Retkes Attila: Unitáriusok Budapesten

„Mi az, kedves tiszteletes úr, maga közben unitárius lett? – A pataki diákanekdota szerint e szavakkal nógatta Szabó Ernő zenetanár a teológust, aki a kollokviumon már harmadszor futott neki az „Atya, Fiú, Szentlélek…” kezdetű éneknek a harmóniumon, de az első két akkordnál nem jutott tovább. Míg az anekdota a református és unitárius vallás leglényegesebb különbségére tapint rá, Retkes Attila monográfiája éppen az együttműködést bizonyítja: a fővárosi unitárius gyülekezet első nyolc évtizedének históriáját a Debreceni Református Hittudományi Egyetem fogadta el doktori értekezésként. Nyugodtan mondhatjuk: erre minden alapja megvolt. A könyvet úttörő jelentőségű alapkutatások, gazdag forrásbázis, gördülékeny fogalmazásmód jellemzi. A történeti áttekintést az egyházi vezetők pályaképei és az unitárius vallással hitbeli vagy más alapon kapcsolatba került közismert személyiségek (Jókai Mór, Batthyány Ilona, Bartók Béla) bemutatása színesíti. A szerző feldolgozta az első templom és az Unitárius Misszióház építéstörténetét, nemkülönben a 20. század első felében Budapesten működő egyháztársadalmi szervezetek históriáját is.

Retkes Attila: Unitáriusok Budapesten. Egy erdélyi történelmi egyház a főváros vallási életében (1869–1949). Zwingli Protestáns Kiadó, Budapest, 2019. 358 o. ISBN 978-615-81264-0-3