Farkas Arnold Levente versei

 

                   , testkenyér,

üresen, pócsmegyer, húsz ja-

nuár huszonhat, vasárnap,

a világ vége, gondolat,

ha tér és idő elmarad,

a nyelv szájpadláshoz tapad,

nem beszélnek az angyalok

arról, amiről hallgatok,

talán éppen a csönd vagyok,

megelőzöm a teremtést,

lerajzolom a szenvedést,

a sebezhetetlen sebészt

 

második, pócsmegyer,

húsz március öt, csü-

törtök, tulajdonképpen

nem érdekel,

képzeljük el, hogy

a világ egy vers,

ismétlődő szavak

vannak benne, aki-

től a mérleget kérte,

örök idő,

angyalok szárnyán

néma jel, fekete-fehér

lehetőség a szürke száj-

ban a szürke nyelv

alatt a szürke csönd,

ismétlődő mondatok,

telefonálnom kellene,

barátaim és ellenségeim

emlékezete homályos

tükör, homorú egy másik

változat szerint,

kenyér a test, ha bor a vér,

halott történetet mesél

az életidegen szamár,

törött tükör által homály

lepi el az árnyékokat,

törvény szülte szabályokat

simogat lázongva kezem,

felejtésre emlékezem,

apácák térde koptatja

a templom kövét, alatta

ismeretlen átok lakik,

imába borít valakit

a nem létezés látszata,

árnyéktalan a csönd

szaga

 

étterem, szigetmonostor,

húsz február hat, csü-

törtök, az étlapon

a test kenyér, mellette

áll, hogy mennyit ér,

ha integetnek végtagok,

a feltámadás elmarad,

emészd meg halkan ön-

magad, majd összerak-

nak angyalok, borravaló

a kárhozat, a néma

csöndje mosogat,

a harag napja jóllakott

 

vénséges, pócsmegyer, húsz

január huszonnyolc, kedd,

vénséges vén a múlt kútja,

tükröződik abban arca

annak, ki a kutat ásta,

nem érez semmit a halott,

örökkévaló angyalok

úszkálnak, miként a hal ott,

ahol arca tükröződött

annak, aki megfertőzött

tévedés és hiba között

 

a zord sors, pócsmegyer,

húsz március huszonhat,

csütörtök, testkenyér, borvér,

halott madarak, közelség,

távolság, felsorolás, néma

vers, a hallgatás felé vezető

ösvény szavakkal kikövezett

szándék és lehetőség,

persze nem erről van szó,

szavak között mozdulat

 

szentképes, pócsmegyer,

húsz március kettő, hétfő,

szerettem volna némi

pénzt, persze a tavasz

megelőzi gondolatban a té-

tova tél nevét, a hiány,

idézi az egyik kínai

a másik kínait,

olyan, mint a bölcsesség

a görögöknél,

látszat és láttatás

 

 

        , nem tudni,

 

farkasos, pócsmegyer,

húsz február tizenket-

tő, szerda, néha az ol-

vasóra gondol, aki ha-

zudik, történetet szeretne,

mégse kaphat mást,

csak mondatokat,

hideg csöndbe harap a haj-

nal, aztán a némaság,

aztán a hallgatás,

üresség öntözi szélét,

tétova látszat

 

nyavalya, sziget-

monostor, húsz feb-

ruár tíz, hétfő,

szabályok nélkül

nincs művészet, sza-

bályok nélkül

ezt a verset

megírom ugyan,

mégse lesz szép,

szabálytalan, mint

ősszel az ég

 

némaság, pócs-

megyer, húsz feb-

ruár tíz, hétfő,

a láthatatlan

tükörképét

összezavarja

a látható,

bőrönd a csönd,

a nyelv alatt

sérült mondatok,

a vers halott

 

méltóság, pócsmegyer, húsz

február nyolc, szombat,

igyekszem megőrizni hideg-

véremet, mondja a férfi

a készülékben, nem kell

mindent olyan komolyan

venni, mondja a nő a készü-

lék előtt, mindenki bekaphat-

ja, gondolja jézus a kereszten,

testrészdarabkák, közel en-

gedi a kamera a nézőt

a szereplőhöz, szabályok

nélkül nincs művészet,

talán nincs igaza annak,

aki mondta, mégis jó, amit

mondott, összezavarja

a láthatatlan tükörképét

a látszat, nem tudni, mit

érzett a halandó temeté-

sén a halhatatlan, angya-

lok és szűz gyermekek lak-

ják a teremtés előttit,

türelemre tanít a múlandó

időben az örökkévaló,

szerelem és háború szüle-

tik annak az ismeretlen-

nek a vágyaiból, aki

a név előtti csöndben ho-

mokba rajzolja a szél

jelét, alaktalan a forma,

fölösleges, sérült monda-

tok a nyelv alatt, az u-

tolsó sor olvashatatlan,

mint a tavasz harmat