalan Imre levélben foglalja össze az utóbbi években folytatott saját, Eugene Osterhaventől független, egyházi gyűjtését a Sárospataki Református Kollégium számára: a hivatalán át 35 ezer USD, a levelezése révén 18.500 USD és 5000 CAD. Az adminisztráció segítői: Kiss Sándorné, Bertalan Imréné.
jan. 11. Eugene Osterhaven 35 ezer USD támogatás utalását indítja el a Tiszáninneni Református Egyházkerületnek.
jan. 19. Sárospataki Református Kollégium Ideiglenes Igazgató Tanácsa ülése Miskolcon. Napirend: a távozó egyházkerületi elnökség jelentése a Sárospataki Református Kollégium helyzetéről, pénzügyi viszonyairól; a Kollégium 1991. évi költségvetése; állásfoglalás többi intézeti ágról (Teológia, népfőiskola, Tudományos Gyűjtemények). Ez az Ideiglenes Igazgató Tanács utolsó ülése, ezután a testületet ebben az összetételében az új püspök már nem hívja össze.
jan. 21. Vezetőségi ülést tart a Pataki Diákok Sárospataki Baráti Köre. Jelen van: Hegyi József, Bertha Zoltán, Ködöböcz József, Dobay Béla, Csukás Jánosné, Takács András. Napirend: Ködöböcz József javaslatának elfogadása arról, hogy 10-10 ezer, összesen 20.000 Ft induló vagyonnal a Kör és a Magyar Comenius Társaság közösen hozza létre a Sárospatakért Baráti Kör Alapítványt. Az alapító okiratot Ködöböcz József készíti el; továbbá a H. Bathó János emléktábla ügye.
jan. 22. A Sárospataki Polgármesteri Hivatal 15.000 Ft népfőiskolai célú támogatásban részesíti a Sárospataki Diákegyletet.
jan. 23. Kürti László összefoglaló levele szerint a Friends of Sárospataktól 1989. aug. és 1991. jan. 11. között 284 ezer USD támogatás érkezett. Egyéb szervezettől 17,5 ezer USD és 6,4 ezer GBP.
jan. 25. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 160. klubestje. Program: Dankó Katalin – Török Péter: A sárospataki Rákóczi-vár rekonstrukciója és a Várnegyed fejlesztésének lehetséges kapcsolódásai a Református Kollégiumhoz.
jan. 28. Beiktatják a Tiszáninneni Református Egyházkerület új Elnökségét, Mészáros István püspököt és Szabó Dániel főgondnokot.
febr. 1–3. A Nemzedéki Népfőiskola előző nyári tanfolyama hallgatóinak utótalálkozója. Erről cikk: Bordás István: Népfőiskolások utótalálkozója = Sárospatak, 1991. febr. 6. o.
febr. 5. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 93. fehér asztal melleti összejövetele.
febr. 8. A Pataki Diákok Baráti Társasága Miskolci Csoportja összejövetele. Program: Benke György: Ökumenikus nevelés Sárospatakon.
febr. 19. Takács Gábor és Barkó Csaba elkészítik a XVI. Sárospataki Diáknapok tervvázlatát, és kiküldik a bemutatkozására szóló felhívást a zempléni régió középiskoláinak, különböző kategóriákban.
febr. 21. Földy Ferenc, a Magyar Comenius Társaság titkára és Ködöböcz József, a Pataki Diákok Sárospataki Baráti Köre és Magyar Comenius Társaság alelnöke aláírásával benyújtják a bíróságnak a Sárospatakért Baráti Kör Alapítvány nyilvántartásba vételi kérelmét. Az Alapítvány célja: segíteni a város és intézményei, gazdasági egységei történetének kutatását, feltárását, támogatni a várossal, intézményeivel, gazdasági működésével kapcsolatos kiadványok megjelentetését, művészeti alkotások létrejöttét. Székhelye: Sárospatak, Rákóczi u. 1. (Nagykönyvtár). A kuratórium elnöke: Gönczy Ákos, titkára: Fekésházy Károly, tagja: Karajz Géza. A továbbiakban az Alapítvány ügyintézője Ködöböcz József, pénztárosa Mizsák Bertalan. A bíróság a válaszában további kiegészítő iratokat kér.
febr. 22. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 161. klubestje. Program: ifj. Csuhaj-Varjú Imre: Privatizáció és munkanélküliség a főbb gazdaságpolitikai kérdések tükrében.
febr. 25. Palumby Gyula terjedelmes beadványa a Sárospataki Református Kollégium Ideiglenes Igazgató Tanácsához a kollégium fejlesztése érdekében általa szükségesnek tartott teendőkről, a teológia újraindításáról, az új Igazgató Tanács összeállításának szempontjairól.
márc. 8. A Pataki Diákok Baráti Társasága Miskolci Csoportja összejövetele. Program: Victor István: Örömhír Sárospatakról.
márc. 23. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriumának ülése Sárospatakon. Jelen van: Béres Ferenc, Bertha Zoltán, Halász Zoltán, Illés István, Kovács Béla, Palumby Gyula, Pálóczy Bertalan, Szentimrei Mihály, Újszászy Kálmán, Zalatnay István, Koncz Sándorné helyett Koncz Gábor, Pavletitsné Egressy Mária helyett Pavletits Ödön. Távol: Maller Sándor, Szabó Gábor, Halásziné Iski Ildikó. Napirend:

·           1990. évi költségvetési beszámoló,

·           1991. évi várható kiadások: 410 ezer Ft,

·           a Kazinczy u. 40. szám alatti épület megtekintése, ez alapján a 2,25 milliós vételárat soknak tartják, és újabb megbeszélést javasolnak.

márc. 29. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 162. klubestje. Program: Deme Péter: A „Sztálin, Rákosi!” kiállítás és a Legújabbkori Történeti Múzeum mai helyzete.
márc. 30. A Pataki Diákok Sárospataki Baráti Köre és a Magyar Comenius Társaság képviselői aláírják a Sárospatakért Baráti Kör Alapítvány bírósági elvárások szerint kiegészített alapító okiratát.
márc. A Sárospatak c. lap e havi számának 2. oldalán Takács Gábor Kulturális receptek (nemcsak) ínséges időkre c. cikkében javasolja a később Zempléni Művészeti Napok, majd Zempléni Fesztivál néven megvalósult program létrehozását.
ápr. 1. Gazdaságilag is egyesül a Tudományos Gyűjtemények és a Gimnázium, ezzel ténylegesen létrejön a Sárospataki Református Kollégium.
ápr. 2. A Pataki Diákok Baráti Társasága Miskolci Csoportja 60 ezer Ft támogatást kér a Sárospataki Református Kollégium Alapítványtól a Bodrog partján vagy egy város… c videofilm befejezéséhez.
ápr. 5. A Pataki Diákok Baráti Társasága Miskolci Csoportja összejövetele. Program: Darányi Lajos: „Énekeljetek új éneket diákvárosomban…”
ápr. 9. Ifj. Újszászy Kálmán levele a kuratórium megbízásából Bertalan Imrének arról, hogy támogatást kér a Kazinczy u. 40. sz. ház felújításához, cserébe felajánlja a Bertalan-ház elnevezést.
ápr. 13–14. A koreai Keresztyén Üzletemberek Klubja 23 fős delegációja Hörcsik Richárd szervezőmunkája eredményeként Sárospatakra látogat és 87.500 USD összegű adománylevelet ad át, 12 tagjának gyűjtéséből. Ezt később kiegészíti továbi 30.000 USD, a koreai So Mang egyház gyűjtéséből. A kezdeményezés utóbb a „Saros Mission” elnevezést kapja. Mindkét összeget a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány számára utalják át.
ápr. 16. Ülést tart a Sárospataki Református Kollégium Visszaszerzési Bizottsága (Egyesült Államok). Jelen van: David M. Bast, James A. De Jong, Marvin D. Hoff, Jansma, Jacob E. Nyenhuis, Eugene Osterhaven, Robert J. Plekker, William A. Sytsma, Vos, Henk I. Witte, John Witte.
ápr. 26. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 163. klubestje, utolsó alkalommal a Bem rakparton. Program: ifj. Újszászy Kálmán tájékoztatása a pataki iskoláról.
ápr. 26–28. XVI. Sárospataki Diáknapok, a Sárospataki Diákegylet rendezésében. A program három szinten állt össze: 1. a Rákóczi Gimnázium és a Comenius Tanítóképző Főiskola saját ifjúsági hétvégéi; 2. a résztvevő középiskolák diákjainak művészeti és sportversenyei; 3. ismeretterjesztő és szabadidős programok. Résztvevő középiskolák a zempléni régióból 10, a Felvidékről 2 iskola. A Diáknapok összes költsége 95.006 Ft, ebből cégek és intézmények céltámogatása 38.000 Ft, egyéb bevétel 10.660 Ft, Sárospataki Diákegylet saját forrása 46.346 Ft. Figyelemfelkeltő cikk a programról a Sárospatak 1991. márciusi számának 6. oldalán: Takács Gábor: Ismét Diáknapok! Értékelő cikk a Sárospatak 1991. májusi számának 6. oldalán: Takács Gábor: Diáknapok után.
ápr. 28. A Sárospataki Diákegylet 7. közgyűlése Sárospatakon, A Művelődés Háza Pódiumtermében. Jelen van: 23 fő. Napirend:

1.     Határozat a Diákegylet megszűnéséről, 1991. október hó 31. napjával.

2.     A Bizottmány eddigi formájában megszűnik, új összetételében három ügyvivőből áll: Barkó Csaba, Bordás István, Takács Gábor.

3.     Megszűnik a Külügyi Csoport, a Tanácsadó Testület és a Külön Tanácsadó Testület.

4.     Megszűnnek az elnök, fővédnök, védnök, főtanácsadó, szervező titkár, népfőiskolai titkár tisztségek.

5.     Továbbra is működnek: Nemzedék Népfőiskolai Tanács, Budapesti Csoport, könyvvizsgálók.

6.     A Diákegylet iratait Takács Gábor őrzi.

máj. 3. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság 4.Pk.106/1991/4. számon, 106. sorszám alatt nyilvántartásba veszi a Sárospatakért Baráti Kör Alapítványt.
máj. 3. Ifj. Újszászy Kálmán levele John Shirley-nek a Sárospataki Református Kollégiumról, a Sárospataki Református Kollégium Alapítványról, a pataki iskolában tanuló diákok támogatásának szükségességéről és ehhez felajánlja az Alapítvány közvetítését.
máj. 3. A Pataki Diákok Baráti Társasága Miskolci Csoportja összejövetele. Program: Újszászy László: Pillantás a Szinva-hídról Patakra.
máj. 16. A Datergon Kft. 2.010.367 Ft értékben 1.155 db széket adományoz a Sárospataki Református Kollégium Alapítványnak.
máj. 20. A Sárospataki Diákegylet Nemzedék Népfőiskolai Tanácsa május 28-ra összehívja a Sárospataki Népfőiskolai Egyesület alakuló közgyűlését. A meghívót aláírja Bordás István, mint a NNT titkára.
máj. 20. A Sárospataki Öregdiákok Debreceni Baráti Körének 51. klubestje. Program: „Élet zsoltárhangra” Beszélgetés Tóth-Máthé Miklóssal.
máj. 24. Peremiczki Tibor, a Sárospataki Építőipari, Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Rt. ügyvezető igazgatója 100.000 Ft díjat ajánl fel a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány számára az 1990/91-es tanévre, gimnáziumi tanulói nyelvtanfolyam fedezésére.
máj. 25. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 164. klubestje. Program: Majális Újszászy Kálmán XV. Tompa M. utcai családi házának udvarán.
máj. 28. Sárospatakon 13 alapító taggal megalakult a Sárospataki Népfőiskolai Egyesület, elnöke Balázsi Károly, titkára Bordás István. Erről cikk: Bordás István: Megalakult a Népfőiskolai Egyesület = Sárospatak, 1991. jún.
máj. 29. A Sárospataki Diákegylet bizottmánya kimondja a Nemzedék Népfőiskolai Tanács feloszlását.
máj. Kiküldik a XVI. Sárospataki Népfőiskolai Találkozó meghívóját, aláíró a Szervező Bizottság: Jakab Sándor, É. Kovács László, Kovács Károly, Kurucz János, Varga András, Harsányi István, Hörcsik Richárd, Laczkó Gabriella, Újszászy Kálmán.
máj. Megjelenik az újraindított Sárospataki Református Lapok. A Tiszánninneni Református Egyházkerület lapja XLIV. évf. 1. száma (új folyam, próbaszám). Föszerkesztő: Mészáros István, szerkesztő: Szabó Sándor. A megjelenés egyelőre negyedéves.
jún. 4. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 94. fehér asztal melleti összejövetele.
jún. 7. A Pataki Diákok Baráti Társasága Miskolci Csoportja „tanévzáró” összejövetele Miskolc-Tapolcán, a Leányvár-lakban.
jún. 8. Közös ülést tart Sárospatakon a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriuma és a Sárospataki Református Kollégium Ideiglenes Igazgató Tanácsának Gazdasági Bizottsága, Koncz Gábor összehívására.
jún. 13–28. Eugene Osterhaven Magyarországra látogat.
jún. 15. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriumának ülése Budapesten, a Kulturális Innovációs és Továbbképző Vállalat (Kulturinnov) székházában. Napirend:

·       folyó kiadásokra 50 ezer Ft fedezet kihelyezése Sárospatakra (előadó: Szentimrei Mihály);

·       a Kazinczy u. 40. sz. épület felújítása (előadó: Újszászy Kálmán): Robert Schuller részéről 10 ezer USD, Bertalan Imre részéről 9 ezer USD + 10 ezer USD felajánlás érkezett e célra, a felújítás aug. elején indul;

·       a Dobó F. u. 30. sz. ingatlan ügye (előadó: Újszászy Kálmán): az Alapítvány 950.000 Ft-ért megvásárolja. A rajta levő házat lebontatja, és a telket térítésmentesen, korlátlan időre a Sárospataki Református Kollégium használatába adja, tanári lakásépítés céljára;

·       az Alapítvány képviselete a II. Református Világtalálkozón (előadó: Béres Ferenc);

·       tájékoztató a Sárospataki Református Kollégium helyzetéről (előadó: Koncz Gábor);

·       az alapítványi vagyon növelése: Koncz Gábor javaslatai.

jún. 29. Sárospatakon, a Kossuth u. 8. számú házon felavatják a volt pataki tanár és nótaköltő H. Bathó János emléktábláját. Állíttatta a Pataki Diákok Baráti Társasága. Beszédet mond: Dobay Béla gimnáziumi tanár.
jún. 23. – júl. 4. II. Sárospataki Nyári Népfőiskolai Tanfolyam, anyagi okok miatt csak képzőművészeti szekcióval, vezetője: Dobrik István. A hallgatók létszáma 25 fő. A program idején egy számmal jelenik meg a Mécsvilág c. időszaki lap V. évfolyama.
jún. 29–30. Érettségi nagy találkozó Sárospatakon, a Református Kollégium Gimnáziumában.
jún. 30. Lejár a Sárospataki Református Kollégium 1989. dec. 11-én megválasztott Ideiglenes Igazgató Tanácsának mandátuma.
júl. 6–7. XVI. Sárospataki Népfőiskolai Találkozó. Fő témák: a Sárospataki Népfőiskola újraindítása a Sárospataki Református Kollégiumban; a magyar falvak élete. Résztvevők száma: 77 fő. Kiegészítő program: Palágyi-Deák Geyza festőművész kiállítása; megnyitó: Újszászy Kálmán, előadók: Hörcsik Richárd, Laczkó Gabriella, Kovács Károly, Tóth Imre László, Sárosi László, Kovács Imre, Sz. Tóth János, Kováts Dániel, Balázsi Károly, Varga Csaba, Csurka István. Bevételek: 49.760 Ft, ebből 7.620 Ft adomány, továbbá 25.000 Ft támogatás a Művelődési és Közoktatási Minisztériumtól.
júl. 15. A Sárospataki Népfőiskolai Egyesület 900.000 Ft-ot nyer a Művelődési és Közoktatási Minisztérium Közművelődési pályázatán, ezzel biztosítja a következő évi tanfolyamok zavartalan lebonyolítását.
júl. 15. – aug. 9. Sárospataki Nyári Kollégium a Kossuth Internátusban. Szervezők: Anyanyelvi Konferencia, Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma.
júl. 27. A Tiszáninneni Református Egyházkerület Közgyűlése elhatározza a Sárospataki Református Teológiai Akadémia újraindítását ún. előkészítő évfolyammal, amelynek hallgatóit a debreceni Teológiára jelentkezett, de oda fel nem vett személyek közül választják ki.
júl. 30. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány megvásárolja a Debreceni Állattenyésztő Vállalattól a Sárospatak Dobó u. 30. szám alatti „gazdasági épület és udvar” megnevezésű 1092m2 ingatlant, 950.000 Ft-ért.
aug. 21. Megalakul a Sárospataki Református Kollégium új, immár teljes ciklusra megválasztott Igazgató Tanácsa. A testületen belül Theológiai Választmány alakul a Theológiai Akadémia újjászervezésére, elnöke: Szabó Dániel főgondnok, titkára: Győri István.
nyár Létrejött a Sárospataki Tanítóképzésért Alapítvány, a kuratórium titkára: Komáromy Sándor. Az alapítvány vagyona szeptemberre 246 ezer Ft-ra nő, benne képzős öregdiákok adományaival.
okt. 4. Újraindul a Sárospataki Református Kollégium Teológiai Akadémiája „előkészítő évfolyammal”. Felvettek száma 49 fő, ebből 27 férfi és 22 nő. Beiratkozott: 48 fő.
okt. 14. A Sárospataki Öregdiákok Debreceni Baráti Körének 52. klubestje. Program: Darányi Lajos és Takács Béla: Beszámoló a pataki gimnázium életéről (A betegség miatt távolmaradó Dizseri Sándor igazgató helyett).
okt. 15. A Pataki Diákok Baráti Társasága Miskolci Csoportja évadnyitó körlevele. Aláírók: Deák Gábor, Demeter Gyula, Korozs Lászlóné, Kulcsár István, Nagy Béla, Palumby Gyula, Simonné Gajda Edit, Szebeni Győző, Szűcs Ilonka, Újszászy László. Program: „Emlékezzünk régiekkel…” pataki diákok emlékeznek tanáraikról a Kollégium „fordulat”-éveiben, helyszín: Tiszáninneni Református Egyházkerület székháza.
okt. 25. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 165. klubestje, első alkalommal a Kulturális Innovációs és Továbbképző Vállalat (Kulturinnov; 1993-tól Magyar Kultúra Alapítvány) I. Szentháromság tér 6. szám alatti székházában. Program: Jánosdeák Gábor polgármester: Önkormányzati gondok és perspektívák Sárospatakon.
okt. 30. A Pataki Diákok Baráti Társasága Miskolci Csoportja összejövetele. Program: Füzesséry Csaba: „Obsidio patakiana 1944”.
okt. 31. Megszűnik a Sárospataki Diákegylet. E napig az idei éves összes bevétel 75.919 Ft, kiadás 158.990 Ft.
okt. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 95. fehér asztal melleti összejövetele.
nov. 5. A Sárospataki Népfőiskolai Egyesület vezetőinek részvétele a II. Népfőiskolai Biennálén, Veszprémben. Az itt folytatott tárgyalásokon tisztázódnak az Magyar Népfőiskolai Társaság és a Sárospataki Népfőiskolai Egyesület között fennálló nézeteltérések.
nov. 10. Takács Gábor kéri a megyei bíróságtól a Sárospataki Diákegylet nyilvántartásból való törlését az ápr. 28-ai közgyűlés határozata alapján.
nov. 20. A Sárospatakért Baráti Kör Alapítvány kuratóriumának ülése a Comenius Tanítóképző Főiskolán. Jelen van: Gönczy Ákos, Fekésházy Károly, Karajz Géza, valamint az alapítványtevők képviseletében Földy Ferenc és Ködöböcz József. Napirend: beszámoló az alapítással kapcsolatos ügyintézésről; a Sárospatakért Baráti Kör Alapítvány bankszámlája azonos a Pataki Diákok Sárospataki Baráti Köréével; Ködöböcz József: Sárospatak a magyar művelődés történetében c. kötete kiadására érkezett támogatások (174.900 Ft).
nov. 27. A Pataki Diákok Baráti Társasága Miskolci Csoportja összejövetele. Program: Fazekas Gábor: Dr. Szabó Zoltán.
nov. 29. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 166. klubestje. Program: Koncz Gábor –Újszászy Kálmán: A Sárospataki Református Kollégium szociális programja és gazdasági helyzete.
nov. Megalakul A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma 1941. I/A. Osztályának Ösztöndíj Alapítványa. Az alapító okiratot Jock Shirley fogalmazza meg és alapítóként jegyzi. További tényleges alapítók: Adorján Imréné Asbóth Mária, Bárczay Gyula, Butykay István, Soós Gyula, Száz Béla, Teleki Károly, Tornallyay Márton. Az 5 tagú kuratórium: Adorján Imréné Asbóth Mária elnök, Major László, Pavletits Mária, Soós Gyula, Száz Béla tagok. Ennek alapján megindul a gimnáziumi ösztöndíjprogram (40.000 Ft/tanév/fő, évi 12-15 diák, angolt tanuló diákok számára). Az ösztöndíjra minden év jan. 15-ig a gimnázium igazgatója írja ki a pályázatot, jelentkezési határidő: febr. 15. Első körben az Alapítvány Tantestületi Bizottsága (tagjai: Szatmáriné Tóth-Pál Ildikó igazgató-helyettes, Koncz Éva és Fenyvesi András tanárok) hallgatja meg a pályázókat, majd az Alapítvány Válogató Bizottsága május 15-ig, egyenkénti meghallgatások után dönt.
dec. 1. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány és a Sárospataki Református Kollégium megállapodást köt arról, hogy az Alapítvány a tulajdonában álló Sárospatak Dobó u. 30. szám alatti ingatlant egyoldalú nyilatkozattal, térítésmentesen, határozatlan időtartamra a Kollégium rendelkezésére bocsátja, azzal a kikötéssel, hogy azon tanári szolgálati lakások épüljenek. A telken 1992-ben felépül négy tanári lakás.
dec. 6. Az 1059/1991. (XII.6.) Korm. sz. határozat felveszi a Sárospataki Református Teológiai Akadémiát az állam által elismert egyházi főiskolák közé.
dec. 12. A Műszaki Könyvkiadó Vállalat 1.035.524 Ft értékben adományoz könyveket a Sárospataki Református Kollégium Alapítványnak.
dec. 18. A Pataki Diákok Baráti Társasága Miskolci Csoportja összejövetele. Program: Benke György: Dr. Nagy Barna.
dec. 20. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 167. klubestje. Program: „A hegyen épült város”: videofilmek Sárospatakról.
dec. 31. Budapesten megalakul a Sárospataki Nyári Anyanyelvi Kollégium Egyesület. Székhely: VI. Benczúr u. 15. Elnöksége 5 tagú: Dörnyei László tiszteletbeli elnök, Majorovits Endre elnök, Torda Eszter titkár, Juhász György és Karinthi Dániel tagok.
dec. 31. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány forint vagyona 1991 végén: 3.250 ezer Ft ingatlan, 482.144 ezer Ft készpénz. Deviza vagyon: 45.555 USD, 13.279 DEM. Éves bevételek: magánszemélyek támogatása: 272.300 Ft, egyházközségek támogatása: 74.650 Ft, vállalatok: 120.000 Ft, kamat: 314.987 Ft. Nem pénzbeni támogatások: 4.307.050 (327 szék kivételével közvetlenül a Sárospataki Református Kollégiumba továbbítva székek, könyvek, számítógépek). Devizabefizetések, adományok: 53.169 USD, 6.597 DEM. Kiadások: 2.260.714 Ft, ebből ingatlan vásárlás: 950 ezer Ft, Kazinczy u. 40. felújítás 1.109.560 Ft, a többi támogatás és költség.
az év során Megjelenik a Népfőiskola tegnap, ma, holnap c. tanulmánykötet. Szerkesztő: Harsányi István. Kiadó: Püski Kiadó – Magyar Népfőiskolai Társaság, Budapest, 1991. Terjedelem: 272 o. ISBN 963-79845-63-1

Megjelenik a Pataki Diákok Baráti Társasága A Pataki Diákok Baráti Társasága Miskolci Csoportja által kiadott Pataki Füzetek c. sorozat 5. kötete Szathmáry Lajos: Sárospataki kaleidoszkóp címmel. Terjedelem: 74 o.

Megjelenik Ködöböcz József Sárospatak a magyar művelődés történetében c. könyve. Kiadja a Sárospataki Polgármesteri Hivatal, a Sárospataki Református Kollégium és Ködöböcz József, Sárospatak, 1991. Terjedelem: 200 o. + 32 o. képmelléklet. ISBN 963-03-3334-1

Megjelenik A Tiszáninneni Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményeinek évkönyve 1989/1990. Szerkesztette: Kiss Endre József. Kiadja a SRK TGy, Sárospatak, 1991. Terjedelem: 230 o. ISBN 963-04-1079-6

az év során A Mezőgazdasági Könyvkiadó Vállalat 1.080.700 Ft értékben könyveket, a Comport Kft. 180.459 Ft értékben számítástechnikai eszközöket adományoz a Sárospataki Református Kollégium Alapítványnak.
az év során A Friends of Sárospatak 300.632 USD felajánlást gyűjt a Sárospataki Református Kollégium javára. A nyitóegyenleg 84.516 USD, záróegyenleg 21.724 USD, Sárospatakra küldve az év során 323.830 USD. Seress Ödön a torontói Első Magyar Református Egyház lelkésze folyamatosan küldi alkalmanként pár száz CAD összegű adományait a Sárospataki Református Kollégium Alapítványnak.
az év során Az újraindult Sárospataki Református Teológiai Akadémia teológiai internátus céljára a Sárospataki Református Kollégium Alapítványtól térítésmentes használatba kapja a Bertalan-házat.
ez év során? A Pataki Diákok Baráti Társasága Miskolci Csoportja elnöksége megalapítja a „Pro urbe et schola Patakiense” kitüntetést. Odaítélési feltételek: ősi pataki diákerények ápolása; a jelenlegi pataki iskolák támogatása; a baráti körben való aktív részvétel.
1991/92. tanév A Sárospataki Református Teológiai Akadémia első igazgatója Szentimrei Mihály.
1992
jan. 17–18. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a Sárospataki Népfőiskolai Egyesület szervezésében regionális konferencia Mályiban, a határon inneni és a határon túli népfőiskolák együttműködési lehetőségeiről. A résztvevők, akik Észak-kelet Magyarország egész területéről, a Partiumból, Felvidékről és Kárpátaljáról érkeztek, szándéknyilatkozatot írnak alá az együttműködés intézményesítésének szükségességéről. Erről figyelemfelkeltő cikk: Népfőiskolai konferencia Mályiban = Déli Hírlap, 1991. dec. 28.
jan. 29. A Pataki Diákok Baráti Társasága Miskolci Csoportja összejövetele. Program: Takács Béla: Szabó Gyula.
jan. 31. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 168. klubestje. Program: Dizseri Sándor: A Kollégium új arculatának formálódása az elmúlt fél év tükrében.
jan. Pethő Sarolta 15 ezer CAD-re emeli célalapítványa tőkéjét a Sárospataki Református Kollégium Alapítványban.
febr. 4. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 96. fehér asztal melleti összejövetele.
febr. 26. A Pataki Diákok Baráti Társasága Miskolci Csoportja összejövetele. Program: Barsi Ernő: Dr. Szabó Ernő.
febr. 28. A Friends of Sárospatak 1990. dec. 3. és 1991. febr. 28. között Észak-Amerikában 520 ezer USD-t gyűjt a Sárospataki Református Kollégium javára. Ez idő alatt összesen 740 ezer USD-t küldenek Sárospatakra.
febr. 28. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 169. klubestje. Program: Péter Béla: Gazdasági rendszerváltás pataki szemmel.
márc. 4. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság 2.Pk.60.144/1989/8. számú végzésével a Sárospataki Diákegyletet, Takács Gábor 1991. nov. 10-ei kérelme alapján, törli a nyilvántartásból.
márc. 11. Az APEH Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatósága 7520304481/92. sz. határozatával engedélyezi a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány számára az adományok befizetését tanúsító, adólevonásra jogosító adóigazolás kibocsátását.
márc. 13. Elhunyt Jakab Sándor (1919–1992), a Sárospataki Népfőiskolai Találkozó egyik szervezője és vezetője.
márc. 20. Palumby Gyula levélben elküldi a Pataki Diákok Országos Szövetsége újjáalakításra vonatkozó, 1975-től keletkezett iratanyagát Ködöböcz Józsefnek, azzal, hogy szorgalmazza az újjáalakítás pataki felkarolását (Újszászy Kálmán, Ködöböcz József). Javaslata szerint örökös díszelnök Harsányi, elnök Béres Ferenc., társelnök Maller Sándor és Ködöböcz József, főtitkár Hörcsik Richárd, titkár Mizsák Bertalan lennének. Takács Gábort valamilyen formában szintén „alkalmazni kell”.
márc. 25. A Pataki Diákok Baráti Társasága Miskolci Csoportja összejövetele. Program: Osváth Lajos: Képes Géza.
márc. 27. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 170. klubestje. Program: Mezei András: Miért éppen Sárospatak?
ápr. 25. Az Észak-magyarországi régió, a Csehszlovákiai Magyarok Demokratikus Szövetsége, a Romániai Magyarok Demokratikus Szövetsége Szatmár megyei Szervezee, az Ukrán Köztársaság Kárpátaljai területén élő magyarság érdekvédelmi szervezeteinek népfőiskolákért elkötelezett képviselői, a január 17–18-ai mályi találkozó szándéknyilatkozata alapján, Sárospatakon létrehozzák a jogi személyiség nélküli Regionális Népfőiskolai Szövetséget, amelynek rezidens intézménye a Sárospataki Népfőiskolai Egyesület. A szövetség elnöke Balázsi Károly, elnökségi tagjai: Balázsi Zoltán, Balogh Géza (Szatmárnémeti), Bodnár Mónika (Putnok), Urbánné Tóth Edit (Hidasnémeti), irodaigazgató: Bordás István.
ápr. 25–26. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 171. klubestje. Program: Kirándulás Sárospatakra, szervezi Újszászy Kálmán.
ápr. 26–27. A Sárospataki Népfőiskolai Egyesület nyári tanfolyama képzőművészeti szekciójának utótalálkozója Sárospatakon, az ölandi (Svédország) népfőiskolai csoport látogatása alkalmából.
ápr. 29. A Debreceni Református Kollégium 200.000 Ft adományt ad a Sárospataki Református Kollégium Alapítványnak.
ápr. 29. A Pataki Diákok Baráti Társasága Miskolci Csoportja összejövetele. Program: Hegyi József: Tárczy Árpád.
máj. 18. A Sárospataki Öregdiákok Debreceni Baráti Körének 53. klubestje. Program: Művészeti ökumené. A beszélgetést vezeti: Tóth-Máthé Miklós és Darányi Lajos.
máj. 25. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottsága kihelyezett ülést tart Sárospatakon. A napirendek között a Sárospataki Népfőiskola bemutatkozása is szerepel.
máj. 27. A Magyar Népfőiskolai Társaság közgyűlésén Bordás Istvánt elnökségi taggá választják.
máj. 27. A Pataki Diákok Baráti Társasága Miskolci Csoportja összejövetele. Program: Palumby Gyula: A Pataki Kollégium háborús évei – ostrom-iskola Pesten.
máj. 30. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 172. klubestje. Program: Majális Újszászy Kálmán XV. Tompa M. utcai családi házának udvarán.
máj. Első alkalommal ítélik oda A Református Kollégium Gimnáziuma 1941. I/A. Osztályának Ösztöndíj Alapítványa ösztöndíjait, 11 diáknak. Az alapítvány létrehozza az Első A Ösztöndíjas Diákok Egyesületét, amelynek minden korábbi és jelenelgi ösztöndíjas diák tagja lesz.
máj. Kiküldik a XVII. Sárospataki Népfőiskolai Találkozó meghívóját, aláírók: Kovács Károly, É. Kovács László, Kurucz János, Hörcsik Richárd, Szentimrei Mihály, Vass Lajos, Varga András, Harsányi István, Laczkó Gabriella, Újszászy Kálmán.
nyár A Comenius Tanítóképző Főiskola visszaadja a Sárospataki Református Teológiai Akadémiának a Sárospatak, József A. u. 17. szám alatti volt ún. ONCSA kollégium épületét.
jún. 2. Ülést tart a Sárospataki Református Kollégium Visszaszerzési Bizottsága Pénzügyi Albizottsága (Egyesült Államok).
jún. 15. Ülést tart a Sárospataki Református Kollégium Visszaszerzési Bizottsága (Egyesült Államok). A tanácskozáson jelen van: David M. Bast, Bertalan Imre, ifj. Bertalan Imre, Harvey J. Buter, James A. De Jong, Vries(?), Jansma, Jacob E. Nyenhuis, Eugene Osterhaven, William A. Sytsma, Henk I. Witte, John Witte, továbbá vendégként Kürti László és ifj. Újszászy Kálmán. Tisztújítás: újabb három évre elnök Eugene Osterhaven, titkár: James De Jong, pénztáros: William A. Sytsma.
jún. 19. A Pataki Diákok Baráti Társasága Miskolci Csoportja évadzáró garden partyja Miskolc-tapolcán, a Leányvár-lakban
jún. 21. Alakuló ülést tart a Sárospataki Tanítóképző Baráti Köre a Comenius Tanítóképző Főiskolán. Napirend: alapszabály elfogadása, vezetőség megválasztása. Cél: a Sárospatakon végzett pedagógusok összefogása, közművelődési tevékenység, erkölcsi és anyagi támogatás. A jún. 15-ei meghívót aláírja Komáromy Sándor főigazgató.
jún. 27–28. Érettségi nagy találkozó Sárospatakon, a Református Kollégium Gimnáziumában.
júl. 4–5. XVII. Sárospataki Népfőiskolai Találkozó. Fő témák: a Sárospataki Református Kollégium jövője; a magyar mezőgazdaság helyzete. Résztvevők száma: 54 fő. Kiegészítő program: Bertha Zoltán festőművész kiállítása, Turi Sándor emlékkiállítás. megnyitó: Hörcsik Richárd, előadók: Szentimrei Mihály, Számadó József, Csurka István, Szilágyi Ferenc, Varga András. Befolyt adomány: 8.240 Ft.
júl. 5–18. III. Sárospataki Nyári Népfőiskolai Tanfolyam négy szekcióban. Megnyitja: Göncz Árpád köztársasági elnök. A társadalomismereti szekció vezetője: Balázsi Károly, animátor: Hugli Emese. A képzőművészeti szekció vezetője: Dobrik István, animátor: Csetneki József. A református szekció vezetője: Balázsi Zoltán, animátor: Vinnainé Vékony Márta. A történeti szekció vezetője: Szolnoki Tibor, animátor: Bolvári-Takács Gábor. A határon túli magyarok koordinátora Baranyai Katalin. Általános animátor: Kántor István. Koordinátor: Bordás István. Hallgatók száma összesen: 83, köztük 4 svéd hallgató, akik az Ölandi Népfőiskolát képviselik. Tanárok és előadók száma: 44. A program idején négy számmal jelenik meg a Mécsvilág c. időszaki lap VI. évfolyama.
júl. 10. A Fővárosi Bíróság 9.Pk.69.023/1992/1. számon, 4641. sorszám alatt nyilvántartásba veszi a Sárospataki Nyári Anyanyelvi Kollégium Egyesületet.
júl. 17. Ülést tart a Sárospataki Református Kollégium Visszaszerzési Bizottsága (Egyesült Államok).
aug. 28. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség törvényességi felügyeleti vizsgálatot indít a Sárospataki Református Kollégium Alapítványnál, hiányosságot nem találnak.
aug. 31. Elhunyt Jakó János (1904-1992), a Sárospataki Református Kollégium egykori iskolaorvosa, életének 89. évében.
szept. 2. A Sárospatakért Baráti Kör Alapítvány kuratóriumának ülése a Comenius Tanítóképző Főiskolán. Jelen van: Gönczy Ákos, Fekésházy Károly, Karajz Géza és Ködöböcz József. Napirend: saját bankszámla nyitása; pénzügyi ügyintézésre Mizsák Bertalan felkérése; adószám kérése; tájékoztatás a Ködöböcz József-könyv kiadásáról és terjesztéséről.
szept. 15. A Pataki Diákok Baráti Társasága Miskolci Csoportja évadnyitó körlevele. Aláírók: Deák Gábor, Demeter Gyula, Füzesséry Csaba, Korozs Lászlóné, Kulcsár István, Nagy Béla, Osváth Lajos, Palumby Gyula, Simonné Gajda Edit, Szebeni Győző, Szűcs Ilonka, Újszászy László. Benne: felhívás pénzgyűjtésre Komáromi János könyvének újra kiadásához. Az évad klubestjeinek mottója: „Bodrog partján van egy város”, helyszín a Tiszáninneni Református Egyházkerület székháza.
szept. 20. Megnyílik a Sárospataki Református Teológiai Akadémia első hivatalos (1992/93.) tanéve. Az ünnepségen részt vesz John E. Kim, a koreai Saros Mission vezetője.
okt. 4. Csőri István lelkész levélben kéri a Tiszáninneni Református Egyházkerület Elnökségét a sárospataki faluszeminárium volt hallgatóinak következő (VI.) találkozója összehívására, 1992 novemberére.
okt. 6. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 97., egyben utolsó fehér asztal melleti összejövetele a Metro klubban, 8 résztvevővel. Ez a találkozási forma ezzel megszűnik.
okt. 13. A Sárospataki Népfőiskolai Egyesület közgyűlése létrehozza a nemzetközi kapcsolatok titkára tisztséget, s ezzel a tevékenységgel Takács Gábort bízza meg.
okt. 16. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriumának ülése Budapesten, a Kulturinnovban. Jelen van: Béres Ferenc, Bertha Zoltán, Koncz Sándorné helyett Koncz Gábor, Kovács Béla, Maller Sándor, Palumby Gyula, Pálóczy Bertalan, Pavletitsné Egressy Mária, Újszászy Kálmán, Zalatnay István. Távol: Halásziné Iski Ildikó, Illés István, Szabó Gábor, Szentimrei Mihály. Napirend:

·       beszámoló az 1991. évi gazdálkodásról (Újszászy Kálmán): elfogadva,

·       beszámoló a Kazinczy u. 40. felújításáról (Újszászy Kálmán): elfogadva,

·       az Alapítvány képviselőjének kiválasztása a sárospataki Református Kollégium Igazgató Tanácsába: Béres Ferenc,

·       alapítói közgyűlés összehívása,

·       a dél-koreai támogatás alapítványon át való kezelése: Hörcsik Richárd felügyeletével,

·       Hörcsik Richárdot és Koncz Gábort a kuratórium kooptálta saját tagjai közé.

okt. 28. A Pataki Diákok Baráti Társasága Miskolci Csoportja összejövetele. Program: Mészáros István: A pataki kollégium történelmi hivatása.
okt. 30. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 173. klubestje. Program: Balassa Iván – Bacsó András: Tokaj-Hegyalja szőleje és bora.
okt. 31. A Pataki Diákok Baráti Társasága Miskolci Csoportja körlevele Komáromi János: Pataki diákok c. újra kiadott kötetének előfizetésére.
nov. 2. A Sárospataki Öregdiákok Debreceni Baráti Körének 54. klubestje. Program: Bodó Sándor pataki öregdiák, a Művelődési és Kozoktatási Minisztérium Múzeumi Főosztályának vezetőjének előadása.
nov. 20. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriumának ülése Budapesten, a Kulturinnovban. Jelen van: Béres Ferenc, Bertha Zoltán, Illés István, Koncz Gábor, Kovács Béla, Maller Sándor, Palumby Pyula, Pálóczy Bertalan, Pavletitsné Egressy Mária, Szentimrei Mihály, Újszászy Kálmán, Zalatnay István. Távol: Halásziné Iski Ildikó, Hörcsik Richárd, Szabó Gábor. Napirend:

·       Komáromi János: Pataki diákok c. kötetére a Pataki Diákok Baráti Társasága Miskolci Csoportja 1992. okt. 25-én kért 60.000 Ft-ot: elfogadva,

·       a Sárospataki Református Kollégium 400.000 Ft kölcsönt kér a lakásalapba: elfogadva, 1993. márc. 31-ei visszafizetési határidővel,

·       az elnök és a titkár felhatalmazása, hogy likviditási probléma esetén 500.000 Ft-ig, határozott időre kamatmentes kölcsönt utalhat a Sárospataki Református Kollégiumnak,

·       a Sárospataki Református Teológiai Akadémia határon túli hallgatóinak támogatása,

·       Maller Sándor lemond kuratóriumi tagságáról, tudomásul véve,

·       a Kurátor Kft-vel kötött kezelési szerződés újragondolása,

·       Béres Ferenc akadályoztatása esetén a Sárospataki Református Kollégium Igazgató Tanácsában őt Pavletitsné Egressy Mária vagy Kovács Béla helyettesítse.

nov. 23. Vezetőségi ülést tart a Pataki Diákok Sárospataki Baráti Köre. Jelen van: Ködöböcz József, Bertha Zoltán, Dobay Béla, Hegyi József. Napirend: a Baráti Kör megszüntetésének lehetősége, érdektelenség miatt (nem támogatják); további programok terve; a Pataki Diákok Országos Szövetsége újjáalakulásának kérdése.
nov. 25. A Pataki Diákok Baráti Társasága Miskolci Csoportja összejövetele Ködöböcz József: Patak helye és hivatása a magyar tanítóképzésben.
nov. 27. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 174. klubestje. Program: Nagy-Bozsoky József: 1956-tól az Országgyűlésig.
nov. 30. Béres Ferenc és ifj.. Újszászy Kálmán levele Török Istvánhoz, a Sárospataki Református Kollégium Igazgató Tanácsa elnökéhez arról, hogy az általa gimnáziumi lakásvásárlásra kért 400.000 Ft kölcsönt a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány biztosítja és rendelkezésre tartja.
dec. 16. A Pataki Diákok Baráti Társasága Miskolci Csoportja összejövetele. Program: Dizseri Sándor: A Sárospatak Református Gimnázium a magyar közoktatásban.
dec. 18. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 175. klubestje. Program: régi és új pataki anekdoták, majd évzáró piknik.
dec. 20. Ködöböcz József memoranduma Megjegyzések a Pataki Diákok Országos Szövetsége szervezésével kapcsolatban címmel, amelyet Palumby Gyulának küld el.
dec. 31. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány forint vagyona 1992 végén: 4.716.743 Ft, ebből 3.250 ezer Ft ingatlan, 1.466.743 Ft készpénz. Deviza vagyon: 38.838 USD, 14.010 DEM. Éves bevételek: támogatások: 692.070 Ft, székek eladása: 536.436 Ft, kamat: 136.327 Ft. Deviza bevételek: adományok: 4.916 USD, 731 DEM. Kiadások: 739.198 Ft, ebből ösztöndíjak 153.000 Ft, támogatások: 350.100 Ft, költségek: 236.098 Ft.
az év során Halásziné Iski Ildikó már nem nyíregyházi lakos, ezért a Sárospataki Diákok Baráti Köre vezetését Molnár Antal veszi át.
az év során Megjelenik az Egyesületi címtár (szerk.: Harsányi László, Kirschner Péter, Nonprofit Kutatócsoport, Budapest, 1992), amely a következő sárospataki öregdiák szervezetek alapadatait tartalmazza (a kötet sorszámozása szerint): 2040 Pataki Diákok Baráti Köre, Sárospatak; 2054 Sárospataki Öregdiákok Baráti Köre, Budapest; 2276 Sárospataki Diákok Baráti Köre, Nyíregyháza; 2277 Sárospataki Népfőiskolai Egyesület, Sárospatak; 3063 Sárospataki Diákegylet, Sárospatak.
az év során Megjelenik Komáromi János Pataki diákok c. regényének új kiadása, a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány támogatásával. Gondozta: Balassa Iván, Palumby Gyula, Újszászy László. Utószó: Harsányi István. Kiadó: Fekete Sas Kiadó, Budapest, 1992. Terjedelem: 248 o. ISBN 963-85026-8-1

Megjelenik az Enyedy emlékkönyv. Dr. egyedi Enyedi Andor püspök és a Tiszáninneni Református Egyházkerület elmúlt évtizedeinek emlékezete c. könyv. Sajtó alá rendezte: Kiss Endre József. Kiadja a Tiszáninneni Református Lelkészegyesület, Sárospatak, 1992. Terjedelem: 147 o. ISBN 963-00-1634-0

1992/93. tanév A Sárospataki Református Teológiai Akadémia hallgatói létszáma: 93 fő. E tanévtől a dékán Győri István.
1993
jan. 22. A Sárospataki Diákok Budapesti Baráti Köre klubestjeinek meghívóját ettől kezdve aláírják: Bolvári-Takács Gábor, Harsányi István, Koncz Gábor, Újszászy Kálmán.
jan. 27. A Pataki Diákok Baráti Társasága Miskolci Csoportja összejövetele. Program: Maller Sándor: Pataki internátus-externátus és az Unesco.
jan. 29. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 176. klubestje. Program: Szentirmai László: Nevelés a művészettel a pataki tanítóképzésben.
febr. 6. A Sárospataki Népfőiskolai Egyesület közgyűlése díszpolgári cím adományozását javasolja a sárospataki önkormányzatnál Balassa Iván és Harsányi István részére.
febr. 8. A Pataki Diákok Sárospataki Baráti Köre összejövetele. Program: Mizsák Bertalan pénzügyi beszámolója, majd Dizseri Sándor gimnázium igazgató előadása, jelen van 16 fő.
febr. 12. Palumby Gyula a Bolvári-Takács Gábornak írott levelében szorgalmazza, hogy a Pataki Diákok Országos Szövetsége a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriuma köré szerveződve alakuljon újjá, Béres Ferenc, Újszászy Kálmán, Koncz Gábor, Hörcsik Richárd, Bolvári-Takács Gábor vezetésével, Harsányi István díszelnökségével.
febr. 13. A Sárospataki Református Kollégium Igazgató Tanácsa megalapítja a Sárospataki Theológiai Alapítványt, amelynek célja a Sárospataki Református Teológiai Akadémia újraindulásának támogatása. Induló vagyon: 75.000 Ft. A 7 tagú kuratórium elnöke: Győri István, titkára: Victor István, tagjai: Irlanda Sándor, Nagy Antal Mihály, Pándy-Szekeres Dávid, Rózsa Tibor, Török István.

Az Alapítvány által kezelt (később létrejött) kamatozó alapítványok: Szibériai Alapítvány (alapító: Kovács Zoltán öregdiák, tőke: 800.000,- Ft), Tornay Alapítvány (alapító: Tornay Gyula, tőke: 377.000,- Ft), Furier-Szűcs Alapítvány (alapító: Szűcs Gyula öregdiák, tőke: 2000 USD).

febr. 23. A Friends of Sárospatak aggodalmát fejezi ki, hogy az Egyesült Államokból kapott támogatást a Sárospataki Református Kollégium működési költségekre fordítja, ezért a folyósítást felfüggeszti. Erről Eugene Osterhaven febr. 25-ei levelében értesíti Szentimrei Mihály közigazgatót.
febr. 24. Elmarad az e napra kitűzött előkészítő megbeszélés a Pataki Diákok Országos Szövetsége újjáélesztéséről, de Bolvári-Takács Gábor, Ködöböcz József, Palumby Gyula, Újszászy Kálmán folytatni kívánják az előkészítő munkát.
febr. 24. A Pataki Diákok Baráti Társasága Miskolci Csoportja összejövetele. Program: Hörcsik Richárd: Sárospatak és a magyar népfőiskolák.
febr. 26. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 177. klubestje. Program: Fekete Gyula: A megmaradás esélyei.
márc. 4. A Sárospataki Református Kollégium Igazgató Tanácsa február 13-ai határozata alapján elkészül és e napi keltezésű a Sárospataki Theológiai Alapítvány alapító okirata, aláírja Szentimrei Mihály közigazgató.
márc. 26. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 178. klubestje. Program: Pinczés István: Színházak, színdarabok, színészek – a rendező szemével.
márc. 31. A Pataki Diákok Baráti Társasága Miskolci Csoportja összejövetele. Program: Derda István: Sárospatak, az iskolaváros régen és ma.
ápr. 14. A Friends of Sárospatak meghatározza további elvárásait az Egyesült Államokból kapott támogatás felhasználása kapcsán, a Sárospataki Református Kollégium működését, céljait, személyzetét, szervezetét illetően. További terv: 500.000 USD gyűjtése az év végéig. Erről Eugene Osterhaven ápr. 17-én levelet ír.
ápr. 24–25. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 179. klubestje. Program: Kirándulás Sárospatakra.
ápr. 25. A Pataki Diákok Baráti Társasága Miskolci Csoportja összejövetele. Program: Csiha Kálmán: Sárospatak és Erdély népi, fejedelmi kapcsolatai.
ápr. 26. Palumby Gyula kuratóriumi tag levele a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriumi tagjaihoz, amelyben javasolja az alapítvány céljainak újrafogalmazását. Kéri, hogy 1993 júniusában legyen újabb alapítói közgyűlés, és javasolja a Pataki Diákok Országos Szövetsége újjáalakítását az Alapítvány számára megvitatni.
ápr. 28. Eugene Osterhaven levele Szentimrei Mihály közigazgatónak, arról hogy négy szekció helyett már csak egy szekcióval működik a Sárospataki Kollégium Visszaszerzési Bizottsága.
máj. 26. A Pataki Diákok Baráti Társasága Miskolci Csoportja összejövetele. Program: Dobos László: A felvidéki magyarság sorskérdései.
máj. 29. A Sárospataki Öregdiákok Budapesti Baráti Köre 180. klubestje. Program: Majális Újszászy Kálmán XV. Tompa M. utcai családi házának udvarán.
máj. Elhunyt Hazagh Mihály (1915–1993), ny. pataki gimnáziumi tanár, életének 79. évében.
máj. A Sárospataki Öregdiákok Debreceni Baráti Körének 55. klubestje. Program: Lenkeyné Semsey Klára: Pataki emlékek; Emlékezés Hazagh Mihályra.
máj. – jún. Kiküldik a XVIII. Sárospataki Népfőiskolai Találkozó meghívóját, aláírók: Harsányi István, Hörcsik Richárd, Kovács Károly, É. Kovács László, Kurucz János, Pálfiné Laczkó Gabriella, Szentimrei Mihály, Újszászy Kálmán, Varga András, Vass Lajos.
jun.11. A Pataki Diákok Baráti Társasága Miskolci Csoportja összejövetele. Bertalan Imre: Magyarok a nagyvilágban; majd évadzáró garden-party.
jún. 11. A Pataki Diákok Baráti Társasága Miskolci Csoportja évadzáró garden-partyja Miskolc-Tapolcán, a Leányvár-lakban, amelyre meghívást kapnak a Sárospataki Református Kollégium vezetői és a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriumi tagjai. Program: Bertalan Imre: Magyarok a nagyvilágban.
jún. 26–27. Érettségi nagy találkozó Sárospatakon, a Református Kollégium Gimnáziumában.
júl. 3–4. XVIII. Sárospataki Népfőiskolai Találkozó. Fő témák: A falu erkölcsi megújulása; Kisújszállás után – Szárszó előtt; A magyar mezőgazdaság nehézségei. Résztvevők száma: 46 fő, ebből 10 régi népfőiskolás, továbbá a Sárospataki Népfőiskolai Egyesület nyári tanfolyamának hallgatói. Kiegészítő program: Gyöngyösi Kiss Pál festőművész kiállítása, megnyitó: Hörcsik Richárd. Előadók: Kovács Béla, Bakos István, Vörös István, Mizsei Béla, Somodi István, Denke Gergely, Papp András, ifj. Bertha Zoltán, Balázsi Zoltán. Befolyt adomány: 8.550 Ft.
júl. 4–17. IV. Sárospataki Nyári Népfőiskolai Tanfolyam négy szekcióban. A társadalomismereti szekció vezetője: Balázsi Károly, animátor: Hugli Emese. A képzőművészeti szekció vezetője: Dobrik István, animátor: Csetneki József. A református szekció vezetője: Balázsi Zoltán, animátor: Vinnainé Vékony Márta. A történelmi szekció témavezetője: Bolvári-Takács Gábor, vitavezetője: Szolnoki Tibor, animátor: Lovas János Tibor. A külhoni magyarok koordinátora Baranyai Katalin. Általános animátor: Kántor István. Koordinátor: Bordás István. Hallgatók száma összesen: 91, tanárok és előadók száma: 39. Az első napon sárospataki népfőiskolások munkáiból Dobrik és Bordás által rendezett kiállítás, valamint a tanfolyam megnyitása a Sárospatak Képtárban. Köszöntő: Balázsi Károly, megnyitó: Harsányi István és Benda Kálmán, a Magyar Népfőiskolai Társaság elnöke, közreműködik. Sárospatak városi kamarakórus, vezényel: Csehi Ferenc. A program idején három rendes és két különszámmal jelenik meg a Mécsvilág c. időszaki lap VII. évfolyama.
júl. 13. A Sárospatakért Baráti Kör Alapítvány kuratóriumának ülése a Comenius Tanítóképző Főiskolán. Jelen van: Gönczy Ákos, Fekésházy Károly, Karajz Géza, továbbá Ködöböcz József, Mizsák Bertalan. Napirend: beszámoló számlanyitásról és adószám-kérésről; befolyt céltámogatások az Árvay József és tanítóképzés bibliográfiája kötetekre: Mecénás Alap 100.000 Ft, 1000 éves a Magyarországi iskola Alapítvány 25.000 Ft; Mizsák Bertalan pénzügyi beszámolója: az alapítvány pénzkészlete 208.946 Ft.
aug. 21. Ködöböcz József javasolja a sárospataki polgármesternek, hogy 1996-os országos millecentenáriumi rendezvényhez a város diák-világtalálkozóval kapcsolódjon.
szept. 1. Sárospatakon, Mádl Ferenc művelődési és közoktatási miniszter iskolaavató és tanévnyitó beszédével megnyílik az Árpád Vezér Gimnázium, igazgatója: Velkey László. Az iskola épületét Makovecz Imre tervezte.
szept. 10. A Friends of Sárospatak Academy elnöksége 70.000 USD-t ítél oda a Sárospataki Református Kollégiumnak, az Erdélyi Internátus felújítására.
szept. 17. Jánosdeák Gábor polgármester körlevele a sárospataki öregdiák baráti köröknek: tájékoztató és segítségkérés az 1996-ra tervezett pataki diáktalálkozó előkészületeire. A 14 kiküldött levélre két válasz érkezik: Palumby Gyula és Cseke László.
okt. 5. A Sárospataki Diákok Budapesti Baráti Köre klubestjeinek meghívóját ettől kezdve aláírják: Bolvári-Takács Gábor, Harsányi István, Koncz Gábor, Magyari Ágnes, Újszászy Kálmán.
okt. 29. A Sárospataki Diákok Budapesti Baráti Köre 181. klubestje. Program: Korponay Béla: Az angol nyelv oktatásáról.
okt. 30. Kihirdetik a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959:IV. tv. módosításáról szóló 1993:XCII. tv-t (hatályos 1994. január 1-jétől), amely módosítja az alapítványokról szóló rendelkezéseket (74/A-C és E.§-ok), valamint a jogrendbe iktatja a közalapítványról szóló új 74/F.§-t. Az egyesületek jogállását a Ptk. VI. fejezet 8. pontja újraszabályozza, és a jogrendbe iktatja a köztestületet.
okt. A Sárospataki Öregdiákok Debreceni Baráti Körének 56. klubestje. Program: Horváth Barna: Pályánk emlékezete. (sic!)
nov. 2. Győri István, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia igazgatója javasolja a Sárospatak, Mikszáth K. u. 10. alatti lakás megvásárlását tanári lakás céljára a koreai adomány terhére, 5,5 millió Ft-ért.
nov. 4. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriumának ülése Budapesten, a Magyar Kultúra Alapítvány székházban. Jelen van: Béres Ferenc, Illés István, Hörcsik Richárd, Koncz Gábor, Kovács Béla, Pavletitsné Egressy Mária, Pálóczy Bertalan, Újszászy Kálmán, Zalatnay István. Távol: Bertha Zoltán, Palumby Gyula, Szabó Gábor, Szentimrei Mihály. Napirend:

·       tájékoztató a Sárospataki Református Kollégium helyzetéről (Újszászy Kálmán),

·       beszámoló az 1992. évről, az Alapítvány tevékenységéről és jelenlegi helyzetéről (Újszászy Kálmán),

·       az Alapítvány tevékenységi stratégiája: A Kollégium szellemi mépítményének erősítése c. program,

·       az Alapítvány műdödési rendje – elhalasztva,

·       Palumby Gyula levele a Sárospataki Református Kollégiumért való aggodalomról, és a Pataki Diákok Szövetsége újjáalakításának fontosságáról (okt. 31.),

·       Szabó Gábor okt. 29-ei levélben kéri, hogy ne jelöljéj újra kuratóriumi tagnak a tisztújításon, mert nem ért egyet az iskolavezetés jelenlegi korszerűtlen értékszempontjaival.

nov. 6. A sárospataki faluszeminárium volt hallgatóinak VI. találkozója Sárospatakon, a Tiszáninneni Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményeinek szervezésében, az Egyházkerület összehívására. Jelentkezők száma: 11 fő. Program: Győri István áhítata; Szabó Lajos: Tompa olajága; Galuska Imre: Egyház és közösség c. munka ismertetése; Csőri István: Balogh Zsigmond naplója; Denke Gergely: Református ifjúsági egyesületek és mozgalmak Magyarországon a XX. században; Ágoston István: A tábori lelkészség történetéből; Pocsainé Eperjesi Eszter: Egyházművészettörténet; Szentimrei Mihály: I. Rákóczi György.
nov. 19. A koreai Sáros Mission átutalja adományát a Sárospataki Református Kollégium Alapítványnak.
nov. 26. A Sárospataki Diákok Budapesti Baráti Köre 182. klubestje. Program: Ablonczy László meghívására színházlátogatás a Nemzeti Színházban: Sütő András: Az ugató madár.
nov. 26. A Pataki Diákok Baráti Társasága Miskolci Csoportja társas összejövetele a miskolci Megyeházán, itt köszöntik Ködöböcz Józsefet 80. születésnapján. Program: Ködöböcz József: Pályám emlékezete; közreműködik: Béres Ferenc.
nov. 29. Elhunyt Bolvári Zoltán (1908–1993), ny. pataki tanítóképzős zenetanár, a Sárospatak, te bodrogparti Athén… kezdetű diákdal szerzője, életének 86. évében.
nov. 30. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság 4.Pk.543/1993/6. számon nyilvántartásba veszi A Református Kollégium Gimnáziuma 1941. I/A. Osztályának Ösztöndíj Alapítványát.
dec. 4. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriumának ülése Budapesten, a Magyar Kultúra Alapítvány székházban. Jelen van: Béres Ferenc, Bertha Zoltán, Illés István, Koncz Gábor, Kovács Béla, Pavletitsné Egressy Mária, Pálóczy Bertalan, Újszászy Kálmán, Zalatnay István. Távol: Hörcsik Richárd, Palumby Gyula, Szabó Gábor. Napirend:

·       Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma kórusa támogatási kérelme – elfogadva,

·       alapítványi tisztújítás tervezése 1994. februárra,

·       1994. évi támogatási terv,

·       a Kazinczy u. 40. sz- ingatlan hosszú távú hasznosítása amerikai magyar lelkészképzési célra, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia posztgraduális képzésének segítésére,

·       a koreai adomány újabb felhasználása,

·       40.000 Ft előleg/kölcsön Koncz Sándor Miként a csillagok c. életrajzi kötetére.

dec. 17. A Sárospataki Diákok Budapesti Baráti Köre 183. klubestje. Program: évzáró baráti beszélgetés.
dec. 31. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány forint vagyona 1993 végén: 5.223.724 Ft, ebből 3.250 ezer Ft ingatlan, 1.973.724 Ft készpénz. Deviza vagyon: 158.904 US

 

%0

1994
jan. 10. Ködöböcz József javaslatot készít 1996-ra pataki diák világtalálkozó szervezésére, mint az 1996-os millennium-expo sárospataki rendezvényére, benne a pataki diákok szobrának avatásával. Tervezett költség. 1.199.400 Ft.
jan. 12. Sárospatak Város Képviselőtestülete elutasítja a Sárospataki Népfőiskolai Egyesület javaslatait Balassa Iván és Harsányi István díszpolgárrá választására.
jan. 18. A Sárospataki Diákok Budapesti Baráti Köre klubestjeinek meghívóját ettől kezdve aláírják: Bolvári-Takács Gábor,