Sirató Ildikó: A Tolnay 100 konferenciakötet elé

Lapszám, szerző:

Ritka esemény, hogy egy ízig-vérig színésznő születésnapján szakmai, tudományos konferenciára gyűljenek össze a késő tisztelők, kutatók. A Tolnay Klári századik születésnapja köré szerveződött emlékév programjába azonban kezdettől belegondoltuk ezt is, hiszen Klárika a maga kiemelkedő intelligenciájával és nyitott szemű-szívű érdeklődésével bizonnyal eljött volna egy ilyen izgalmas tanácskozás érdekesebbnél érdekesebb témáit, előadásait s előadóit meghallgatni. S bizonnyal ott is volt velünk ezeken az október végi napokon a Vígszínházban, ahol rá emlékeztünk, s szóltunk színházról, filmről, nőről, történelemről, színészetről, emlékezetről…

Jelen volt képeken, mozgó és állóképeken állócsillagként, jelen volt a szavakban és a szívekben. Jó volt vele és az emlékező, ünneplő társakkal együtt lenni a homályos nézőtéren s a fényárban úszó előadói asztalnál, nézni a szaladó képeket a múltból, együtt gondolkodni, együtt lélegezni a konferenciára és a kiállításra ünnepi díszbe öltözött színházban, a színészek és a közönség számára egyaránt sokat, akár világot jelentő színpadon.

A konferencia előadásait végre, a 101. születésnap alkalmából összerendezgető kötet épp olyan változatos, gazdag, amilyennek az ünnepi esztendő vége felé közeledve az egész emlékévet éreztük. A születésnapi évbe olyan sok minden fért, olyan sokan jöttek velünk, a kezdeményezőkkel, szervezőkkel, alkotókkal és nézőkkel, hogy az öröm hullámai elérhettek akár az égig is, s hogy a már tizenhat éve elhunyt kiemelkedő színházi alkotó is érezhette az együttlétek melegét.

A 2014 nyarán közzétett felhívás szerint konferenciánk szabadon körülírt tematikája a résztvevők remélhetően széles körét vonzhatta, szándékaink szerint tükrözve Tolnay Klári gazdag és sokszínű művészi- és életpályájának tartalmi konzekvenciáit és összefüggéseit, középpontba állítva a 20. századi nő- és művész sors-esélyeit és -kérdéseit, amelyek vonalán széles merítéssel nagy szellemi-kulturális hatású következtetésekhez is eljuthatunk.

A színháztörténeti kiindulópontú konferencia tematikus keretében a Tolnay Kláriról, színházi, filmes, fordítói, közéleti pályájáról, életútjáról és utóéletéről, hatásterületeiről és személyes „színháztörténetéről” szóló előadások mellett vártuk a Tolnay Klári pályáját meghatározó színházak (a Művész Színház, a Vígszínház, a Madách Színház) adott korszakait elemző vagy a híres Tolnay- szerepek elemzésére-fölidézésére vonatkozó előadásokat. A 20. századi magyar színházhistória nőközpontú megközelítéseit, illetve a színháztörténet-írás forráskutatásának a félmúltra és a közelmúltra vonatkozó megoldásait vagy a szerepkörök kérdéseit megvilágító témákat (különös tekintettel a szintén száz év előtt született Lukács Margit vagy Mészáros Ági élet- és pályatapasztalataira). A rendezői munkát (figyelemmel a szintén száz éve született Gellért Endrére), annak különböző korszakokban betöltött szerepét és jellemzőit elemző, vagy az idollá vált művész, a sztárrá emelt nő társadalomformáló szerepének példáit feltáró, a színésznők társadalmi szerepének, megítélésének korszakonkénti alakulását bemutató prezentációkat. Továbbá a hazai filmtörténet jeles és érdekes, Tolnay Klárihoz (is) kapcsolódó alkotásainak és alkotóinak (például a szintén száz évvel ezelőtt született Hegyi Barnabásnak vagy Illés Györgynek) bemutatását. A színházi szövegfordítás-szerepfordítás vagy a színészek énekes-előadói művészetének, illetve a különböző színpadi műfajokban működő énekesek színészi előadó-művészetének kérdéseit és példáit taglaló előadásokat, s természetesen, további izgalmas, érdekes, Tolnay Klárihoz, illetve a magyar művelődéstörténet színházi-filmes félmúltjához, 20. századához kapcsolódó témákat.

Felhívásunk nagy örömünkre értő érdeklődőkre talált, s ki-ki saját kutatási területének és módszereinek jeles példáját nyújtotta a Vígszínház Házi Színpadán. Kötetünkben három csoportba sorolva közöljük az előadásokat. Az első fejezetbe a közvetlenebbül Tolnay Klári pályájáról szóló témák kerültek, Tolnay Klári pályaemlékezete címmel, sorrendben N. Mandl Erika, Bozó Péter, Hermann Zoltán, Molnár Klára, Lakatosné Ircsik Teréz, Lukács Margit, Góg Laura és Zsoldos Emese előadásai. A második részbe, a Tolnay Klári kora és kortársai cím alá válogatott dolgozatok pályatársak, partnerek és kortárs színészek, színházak históriájából közölnek érdekes részleteket Arany Zsuzsanna, Heltai Gyöngyi, Némethné Böhm Edit, Kiss Csilla, Miklós Zoltán, Molnár Dániel és Bolvári-Takács Gábor tollából. A harmadik, Tolnay Klári emléke című fejezetben az utóélet, a kortárs-emlékezők (Lengyel György, Káich Katalin és a jelen sorok írója) reflexiói és gondolatmenetei kaptak helyet.

A sokszínű és művészetben, élettapasztalatokban gazdag életű asszony pályájának emlékezete a közönségében, a barátaiban, pályatársaiban él, s a születésnapi emlékév mindannyiunk számára újra élményt jelentett, találkozást Tolnay Klárival. Nemcsak múltidéző előadások, hanem új nézőpontok, új tükrök jelentek meg számosan a vígszínházi konferencián, s így a kinek-kinek fontos egyéni élmények összeadódtak, megsokszorozódtak, a közös gondolkodás élményeivel és újdonságaival gazdagodva már ezeket visszük tovább a következő találkozásig.

Kötetünk képe és emléke is a színháztörténeti konferenciának, hogy akik nem voltak velünk, mégis részesülhessenek azokból a csemegékből, amelyeket történészek, filológusok, szociológusok, színházzal, filmmel, zenével, képzőművészetekkel vagy irodalommal foglalkozó művészettudósok, színházi pályatársak tártak a hallgatóság elé, azoknak pedig, akik hallhatták az előadásokat, a közös élményeket fölidézni segítő emlék lesz, a könyvborítók közé zárva őrizzük majd a tanulmányokat. Az előadásokon kívül olvashatják a konferencia programját, valamint a Vígszínházban installált kiállítás 2014. október 30-án Lukács Sándor által elmondott megnyitó beszédét is.

Köszönettel az emlékév programját szervező Klárika 100 Alapítvány kurátorainak és támogatóinak, a Vígszínháznak és munkatársainak s a konferencia minden résztvevőjének a kiemelkedő élményért és színvonalért, az olvasóknak gazdagító emlékezést és tudományos örömöket kíván a szerkesztő!

 

(Színháztörténeti konferencia 2014. Tolnay 100 A 20. századi (színész)nő választásai. Konferencia a 20. századi magyar színészet, a színészek és közönségük történetéről. 2014. október 3031. Vígszínház, Házi Színpad. Szerkesztette: Sirató Ildikó. Raszter Könyvkiadó, Budapest, 2015. ISBN 978-963-8013-79-8)