Tuba Zoltánra emlékezünk

Lapszám, szerző:

Pótolhatatlan veszteség érte a magyar tudományt,
különösen a Zemplén és a Bodrogköz kutatásával
foglalkozó szakemberek körét. 2009. július 4-én
elhunyt Tuba Zoltán biológus, a Zempléni Múzsa
szerkesztőbizottsági tagja, a gödöllői Szent István
Egyetem Növénytani és Növényélettani Tanszék-
ének tszv. egyetemi tanára, az MTA doktora.
1951. május 16-án született Sátoraljaújhelyben.
Általános és középiskolai tanulmányait Sárospata-
kon, az egyetemet Szegeden végezte. 1985-től dol-
gozott a Gödöllőn, 1992-től egyetemi tanár, 1997-től
tanszékvezető. Több hazai és külföldi egyetemen
vendégprofesszor, számos EU kutatási pályázat
nyertese. Tagja volt az MTA Ökológiai, valamint Nö-
vényélettani Bizottságainak, továbbá a Botanikai
Közlemények, az Acta Botanica Hungarica, és több
külföldi szakfolyóirat szerkesztőbizottságának.
Tudományterülete a növényöko(fizio)lógia és a bota-
nika volt. Nemzetközi kutatásai alapvető felismeré-
sekkel gazdagították ismereteinket, és új diszciplina-
alapozáshoz (szünfiziológia, trópusi inselberg öko-
fiziológia) is jelentősen hozzájárultak. A botanika
iránti érdeklődését Egey Antal, Sárospatak termé-
szettudományi polihisztor és botanikus tanára kel-
tette fel, a város, a Bodrogköz, a Zempléni-hegység
növényzetének bemutatása révén. Gimnazista kora
óta végzett kutatásai eredményeként vált ismertté a
Bodrogköz egészének növényzete, amelynek rend-
szerezése és összefoglalása a halála előtt néhány
hónappal napvilágot látott, több mint ezer oldalas,
Bodrogköz című többszerzős tájmonográfia.
Tuba Zoltán 2005-ben csatlakozott a Zempléni Mú-
zsához, vállalva a természettudományi és környe-
zetvédelmi témák gondozását. Általa jelentek meg
nálunk Bihari Zoltán, Dobány Zoltán, Koncz Péter,
Surányi Dezső, Wittmann Mihály írásai. Ő maga
Hargitai Zoltán sárospataki éveiről, valamint a Ma-
gyarország tájainak növényzete és állatvilága c. ki-
adványról írt.
Aktív tudományos közéleti tevékenysége hidat ké-
pezett a magyar és nemzetközi tudományosság,
valamint Zemplén között. Alkotó ereje teljében távo-
zott, hátrahagyva terveit, megvalósítandó kutatási
programjait. Nagyon fog hiányozni.